ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 22 березня 2018 року N 132

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект наказу Міністерства агарної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів" (далі - проект наказу), а також документи, що додаються до проекту наказу, подані Мінагрополітики листом від 09.02.2018 N 37-13-7/5087.

За результатами проведеного аналізу проекту наказу та аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено:

проектом наказу пропонується затвердити Порядок одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів (далі - проект Порядку),

Однак проект наказу не може бути погоджений з огляду на наступне.

Згідно з преамбулою до проекту наказу його розроблено на виконання до статті 188 Земельного кодексу України, статті 5, пункту "в" частини першої статті 6, абзацу другого та шостого частини першої статті 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", статті 181 та частини першої статті 19 Закону України "Про охорону земель".

Водночас у вказаних законодавчих актах відсутні норми, які б наділяли Мінагрополітики повноваженнями щодо розробки нормативно-правових актів у даній сфері правового регулювання.

Зазначені обставини не узгоджуються з нормами статті 19 Конституції України, якою визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Аналогічна норма закріплена і у статті 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), де зазначено, що організація, повноваження і порядок діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.

Крім того, відповідно до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 N 34/5, наказ - це акт організаційно-розпорядчого характеру чи нормативно-правового змісту, що видається суб'єктом нормотворення у процесі здійснення ним виконавчо-розпорядчої діяльності з метою виконання покладених на нього завдань та здійснення функцій відповідно до наданої компетенції з основної діяльності, адміністративно-господарських або кадрових питань, прийнятий (виданий) на основі Конституції та інших актів законодавства України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та спрямований на їх реалізацію, спрямування регулювання суспільних відносин у сферах державного управління, віднесених до його відання.

З огляду на вказане, будь-які повноваження органів виконавчої влади, у тому числі щодо необхідності розробки нормативно-правових актів, мають бути визначені та закріплені виключно на законодавчому рівні.

Звертаємо увагу розробника також на те, що правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначено Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон).

Пунктом 1 проекту Порядку визначається, що цей Порядок встановлює процедуру одержання від центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, установ та організацій незалежно від форми власності, власників і користувачів, у тому числі орендарів, земельних ділянок документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів, виклику представників установ та організацій незалежно від форми власності, власників і користувачів, у тому числі орендарів для одержання від них усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства, а також процедуру оскарження дій посадових осіб Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів.

Пунктом 3 проекту Порядку встановлюється, що вимоги цього Порядку є обов'язковими, зокрема, для центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, установ та організацій незалежно від форми власності, власників і користувачів, у тому числі орендарів земельних ділянок (далі - суб'єкти, які надають інформацію), в частині надання інформації та виконання законних вимог державних інспекторів.

Так, розділом II проекту Порядку встановлюється процедура одержання документів, матеріалів та іншої інформації.

Розділом III проекту Порядку встановлюються заходи реагування у разі відмови у наданні документів, матеріалів та іншої інформації.

Розділом IV проекту Порядку визначається порядок оскарження дій посадових осіб (державних інспекторів), які вручили (надіслали) клопотання чи повідомлення.

За визначенням, наведеним у статті 1 Закону, державний нагляд (контроль) - це діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Відповідно до положень статті 1 Закону способом здійснення державного нагляду (контролю) є процедура здійснення державного нагляду (контролю), визначена законом, а формою - перевірка, ревізія, огляд, обстеження та в інші форми, визначених законом.

Будь-який захід державного нагляду (контролю) може бути плановим або позаплановим, а основні вимоги до процедури їх здійснення (способу) встановлені статтями 5, 6, 7 Закону.

Права та обов'язки органу державного нагляду (контролю) під час здійснення ним державного нагляду (контролю) визначаються статтею 8 Закону.

Права та обов'язки суб'єкта господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначаються статтями 10, 11 Закону.

Враховуючи зазначене, вважаємо, що затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів є неможливим, оскільки існування такого порядку суперечитиме, у першу чергу, нормам статті 19 Конституції України, а також грубо порушуватиме один з основних принципів, встановленого статтею 3 Закону, а саме, здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та в порядку, визначених законом.

Отже, проект наказу розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а саме:

доцільності, тобто обґрунтованої необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

адекватності - відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Крім того, під час розробки проекту наказу розробником не дотримано вимог статті 5 Закону, якою визначено, що забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає, серед іншого, недопущення прийняття регуляторній актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства агарної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали