Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 8 лютого 2018 року N 52

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації колібактеріозу птиці" (далі - проект наказу), а також документи, що додаються до проекту наказу, подані листом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 09.01.2018 N 37-60-7/327.

За результатами проведеного аналізу проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику) встановлено:

проектом наказу передбачається затвердити Інструкцію з профілактики та ліквідації колібактеріозу птиці (далі - проект Інструкції).

Згідно преамбули проекту наказу його розроблено відповідно до статті 7 підпункту 15 пункту 8 Закону України "Про ветеринарну медицину".

Однак проект регуляторного акта не може бути погоджений у представленій редакції з огляду на нижчезазначене.

Наданий розробником АРВ до проекту наказу не відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151) (далі - Методика).

Відповідно до пункту 13 Методики результати проведення АРВ викладаються письмово згідно з додатком 1 цієї Методики.

Зауважуємо, що у розділі I "Визначення проблеми" АРВ згідно з вимогами Методики розробник повинен чітко визначити проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, зокрема, обґрунтувати, чому проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, а також чому зазначене регулювання стало актуальним саме зараз.

Проте у АРВ до проекту наказу розробником зазначено, що основною проблемою, яка потребує врегулювання відповідним проектом наказу, є забезпечення епізоотичного благополуччя України щодо колібактеріозу птиці, покращення методів боротьби з цим захворюванням при спалахах та оздоровлення неблагополучних птахогосподарств.

Разом з цим, у АРВ відсутні статистичні дані щодо підприємств у сфері птахівництва, які понесли збитки в грошовому еквіваленті під час виникнення спалаху колібактеріозу у птиці. Більше того, не зазначено у АРВ, чи зможуть профілактичні заходи, які пропонуються у проекті Інструкції, адекватно вирішити проблему та мінімізувати витрати для суб'єктів господарювання, яким необхідно буде виконувати відповідні заходи.

Також у АРВ немає чіткого обґрунтування необхідності прийняття проекту регуляторного акта після його скасування розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 N 166-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" (Розпорядження N 166-р), з метою зменшення додаткових регуляторних бар'єрів для суб'єктів господарювання.

У зв'язку з цим, вищезазначене не відповідає вимогам статті 4 Закону про регуляторну політику, зокрема, принципу доцільності - оскільки розробником не повністю доведена наявність проблеми, що потребує державного втручання, та не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою її вирішення.

У розділі III АРВ до проекту наказу "Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей" розробнику необхідно стисло описати їх та оцінити вигоди і витрати держави, населення та суб'єктів господарювання від застосування кожної з них.

Наведені розробником альтернативні способи досягнення цілей є формальними та належним чином не проаналізовані, що в свою чергу є порушенням пункту 5 Методики, згідно якого при визначенні та оцінці прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання необхідно оцінити кожний із способів, причини відмови від застосування альтернативних способів розв'язання проблеми, аргументи щодо переваги обраного способу.

Зазначені обставини унеможливлюють надання об'єктивної оцінки тому, наскільки обраний розробником спосіб державного регулювання відповідає проблемі, що потребує врегулювання, та наскільки його застосування буде ефективним для її вирішення.

У зв'язку з неналежним опрацюванням розділу III АРВ до проекту наказу, у розділі IV "Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей" розробником не доведено вибір оптимального альтернативного способу, не проаналізовано причини відмови від застосування того чи іншого способу та аргументи на користь обраного, що є порушенням принципу ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат.

У розділі VI АРВ "Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги" розробником зазначено не всі витрати, які виникають внаслідок дії регуляторного акта у суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва згідно з Додатком 2 до Методики.

Так, у редакції проекту Інструкції передбачається розділ III "Профілактика захворювання птиці на колібактеріоз", положення якого тягнуть за собою фінансові та часові витрати для суб'єктів господарювання, зокрема:

- проведення дезінфекції інкубаційних яєць птиці;

- проведення очищення, миття та дезінфекції пташників, інкубаторів та обладнання, інвентарю;

- проведення бактеріологічного контролю партій комбікормів та кормів;

- проведення заходів з дезінфекції, дератизації, дезінсекції та дезакаризації пташників, вольєрів та кормоцехів;

- здійснення санітарного контролю в приміщеннях пташників та виробничої зони;

- проведення утилізації трупів птиць та відходів інкубації;

- проведення регулярного дослідження на колібактеріоз районними/міжрайонними, регіональними державними лабораторіями ветеринарної медицини.

Таким чином, вищезазначені норми проекту Інструкції потребують додаткових грошових розрахунків, які повинні бути описані у Додатку 2 до Методики.

Аналогічні зауваження стосуються також розрахунків витрат суб'єктів малого підприємництва (М-тест), які зазначені розробником згідно  Додатком 4 до Методики.

Разом з тим, розрахунки витрат на профілактичні та ліквідаційні процедури, які були вже наведені в АРВ у відповідних таблицях для великих, середніх та малих суб'єктів господарювання, необхідно доопрацювати та узгодити між собою, оскільки одні ж і ті самі затрати щодо перелічених процедур для вищевказаних видів суб'єктів господарювання у загальній формулі грошового розрахунку становлять велику різницю між собою.

У розділі V АРВ "Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми" розробником не описано механізм дії запропонованого регулювання з урахуванням основних бізнес-процесів, які потрібно буде забезпечити суб'єктам господарювання для реалізації його вимог. При цьому розробником не враховано, що механізм реалізації регуляторного акта має бути безпосередньо пов'язаний із цілями та очікуваними результатами регуляторного акта, тобто необхідно встановити, яким чином будуть діяти норми проекту наказу, та якою прогнозується ситуація після набрання регуляторним актом чинності.

У розділі VII АРВ "Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта" відсутнє, власне, обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Окрім вищезазначеного зауважуємо, що прийняття проекту наказу здійснюється не у відповідності з принципом передбачуваності державної регуляторної політики в частині відповідності планам з підготовки проектів регуляторних актів.

Зокрема, згідно статті 7 Закону про регуляторну політику регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, передбачений статтею 13 Закону про регуляторну політику, не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Проте представлений проект наказу не включений до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Враховуючи вищевикладене, за результатами розгляду положень проекту наказу та аналізу його регуляторного впливу встановлено, що проект розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості та передбачуваності, визначених статтею 4 Закону про регуляторну політику, а також вимог статті 8 Закону про регуляторну політику у частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (зі змінами).

Керуючись частиною п'ятої статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації колібактеріозу птиці".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали