МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 березня 2012 року N 367

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) розглянуло проект наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Порядку обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах)" (далі - проект наказу), а також документи, що надані до нього листом Міністерства інфраструктури України від 06.12.2011 N 5707/25/14-11.

За результатами проведеного аналізу проекту наказу та аналізу його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону встановлено таке.

Проектом наказу передбачається затвердити Порядок обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах) (далі - проект Порядку).

У пункті 1.1 розділу 1 проекту Порядку зазначено, що Порядок обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах) розроблений відповідно до вимог Закону України "Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які використовують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)", Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті та визначає терміни дії карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах).

Згідно з пунктом 2.1 розділу II Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 N 34/5 (далі - Порядок подання нормативно-правових актів), відповідно до вимог нормопроектувальної техніки нормативно-правовий акт, зокрема, повинен бути чітким, конкретним і зрозумілим.

Ураховуючи викладене, необхідно визначити, що дія проекту Порядку поширюється саме на відносини, що виникають під час здійснення міжнародних автомобільних перевезень.

Абзацом третім пункту 1.2 розділу 1 проекту Порядку встановлюється, що сервісна організація або сервісний підрозділ більшої організації (далі - майстерня) - суб'єкт господарювання, фізична або юридична особа, що є резидентом України та внесена до переліку уповноважених сервісних організацій, що затверджує Компетентний орган (Міністерство інфраструктури України), виконує функції "майстерні або механіка" (відповідно до ЄУТР) і проводить роботи з установлення та технічного обслуговування тахографів.

Однак проект Порядку не містить уточнення, сервісний підрозділ якої саме більшої організації буде проводити роботи з установлення та технічного обслуговування тахографів.

Разом з тим відповідно до статті 55 Господарського кодексу України юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку, мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

Пунктом 2.4 розділу 2 проекту Порядку пропонується встановити, яким особам видаються картки контролера.

Водночас абзацом шостим пункту 1.2 розділу 1 проекту Порядку визначено 4 типи карток, у тому числі картка контролю.

Згідно з пунктом 2.1 розділу II Порядку подання нормативно-правових актів відповідно до вимог нормопроектувальної техніки нормативно-правовий акт, зокрема, не повинен містити суперечливих нормативних приписів.

Зазначене також стосується положень пункту 3.1 розділу 3 проекту Порядку, згідно з яким особа, яка претендує на отримання карти, подає заяву до ОВК особисто або поштовим відправленням. Проте проект Порядку не містить терміна та його визначення, щодо якого застосовується скорочення "ОВК".

Відповідно до пункту 1.2 розділу 1 проекту Порядку у цифровому контрольному пристрої передбачене використання картки, яка видається органом, призначеним Компетентним органом для забезпечення обігу карток, - центром видачі карток (ЦВК).

Ураховуючи викладене, проект наказу потребує приведення у відповідність із вимогами нормопроектувальної техніки.

У пункті 3.7 розділу 3 проекту Порядку зазначено, що в разі виникнення сумнівів у достовірності поданих у заяві відомостей ЦВК може вимагати надання додаткової інформації або провести спеціальну експертизу своїми силами чи із залученням відповідних компетентних органів у межах установленої компетенції.

Таким чином, необхідно визначити перелік підстав, за яких ЦВК може вимагати надання додаткової інформації або провести спеціальну експертизу достовірності відомостей.

Водночас вищезазначене положення є додатковим обтяженням для суб'єктів господарювання та містить у собі корупційні чинники.

Ураховуючи наведене, необхідно виключити з пункту 3.7 розділу 3 проекту Порядку слова "вимагати надання додаткової інформації".

Пунктом 3.9 розділу 3 проекту Порядку пропонується встановите, що після отримання 100 % оплати за виконання робіт за заявою відбувається перевірка зазначених у заяві даних у єдиній автоматизованій системі обліку карток, виданих Договірними сторонами ЄУТР, на предмет наявності (відсутності) раніше оформленої картки заявника, іншої інформації про картку.

Згідно із формами заяв на первинну видачу та оновлення карток водія, підприємства і майстерні контролю, що додаються до проекту Порядку, передбачена оплата послуг з видачі зазначених вище карток.

Ураховуючи викладене, положення проекту Порядку потребують узгодження між собою.

У проекті Порядку необхідно визначити, ким установлюється розмір плати за зазначені послуги, на який рахунок будуть зараховані кошти за надання послуг та хто буде проводити експертизу наданих у заяві даних.

У пункті 4.1 розділу 4 проекту Порядку зазначено, що заміна карток з незакінченим терміном дії проводиться у випадках наявності дефекту картки, що робить її використання неможливим; роботи картки з перебоями; псування картки; втрати або крадіжки картки; зміни персональних даних власника картки: місця проживання, прізвища, зміни водійського посвідчення, інших даних, що впливають на однозначну ідентифікацію картки та її користувача.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до частин першої та другої статті 251 Цивільного кодексу України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Крім того, пропонуємо випадки зміни карток з незакінченим терміном дії (наявність дефекту картки, що робить її використання неможливим; робота картки з перебоями; псування картки) об'єднати під терміном "пошкодження картки".

Разом з тим, постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами" передбачена можливість обміну та заміни посвідчення водія, а не його зміни.

Ураховуючи викладене, пункт 4.1 розділу 4 проекту Порядку потребує узгодження із законодавством.

У пункті 5.1 розділу 5 проекту Порядку зазначено, що ЦВК протягом терміну дії картки може тимчасово припинити або анулювати дію картки при виявленні, зокрема, підробки картки.

Відповідно до пункту 3.10 розділу 3 проекту Порядку при позитивних результатах експертизи ЦВК вносить дані про картку до єдиної автоматизованої бази даних з обліку карт, здійснює випуск та персоналізацію картки в установленому порядку.

Таким чином, редакція пункту 5.1 потребує доопрацювання з урахуванням тієї обставини, що неможливо тимчасово припинити або анулювати дію картки при виявленні підробки картки, оскільки дані про неї не будуть внесені до єдиної автоматизованої бази даних з обліку карток.

Крім того, проект Порядку не містить норм, що визначають порядок оформлення рішення про тимчасове припинення та анулювання дії картки.

Водночас розробником не враховані норми Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (Закон N 3205-VI) у додатках 3 і 4 до проекту Порядку.

Згідно з чинним законодавством замість свідоцтва суб'єкту господарювання видається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Окремо слід висловити такі застереження. По-перше, розробнику при доопрацюванні проекту наказу слід ураховувати доручення Президента України щодо створення відповідних реєстрів. По-друге, наголошуємо на неприпустимості делегування повноважень з видачі карток підприємствам недержавної форми власності.

З огляду на зазначене, проект наказу потребує доопрацювання з урахуванням вищевикладених зауважень та вимог статті 5 Закону в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами, а також викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Крім того, слід зазначити, що при розробленні проекту наказу не повною мірою дотримані вимоги статті 8 Закону та вимоги Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (далі - Методика), що у свою чергу не сприяє об'єктивному та всебічному розгляду питання.

Так, згідно з пунктом 7 Методики при обґрунтуванні можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта (пункт 5 аналізу регуляторного впливу) наводиться оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта, надається оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами. Цей пункт аналізу регуляторного впливу повинен також містити інформацію щодо механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди в разі настання очікуваних наслідків дії акта, а також щодо періодичності здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта.

Відповідно до вимог пункту 12 Методики при визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, головному розробнику необхідно вказувати вид даних (статистичних, наукових досліджень або опитувань), які використовуватимуться на всіх етапах відстеження.

Таким чином, при розробленні проекту наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Порядку обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах)" розробником не дотримано вимог статей 5 і 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 цього Закону, наказую:

Відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Порядку обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах)".

 

Заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі
України - керівник апарату

В. П. Павленко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали