ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 31 жовтня 2011 року N 1007

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, які визначають податкову історію платника податку на додану вартість як позитивну" (далі - проект Постанови), документи, що додаються, надіслані листом Міністерства фінансів України від 22.08.2011 N 31-08120-08-5/20962, а також на виконання доручення першого заступника Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України від 25.10.2011 N 11680/0/2-11.

За результатами здійснення аналізу проекту Постанови та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом Постанови передбачається затвердження критеріїв, які визначають податкову історію платника податку на додану вартість як позитивну (далі - проект Критеріїв), що надає йому право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом п'яти календарних днів.

Проте за результатами аналізу змістовної частини проекту Критеріїв встановлено, що їх розроблення відбувалось з порушенням основних принципів державної регуляторної політики, а також вимог статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної діяльності у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

1) Зокрема, до Держкомпідприємництва на погодження надходив проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, які визначають податкову історію платника податку на додану вартість як позитивну", надісланий листом Державної податкової адміністрації України від 26.05.2011 N 6274/5/33-0416. За результатами його аналізу Держкомпідприємництвом було прийнято рішення від 13.07.2011 N 655 про відмову у погодженні проекту регуляторного акта.

За результати розгляду проекту Критеріїв, які надані розробником на повторне погодження, встановлено, що суттєві зауваження Держкомпідприємництва до проекту Критеріїв розробником не враховані.

Зокрема, підпунктом 3 пункту 1 проекту Критеріїв передбачено, що платники податку на додану вартість вважаються такими, що мають позитивну податкову історію, якщо протягом попередніх 36 послідовних місяців такі платники не відносили до податкового кредиту суми податку сформовані контрагентами, які мають ознаки фіктивності, що визначені законодавством.

Відповідно до статті 205 Кримінального кодексу України фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, є одним із видів злочинів у сфері господарської діяльності, за скоєння якого передбачено кримінальну відповідальність.

Згідно зі статтею 2 Закону України "Про міліцію" до основних завдань міліції віднесено виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили.

Таким чином, платник податків під час встановлення господарських відносин з контрагентом може не мати інформації, що діяльність контрагента, з яким він взаємодіє, має ознаки фіктивності.

Враховуючи те, що законодавство не зобов'язує суб'єкта господарювання під час здійснення господарських відносин встановлювати, чи має ознаки фіктивності діяльність його контрагента, пропонуємо виключити зазначений критерій.

Також підпунктом 4 пункту 1 проекту передбачено наступний критерій:

- донараховані суми податків і зборів та суми податку на додану вартість, заявлені до бюджетного відшкодування, не перебували в адміністративному або судовому оскарженні, або на дату визначення відповідності платника податків критеріям було прийнято відповідне рішення контролюючого органу про повне задоволення скарги або судом ухвалено остаточне рішення у справі про повне задоволення вимог платника податків.

Проте слід зазначити, що відповідно до статті 56 Податкового кодексу України рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

Під час процедури адміністративного оскарження обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

З урахуванням строків давності платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання у будь-який момент після отримання такого рішення.

В той же час вищенаведений критерій у запропонованій розробником редакції фактично змушує платника податків до відмови від свого права на адміністративне та судове оскарження рішень контролюючого органу.

Тобто платник податків, з метою збереження права на отримання бюджетного відшкодування ПДВ за спрощеною процедурою, буде змушений погоджуватися з будь-яким рішенням податкових органів щодо сум податкових зобов'язань.

Оскільки на час здійснення адміністративного або судового оскарження рішення контролюючого органу щодо нарахування податкових зобов'язань є неузгодженим, пропонуємо вищезазначений критерій привести у відповідність до норм податкового законодавства.

2) Особливу увагу розробника звертаємо на недотримання вимог статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині належної підготовки аналізу регуляторного впливу /далі - АРВ/ з додержанням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 /далі - Методика/.

Згідно пункту 10 Методики розробником в АРВ наводяться прогнозні значення показників результативності регуляторного акта, одним з яких є:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта.

Натомість розробником в пункті 8 АРВ не наведено зазначений показник.

Згідно зі статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Водночас, відповідно до пункту 12 Методики при визначенні заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, зазначаються строки проведення базового та повторного відстеження результативності акта; вид даних (статистичних, наукових досліджень або опитувань), які використовуватимуться для такого відстеження; групи осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному опитуванні; наукові установи, що залучатимуться для відстеження.

Проте розробником в пункті 9 АРВ не визначено строки проведення базового та періодичного відстеження, а також вид даних (статистичних, наукових досліджень або опитувань), які використовуватимуться для такого відстеження.

Крім вищевикладеного, встановлено, що прийняття проекту Постанови здійснюється не у відповідності з принципом передбачуваності державної регуляторної політики.

Зазначений принцип, зокрема, передбачає послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" регуляторний орган затверджує план діяльності з підготовки ним проектів регуляторних актів на наступний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, передбачений вищезазначеним Законом України.

Якщо регуляторний орган готує проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Проте представлений проект Постанови не включений Міністерством фінансів України до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2011 році.

Таким чином, запропонована розробником редакція проекту Критеріїв порушує статтю 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Крім цього, розробником не дотримано принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", в частинах:

- адекватності, тобто відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

- ефективності, оскільки розробником не доведено забезпечення досягнення внаслідок дії надісланого на погодження регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімального необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- збалансованості, оскільки розробником не доведено балансу інтересів громадян, суб'єктів господарювання і держави внаслідок реалізації проекту наказу.

Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, які визначають податкову історію платника податку на додану вартість як позитивну".

 

Заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

С. І. Свищева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали