ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 31 жовтня 2011 року N 967

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до наказу МОЗ від 02.02.2011 N 49" (надалі - проект Наказу) та документи, що додаються до нього листом Міністерства охорони здоров'я України N 17.04.42-1252 від 05.09.2011.

За результатами здійснення аналізу проекту Наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

Проект Наказу потребує суттєвого доопрацювання та не може бути погодженим у запропонованій редакції з огляду на те, що розробником не дотримано відповідності даного проекту регуляторного акта статтям 4 та 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Зокрема, зазначене стосується наступного.

Проектом Наказу передбачається внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (далі - діючі Ліцензійні умови), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2011 N 49 (Наказ N 49).

Відповідно до пункту 2.25 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 р. N 34/5, у разі внесення до нормативно-правового акта значних за обсягом змін (більше двох сторінок) до розпорядчого документа окремо додається текст змін під грифом "ЗАТВЕРДЖЕНО", а в розпорядчому документі дається таке формулювання: "Затвердити Зміни до (заголовок нормативно-правового акта, вид розпорядчого документа, яким він затверджений, найменування суб'єкта нормотворення, дата і номер прийняття, дата та номер державної реєстрації у Міністерстві юстиції України), що додаються".

Таким чином, головному розробнику доцільно назву проекту Наказу викласти у такій редакції: "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики", а також передбачити проект Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49).

Пунктом 1.1 проекту Наказу передбачається внести зміни до визначення терміну "медична практика", а саме слова "діяльність пов'язана" замінити словами "вид господарської діяльності пов'язаний".

Водночас обґрунтування щодо доцільності внесення запропонованої зміни розробником не надані.

Абзацом другим пункту 1.2 проекту Наказу передбачається, що до заяви про видачу ліцензії додаються документи, передбачені статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статтею 1 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", у тому числі відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про: стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності, які оформлюються за формою, наведеною в додатку 3.

Проте відповідно до частини шостої статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи, не вказані у цьому Законі, крім документів, передбачених частиною п'ятою цієї статті.

Отже, в абзаці другому пункту 1.2 проекту Наказу необхідно виключити вимогу про те, що до заяви про видачу ліцензії додаються документи, передбачені статтею 1 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Відповідно до пункту 20 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності (далі - Перелік документів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 712 (Постанова N 712)), до заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики додаються відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:

- стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.

Таким чином, у проекті змін до діючих Ліцензійних умов (Наказ N 49) необхідно передбачити три відповідні додатки замість одного.

Враховуючи вищенаведене, абзац другий пункту 1.2 проекту Наказу потребує доопрацювання з урахуванням вимог пункту 20 Переліку документів.

Пунктом 1.4 проекту Наказу передбачається суттєво змінити вимоги до юридичної особи, що створила заклад охорони здоров'я відповідно до Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ від 28.10.2002 N 385.

Так, серед іншого, передбачається необхідність призначення керівником закладу охорони здоров'я лікаря, який має сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю "Організація та управління охороною здоров'я" та посвідчення про присвоєння кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності за умови стажу роботи на посаді керівника понад 5 років.

Водночас, відповідно до підпункту "б" пункту 2.4 діючих Ліцензійних умов (Наказ N 49) передбачено необхідність призначення на посаду головного лікаря, який має сертифікат та посвідчення про категорію за спеціальністю "організація та управління охороною здоров'я", за наявності стажу роботи не менше трьох років.

При цьому варто зазначити, що відповідно до випуску 78 "Охорона здоров'я" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого та впровадженого в дію наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2002 р. N 117, до генерального директора (директора, головного лікаря) лікувально-профілактичного закладу встановлено наступні кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина". Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з "Організації і управління охороною здоров'я". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

Отже, зважаючи на те, що діючі Ліцензійні умови (Наказ N 49) були затверджені у лютому 2011 року, головному розробнику необхідно надати обґрунтування щодо запропонованої розробником зміни щодо вимог до стажу роботи головного лікаря, а також інших змін до пункту 2.4 діючих Ліцензійних умов (Наказ N 49).

Також необхідно надати обґрунтування щодо підстав виключення з діючих Ліцензійних умов (Наказ N 49) норми щодо права фізичної особи - підприємця найму на роботу лікарів з вищою медичною освітою та молодших спеціалістів з медичною освітою згідно із законодавством (пункт 1.5 проекту Наказу).

Виходячи з вимог пункту 1.6 проекту Наказу, передбачається, що суб'єкти господарювання, що провадять медичну практику, повинні провадити діяльність відповідно до заявлених у Відомостях про стан матеріально-технічної бази лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою.

Водночас у відомостях про стан матеріально-технічної бази передбачені види медичної допомоги.

Отже, пункт 1.6 проекту Наказу і відомості про стан матеріально-технічної бази потребують узгодження між собою.

У той же час головному розробнику необхідно надати обґрунтування щодо необхідності заміни провадження суб'єктами господарювання, що провадять медичну практику, діяльності відповідно до видів медичної допомоги на провадження діяльності відповідно до заявлених лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів.

Пунктом 1.8 проекту Наказу передбачається, що у разі якщо ліцензіат розширює лікарські спеціальності та спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою, за якими провадиться медична практика, переоформлення ліцензії здійснюється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії.

Водночас, відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" підставами для переоформлення ліцензії є:

- зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

- зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця;

- зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в частині третій статті 9 цього Закону.

Отже, розширення лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, за якими провадиться медична практика, не є підставою для переоформлення ліцензії.

Враховуючи наведене, пункт 1.8 проекту Наказу потребує доопрацювання.

Щодо нової редакції додатка 3 до Ліцензійних умов (Наказ N 49), яким передбачається встановити форму відомостей суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності вказуємо на наступному.

Як зазначалось вище, розробнику, зважаючи на пункт 20 Переліку документів, у проекті змін до діючих Ліцензійних умов (Наказ N 49) необхідно передбачити три відповідні додатки замість одного, а саме:

- відомості про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- відомості про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.

Враховуючи вищевикладене, даний проект Наказу підготовлено з порушенням принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема:

- доцільності, так як розробником не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

- ефективності, оскільки розробником не вказано, яким чином буде забезпечене досягнення внаслідок дії прийнятого регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян, держави;

- адекватності, оскільки не обґрунтована відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

- збалансованості, оскільки належним чином не доведено, що зазначений проект Наказу забезпечить достатній баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Крім того, запропоновані у проекті Наказу норми порушують статтю 5 цього ж Закону в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами, а також в частині викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до наказу МОЗ від 02.02.2011 N 49".

 

Заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

С. Свищева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали