Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 21 травня 2018 року N 221

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо створення умов для дистанційної торгівлі та детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг" (далі - проект Закону), а також документи, що надані до нього листом Міністерства фінансів України від 05.04.2018 N 11110-11-10/9503.

За результатами розгляду проекту Закону та відповідного аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено:

проект Закону розроблено з метою усунення законодавчих прогалин у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій при дистанційній торгівлі та забезпечення розумного балансу інтересів держави, суб'єктів господарювання та покупців (споживачів) при отриманні товарів (послуг) та проведенні готівкових розрахунків поза стаціонарними пунктами продажу товарів (надання послуг), досягнення якої пропонується шляхом удосконалення нормативного регулювання питань застосування РРО та видачі розрахункових документів при дистанційній торгівлі.

Однак проект Закону не може бути погоджений у даній редакції з огляду на наступне.

Наданий розробником аналіз регуляторного впливу до проекту Закону не відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151) (далі - Методика).

Відповідно до пункту 13 Методики результати проведення аналізу впливу регуляторного акта (АРВ) викладаються письмово згідно з додатком 1 цієї Методики.

1. Так, у розділі I "Визначення проблеми" АРВ згідно з вимогами Методики розробник повинен чітко визначити проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, визначити причини її виникнення, оцінити важливість зазначеної проблеми, зокрема, навести дані у цифровому чи кількісному вимірі, що доводять факт існування проблеми і характеризують її масштаб, визначити основні групи, на які вона справляє вплив, а також обґрунтувати, чому проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів.

Проте надана інформація відповідного пункту АРВ не має статистичного підтвердження теоретичного опису проблем, які передбачається вирішити за результатом затвердження цього проекту акта, не доводить, чому існуюче регулювання потребує вдосконалення, а також не встановлює причинно-наслідкового зв'язку між рівнем розвитку тіньової економіки в України, відсутністю дієвого механізму контролю за обігом товарів та обсягів доходів суб'єктів, які застосовують систему спрощеного оподаткування та запропонованого проектом Закону способу вирішення виявлених розробником проблем.

Зазначене не відповідає вимогам статті 4 Закону, зокрема, принципу доцільності - оскільки розробником не доведена наявність проблеми, що потребує державного втручання, та не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою її вирішення.

2. У розділі III "Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей" розробник повинен визначити всі можливі альтернативні способи вирішення існуючої проблеми та оцінити вигоди і витрати держави, населення та суб'єктів господарювання від застосування кожного з них.

Однак встановлений розробником третій альтернативний спосіб "Використання ринкових механізмів" на сферу інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання - не проаналізований.

При цьому під час оцінки впливу на сферу інтересів держави при застосуванні альтернативного способу "Прийняття проекту акта" розробником арифметично не обраховано витрати контролюючих органів на застосування вимог цього регуляторного акта, враховуючи запропоноване проектом Закону потенційне підвищення необхідності здійснення відповідних заходів контролю щодо суб'єктів господарювання, в тому числі за рахунок проведення низки фактичних перевірок.

Також вважаємо, що визначені розробником витрати для суб'єктів господарювання після прийняття зазначеного проекту Закону в частині необхідності сплати відповідних штрафних санкцій не можуть розглядатися як витрати таких суб'єктів по суті, а виключно як очікувана міра покарання за відповідне порушення податкового законодавства. У даному випадку, враховуючи предмет регулювання проекту Закону, доцільніше розрахувати витрати таких суб'єктів на організацію проведення відповідних заходів контролю представниками контролюючого органу.

3. У розділі IV "Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей" розробником не доведено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей, не проаналізовано причини відмови від застосування того чи іншого способу та аргументи на користь обраного, що є порушенням принципу ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів.

4. Розділ VIII АРВ "Визначення показників результативності дії регуляторного акта" заповнено з порушенням вимог Методики. Так, розробнику необхідно визначити не менше ніж три кількісних показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

У даному випадку розробником визначено показник щодо покращення статусу України як держави зі зменшеним рівнем тіньової економіки. Визначений розробником додатковий показник результативності не здатний в повній мірі забезпечити дослідження показових результатів застосування механізму державного регулювання, визначеного проектом Закону, а тому вважаємо за доцільне передбачити інші додаткові показники насамперед щодо характеристики підвищення рівня податкової дисципліни суб'єктів господарювання, поліпшення ефективності контролю з боку держави в частині контролю за встановленим порядком проведення розрахункових операцій за допомогою споживачів з метою ефективного та більш репрезентативного дослідження законодавчих змін після прийняття проекту Закону.

Крім того, під час розгляду проекту Закону на адресу Державної регуляторної служби України надійшли звернення від представників зацікавлених суб'єктів господарювання як щодо підтримки запропонованих цим проектом акта законодавчих змін, так і з приводу висловлення зауважень та пропозицій до оприлюдненої редакції законопроекту.

Зауваження до проекту Закону, які надійшли до ДРС, містяться у листах від ТОВ "Нова пошта" від 23.04.2018 N 277 (у тому числі на адресу Міністерства фінансів України) та від Співголови Комітету з розвитку підприємництва Спілки українських підприємців Єрашова Андрія (додається*).


* Не наводиться.

З приводу зазначеного повідомляємо, що статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" визначено ключові принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Принцип прозорості та врахування громадської думки, зокрема, передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Статтею 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено, що усі зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження та пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

З метою дотримання вищезазначених вимог вказаного Закону, розробнику проекту Закону необхідно здійснити об'єктивний розгляд відповідних листів та інформувати їх авторів і Державну регуляторну службу України про досягнуті результати.

Враховуючи вищевикладене, за результатами розгляду положень проекту Закону та аналізу його регуляторного впливу встановлено, що проект розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, прозорості та врахування громадської думки, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також вимог статті 8 в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (зі змінами).

Ураховуючи зазначене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо створення умов для дистанційної торгівлі та детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали