НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.06.2018 р. N 50-0007/31564

Департамент грошового обігу

Банкам України

Про відображення операцій у статистичній звітності за формами NN 747, 748 "Звіт про касові обороти банку"

Департамент грошового обігу надсилає для використання у роботі відповіді - роз'яснення, які надавались на запити банків щодо відображення окремих видів операцій з готівкою та операцій у безготівковій формі по рахунках за вкладами фізичних осіб у статистичній звітності форм N 747, N 748 "Звіт про касові обороти банку".

Згідно із Поясненнями щодо заповнення форм N 747, N 748 (далі - Звіт) до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Постанова N 129)1 (далі - Пояснення до Правил N 129), Звіт складається за даними бухгалтерського обліку і має відповідати економічній суті операцій та змісту символів касових оборотів.


1 затверджених постановою Правління Національного банку України від 01.03.2016 N 129 (Постанова N 129) (зі змінами)

1. Відображення у Звіті операцій по рахунках за вкладами фізичних осіб

При відображенні у Звіті операцій з надходження готівки від фізичної особи з призначенням платежу "погашення кредиту", що зараховується на її поточний рахунок (балансові рахунки 2620, 2625), необхідно виходити з того, що фактично така операція за своїм змістом є поповненням фізичною особою поточного рахунку у готівковій формі. Таким чином, зазначені операції підпадають під зміст символів звіту 16 "Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб" або 29 "Надходження за платіжними картками".

Операції з надходження готівки на рахунки за вкладами фізичних осіб для подальшого перерахування на зазначені рахунки із застосуванням балансових рахунків 2902, 2909, 2924, 3739 відображаються за символами Звіту 16 "Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб" або 29 "Надходження з використанням платіжних карток" і не підлягають відображенню за позабалансовими символами Звіту у подальшому, оскільки це призведе до подвійного обліку операції з поповнення рахунку фізичної особи.

Дані за позабалансовими символами Звіту 84 - 88, 94, 95 відображаються виключно за операціями, які здійснюються у безготівковій формі за рахунками груп 262, 263 балансу. Перерахування коштів фізичною особою між власними рахунками, що відкриті у різних банківських установах, відображається банками - контрагентами у Звіті відповідно за символами 95 "Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування" (за винятком рахунків фізичних осіб, відкритих для обліку коштів за операціями з платіжними картками) і 88 "Інші суми".

2. Відображення у Звіті операцій з надходження готівки для погашення кредиту

У разі, якщо погашення кредиту (інших фінансових зобов'язань за кредитом) фізичними особами та суб'єктами господарювання відбувається у готівковій формі з безпосереднім зарахуванням коштів на рахунки груп 220 "Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю", 223 "Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю", 206 "Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю" балансу, то такі операції відображаються за символом 14 "Надходження готівки в погашення кредитів".

При внесенні готівкових коштів фізичною особою - підприємцем на власні поточні рахунки (балансові рахунки 2600, 2605), з метою подальшого погашення фінансового зобов'язання за кредитним договором у реквізиті касового документа "Призначення платежу", має зазначатися "вид платежу або джерела її надходження, а в разі внесення суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами на поточні рахунки власної готівки за рахунок заощаджень зазначається "унесення власних заощаджень готівкою"2, що забезпечує правильне визначення символу для відображення касової операції у Звіті відповідно до її економічного змісту (символи 02, 05, 31, 32).


2 Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174 (Постанова N 174), зі змінами, (додаток 16 (Постанова N 174))

3. Відображення у Звіті операцій з видачі готівки за грошовими чеками клієнтів для придбання відходів (металобрухт, макулатура, таке інше)

Вимогами статті 1 Закону України від 05.05.99 N 619-XIV "Про металобрухт" визначено, що металобрухтом вважаються непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів. Зважаючи на те, що металобрухт входить до складу відходів, відповідно до Державного класифікатору України "Класифікатор відходів ДК-005-96"3, та виходячи з визначення зазначеного терміна, наданого у Законі України від 05.03.98 N 187-98-ВР "Про відходи"4 (стаття 1), операція з видачі готівки з каси банку за грошовим чеком юридичній особі із призначенням "на закупівлю металобрухту" відображається у Звіті за символом 61 "Видача на інші цілі".


3 затвердженого наказом Держстандарту від 29.02.96 N 89

4 відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення

4. Відображення у Звіті операцій з обслуговування рахунку в цінних паперах

Враховуючи норми Закону України від 06.07.2012 N 5178-VI "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI) та Положення про провадження депозитарної діяльності (Положення N 735)5, повноваження щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах надано професійним учасникам депозитарної системи України, зокрема депозитарним установам, які в установленому порядку отримали ліцензію на провадження депозитарної діяльності (секція К "Фінансова та страхова діяльність" (Наказ N 457), клас 66.19 "Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення" Національного класифікатора видів економічної діяльності (Наказ N 457)6). Зважаючи на це та виходячи зі змісту символів Звіту, операція з надходження готівки до каси банку із призначенням "за обслуговування рахунку в цінних паперах" на користь небанківської фінансової установи, яка отримала відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відображається у Звіті за символом 32 "Інші надходження".


5 затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 N 735 (Положення N 735)

6 затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457

5. Відображення у Звіті за позабалансовим символом 97 ("Загальна сума всіх надходжень від небанківських фінансових установ та комерційних агентів банків") (далі - символ 97) операцій з надходження готівки від небанківських фінансових установ та комерційних агентів банків, що функціонують відповідно до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року N 42 "Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу" (Постанова N 42)

Постановою Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року N 42 "Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу" (Постанова N 42) (далі - Постанова N 42) чітко визначено перелік суб'єктів господарювання, які мають виключне право здійснювати операції з приймання готівки у гривнях для подальшого її переказу за допомогою платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки.

Згідно із Поясненнями до Правил N 129 за символом 97 відображаються операції з усіх надходжень готівки від небанківських фінансових установ та комерційних агентів банків, джерелом походження якої є їх вид діяльності відповідно до Постанови N 42 (Постанова N 42), що надійшла до каси банку та врахована за іншими символами касових оборотів Звіту, тобто це є операція з оприбуткування готівки до кас банку. Надходження відображаються за зазначеним символом у повному обсязі з урахуванням комісійної винагороди за приймання переказів.

Сума коштів, що зараховується у безготівкові формі на користь кінцевого отримувача переказу за надані останнім послуги, продані товари, виконані роботи тощо, за символом 97 не відображається.

Зміни, що внесені у Постанову N 42 (Постанова N 42)7, у частині введення обов'язкового відкриття окремих поточних рахунків для зарахування готівки, прийнятої небанківськими фінансовими установами та комерційними агентами банків для подальшого переказу, не впливають на зміну суті зазначених операцій або на джерело походження коштів. Згідно із Поясненнями до Правил N 129 відображення у Звіті готівкових надходжень від небанківських фінансових установ та комерційних агентів банків, діяльність яких полягає у прийманні готівки для подальшого переказу, в тому числі із застосуванням платіжних пристроїв, здійснюється за касовими символами Звіту на загальних засадах відповідно до економічного змісту операцій (призначення платежу) та одночасно за позабалансовим символом 97.


7 затверджені постановою Правління Національного банку України від 17.11.2017 N 116 (Постанова N 116)

5.1. Щодо необхідності відображення у Звіті за символом 97 операцій з приймання готівки в гривні для подальшого її переказу від фізичних (юридичних) осіб до операційної каси банку (його підрозділів) для подальшого її переказу (із застосуванням балансових рахунків групи 290 "Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку") або за допомогою платіжних пристроїв (ПТКС) банку

Виходячи зі змісту символу 97 операції з приймання готівки в гривні для подальшого її переказу до операційної каси банку (його підрозділів) для подальшого її переказу із застосуванням балансових рахунків кредиторської заборгованості (2902, 2909 тощо) або за допомогою платіжних пристроїв (ПТКС), що належать банку на правах власності чи інших речових правах, не відображаються за позабалансовим символом 97.

5.2. Чи передбачено внесення змін до Інструкції N 174 (Постанова N 174) у додаток 8 "Заява на переказ готівки" (Постанова N 174), в частині конкретного місця в документах, де повинен відображатися символ 97 Звіту?

Вимогами Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні (Постанова N 174)8 у реквізитах касового документа "Заява на переказ готівки" (додаток 8 (Постанова N 174)) не передбачено заповнення даних щодо символів Звіту. У разі, якщо банк вважає за потрібне зазначати такі відомості у додаткових реквізитах касового документа, це здійснюється виходячи з технічних можливостей автоматизованих систем та внутрішніх положень банку. Відображення даних за позабалансовими символами Звіту, в тому числі за символом 97, може здійснюватися на підставі позасистемного обліку, запровадженого в банку.

Банкам, які здійснюють обслуговування клієнтів (небанківських фінансових установ та комерційних агентів банків), що функціонують відповідно до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року N 42 "Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу" (Постанова N 42), в частині приймання від таких клієнтів усіх надходжень готівки, необхідно забезпечити відображення даних за символом 97 відповідно до вимог Пояснень до Правил N 129 та наданих вище рекомендацій.


8 затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174 (Постанова N 174) (зі змінами)

 

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали