ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 21 вересня 2017 року N 415

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій" (далі - проект постанови), а також документи, що додаються до проекту постанови, подані листом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 15.08.2017 N 02-11676/261.

За результатами проведеного аналізу проекту постанови та відповідного аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику) встановлено:

проектом постанови пропонується затвердити Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій (далі - проект Критеріїв).

Як вбачається з АРВ, доданого проекту постанови, його розроблено з метою приведення Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, у відповідність з вимогами статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 N 752 (Постанова N 752) (далі - Методика критеріїв).

Однак проект регуляторного акта не може бути погоджений ДРС у представленій редакції з огляду на нижчезазначене.

Так, у проекті Критеріїв необхідно врахувати, зокрема, наступні вимоги, що визначені у Методиці критеріїв (Постанова N 752).

Абзацом першим пункту 8 проекту Критеріїв пропонується встановити, що "у разі, коли у суб'єкта господарювання перебувають кілька об'єктів, що належать йому на праві власності, володіння, користування, які віднесено до різних ступенів ризику - суб'єкт господарювання відноситься до більш високого ступеня ризику".

Також абзацом другим пункту 8 проекту Критеріїв запропоновано встановити, що "планові заходи державного нагляду (контролю) до об'єктів різного ступеня ризику, які входять до складу такого суб'єкта господарювання, здійснюється з періодичністю залежно від ступеня ризику, до якого кожен із таких об'єктів належить".

Зазначені абзаци пункту 8 проекту Критеріїв дублюють одне одного, в частині визначення положення щодо віднесення суб'єкта господарювання до вищого ступеня ризику в разі, коли він може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику.

З огляду на зазначене абзац другий пункту 8 проекту Критеріїв необхідно виключити.

Пунктом 9 проекту Критеріїв пропонується встановити, що "планові перевірки суб'єктів господарювання з середнім та незначним ступенем ризику не проводяться протягом строку дії договору добровільного страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями, пожежами, вибухами, за умови письмового повідомлення ДСНС або її територіальних органів".

Зазначена норма не відповідає вимогам частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", відповідно до якої планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена: до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки; до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки; до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

Отже, пункт 9 проекту Критеріїв за своїм змістовним наповненням встановлює виключення щодо проведення планових заходів державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання з середнім та незначним ступенем ризику у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Також звертаємо увагу, що вищезазначений вид страхування є обов'язковим і здійснюється на підставі Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1788.

Пунктом 1 Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1788, визначено, що обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну третіх осіб, у тому числі довкіллю (природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду), внаслідок пожеж та/або аварій на об'єктах підвищеної небезпеки.

Таким чином, необхідно виключити пункт 9 з редакції проекту Критеріїв.

Окрім того, відповідно до пункту 6 Методики критеріїв (Постанова N 752) з метою розроблення критеріїв проводиться попередній аналіз кількісних та якісних показників (характеристик) господарської діяльності суб'єктів господарювання, а саме: негативних наслідків від провадження господарської діяльності та можливого розміру втрат у разі їх настання, виробничого потенціалу суб'єкта господарювання, його виробничих ресурсів, технічного оснащення, технології та організації виробництва, обсягу випуску продукції або інших факторів, що можуть призвести до настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності, та можливого розміру втрат у разі їх настання.

Враховуючи зазначене, необхідно надати інформацію до проекту постанови стосовно кількості суб'єктів господарювання у відсотках щодо високого, середнього та незначного ступенів ризику.

Звертаємо увагу, що пунктом 11 Методики критеріїв (Постанова N 752) встановлено, що до кожного ступеня ризику повинно бути віднесено:

до високого ступеня ризику - до 10 відсотків суб'єктів господарювання;

до середнього ступеня ризику - до 30 відсотків суб'єктів господарювання;

до незначного ступеня ризику - 60 та більше відсотків суб'єктів господарювання.

Крім того, прийняття проекту постанови здійснюється не у відповідності з визначеним статтею 4 Закону про регуляторну політику принципом прозорості та врахування громадської думки.

Вказаний принцип, зокрема, передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому ст. 4 Закону про регуляторну політику порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На адресу ДРС листом Українського союзу пожежної та техногенної безпеки від 15.08.2017 N 90/08 надійшли зауваження та пропозиції до проекту постанови (копії додаються).

Акцентуємо увагу розробника, що відповідно до частини сьомої статті 9 Закону про регуляторну політику усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного АРВ підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Більше того, наданий розробником АРВ до проекту постанови не відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151) (далі - Методика).

Відповідно до пункту 13 Методики результати проведення АРВ викладаються письмово згідно з додатком 1 цієї Методики.

Зауважуємо, що у розділі I "Визначення проблеми" АРВ згідно з вимогами Методики розробник повинен чітко визначити проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, зокрема обґрунтувати, чому проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів, чому зазначене регулювання стало актуальним саме зараз.

Проте у АРВ до проекту постанови розробником зазначено, що основною проблемою, яка потребує врегулювання відповідним проектом постанови, є приведення Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, у відповідність до вимог законодавства України, що, у свою чергу, дозволить чітко врегулювати кількість, періодичність здійснення перевірок та коло суб'єктів господарювання, які відносяться до високого, середнього та незначного ступенів ризику у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Разом з тим у даному розділі АРВ розробником здійснено формальний підхід до опису переваг обраного механізму державного регулювання щодо створення чітких, зрозумілих та вимірюваних показників Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки. Також розробнику необхідно було змоделювати ситуацію, яка виникне у відповідній сфері, коли запропонований регуляторний акт стане чинний.

У розділі V АРВ "Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми" розробником не оцінено, які організаційні заходи мають здійснити органи влади та суб'єкти господарювання для впровадження цього регуляторного акта після набрання ним чинності.

У розділі VIII АРВ "Визначення показників результативності дії регуляторного акта" розробником не враховано вимоги пункту 10 Методики.

Так, розробником не наведено додаткових показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо характеризують результативність регуляторного акта. Відповідно до вимог Методики необхідно навести не менше ніж три кількісних показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Недотримання розробником вимог Закону про регуляторну політику та Методики в частині визначення показників результативності не дозволить в подальшому належним чином провести відстеження його результативності, як це передбачено статтею 10 Закону про регуляторну політику.

Таким чином, за результатами розгляду положень проекту Критеріїв та АРВ встановлено, що проект розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики ефективності, збалансованості та прозорості, визначених статтею 4 Закону про регуляторну політику, а також вимог статті 8 Закону про регуляторну політику у частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (зі змінами).

Крім того, під час розробки проекту постанови розробником не дотримано вимог статті 5 Закону про регуляторну політику у частині недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій".

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали