Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 6 лютого 2019 року N 64

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянула проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз" (далі - проект наказу), а також документи, що надані до нього листом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.01.2019 N 37-13-7/133.

За результатами розгляду проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України встановила:

проектом наказу передбачається запровадити обов'язкову електронну ідентифікацію усього поголів'я овець і кіз за допомогою вушних бирок, які містять радіочастотний транспондер (електронний ідентифікатор) з 01.01.2022.

Однак проект наказу не може бути погоджений у запропонованій редакції з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) документом, який містить обгрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обгрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики - є Аналіз регуляторного впливу (далі - АРВ).

У даному випадку наданий розробником АРВ до проекту наказу містить формальний опис запропонованого ним регулювання, не є інформативним, та не відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151)) (далі - Методика).

Відповідно до пункту 13 Методики результати проведення аналізу впливу регуляторного акта, викладаються письмово згідно з додатком 1 до цієї Методики.

1. Так, у розділі I "Визначення проблеми" АРВ згідно з вимогами Методики розробник повинен чітко визначити проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, визначити причини її виникнення, оцінити важливість зазначеної проблеми, зокрема навести дані у цифровому чи кількісному вимірі, що доводять факт існування проблеми і характеризують її масштаб, визначити основні групи, на які вона справляє вплив, а також обгрунтувати, чому проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів.

Проте при визначенні проблеми розробник обмежився лише її текстовим описом, посилаючись на нормативно-правові акти, щодо яких було розроблено цей проект наказу.

Поряд з цим в пояснювальній записці до проекту наказу розробник зазначив, що проект наказу розроблено з метою запровадження більш дієвого та досконалого механізму за контролем епізоотичної ситуації в Україні і, як наслідок, уникнення споживання неякісної продукції населенням та створення можливості реалізації продукції вівчарства та козівництва на закордонних ринках.

Однак розробником у цьому пункті АРВ не доведено, що саме діюча система ідентифікації овець та кіз призводить до зазначених вище проблем, та не обгрунтовано, як саме прийняття цього механізму вирішить питання, задекларовані в пояснювальній записці.

Загалом в АРВ до проекту наказу розробником не зазначено, на вирішення яких проблем розроблено даний проект регуляторного акта, не наведено жодних даних у числовій формі, які б обґрунтовували наявність проблеми, не встановлено її масштаб та важливість, а також не охарактеризовано та не оцінено сфери, на які проблема має найбільший негативний вплив.

Зазначене не відповідає вимогам статті 4 Закону, зокрема принципу доцільності, оскільки розробником не доведена наявність проблеми, що потребує державного втручання, та не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою її вирішення.

2. У розділі II "Цілі державного регулювання" АРВ розробник повинен чітко визначити мету державного регулювання, що має бути безпосередньо пов'язана з розв'язанням проблеми.

Натомість в цьому розділі розробником зазначено, що ціллю проекту наказу є можливість реалізовувати продукцію вівчарства та козівництва на закордонних ринках та запровадження більш дієвого та досконалого механізму за контролем епізоотичної ситуації в Україні і, як наслідок, уникнення споживання неякісної продукції населенням.

Задекларовані розробником цілі державного регулювання є абстрактними та невимірюваними, зокрема, розробником не визначено індикаторів зменшення масштабів проблеми, що характеризувало б досягнення мети регулювання.

Таким чином, розробником порушено принцип адекватності, оскільки належним чином не обгрунтовано наскільки така форма державного регулювання відповідає вирішенню існуючої проблеми.

3. У розділі III "Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей" розробник повинен визначити всі можливі альтернативні способи вирішення існуючої проблеми та оцінити вигоди і витрати держави, населення та суб'єктів господарювання від застосування кожного з них.

Однак розробник при визначенні альтернативних способів досягнення цілей обмежився лише текстовим описом вигод і витрат держави, населення та суб'єктів господарювання від застосування кожного з них.

В АРВ розробником не встановлено кількість та структуру суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія даного акта, та не наведено жодних розрахунків витрат суб'єктів господарювання, яких вони зазнають як внаслідок впровадження проекту наказу, так і внаслідок застосування альтернативного способу досягнення цілей, що підтверджували б економічну доцільність обраного способу.

Зазначене не дозволить в подальшому об'єктивно оцінити, наскільки обраний розробником спосіб державного втручання відповідає проблемі, що потребує врегулювання, та наскільки його застосування буде ефективним для її вирішення.

4. У розділі V АРВ "Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми" розробником не описано механізм дії запропонованого регулювання, який потрібно буде забезпечити суб'єктам господарювання для реалізації його вимог. При цьому розробником не враховано, що механізм реалізації регуляторного акта має бути безпосередньо пов'язаний із цілями та очікуваними результатами регуляторного акта, тобто яким чином будуть діяти норми проекту наказу та якою прогнозується ситуація після набрання регуляторним актом чинності.

Крім того, розробнику необхідно оцінити, які організаційні заходи мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта після набрання чинності, що мають бути пов'язані безпосередньо із предметом регулювання зазначеного проекту наказу.

5. При заповненні розділу VI АРВ "Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги" розробником не в повному обсязі визначені суми витрат органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання на виконання вимог даного проекту регуляторного акта, що не дозволяє зробити висновок щодо забезпечення балансу інтересів усіх зацікавлених сторін. Відсутні розрахунки вартості послуги електронної ідентифікації та реєстрації овець та кіз із врахуванням комплекту бирок з електронним ідентифікатором.

Розділ VIII АРВ "Визначення показників результативності дії регуляторного акта" заповнено з порушенням вимог пункту 10 Методики. Так, розробником не наведено додаткові показники, які безпосередньо характеризують результативність регуляторного акта, та наведено їх прогнозне значення. Зазначене є порушенням вимог Методики, яка передбачає, що слід визначити не менше ніж три кількісних показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Порушення розробником вимог Закону та Методики в частині визначення показників результативності не дозволить в подальшому належним чином провести відстеження його результативності, як передбачено статтею 10 Закону.

Враховуючи вищевикладене, за результатами розгляду положень проекту наказу та аналізу його регуляторного впливу встановлено, що проект розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики: доцільності, тобто обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми; адекватності, тобто відповідність форм та рівня державного регулювання господарським відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятих альтернатив; ефективності, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави; збалансованості, тобто забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також вимог статті 8 Закону в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (із змінами).

Ураховуючи вищенаведене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали