Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 26 лютого 2019 року N 90

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) розглянула проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення перевірок, які здійснюються при надходженні та відправленні вантажів із продуктами, які не відповідають законодавству, до митних складів, вільних митних зон, Порядку перевезення та знищення таких вантажів, Умов зберігання та поводження з ними" (далі -проект постанови), а також документи, що надані до нього листом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 23.01.2019 N 14.2-4/397.

За результатами розгляду проекту постанови та відповідного аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону, Державна регуляторна служба України встановила:

проектом постанови передбачено затвердження:

- порядку проведення перевірок, які здійснюються при надходженні та відправленні вантажів з продуктами, які не відповідають законодавству, до митних складів, вільних митних зон (далі - проект порядку проведення перевірок);

- порядку перевезення та знищення вантажів із продуктами, які не відповідають законодавству (далі - проект порядку перевезення та знищення);

- умов зберігання та поводження із продуктами, які не відповідають законодавству (далі - проект умов).

Однак, проект постанови не може бути погоджений у запропонованій редакції з огляду на таке.

1. Щодо порядку проведення перевірок.

Більшість норм порядку проведення перевірок дублюють норми Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" від 18.05.2017 N 2042 (Закон N 2042-VIII) (далі - Закон N 2042) або безпосередньо вказують на положення цього Закону (зокрема, пункти 2 - 4, 6 - 8).

При цьому пунктом 4 проекту порядку проведення перевірок запропоновано визначити, що перевірки здійснюються відповідно до вимог Закону N 2042 (Закон N 2042-VIII) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 5 цього Порядку.

Пунктом 5 проекту порядку проведення перевірок встановлено обов'язок проведення простих досліджень (випробувань) у межах фізичної перевірки з метою з'ясування, чи вантаж не становить загрози для здоров'я людини та/або тварини.

Таким чином, пункт 5 проекту порядку проведення перевірок є єдиною нормою вказаного акта, що визначає особливості (додаткові вимоги) проведення перевірок, які здійснюються при надходженні та відправленні вантажів з продуктами, які не відповідають законодавству, до митних складів, вільних митних зон.

Викладене свідчить про недотримання розробником проекту акта вимог статті 5 Закону щодо недопущення прийняття регуляторних актів, які дублюють діючі регуляторні акти.

2. Щодо проекту умов.

Пунктом 3 проекту умов передбачається, що зберігання вантажів із продуктами, які не відповідають законодавству, здійснюються в приміщеннях (камерах), відокремлених від складських та/або холодильних приміщень (камер), в яких зберігаються інші продукти.

Слід зазначити, що даний пункт проекту умов необхідно доопрацювати, зокрема, викласти його у такій редакції "Зберігання вантажів із продуктами, які не відповідають законодавству, здійснюється у спосіб, що забезпечує відсутність перехресного забруднення інших харчових продуктів".

Пунктом 10 проекту умов передбачається, що доступ осіб, не уповноважених здійснювати поводження з вантажами з продуктами, які не відповідають законодавству, до таких вантажів під час їх зберігання на митних складах, складах у вільних митних зонах, забороняється.

Однак даний пункт потребує уточнення, оскільки стає незрозумілим, які саме особи маються на увазі.

Крім того, пунктом 17 проекту умов передбачається, що обробка або переробка продуктів, включаючи знезараження продуктів, здійснюється лише на ветеринарно-санітарних заводах, визначених компетентним органом. Зміна призначеного використання продуктів може здійснюватися на митних складах та складах у вільних митних зонах.

Проте даний пункт потребує доопрацювати в частині вилучення слів "ветеринарно-санітарних", оскільки обробка або переробка продуктів, включаючи знезараження продуктів, може здійснюватися на інших потужностях, які визначено компетентним органом.

3. Щодо порядку перевезення та знищення.

Визначена у першому реченні пункту 5 проекту умов процедура повідомлення державного ветеринарного інспектора оператором ринку або іншою особою, відповідальною за вантаж, щодо складу, до якого планується перевезення відповідного вантажу, доречна на етапі вирішення державним ветеринарним інспектором питання щодо надання дозволу на переміщення такого вантажу до митного складу, вільної митної зони. Адже відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 49 Закону N 2042 (Закон N 2042-VIII) вказаний дозвіл може бути наданий за умови, якщо митні склади та склади у вільних митних зонах затверджені компетентним органом для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству.

Також необхідно передбачити можливість врахування державним ветеринарним інспектором під час надання дозволу на переміщення відповідного вантажу до митного складу, складу у вільній митній зоні інформації про їх готовність прийняти такий вантаж.

Крім того, процедура повідомлення інформації оператором ринку або іншою особою, відповідальною за вантаж, державного ветеринарного інспектора, який здійснював перевірку, і державного ветеринарного інспектора, під наглядом якого перебуває митний склад або склад у вільній митній зоні, призначений для зберігання продуктів, що не відповідають законодавству, потребує уточнення з метою упорядкування дій учасників вказаного процесу (яким чином відбувається інформування, фіксується інформація, строки інформування та які подальші дії виконує державний ветеринарний інспектор у зв'язку з отриманням такої інформації).

Пунктом 10 проектом порядку перевезення та знищення передбачено пломбування державним ветеринарним інспектором вантажів з продуктами, щодо яких прийнято рішення про знищення, у спосіб, що забезпечує можливість встановлення факту відчинення опломбованої частини транспортного засобу особою, яка не має для цього необхідних повноважень.

Разом з цим, запропонована редакція проекту порядку перевезення та знищення не дає можливості з'ясувати, який саме транспортний засіб пломбується, яким чином фіксується факт пломбування та у подальшому відбувається перевірка цілісності пломби та реагування у разі виявлення її пошкодження.

Пунктом 11 проекту порядку перевезення та знищення на державного інспектора (державного ветеринарного інспектора) зони обслуговування потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки або місць видалення побічних продуктів тваринного походження покладено обов'язок з інформування про знищення вантажу з продуктами, які не відповідають законодавству.

Однак зі змісту документа неможливо зробити висновок про те, кого, яким чином і у які строки інформує вказана відповідальна особа.

Враховуючи викладене, проекти порядків та умов потребують суттєвого доопрацювання з метою уникнення абсолютного дублювання норм Закону N 2042 (Закон N 2042-VIII), усунення суперечностей між положеннями проектів нормативно-правових актів, а також забезпечення послідовності викладення положень проектів нормативно-правових актів.

4. Згідно з вимогами статті 1 Закону документом, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, - є Аналіз регуляторного впливу (далі - АРВ).

У даному випадку, наданий розробником АРВ до проекту постанови не відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151)) (далі - Методика).

Відповідно до пункту 13 Методики результати проведення аналізу впливу регуляторного акта викладаються письмово згідно з додатком 1 до цієї Методики.

Так, у розділі I "Визначення проблеми" АРВ згідно з вимогами Методики розробник повинен чітко визначити проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, визначити причини її виникнення, оцінити важливість зазначеної проблеми, зокрема навести дані у цифровому чи кількісному вимірі, що доводять факт існування проблеми і характеризують її масштаб, визначити основні групи, на які вона справляє вплив, а також обґрунтувати, чому проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів.

Проте, при визначенні проблеми, розробник обмежився лише її текстовим описом, посилаючись на нормативно-правові акти, щодо яких було розроблено даний проект постанови.

Загалом, в АРВ до проекту постанови розробником не зазначено, на вирішення яких проблем розроблено цей проект регуляторного акта, не наведено даних у числовій формі, які б обґрунтовували наявність проблеми, не встановлено її масштаб та важливість, а також не охарактеризовано та не оцінено сфери, на які проблема має найбільший негативний вплив.

Зазначене не відповідає вимогам статті 4 Закону, зокрема, принципу доцільності - оскільки розробником не доведена наявність проблеми, що потребує державного втручання, та не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою її вирішення.

У розділі II "Цілі державного регулювання" АРВ розробник повинен чітко визначити мету державного регулювання, що має бути безпосередньо пов'язана з розв'язанням проблеми.

Натомість, в цьому розділі розробником зазначено, що ціллю проекту постанови є реалізація норм Закону N 2042 (Закон N 2042-VIII).

Задекларовані розробником цілі державного регулювання є абстрактними та не вимірюваними, зокрема, розробником не визначено індикаторів зменшення масштабів проблеми, що характеризувало б досягнення мети регулювання.

Таким чином, розробником порушено принцип адекватності, оскільки належним чином не обґрунтовано, наскільки така форма державного регулювання відповідає вирішенню існуючої проблеми.

Під час проведення М-Тесту у розділі VI АРВ "Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги" розробником застосовано недостатню для суб'єктів малого підприємництва деталізацію процесів та лише частково враховано процеси та витрати, які потрібно буде забезпечити суб'єктам господарювання для реалізації вимог регулювання. Це ставить під сумнів точність розрахунків, проведених згідно з додатком 4 до Методики.

Загалом, за результатами розгляду проекту постанови та аналізу його регуляторного впливу встановлено, що відповідний проект розроблено з порушенням таких принципів державної регуляторної політики як: доцільність, тобто обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми; адекватність, тобто відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив; ефективність, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави, статті 5 Закону, в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти, а також викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта, а також вимог статті 8 Закону в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (із змінами).

Ураховуючи вищенаведене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення перевірок, які здійснюються при надходженні та відправленні вантажів із продуктами, які не відповідають законодавству, до митних складів, вільних митних зон, Порядку перевезення та знищення таких вантажів, Умов зберігання та поводження з ними".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали