ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 28 березня 2017 року N 135

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснено розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107" (далі - проект постанови), та документи, що надані до нього листом Державної служби України з питань праці від 13.02.2017 року N 1624/1/12-ДП-17.

За результатами розгляду проекту постанови та аналізу його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) встановлено:

як зазначається у доданих документах до проекту постанови, метою даного проекту акта є уніфікація та спрощення дозвільних процедур у сфері охорони праці, надання адміністративних послуг в електронній формі, переведення та розширення переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які можуть виконуватись за декларативним принципом.

Для врегулювання даного питання розробник пропонує внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 N 1107 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки" (Постанова N 1107) (далі - проект Змін).

Слід зазначити, що проект постанови вже був предметом розгляду в ДРС, однак в його погодженні було відмовлено з огляду на наявність суттєвих зауважень.

Редакція, що вкотре подана на погодження, в більшості своїх положень не враховує попередніх зауважень Служби, в зв'язку з чим ДРС залишається на позиції щодо неможливості погодження проекту постанови з огляду на нижчезазначене.

Наданий розробником аналіз регуляторного впливу до проекту постанови не відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151) (далі - Методика).

У розділі 1 "Визначення проблеми" АРВ згідно з вимогами Методики розробник повинен чітко визначити проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, зокрема:

- визначити причини її виникнення,

- оцінити важливість зазначеної проблеми, зокрема навести дані у цифровому чи кількісному вимірі, що доводять факт існування проблеми і характеризують її масштаб;

- визначити основні групи, на які вона справляє вплив;

- обґрунтувати, чому проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів.

Разом з тим в АРВ до проекту постанови розробником не проаналізовано існуюче правове регулювання господарських та адміністративних відносин, щодо яких склалась проблема, не доведено, чому існуючі регулювання не вирішують проблему та потребують вдосконалення.

В аналізі регуляторного впливу лише зазначено, що уніфікація та спрощення дозвільних процедур у сфері охорони праці, надання адміністративних послуг в електронній формі, переведення та розширення переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які можуть виконуватись за декларативним принципом, приведе до поліпшення умов ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності.

Підпунктом 4 пункту 2 проекту Змін розробник пропонує абзац третій пункту 6 Порядку (Постанова N 1107) викласти в такій редакції: "дозвіл за формою згідно з додатком 1 видається, серед іншого, виробникові або постачальникові машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - виробник або постачальник) - на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3, якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов'язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами".

Зазначене положення є нечітким та може призвести до неоднакового застосування на практиці одних і тих же правових норм та, як наслідок, суб'єктивного підходу до того чи іншого суб'єкта господарювання, а також створити передумови для можливих зловживань у даній сфері правового регулювання, що в свою чергу може спричинити виникнення корупційних ризиків.

Разом з тим статтею 21 Закону України "Про охорону праці" передбачено, що одержання дозволу не вимагається у разі експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою уникнення негативних наслідків у даній сфері дане положення необхідно привести у відповідність до вимог Закону України "Про охорону праці".

Підпунктом 6 пункту 2 проекту Змін пропонується підпункт 1 пункту 9 Порядку (Постанова N 1107) викласти у новій редакції та встановити, що для одержання дозволу, який видає територіальний орган Держпраці, - роботодавець, виробник або постачальник подає в паперовій формі, зокрема на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - висновок експертизи відповідності таких машин, механізмів, устаткування вимогам законодавства про охорону праці.

Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України "Про охорону праці" порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, та граничні розміри тарифів на проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, висновок якої є підставою для видачі дозволів, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи зазначене, пропонуємо чітко зазначити назву відповідного висновку, що буде відповідати положенням проекту Постанови та Закону України "Про охорону праці".

Аналогічні зауваження стосуються змін до підпункту 2 пункту 9 Порядку (Постанова N 1107).

Підпунктом 8 пункту 2 проекту Змін передбачається внести зміни до пункту 13 Порядку (Постанова N 1107) та встановити, що якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2, чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, із смертельними або тяжкими наслідками, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки.

У зв'язку із вказаним слід зазначити, що Закон України "Про охорону праці" та Порядок (Постанова N 1107) чітко не визначають, яка саме діяльність чи бездіяльність вважається "недотриманням вимог законодавства про охорону праці".

Враховуючи зазначене, пропонуємо чітко визначити, які саме вимоги законодавства про охорону праці (недотримання) є підставою для отримання нового висновку експертизи.

Крім того, відповідно до частини дванадцятої статті 21 Закону України "Про охорону праці" підставою для анулювання дозволу, зокрема, є виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.

Отже, положення змін до Порядку (Постанова N 1107) не узгоджуються з вимогами Закону України "Про охорону праці", оскільки зазначені умови є підставою для анулювання дозволу, а проект передбачає відповідну підставу як продовження дозволу.

Підпунктом 9 пункту 2 проекту Змін вносяться зміни до пункту 19 Порядку (Постанова N 1107) та встановлюється, що у разі анулювання дозволу роботодавець, виробник або постачальник може отримати новий дозвіл відповідно до вимог цього Порядку при наявності нового позитивного висновку експертизи.

В той же час Закон України "Про охорону праці" не містить норм щодо необхідності отримання нового позитивного висновку експертизи для отримання дозволу за умови анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

При цьому отримання нового висновку - це загальні вимоги щодо одержання дозволу.

Отже, положення змін до Порядку мають узгоджуватись з нормами Закону України "Про охорону праці".

Підпунктом 10 пункту 2 проекту Змін вносяться зміни до пункту 20 Порядку (Постанова N 1107), зокрема пропонується встановити, що Держпраці та її територіальні органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості "про діючі" дозволи (зареєстровані декларації) в установленому порядку.

Враховуючи зазначене, пропонуємо слова "про діючі" вилучити, оскільки до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вносяться відомості, зокрема, про анулювання дозволу.

Підпунктом 11 пункту 2 проекту Змін вносяться зміни до пункту 21 Порядку (Постанова N 1107) та передбачається, що декларація подається роботодавцем за місцем виконання таких робіт не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку їх виконання, відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Абзацом першим частини третьої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" визначено, що суб'єкт господарювання має право на одержання (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру та подання декларацій за своїм місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням об'єкта.

Проте Закон України "Про охорону праці" не містить норм щодо подання декларації виключно за місцем виконання таких робіт.

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо відповідні положення змін до Порядку привести у відповідність до норм Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про охорону праці".

Також підпунктом 11 пункту 2 проекту вносяться зміни до пункту 21 Порядку (Постанова N 1107) та встановлюється, що термін дії декларації необмежений.

В той же час термін дії декларації або необмеженість терміну декларації не регламентована Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", а Закон України "Про охорону праці" не містить норм щодо встановлення терміну дії декларації.

Враховуючи зазначене, пропонуємо слова "Термін дії декларації необмежений" виключити.

Пунктом 3 проекту пропонується додаток 1 - 8 до Порядку (Постанова N 1107) викласти у новій редакції (форма дозволу).

В той же час Законом України від 26.11.2015 N 835 "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Закон N 835-VIII) (далі - Закон N 835), внесено зміни, зокрема, до Закону про дозвільну систему, яким встановлено, що документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Дані зміни набрали чинності з 01 січня 2017 року.

Разом з цим, Законом України від 06.10.2016 N 1666-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності" (Закон N 1666-VIII) внесено зміни до Прикінцевих та перехідних положень Закону N 835 (Закон N 835-VIII) щодо відтермінування до 01.01.2019 внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про документи дозвільного характеру.

З огляду на зазначене вважаємо, що на сьогодні є передчасним внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1107 (Постанова N 1107) (далі - Порядок), в частині внесення до Єдиного державною реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про документи дозвільного характеру.

Крім того, прийняття проекту постанови здійснюється не у відповідності з визначеним статтею 4 Закону про регуляторну політику принципом прозорості та врахування громадської думки.

Вказаний принцип, зокрема, передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому Законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Так, на адресу ДРС листами Федерації роботодавців експертних та інспекційних організацій України від 27.01.2017 N 09/01, Київської морської школи від 21.12.2016 N 136, від 04.01.2017 N 01 та від 15 березня 2017 N 32 та від Яковенка Я. В. б/н надійшли зауваження до проекту постанови (копії додаються).

Акцентуємо увагу розробника, що відповідно до частини сьомої статті 9 Закону про регуляторну політику усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Враховуючи вищевикладене, за результатами розгляду положень проекту постанови та аналізу його регуляторного впливу, встановлено, що проект розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики: ефективності, збалансованості, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також вимог статті 8 в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (зі змінами).

Підсумовуючи викладене, керуючись статтею 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107".

Додаток: 14 арк.

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали