Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 грудня 2018 року N 569

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України (далі - ДРС) відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) розглянула проект наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України" (далі - проект наказу), а також документи, що надані до нього листом Міністерства інфраструктури України від 22.11.2018 N 13321/27/10-18.

За результатами розгляду проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону встановлено:

проект наказу розроблено з метою удосконалення положення чинних нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України, якими регулюється справляння портових зборів та вартість спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, та задля забезпечення належного джерела фінансування заходів з утримання, реконструкції і розвитку гідротехнічних споруд, зокрема причалів та інших об'єктів портової інфраструктури.

Аналогічні за предметом регулювання проекти регуляторних актів неодноразово надходили на погодження до ДРС, за результатом розгляду яких було поінформовано розробника, що під час розробки зазначених проектів регуляторних актів, а також при підготовці аналізів регуляторного впливу до них (далі - АРВ), було встановлено факт недотримання ключових принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону, а також вимог статті 8 Закону в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (із змінами). Про зазначене було інформовано Міністерство інфраструктури України, як розробника відповідних проектів регуляторних актів, листами ДРС від 08.09.2017 N 7848/0/20-17 та від 14.09.2018 N 9189/0/20-18.

Наразі за результатом аналізу додатково наданої інформації під час формування розробником АРВ до проекту наказу встановлено, що основними цілями прийняття проекту наказу є:

- удосконалення нормативно-правових актів для виключення суперечливого тлумачення положень та приведення їх у відповідність із іншими нормативно-правовими актами;

- забезпечення рівних умов для суб'єктів господарювання, які працюють в одному сегменті ринку транспортних послуг, та виключення конкурентних переваг за рахунок тарифних преференцій у морських портах;

- забезпечення джерела фінансування об'єктів портової інфраструктури, внутрішніх водних шляхів на рівні, що дасть змогу здійснювати їх належне утримання та розвиток.

При цьому проектом наказу передбачається внести зміни до низки чинних проектів наказів Міністерства інфраструктури України, серед іншого в частині скасування низки преференцій для портових операторів під час сплати останніми різних видів портових зборів з огляду на те, що за результатом практичного застосування запропонованого цими регуляторними актами регулювання не було досягнуто цілей щодо забезпечення позитивного ефекту для держави за рахунок додаткових надходжень та ефективного використання виробничих ресурсів. Також, за інформацією розробника, для морських портів застосування норм чинних регуляторних актів не вплинуло на збільшення вантажопотоку, підвищення рівня використання портових потужностей, інтенсивності обробки транспортних засобів тощо та, як наслідок, не сприяло зростанню економічних показників і додаткових бюджетних надходжень.

Встановлення факту наявності вищезазначеного не є можливим, оскільки розробником у розділі III АРВ під час оцінки альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання не було здійснено порівняльний аналіз прийнятих до уваги альтернатив, а запропонований єдиний альтернативний спосіб вирішення проблеми за рахунок збереження чинного регулювання розробником взагалі не досліджено та не встановлено факту відсутності позитивних та/або наявності негативних чинників для держави та зацікавлених суб'єктів господарювання.

З урахуванням неналежного заповнення розділу III АРВ у розділі IV "Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей" розробником не доведено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей, не проаналізовано причини відмови від застосування того чи іншого способу та аргументи на користь обраного, що є порушенням принципу ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Крім цього, інформуємо, що з метою врегулювання спірних питань щодо дієвості чинних наказів Міністерства інфраструктури України в частині ефективності застосування тарифів на послуги із забезпечення доступу портових операторів до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України, а також дослідження якісних і кількісних показників результатів практичного застосування відповідних чинних актів, за результатом складання яких буде прийнято найбільш прийнятне вмотивоване рішення, пропонуємо скористатися механізмом проведення відстеження результативності регуляторних актів, визначеним статтею 10 Закону.

Так, кожен регуляторний акт повинен пройти кілька етапів відстеження результативності (базове, повторне, періодичні). За результатами кожного етапу відстеження результативності регуляторного акта відповідний регуляторний орган повинен підготувати та оприлюднити через 10 днів з дня підписання офіційний звіт про відстеження результативності регуляторного акта.

Слід зазначити, що за результатом аналізу наявних у ДРС даних було встановлено, що звіти про відстеження результативності регуляторних актів, зокрема низки наказів Міністерства інфраструктури України, у редакції яких проектом наказу запропоновано внести зміни, на адресу ДРС протягом останніх трьох років не надходили.

Отже можна зробити висновок, що результат дії відповідних регуляторних актів та рівень досягнення цілей державного регулювання у спосіб, визначений Законом, розробником не було доведено.

Поряд з цим під час розгляду проекту наказу на адресу ДРС продовжують надходити листи від представників зацікавлених суб'єктів господарювання, обсяг і характер яких свідчить про те, що покладений в основу проекту наказу спосіб державного регулювання є потенційно обтяжливим для відповідного бізнес-середовища, а також не містить обґрунтування доцільності прийняття відповідного проекту наказу та існування визначеної ним проблеми у цій сфері.

Так, за оцінками експертів Європейської Бізнес Асоціації, наведеними у листі від 14.12.2018 N 1940/2018/17 (направлено в тому числі на адресу Міністерства інфраструктури України), прийняття запропонованого проектом наказу регулювання призведе до значного збільшення фінансового навантаження на операторів терміналів, що буде ще більше посилювати негативний ефект від об'єктивного зменшення обсягів вантажопотоку та наносити значну шкоду конкурентоздатності тих терміналів, що розташовані і працюють у вітчизняних державних морських портах, внаслідок чого обсяги перевалки в таких портах можуть ще більше зменшитися.

Беручи до уваги факт наявності звернень від представників зацікавлених суб'єктів господарювання, а також зважаючи на те, що аргументація розробника, наведена в розділі I АРВ, щодо недієвості застосування відповідних стимулюючих механізмів під час формування суми портових зборів зводиться перш за все до необхідності залучення більшої суми грошових коштів на реалізацію окремих інвестиційних проектів, ДРС вважає, що єдиної спільної позиції відповідного бізнес-середовища щодо ефективності та дієвості запропонованого проектом наказу регулювання не було досягнуто. При цьому факт недоцільності та неефективності запропонованих чинними регуляторними актами регулювання та необхідність їх скасування або зміни потребує приведення належного фінансово-економічного обґрунтування та здійснення заходів відстеження результативності дії тих регуляторних актів, у редакції яких запропоновано внести зміни.

Також згідно з вимогами статті 9 Закону усі зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами нього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження та пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Відповідно розгляд отриманих під час громадського обговорення зауважень від зацікавлених суб'єктів господарювання потребує належного розгляду відповідно до вимог Закону.

Зважаючи на вищевикладене, за результатами розгляду положень проекту наказу та аналізу його регуляторного впливу, з урахуванням додатково наданих матеріалів встановлено, що проект акта розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, прозорості та врахування громадської думки, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також вимог статті 8 цього Закону в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (із змінами).

Ураховуючи зазначене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України".

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. Загородній
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали