Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 2 березня 2018 року N 90

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект наказу Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Правил з вогнезахисту" (далі - проект наказу), а також документи, що додаються до проекту наказу, подані листом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 22.01.2018 N 02-891/261.

За результатами проведеного аналізу проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику) встановлено:

проектом наказу передбачається затвердити Правила з вогнезахисту.

Згідно преамбули проекту наказу його розроблено відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI).

Однак проект регуляторного акта не може бути погоджений Державною регуляторною службою України у представленій редакції з огляду на нижчезазначене.

Так, прийняття проекту наказу здійснюється не у відповідності з визначеним статтею 4 Закону про регуляторну політику принципом прозорості та врахування громадської думки.

Вказаний принцип, зокрема, передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому статтею 4 Закону про регуляторну політику порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На адресу Служби від Громадської організації "Український союз пожежної та техногенної безпеки" надійшов лист від 26.02.2018 N 17/02 стосовно зауважень та пропозицій до проекту наказу (копії додаються).

Акцентуємо увагу розробника, що відповідно до частини сьомої статті 9 Закону про регуляторну політику усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Враховуючи вищевикладене, за результатами розгляду положень проекту наказу та АРВ, встановлено, що проект розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики, а саме: прозорості, ефективності та збалансованості, визначених статтею 4 Закону про регуляторну політику.

Керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Правил з вогнезахисту".

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

 

Додаток
до листа УСПТБ
26.02.2018  N 17/02

Пропозиції та зауваження до проекту Правил з вогнезахисту (далі - Правила)

I. У проекті наказу, яким будуть затверджуватись ці Правила, доцільним є передбачити пункт такого змісту:

"Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та втрачає чинність одночасно з набранням чинності державного стандарту України, який встановлюватиме вимоги до вогнезахисту та робіт з вогнезахисту".

Або визначити іншу підставу, за якої ці Правила втратять чинність у разі виконання вимог Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII).

II. У проекті Правил з вогнезахисту:

1. У розділі I пункт 4 абзац четвертий привести у відповідність до вимог Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII), а саме, викласти у такій редакції:

"оцінка (перевірка) відповідності робіт з вогнезахисту, а також вогнезахисту;".

Запропонована редакція буде відповідати вимогам зазначеного Закону (Закон N 124-VIII), на який є посилання у пункті 2 та виконуватиме вимоги, визначені у пункті 1 цього ж розділу.

2. У розділі IV:

У пункті 3:

перший абзац пункту викласти у такій редакції:

"3. Регламент складається з таких розділів (але не обмежуючись ними, і може містити іншу інформацію, яка стосується ВЗ, що визначається виробником або уповноваженим представником виробника під час розроблення Регламенту):";

підпункт 5 не узгоджується із пунктом 4 розділу I проекту Правил, тому з урахування висловлених вище зауважень, за доцільне є викласти у такій редакції:

"5) "Оцінка (перевірка) відповідності робіт з вогнезахисту, а також вогнезахисту", у якому наводяться показники, за якими здійснюється контроль якості виконання робіт з вогнезахисту та (за необхідності) вогнезахисту, а також методи їх визначення для робіт з вогнезахисту та вогнезахисту під час проведення оцінки відповідності.

3. Виключити з проекту розділи VIII та IX, оскільки вогнезахист повітроводів здійснюється як для металоконструкцій, а електричних кабелів - під час їх виготовлення, а також під час їх монтажу у коробах.

4. У розділі X:

Назву розділу викласти у такій редакції: "X. Оцінка (перевірка) відповідності робіт з вогнезахисту та вогнезахисту". Запропонована редакція узгоджується із текстом проекту Правил, а забезпечить приведення у відповідність до вимог Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII). З урахуванням цього, внесення змін потребує і сам розділ та додаток 3 до нього.

Пункт 1 викласти у новій редакції:

"1. Оцінка (перевірка) відповідності робіт з вогнезахисту та/або вогнезахисту (далі - оцінка (перевірка) відповідності) здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та з урахуванням вимог, визначених Регламентом робіт з вогнезахисту, на таких етапах:

під час виконання робіт з вогнезахисного обробляння (до закриття конструкцій);

після завершення виконання робіт з вогнезахисного обробляння задля підтвердження готовності вогнезахисту до експлуатації;

упродовж експлуатації вогнезахисного покриву (просочення, облицювання) та виробу;

після закінчення терміну експлуатації вогнезахисного покриву (просочення, облицювання) та виробу.

Оцінка (перевірка) відповідності здійснюється у порядку, визначеному Регламентом з вогнезахисту, у разі, якщо він містить розділ. Якщо такі вимоги не визначено, то оцінка (перевірка) здійснюється згідно із вимогами чинного законодавства.".

Абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

"Для оцінки (перевірки) відповідності (залежно від того, на якому етапі вона здійснюється) замовником робіт або суб'єктом господарювання, який експлуатує вогнезахист, може створюватися комісія з представників: замовника, виконавця робіт, проектної організації, органу з оцінки відповідності. До складу комісії може бути включено представників виробника або уповноваженого представника виробника, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а також інших представників за рішенням замовника оцінки (перевірки) відповідності. Склад комісії визначається наказом замовника оцінки (перевірки) відповідності

Органом з оцінки відповідності є орган з інспектування, який акредитований на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 27020:2014 "Загальні критерії щодо діяльності органів різного типу, що здійснюють інспектування", що підтверджується атестатом акредитації, виданим уповноваженим органом.".

У зв'язку із цим абзаци другий - п'ятий вважати абзацами третім - шостим відповідно.

Абзац перший пункту 3 викласти у новій редакції:

"3. Під час здійснення оцінки (перевірки) відповідності (залежно від того, на якому етапі вона проводиться) визначаються:

відповідність вогнезахисту вимогам проектної документації, Регламенту та/або нормативним документам;

відповідність виконаних робіт з вогнезахисту вимогам Регламенту та нормативних документів;

відповідність вогнезахисту показникам якості, визначених Регламентом та/або нормативними документами.",

Пункт 4 викласти у новій редакції:

"4. Результати роботи комісії оформляються актом оцінки (перевірки) відповідності (далі - акт) залежно від того, що було предметом оцінки (перевірки). Акт складається (може бути складено) замовником такої оцінки (перевірки) згідно з формою, що додається (додаток 3), крім випадків, коли оцінка (перевірка) відповідності здійснювалась органом з інспектування.

У разі виявлення недоліків членами комісії про це зазначається в акті із переліком (описом) виявлених дефектів (недоліків). Якщо такі факти встановлено органом з оцінки відповідності, то вони оформлюються згідно із вимогами, визначеними методиками та процедурами органу з інспектування. У такому випадку виконавець робіт повинен у терміни, визначені комісією, усунути недоліки та сповістити про це замовника робіт. Після цього комісія продовжує роботу в установленому порядку.

Акт підписується усіма членами комісії. Члени комісії, які відмовилися підписувати акт, зобов'язані в письмовій формі надати обґрунтування своєї відмови, які є невід'ємною частиною акта.

Акт складається у примірниках, які відповідають кількості членів комісії, по одному екземпляру для кожного.

Організації, що брали участь у роботі комісії, зберігають акти протягом усього терміну експлуатації вогнезахисного покриву (просочення, облицювання) та виробу."

5. У додатку 3 до розділу X до проекту Правил:

Назву додатка викласти у такій редакції:

"Акт оцінки (перевірки) відповідності ".

Потребує внесення змін і зміст додатка з урахуванням зауважень, висловлених до розділу X.

Так, слова "провела перевірку виконаних робіт з вогнезахисту та встановила:" замінити словами "провела оцінку (перевірку) ", де має визначатися предмет такої оцінки.

У додатку у розділі "Висновок комісії" зазначаються висновки, які зроблено, у тому числі й наводяться недоліки, які виявлено. Тому зміст розділу викласти у новій редакції:

"Роботи з вогнезахисту виконано відповідно до (та/або Вознезахист відповідає вимогам) проектної документації та Регламенту. Порушень вимог нормативно-правових актів нормативних документів (виявлено/не виявлено).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали