Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 10 жовтня 2019 року N 432

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України (далі - ДРС) відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянула проект наказу Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням" (далі - проект наказу), а також документи, що додаються до проекту наказу, подані листом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 02.09.2019 N 02-12410/261.

За результатами проведеного аналізу проекту наказу та аналізу регуляторного впливу (далі - проект АРВ) на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику), Державна регуляторна служба України встановила:

проектом наказу пропонується затвердити Порядок затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням (далі - проект Порядку).

Однак проект регуляторного акта не може бути погоджений ДРС у наданій редакції з огляду на таке.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України орган державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дана норма, що відповідно до частини третьої статті 8 Конституції України є нормою прямої дії, була імплементована в статтю 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), у якій зазначено, що організація, повноваження і порядок діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.

Тобто будь-які повноваження центрального органу виконавчої влади, а також способи їх реалізації мають бути визначені та закріплені на законодавчому рівні.

Відповідно до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 N 34/5, наказ - це акт організаційно-розпорядчого характеру чи нормативно-правового змісту, що видається суб'єктом нормотворення у процесі здійснення ним виконавчо-розпорядчої діяльності з метою виконання покладених на нього завдань та здійснення функцій відповідно до наданої компетенції з основної діяльності, адміністративно-господарських або кадрових питань, прийнятий (виданий) на основі Конституції та інших актів законодавства України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та спрямований на їх реалізацію, спрямування регулювання суспільних відносин у сферах державного управління, віднесених до його відання.

У преамбулі проекту наказу зазначено, що він розроблений на виконання статті 40 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI) та пункту 16 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 444 (Постанова N 444).

Водночас за результатами аналізу норм Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI) та Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 444 (Постанова N 444), було встановлено, що у Державної служби України з надзвичайних ситуацій відсутні законодавчі підстави на розробку проекту Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням.

Таким чином, вважаємо за необхідне чітко визначити у преамбулі до проекту наказу законодавчі підстави для розробки відповідного проекту Порядку.

Окрім того, наданий розробником АРВ до проекту наказу не у повній мірі відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151)) (далі - Методика).

У розділі III АРВ "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" розробником наведені цифрові дані щодо кількості суб'єктів малого підприємництва, що становить 67 % від загальної кількості суб'єктів господарювання.

Так, у додатку 1 до Методики зазначено, якщо питома вага суб'єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, необхідно здійснити розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

По всій редакції проекту Порядку передбачаються норми для суб'єктів господарювання стосовно проведення певних процедур, які тягнуть за собою "прямі" витрати для них, наприклад, затвердження керівниками підприємств програм навчання з питань пожежної безпеки, процедура погодження програм навчання з ДСНС, забезпечення навчально-методичними матеріалами та проходження навчання і перевірка знань з питань пожежної безпеки тощо.

Аналогічні зауваження стосуються також розрахунків "прямих" витрат суб'єктів великого і середнього підприємництва, які повинні бути зазначені розробником згідно з додатком 2 до Методики.

Слід зазначити, що відсутність всіх обрахованих "прямих" витрат у вищезазначених таблицях додатків 2 і 4 до Методики не дозволяє оцінити дійсний вплив регулювання на суб'єктів великого, середнього, малого підприємництва і оцінити витрати, які вони понесуть внаслідок провадження регулювання.

Таким чином, розробником порушено принцип ефективності, а саме забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів для суб'єктів господарювання, громадян та держави.

У розділі VIII АРВ "Визначення показників результативності дії регуляторного акта" розробником не враховані вимоги пункту 10 Методики.

Так, відповідно до вимог Методики необхідно навести не менш ніж три додаткові показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта, та які підлягають контролю.

Отже, недотримання розробником вимог Закону про регуляторну політику та Методики в частині визначення показників результативності не дозволить в подальшому належним чином провести відстеження його результативності, як це передбачено статтею 10 Закону про регуляторну політику.

Також прийняття проекту наказу здійснюється не у відповідності з визначеним статтею 4 Закону про регуляторну політику принципом прозорості та врахування громадської думки.

Вказаний принцип, зокрема, передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому статтею 4 Закону про регуляторну політику порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На адресу ДРС від Українського союзу пожежної та техногенної безпеки надійшов лист від 30.09.2019 N 100/09 стосовно зауважень та пропозицій до проекту наказу (копія додається).

Акцентуємо увагу розробника, що відповідно до частини сьомої статті 9 Закону про регуляторну політику всі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проект). За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Виходячи із наведеного, за результатами розгляду положень проекту наказу та АРВ встановлено, що проект розроблено з порушенням основних принципів державної регуляторної політики, а саме: прозорості та врахування громадської думки, збалансованості та ефективності, визначених статтею 4 Закону про регуляторну політику.

Керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням".

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали