Додаткова копія: Про відмову ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ ГРУП" у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2017 р. N 4661

Про відмову ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ ГРУП" у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ ГРУП" про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 14.12.2017 N 5 (вх. від 15.12.2017 N 10213/СК), відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 6 Закону України "Про страхування", пункту 1 частини другої статті 6 (Закон N 222-VIII), пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), враховуючи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913) (далі - Ліцензійні умови), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ ГРУП" (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Іллінська, будинок 8; код за ЄДРПОУ 41203457) (далі - Товариство) у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення:

добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника));

добровільного страхування фінансових ризиків;

добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 - 9 статті 9 Закону України "Про страхування");

добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), -

у зв'язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензій ліцензійним умовам, встановленим для провадження видів господарської діяльності, зазначених у заяві про отримання ліцензій, а саме:

1.1 відповідно до фінансової звітності, визначеної Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а саме даних Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариства за 9 місяців 2017 року, станом на 30.09.2017, Товариством не сформовано гарантійного фонду страховика (додатковий капітал становить 0,0 тис. грн, резервний капітал становить 0,0 тис. грн, нерозподілений прибуток (непокритий збиток) становить -9,0 тис. грн), що свідчить про порушення статті 30 Закону України "Про страхування" в частині обов'язковості формування гарантійного фонду страховика та пункту 45 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913), відповідно до якого страховик зобов'язаний дотримуватися умов забезпечення платоспроможності страховика;

1.2 у пункті 11.1 розділу 11 Правил добровільного страхування фінансових ризиків зазначено, що при настанні страхового випадку Страхувальник повинен надати, зокрема, свідоцтво про реєстрацію Страхувальника юридичної особи та копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, що суперечить положенням Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", відповідно до якого не передбачено Свідоцтва про державну реєстрацію, що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.3 у пункті 3.1 розділу 3 Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ вживається поняття "грошова чума", що призводить до неоднозначного розуміння змісту положень Правил, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.4 розділ 9 Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ містить пункт з нумерацією 2, що призводить до неоднозначного тлумачення положень правил та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.5 у розділі "Терміни, які використовуються в цих правилах страхування" Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 - 9 статті 6 Закону України "Про страхування") зазначено, що "Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з договором страхування", що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.6 у підпункті 10.2.9 пункту 10.2 розділу 10 Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 - 9 статті 6 Закону України "Про страхування") вживається поняття "негайно", що призводить до неоднозначного тлумачення положень правил та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.7 у підпункті 11.1.7 пункту 11.1 розділу 11 Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 - 9 статті 6 Закону України "Про страхування") зазначено, що "при настанні страхового випадку Страхувальник зобов'язаний повідомити Страховику всю необхідну інформацію про страхову, що відбулася", що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.8 зміст пункту 14.1.4 розділу 14 Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 - 9 статті 6 Закону України "Про страхування") суперечить змісту підпункту 10.2.1.2 пункту 10.2 розділу 10 Правил, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.9 розділ 6 Правил добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) містить два пункти з нумерацією 6.2, що призводить до неоднозначного тлумачення положень правил та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.10 зміст пункту 13.4 розділу 13 Правил добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) суперечить змісту пункту 10.6.4 розділу 10 Правил, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.11 у пункті 14.5 розділу 14 Правил добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) міститься посилання на підпункт 16.1.6 пункту 16.1 Правил, що призводить до неоднозначного розуміння змісту та суперечить вимогам абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки Правила не містять підпункту 16.1.6;

1.12 у підпункті 15.1.6.3 пункту 15.1 розділу 15 Правил добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) вживається поняття "порушення кримінальної справи", "закриття справи", яке не відповідає поняттю, визначеному кримінально-процесуальним законодавством, що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.13 зміст абзацу двадцятого розділу "Глосарій" Правил добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) суперечить змісту пункту 5.5 розділу 5 Правил, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.14 у підпунктах 5.2.5, 5.2.35 пункту 5.2, пункті 5.5 розділу 5 Правил добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) містяться виключення із страхових ризиків, які, за умови їх включення до договору страхування, не відповідають предмету договору страхування, зазначеному в пункті 2.1 розділу 2 Правил та пункті 3.12 Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 N 565, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за N 1119/18414 (далі - Характеристика), що є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913).

2. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), Товариство може повторно подати заяву на видачу ліцензій.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 28 грудня 2017 р. N 152
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали