Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 22 квітня 2019 року N 168

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України (далі - ДРС) відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянула проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядків надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об'єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, а також визначення її меж (координат) для цілей морської аквакультури" (далі - проект постанови), а також документи, що додаються до проекту наказу, подані листом Держрибагентства від 15.03.2019 N 1-6.1-5/1472-19.

За результатами проведеного аналізу проекту постанови та аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику), Державна регуляторна служба України встановила:

проектом наказу пропонується затвердити Порядок надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об'єкта для цілей аквакультури (далі - проект Порядку N 1) та Порядок надання в користування на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, а також визначення її меж (координат) для цілей морської аквакультури (далі - проект Порядку N 2).

Однак проект регуляторного акта не може бути погоджений ДРС у наданій редакції з огляду на таке.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, зазначено, що орган державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дана норма, що відповідно до частини третьої статті 8 Конституції України, є нормою прямої дії, була імплементована в статтю 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), у якій зазначено, що організація, повноваження і порядок діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.

Тобто будь-які повноваження центрального органу виконавчої влади, а також способи їх реалізації, мають бути визначені та закріплені на законодавчому рівні.

У преамбулі до проекту постанови розробником зазначено, що проект постанови розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про аквакультуру" (Закон N 5293-VI) (далі - Закон N 5293-VI).

Так, статтею 7 Закону N 5293-VI (Закон N 5293-VI) визначено повноваження Кабінету Міністрів України у сфері аквакультури.

Проте у вищевказаній статті 7 Закону N 5293-VI (Закон N 5293-VI) відсутні положення щодо розроблення Порядку надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об'єкта для цілей аквакультури та Порядку надання в користування на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, а також визначення її меж (координат) для цілей морської аквакультури.

Таким чином, вважаємо за необхідне чітко визначити у преамбулі до проекту постанови законодавчі підстави для розробки відповідних проектів Порядків N 1 та N 2.

У пункті 5 проекту Порядку N 1 передбачається запровадження процедур звернення заявника до орендодавця з заявою щодо об'єкта оренди, до якої додається, зокрема, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Водночас Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про скасування вимог щодо необхідності обов'язкового надання паперових виписок, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" визначено, зокрема, скасування вимог щодо обов'язкового подання суб'єктами господарювання органам державної влади паперових виписок, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та запровадити отримання органами державної влади відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у електронному вигляді, оскільки вони є у вільному доступі на веб-сайті Міністерства юстиції України.

Враховуючи зазначене, у пункті 5 проекту Порядку N 1 слова "витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" необхідно виключити.

Аналогічне зауваження стосується також пункту 4 проекту Порядку N 2.

Таким чином, проекти Порядків N 1 та N 2 потребують доопрацювання з урахуванням вищевказаних зауважень.

Окрім того, наданий розробником АРВ до проекту постанови не у повній мірі відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151)) (далі - Методика).

Так, у розділі 1 "Визначення проблеми" АРВ згідно з вимогами Методики розробник повинен чітко визначити проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, зокрема:

визначити причини її виникнення;

оцінити важливість зазначеної проблеми, зокрема навести дані у цифровому чи кількісному вимірі, що доводять факт існування проблеми і характеризують її масштаб;

визначити основні групи, на які вона справляє вплив;

обґрунтувати, чому проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів.

Разом з цим, в АРВ до проекту постанови розробником не проаналізовано існуюче правове регулювання господарських та адміністративних відносин, щодо яких склалась проблема, не доведено, чому існуючі регулювання не вирішують проблему та потребують вдосконалення.

У розділі I АРВ розробником зазначено лише, що проблема полягає у тому, що на сьогоднішній день законодавством не визначено чітких порядків надання в оренду водних об'єктів для цілей аквакультури.

При визначенні проблем, які передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, розробником не наведено жодних даних у числовій формі, які б обґрунтовували наявність проблем, визначали їх масштаб та важливість, а також не охарактеризовано та не оцінено сфери, на які ці проблеми мають найбільший негативний вплив.

Зазначене, в свою чергу, не відповідає вимогам статті 4 Закону про регуляторну політику, зокрема, принципу доцільності, оскільки розробником не доведена наявність проблем, що потребують державного втручання, та не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою її вирішення.

У розділі III АРВ "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" розробником наведені цифрові дані щодо кількості суб'єктів малого підприємництва, що становить 100 % від загальної кількості суб'єктів господарювання.

Однак у таблиці додатка 4 до Методики, де зазначаються витрати на суб'єктів малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, розробником наведені не всі фінансові розрахунки, які понесуть суб'єкти господарювання.

По всій редакції проектів Порядків N 1 та N 2 передбачаються норми для суб'єктів господарювання стосовно проведення певних процедур, які тягнуть за собою "прямі" витрати для них, наприклад, подача пакетів документів до заяв щодо оформлення договорів оренди, орендні плати за відповідні об'єкти оренд, часові витрати щодо заповнення суб'єктами господарювання відповідних договорів оренд, а також часові витрати щодо збору відповідних документів, які подаються до заяв тощо.

Слід зазначити, що відсутність всіх обрахованих "прямих" витрат у вищезазначеній таблиці додатка 4 до Методики не дозволяє оцінити дійсний вплив регулювання на суб'єктів малого підприємництва і оцінити витрати, які вони понесуть внаслідок провадження регулювання.

У розділі V АРВ до проекту постанови "Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми" розробником не описано механізм дії запропонованого регулювання з урахуванням основних бізнес-процесів, які потрібно буде забезпечити суб'єктам господарювання для реалізації його вимог. При цьому розробником не враховано, що механізм реалізації регуляторного акта має бути безпосередньо пов'язаний із цілями та очікуваними результатами регуляторного акта, тобто необхідно встановити, яким чином будуть діяти положення проекту наказу та якою прогнозується ситуація після набрання регуляторним актом чинності.

Розділ VIII АРВ до проекту постанови "Визначення показників результативності дії регуляторного акта" заповнено з порушенням вимог пункту 10 Методики.

Так, розробником наведено не всі обов'язкові показники результативності регуляторного акта та не наведено додаткових показників.

Відповідно до пункту 10 Методики прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом, обов'язковими з яких повинні бути:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількість суб'єктів господарювання;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання.

Окрім цього, відповідно до вимог Методики, необхідно навести не менше ніж три кількісних показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Недотримання розробником вимог Закону про регуляторну політику та Методики в частині визначення показників результативності не дозволить в подальшому належним чином провести відстеження його результативності, як це передбачено статтею 10 Закону.

Підсумовуючи викладене, проект постанови та АРВ до нього потребують доопрацювання з урахуванням вищезазначених зауважень.

Виходячи із наведеного, за результатами розгляду положень проекту постанови встановлено, що проект розроблено з порушенням основних принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, збалансованості та ефективності, визначених статтею 4 Закону про регуляторну політику.

Крім цього, проект постанови також не відповідає вимогам статті 8 Закону про регуляторну політику в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики.

Керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядків надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об'єкта для цілей аквакультури, акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, а також визначення її меж (координат) для цілей морської аквакультури".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали