Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 16 березня 2018 року N 118

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "Про затвердження Порядку забезпечення операційної безпеки об'єднаної енергетичної системи України в частині організації протиаварійної роботи в електроенергетиці" (далі - проект наказу), а також документи, що додаються до проекту наказу, подані листом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.02.2018 N 04/32-1258.

За результатами проведеного аналізу проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику) встановлено:

проектом наказу пропонується затвердити Порядок забезпечення операційної безпеки об'єднаної енергетичної системи України в частині організації протиаварійної роботи в електроенергетиці (далі - проект Порядку).

Однак проект регуляторного акта не може бути погоджений у представленій редакції з огляду на нижчезазначене.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, зазначено, що орган державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дана норма, що відповідно до частини третьої статті 8 Конституції України є нормою прямої дії, була імплементована в статтю 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), у якій зазначено, що організація, повноваження і порядок діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.

Тобто будь-які повноваження центрального органу виконавчої влади, а також способи їх реалізації мають бути визначені та закріплені на законодавчому рівні.

У преамбулі до проекту наказу розробником зазначено посилання на частину першу статті 5 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) (далі - Закон N 2019-VIII). Так, частиною першою статті 5 Закону N 2019-VIII визначено основні напрямки спрямування державної політики в сфері електроенергетики.

Проте у вищевказаній статті 5 Закону N 2019-VIII (Закон N 2019-VIII), ані у редакції Закону N 2019-VIII в цілому, не містяться прямі норми щодо розроблення Порядку забезпечення операційної безпеки об'єднаної енергетичної системи України в частині організації протиаварійної роботи в електроенергетиці.

Таким чином, вважаємо за необхідне чітко визначити у преамбулі до проекту наказу законодавчі підстави для розробки відповідного проекту Порядку.

Окрім вказаного наголошуємо, що Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 N 34/5, встановлено, що порядок - це акт, який встановлює механізм реалізації прав та обов'язків фізичних і юридичних осіб, процедуру застосування нормативно-правового акта та умови провадження певної діяльності.

Натомість, запропонована на розгляд редакція проекту Порядку, по-перше, у більшості своїх положень містить відсильні норми на інші нормативно-правові акти у сфері електроенергетики, а, по-друге, не містить чітких механізмів реалізації забезпечення організації протиаварійної роботи у сфері електроенергетики, а містить, зокрема, мету і завдання та описує напрямки та функції енергогенеруючих та енергопостачальних компаній.

Також зауважуємо, що наданий розробником АРВ до проекту наказу не в повній мірі відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151) (далі - Методика).

Відповідно до пункту 4 Методики при визначенні проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, зазначаються;

причини виникнення проблеми;

обґрунтування неможливості її розв'язання за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів;

суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив.

Разом з тим, у I розділі АРВ до проекту наказу розробник формально підійшов до визначення проблеми, яка виникає у сфері забезпечення надійності роботи обладнання мереж, електростанцій та об'єднаної системи України в цілому. Тобто, виходячи зі змістовного наповнення розділу I АРВ по суті відсутнє належне обґрунтування доцільності затвердження редакції проекту Порядку.

У зв'язку з цим, вищезазначене не відповідає вимогам статті 4 Закону про регуляторну політику, зокрема, принципу доцільності - оскільки розробником не повністю доведена наявність проблеми, що потребує державного втручання, та не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою її вирішення.

У розділі V АРВ "Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми" розробником не описано механізм дії запропонованого регулювання з урахуванням основних бізнес-процесів, які потрібно буде забезпечити суб'єктам господарювання для реалізації його вимог. При цьому розробником не враховано, що механізм реалізації регуляторного акта має бути безпосередньо пов'язаний із цілями та очікуваними результатами регуляторного акта, тобто необхідно встановити, яким чином будуть діяти норми проекту наказу, та якою прогнозується ситуація після набрання регуляторним актом чинності.

Крім того, розробником не оцінено, які організаційні заходи мають здійснити органи влади та суб'єкти господарювання для впровадження цього регуляторного акта після набрання ним чинності.

У розділі VII АРВ "Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта" відсутнє, власне, обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

У розділі VIII АРВ "Визначення показників результативності дії регуляторного акта" розробником не враховано вимоги пункту 10 Методики.

Так, необхідно навести не менше ніж три кількісних показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Недотримання розробником вимог Закону про регуляторну політику та Методики в частині визначення показників результативності не дозволить в подальшому належним чином провести відстеження його результативності, як це передбачено статтею 10 Закону про регуляторну політику.

Також слід підкреслити, що прийняття проекту наказу здійснюється не у відповідності з принципом передбачуваності державної регуляторної політики в частині відповідності планам з підготовки проектів регуляторних актів.

Зокрема, згідно статті 7 Закону про регуляторну політику регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, передбачений статтею 13 Закону про регуляторну політику, не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Проте представлений проект наказу не включений до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік (План N 751) Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Враховуючи вищевикладене, проект наказу розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики доцільності, ефективності та передбачуваності, визначених статтею 4 Закону про регуляторну політику, а також вимог статті 8 Закону про регуляторну політику у частинні підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (зі змінами).

Керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "Про затвердження Порядку забезпечення операційної безпеки об'єднаної енергетичної системи України в частині організації протиаварійної роботи в електроенергетиці".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали