Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 21 серпня 2018 року N 355

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби з блутангом (катаральна лихоманка овець)" (далі - проект наказу), а також документи, що надані до нього листом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 09.07.2018 N 603-113-11/4804.

За результатами розгляду проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено:

проектом наказу передбачається затвердити Інструкцію щодо профілактики та боротьби з блутангом (катаральна лихоманка овець) (далі - проект Інструкції).

Однак проект наказу не може бути погоджений у запропонованій редакції з огляду на наступне.

Пунктом 1 розділу I Додатка 1 до проекту Інструкції передбачається, що центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини (компетентний орган), дозволяє переміщення тварин, якщо протягом усього періоду транспортування до місця призначення тварини захищенні від вектора блутангу та виконуються певні вимоги.

Однак в проекті Інструкції не визначається яким чином компетентний орган буде дозволяти (усно чи документально) переміщення відповідних тварин.

Аналогічна ситуація спостерігається і в розділі II, III та інших розділах проекту Інструкції.

Враховуюче зазначене, в проекті Інструкції необхідно передбачити механізм щодо вирішення питання переміщення тварин.

Згідно з вимогами статті 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) документом, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики - є аналіз регуляторного впливу (далі - АРВ).

У цьому випадку наданий розробником АРВ до проекту наказу не в повній мірі відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151) (далі - Методика).

Так, у розділі I "Визначення проблеми" АРВ згідно з вимогами Методики розробник повинен чітко визначити проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, визначити причини її виникнення, оцінити важливість зазначеної проблеми, зокрема, навести дані у цифровому чи кількісному вимірі, що доводять факт існування проблеми і характеризують її масштаб, визначити основні групи, на які вона справляє вплив, а також обґрунтувати, чому проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів.

Однак у розділі I АРВ розробник зазначає, що чинна редакція Інструкції (яку передбачається скасувати запропонованим проектом наказу) в порівнянні із відповідним законодавством ЄС не врегульовує низки питань, які мають важливе значення в частині заходів з профілактики та ліквідації блутангу, зокрема, таких як:

- здійснення моніторингу та спостереження щодо блутангу;

- порядок переміщення тварин та їх репродуктивного матеріалу у випадку спалахів блутангу;

- критерії визначення господарства, захищенного від вектора блутангу.

При цьому розробником у відповідному розділі АРВ не проаналізовано існуюче правове регулювання господарських та адміністративних відносин щодо яких склалась проблема, не доведено, чому існуючі регулювання не розв'язують проблему та потребують вдосконалення.

Зазначене не відповідає вимогам статті 4 Закону, зокрема, принципу доцільності - оскільки розробником не доведена наявність проблеми, що потребує державного втручання, та не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою її вирішення.

Також слід зазначити, що пунктом 1 розділу II проекту Інструкції передбачається, що діагностику захворювання блутангом проводять комплексно на підставі клініко-епізоологічних показників та лабораторних досліджень у державних лабораторіях ветеринарної медицини.

У той же час пунктом 7 проекту Інструкції передбачається, що підтвердження діагнозу на блутанг здійснюється в уповноважених компетентним органом лабораторіях ветеринарної медицини.

Однак на законодавчому рівні відсутні норми, які б передбачали, що діагностику захворювання тварин проводять у державних лабораторіях ветеринарної медицини.

Враховуючи зазначене, розробником у розділі I АРВ необхідно обгрунтувати доцільність проведення відповідної діагностики лише державними лабораторіями.

У розділі III "Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей" розробник повинен визначити всі можливі альтернативні способи вирішення існуючої проблеми та оцінити вигоди і витрати держави, населення та суб'єктів господарювання від застосування кожного з них.

Однак при визначенні альтернативних способів досягнення цілей розробник обмежився переважно текстовим описом вигод і витрат держави та суб'єктів господарювання, інформація до яких викладена на досить формальному рівні, та не містить аргументів щодо доцільності/недоцільності застосування обраних альтернатив.

Також розробником не наведено жодних розрахунків витрат суб'єктів господарювання, яких вони зазнають як внаслідок впровадження проекту наказу, так і внаслідок застосування альтернативних способів досягнення цілей, що підтверджували б економічну доцільність обраного способу.

Розробником зазначено лише витрати на проведення профілактичних заходів щодо попередження занесення збудника блутангу (закупівля дезінсектів, засобів для обробки пасовищ) та можливі витрати, пов'язані із вимушеним забоєм тварин, загибеллю тварин, знищенням продукції у випадку спалахів блутангу.

У зв'язку з цим розробнику необхідно розрахувати витрати суб'єктів господарювання, які вони понесуть під час впровадження механізму моніторингу та спостереження щодо блутангу, а також оснащення господарства, у відповідності до запропонованих проектом Інструкції критеріїв визначення господарства, захищеного від вектора блутангу.

Зазначаємо, що факт відсутності економічного аналізу запропонованих альтернатив не дозволить в подальшому об'єктивно оцінити, наскільки обраний розробником спосіб державного втручання відповідає проблемі, що потребує врегулювання, та наскільки його застосування буде ефективним для її вирішення.

Під час проведення М-Тесту у розділі VI АРВ "Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги" розробником лише частково враховано процеси, які потрібно буде забезпечити суб'єктам господарювання для реалізації вимог регулювання. Це ставить під сумнів точність розрахунків, проведених згідно з Додатком 4 до Методики.

Зокрема, Додатком 2 до проекту Інструкції передбачаються нормативно закріпити Критерії визначення господарства, захищеного від вектора блутангу.

Так, компетентний орган може визнати господарство захищеним від вектора блутангу, якщо зазначене господарство відповідає певним вимогам, зокрема:

- наявність фізичних бар'єрів на вході та на виході із господарства;

- вікна та інші отвори господарства повинні бути захищенними від ветора блутангу за допомогою сітки відповідного розміру, яка повинна регулярно оброблятись інсектицидом відповідно до інструкції виробника зазначеного препарату;

- в господарстві та навколо нього повинні здійснюватися заходи із спостереження та контролю щодо вектора блутангу та інші.

Проте розробником не визначено та не обраховано у зазначеному пункті АРВ відповідних складових витрат суб'єктів господарювання під час облаштування господарства у відповідності до цих Критеріїв.

Крім того, розробником у цьому пункті АРВ взагалі не враховано витрати органів виконавчої влади на виконання вимог регуляторного акта як однієї з складових М-Тесту, що не дозволяє зробити висновок щодо забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання та держави.

Враховуючи вищевикладене, за результатами розгляду положень проекту наказу та аналізу його регуляторного впливу, встановлено, що проект розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики - доцільності, збалансованності та ефективності, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також вимог статті 8 Закону в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (із змінами).

Ураховуючи вищенаведене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби з блутангом (катаральна лихоманка овець)".

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали