МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 березня 2012 року N 333

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуло проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - проект Закону) та документи, що надані до нього листом Державного агентства рибного господарства України від 23.11.2011 N 1-5-5/5970.

За результатами розгляду проекту Закону, аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено наступне.

Відповідно до пункту 1 § 70 глави 3 розділу 6 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 N 1156 (Постанова N 1156)) (далі - Регламент Кабінету Міністрів України), законопроекти, що вносяться у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України, готуються Міністерством юстиції України, іншими центральними органами виконавчої влади з дотриманням вимог, передбачених Регламентом Верховної Ради України, главами 2 - 5 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України.

Відповідно до пункту 1 Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від 16.04.2011 N 484/2011 (Положення N 484/2011), Державне агентство рибного господарства України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України. Державне агентство рибного господарства України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

Водночас абзацами першим і третім пункту 1 § 37 глави 3 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України визначено, що розробник надсилає заінтересованому органу проект акта Кабінету Міністрів України, завізований керівником органу, який є розробником, разом з пояснювальною запискою, а також порівняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів України). Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, надсилає завізований керівником органу проект акта Кабінету Міністрів України разом з пояснювальною запискою, а також порівняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів України) відповідному міністерству для його погодження міністром.

Крім того, проектом Закону передбачається внесення змін до статті 1 Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" у частині заміни ветеринарного свідоцтва на ветеринарний документ.

Проте відповідно до змін, які пропонується внести до статті 8 зазначеного Закону, продукти вилову (добування) реалізуються або використовуються для переробки тільки за наявності, зокрема, ветеринарного свідоцтва або ветеринарної довідки.

Відповідно до переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України від 08.07.2011 N 3677-VI (Закон N 3677-VI), ветеринарне свідоцтво, ветеринарна довідка є ветеринарними документами.

З огляду на викладене зміни, які пропонується ввести до статей 1 і 8 Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", не узгоджуються між собою.

Отже, необхідно визначити, що продукти вилову (добування) реалізуються або використовуються для переробки тільки за наявності ветеринарного документа.

Крім того, проектом Закону вносяться зміни до Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" у частині визначення терміна "ветеринарне свідоцтво". Так, згідно зі змінами ветеринарний документ - виданий в установленому порядку документ, що підтверджує відповідність конкретної партії продуктів лову та харчової продукції з них вимогам ветеринарно-санітарної безпеки.

Проте статтею 1 Закону України "Про ветеринарну медицину" передбачено, що ветеринарні документи - документи дозвільного характеру, до яких належать міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне свідоцтво, ветеринарна картка, ветеринарна довідка та ветеринарно-санітарний паспорт на тварину, видані державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими чи ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, що підтверджують ветеринарно-санітарний стан тварини, якість та безпечність продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу та кормів.

Таким чином, норми проекту Закону потребують узгодження з вимогами Закону України "Про ветеринарну медицину" в частині визначення термінів "ветеринарний документ" і "ветеринарні документи".

Крім того, проектом Закону вносяться зміни до статей 9 і 10 Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", згідно з якими для здійснення митного оформлення щодо якості та безпеки продуктів вилову (добування) та харчової продукції з них українського походження (або іноземного походження) резидент - суб'єкт господарювання подає, зокрема, ветеринарний документ.

Ураховуючи статтю 1 Закону України "Про ветеринарну медицину", до ветеринарних документів відносяться міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне свідоцтво, ветеринарна картка, ветеринарна довідка та ветеринарно-санітарний паспорт на тварину.

Таким чином, норми проекту Закону необхідно доопрацювати в частині чіткого визначення назви ветеринарного документа, який необхідний для здійснення митного оформлення вилову (добування) та харчової продукції з них.

Водночас проектом Закону вносяться зміни до частини другої статті 2 Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них". Відповідно до зазначених змін пропонується встановити, що безпечність та якість живої риби, інших водних живих ресурсів, вирощених у ставках, інших водних об'єктах (їх частинах), підтверджуються ветеринарним документом, виданим в установленому порядку, термін дії якого становить 1 рік.

Однак із запропонованої редакції не можливо визначити вид ветеринарного документа, яким підтверджується безпечність та якість живої риби, інших водних живих ресурсів, вирощених у ставках, інших водних об'єктах (їх частинах).

З метою однозначного розуміння вказаної норми пропонуємо редакційно доопрацювати абзац другий частини другої статті 2 Закону України, виклавши її в такій редакції:

"Безпечність та якість живої риби, інших водних живих ресурсів, вирощених у ставках, інших водних об'єктах (їх частинах), підтверджуються відповідним ветеринарним документом, виданим в установленому порядку, строк дії якого становить 1 рік.".

Крім того, пунктом 6 розділу I проекту Закону передбачається внести зміни до Кодексу торговельного мореплавства України.

Однак у підпункті 1 слова "рибальських суден" і "дипломуванням персоналу риболовних суден" необхідно замінити словами "риболовних суден" і "дипломуванням та сертифікацією фахівців галузі рибного господарства".

Також у тексті пункту 6 розділу I проекту Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузі інфраструктури" і "центральний орган виконавчої влади з питань економічного розвитку і торгівлі" у всіх відмінках необхідно замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського та річкового транспорту" і "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку.

У підпункті 2 пункту 6 розділу I проекту Закону слова "які віднесені чинним законодавством до адміністративних" необхідно виключити.

Абзацом шостим підпункту 3 пункту 6 розділу I проекту Закону передбачається покладання повноважень з видачі дозволу на право користування судновою радіостанцією на Міністерство інфраструктури України, що не відповідає частині першій статті 29 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", відповідно до якої ввезення з-за кордону та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюються в Україні на дозвільній основі. Відповідні дозволи надаються державним підприємством "Український державний центр радіочастот" на платній основі у порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Водночас слід зазначити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опрацьовувало розроблені Міністерством інфраструктури України проекти Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" і "Про морські порти України", якими передбачалося, зокрема, унесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України, у тому числі в частині тих статей, до яких вносяться зміни наданим на опрацювання проектом Закону.

Проектом Закону України "Про морські порти України" передбачається реформування портової галузі та встановлення нових правил поведінки суб'єктів портової діяльності, що, у свою чергу, відображено у змінах до Кодексу.

З огляду на зазначене та враховуючи значну відмінність положень проекту Закону від змін, що вносилися законопроектами, робота з унесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України потребує відповідного узгодження.

Таким чином, під час розроблення проекту Закону головним розробником не дотримано вимог статей 4 і 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", наказую:

Відмовити в погодженні проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали