МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 березня 2012 року N 375

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуло проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами та Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами" (далі - проект постанови) і документи, що надані до нього листом Державної служби геології та надр України від 26.01.2012 N 615/01/04-12.

За результатами розгляду проекту постанови на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено, що метою розроблення проекту постанови є зменшення кількості документів дозвільного характеру; спрощення діяльності суб'єктів господарювання та надрокористувачів у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр; визначення порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами як на аукціоні, так і в безаукціонному порядку, продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами.

Однак даний проект постанови не може бути погоджений у запропонованій редакції з таких причин.

За результатами попереднього розгляду проекту постанови встановлено, що ряд положень вказаного нормативного акта не узгоджується з нормами статей чинних законів, зокрема Кодексу України про надра, Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про нафту і газ".

Згідно з вимогами частини дев'ятої статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" однією з умов забезпечення здійснення державної регуляторної політики є недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти.

Проектом пропонується запровадити таку підставу для прийняття рішення про відмову в наданні, продовженні строку дії, переоформленні спеціального дозволу на користування надрами або щодо внесення змін до нього, як застосування судової процедури ліквідації банкрута або прийняття рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, крім випадків, що передбачені правонаступництвом.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, серед іншого, встановлюється вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дублікатів, анулювання документа дозвільного характеру.

Підстави для відмови у видачі дозвільного документа, а також підстави для переоформлення документа дозвільного характеру передбачені статтею 41 Закону про дозвільну систему. При цьому цією ж статтею встановлено, що:

законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру або підстави для його переоформлення;

відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.

Кодекс України про надра не встановлює переліку підстав для відмови у видачі спеціального дозволу на користування надрами або його переоформлення, а тому вважаємо, що у цьому випадку мають діяти загальні норми статті 41 Закону про дозвільну систему.

Враховуючи наведене, зміни до пункту 19 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 615 (Постанова N 615), в частині застосування судової процедури ліквідації банкрута або прийняття рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, крім випадків, що передбачені правонаступництвом, як підстави для відмови у видачі дозвільного документа не узгоджуються з вищезазначеними вимогами чинного законодавства.

У проекті змін до Порядку надання спеціальних дозволів (Постанова N 615) використовуються поняття "поновлення дії дозволу", "продовження строків дозволів", а також передбачаються підстави для продовження строку дії дозволу.

Гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією України, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", Кодексом України про надра та іншими актами законодавства України, що видаються відповідно до них (ч. 1 ст. 3 Кодексу України про надра).

Кодексом України про надра не передбачено таких понять.

Отже, поняття "поновлення дії дозволу", "продовження строків дозволів", а також підстави для продовження строку дії дозволу вводяться із порушенням Кодексу України про надра.

Проектом змін до Порядку надання спеціальних дозволів (Постанова N 615) передбачається, що Держгеонадра продовжують строк, поновлюють дію дозволів за умови надання позитивного висновку державної експертизи геологічних матеріалів, отриманих під час користування надрами, спеціалізованим геологічним підприємством, установою, організацією, що належить до сфери управління Держгеонадр. Вартість експертизи визначається за методикою, що затверджується Держгеонадрами.

Проте Кодексом України про надра та Законом України "Про нафту і газ" не передбачено проведення державної експертизи геологічних матеріалів, отриманих під час користування надрами.

При цьому частиною дев'ятою статті 26 Закону України "Про нафту і газ" визначено, що дія дозволу поновлюється Держгеонадрами після усунення надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії, і сплати сум фінансових санкцій, застосованих у зв'язку із зупиненням дії дозволу.

Відповідно до статті 28 Закону України "Про нафту і газ" однією з істотних умов угоди про користування нафтогазоносними надрами є умови продовження, зупинення або анулювання дії спеціального дозволу.

Згідно з частиною другою статті 41 Закону України про дозвільну систему розмір тарифів, у тому числі їх граничні розміри, на проведення дозвільними органами експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, які є підставою для видачі документів дозвільного характеру, затверджується Кабінетом Міністрів України, якщо інше не встановлено законом.

Розмір тарифів на проведення суб'єктами господарювання експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, які є підставою для видачі документів дозвільного характеру, не може перевищувати граничних розмірів тарифів, установлених для дозвільних органів.

Ураховуючи викладене, запропоновані зміни до Порядку надання спеціальних дозволів (Постанова N 615) щодо встановлення зобов'язань для надрокористувачів стосовно обов'язкового отримання висновку державної експертизи з метою поновлення, продовження дії спеціального дозволу не узгоджуються з чинним законодавством.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, передбачений статтею 13 вищезазначеного Закону, не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Однак за відсутності на час розгляду проекту постанови інформації щодо внесення даного проекту до плану діяльності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік також порушується вимога статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині необхідності дотримання принципу передбачуваності, тобто послідовності регуляторної діяльності, відповідності її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності, а також принципу прозорості та врахування громадської думки.

Принцип прозорості та врахування громадської думки, зокрема, передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Також звертаємо увагу головного розробника на те, що Мінекономрозвитку України в межах повноважень, наданих Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", розглядає в установленому порядку проекти регуляторних актів, що подаються на погодження з дотриманням вимог статті 21 зазначеного Закону, і відповідні аналізи регуляторного впливу та приймає рішення про погодження цих проектів або про відмову в їх погодженні.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" аналіз регуляторного впливу - документ, який підготовлений із застосуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308, і містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

За відсутності у поданому до проекту постанови комплекті документів відповідного аналізу регуляторного впливу неможливо однозначно об'єктивно та обґрунтовано оцінити ефективність запропонованого державного регулювання, неможливість вирішення існуючої проблеми за допомогою інших альтернативних способів та зробити висновок щодо забезпечення максимально можливих позитивних результатів від дії цього акта за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Під час подання проекту постанови на розгляд та погодження розробником не дотримано вимог статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині виконання вимог до процедури оприлюднення проектів регуляторних актів.

Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 вищезазначеного Закону, не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", наказую:

Відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами та Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами".

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали