МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 березня 2012 року N 302

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) розглянуло проект наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу" (далі - проект наказу), а також документи, що надані до нього листом Міністерства інфраструктури України від 16.12.2011 N 5986/25/14-11.

За результатами розгляду проекту наказу, аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону встановлено наступне.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 1.2 розділу I проекту Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу, який пропонується затвердити проектом наказу (далі - проект Порядку), зазначається, що адміністративний орган, відповідальний за проведення технічних оглядів колісних транспортних засобів (далі - адміністративний орган), - Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, яка уповноважена здійснювати державний контроль за додержанням вимог законодавства у сфері технічного огляду колісних транспортних засобів, видавати міжнародні сертифікати технічного огляду колісного транспортного засобу, забезпечувати ведення їх реєстру, здійснювати організаційне та методичне забезпечення діяльності центрів технічного огляду колісних транспортних засобів.

Проте Положенням про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 N 387 (Положення N 387/2011), не передбачено можливості здійснення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті зазначених вище повноважень.

Пунктом 1.4 розділу I проекту Порядку зазначається, що суб'єкти господарювання, які мають намір отримати повноваження центру технічного огляду колісних транспортних засобів, звертаються з письмовою заявою до Міністерства інфраструктури України. До заяви додаються документи, що засвідчують відповідність суб'єкта господарювання вимогам, наведеним у додатку 2 до проекту Порядку.

Міністерство інфраструктури України протягом не більш як одного місяця аналізує надані заявником документи і в разі виявлення невідповідності відомостей, заявлених у документах, виданих іншими уповноваженими органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування, може провести безпосередню перевірку суб'єкта господарювання для встановлення достовірності наданих відомостей та обстеження умов проведення технічного огляду колісного транспортного засобу.

Згідно з абзацом третім статті 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Згідно з частиною другою статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, якщо інше не передбачається законом або міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Ураховуючи викладене, редакція пункту 1.4 розділу I проекту Порядку потребує приведення у відповідність із Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Абзацом третім пункту 2.2 розділу II проекту Порядку зазначається, що якщо заявник, колісний транспортний засіб якого не відповідає Приписам, доданим до Віденської угоди 1997 року, усуває виявлені невідповідності технічного стану колісного транспортного засобу протягом понад 45 робочих днів, він повторно подає колісний транспортний засіб на перевірку в повному обсязі та оплачує її.

Водночас пунктом 2.7 розділу II проекту Порядку передбачено, що взаєморозрахунки між замовниками, центром технічного огляду колісних транспортних засобів та адміністративним органом здійснюються на підставі договорів відповідно до законодавства України.

Ураховуючи викладене, у пункті 2.2 розділу II проекту Порядку слова "та оплачує її" необхідно виключити.

У додатку 2 до проекту Порядку пропонується визначити вимоги до суб'єктів господарювання для уповноваження їх як центрів технічного огляду колісних транспортних засобів згідно з Віденською угодою 1997 року.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються, зокрема, правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання.

Пунктом 4 вимог до суб'єктів господарювання для уповноваження їх як центрів технічного огляду колісних транспортних засобів згідно з Віденською угодою 1997 року визначається уповноваження суб'єкта господарювання в системі державного технічного огляду відповідно до Порядку надання суб'єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 N 607.

Однак зазначена постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 N 607 втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 N 1144 (Постанова N 1144).

Одночасно проектом Порядку передбачається, що за результатами розгляду документів суб'єктів господарювання, які мають намір отримати повноваження центру технічного огляду колісного транспортного засобу, Міністерство інфраструктури України приймає рішення про уповноваження суб'єкта господарювання як центру технічного огляду колісного транспортного засобу.

Статтею 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" передбачено, що документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Дозвільна (погоджувальна) процедура - сукупність дій, що здійснюються суб'єктами господарювання, державними адміністраторами та дозвільними органами під час проведення погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру.

Згідно з частиною першою статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються: необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру; строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру; строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа; перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Проходження процедури уповноваження суб'єкта господарювання на здійснення технічного огляду колісного транспортного засобу в розумінні Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" має ознаки дозвільної (погоджувальної) процедури, а рішення про уповноваження суб'єкта господарювання як центру технічного огляду колісного транспортного засобу має ознаки документа дозвільного характеру.

Проте на сьогодні законами України не передбачено необхідності одержання відповідного документа дозвільного характеру.

Крім того, проектом Порядку встановлюється, що до заяви для отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу додають, зокрема, копію чинного сертифіката відповідності вимогам придатності до експлуатації колісного транспортного засобу.

Водночас жодним законодавчим актом не передбачено такого документа, як сертифікат відповідності вимогам придатності до експлуатації колісного транспортного засобу.

Отже, проект Порядку потребує доопрацювання з урахуванням зазначених зауважень.

Під час розроблення проекту наказу не дотримано вимог статті 5 Закону в частинах недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з чинними регуляторними актами, а також викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Таким чином, під час розроблення проекту наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу" головним розробником не дотримано вимог статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 цього Закону, наказую:

Відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Порядку отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду колісного транспортного засобу".

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали