КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 1 червня 2017 року N 418/2640

Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою вшанування бійців добровольчих батальйонів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та гарантування їх соціального та правового захисту, Київська міська рада вирішила:

1. Надати особам, що проживають на території міста Києва, які перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовані для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, брали участь у бойових діях антитерористичної операції на сході України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів, статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві у порядку, затвердженому цим рішенням.

2. Утворити при Київській міській раді Комісію з питань надання статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити формування у місячний строк з дня набрання чинності цим рішенням персонального складу Комісії з питань надання статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві.

4. Затвердити Положення про Комісію Київської міської ради з питань надання статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві та Порядок надання статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві згідно з додатками 1 та 2 до цього рішення.

5. Внести зміни до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 3 березня 2016 року N 116/116 (Програма N 116/116) згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) у місячний термін з дня набрання чинності цим рішенням:

6.1. Розробити типову форму бланка посвідчення бійця-добровольця АТО у м. Києві.

6.2. Розробити інформаційні матеріали щодо змісту цього рішення для їх подальшого розміщення у приміщеннях Департаменту та Київської міської ради.

6.3. Щоквартально розміщувати на офіційному сайті Департаменту інформацію про результати виконання цього рішення.

7. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

7.1. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до норм цього рішення.

7.2. Проінформувати Головне управління Національної поліції України у м. Києві, Міністерство оборони України про прийняття цього рішення.

8. Оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики, на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
01.06.2017 N 418/2640

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Київської міської ради з питань надання статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві

1. Комісія з питань надання статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві (далі - Комісія) є дорадчим органом при Київській міській раді, який утворюється з метою надання особам, що проживають на території міста Києва та перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовані для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, брали участь у бойових діях антитерористичної операції на сході України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів, статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, а також цим Положенням.

3. Завданням Комісії є надання мешканцям міста Києва статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві згідно із затвердженим Порядком.

4. Організаційно-технічне, матеріальне забезпечення діяльності Комісії здійснює секретаріат Київської міської ради.

5. Комісію очолює голова. Головою Комісії за посадою є заступник міського голови - секретар Київської міської ради.

6. Заступник голови Комісії та секретар Комісії обираються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від складу Комісії на установчому засіданні Комісії зі складу членів Комісії.

7. Заступник голови Комісії уповноважений скликати та проводити засідання Комісії у випадку відсутності голови Комісії внаслідок хвороби, відрядження чи відпустки. Голова Комісії може письмово уповноважити заступника голови Комісії на проведення засідання Комісії.

8. Секретар Комісії наділений повноваженнями щодо підпису протоколу засідань Комісії.

9. Склад Комісії затверджується розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради. До складу Комісії входять заступник міського голови - секретар Київської міської ради, по одному представнику від усіх депутатських фракцій, створених у порядку, визначеному Регламентом Київської міської ради в межах відповідного скликання Київської міської ради, уповноважений представник Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), уповноважений представник постійної комісії Київської міської ради, до функціональної спрямованості якої належать питання соціального захисту.

10. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на два місяці. Для недопущення розголошення відомостей, що можуть містити ознаки державної таємниці, засідання Комісії проводяться у закритому режимі: не допускається присутність інших осіб, за винятком членів Комісії та запрошених осіб.

11. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу. Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від складу Комісії.

12. До повноважень Комісії належить розгляд поданих відповідно до Порядку надання статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві документів осіб, що проживають на території міста Києва та які перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовані для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, брали участь у бойових діях антитерористичної операції на сході України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, заслуховування свідків, представників військових формувань, добровольчих батальйонів та громадських організацій, врахування фото- та відеопідтверджень та прийняття на їх підставі рішень щодо надання чи відмови у наданні цим особам статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві.

13. За результатами розгляду питань на засіданнях Комісія може прийняти таке рішення:

- надати заявникові статус бійця-добровольця АТО у м. Києві;

- відмовити заявникові у наданні статусу бійця-добровольця АТО у м. Києві (з відповідним обґрунтуванням, яке прописується у протоколі засідання Комісії);

- відкласти розгляд питання щодо надання заявникові статусу бійця-добровольця АТО у м. Києві до з'ясування додаткових обставин (не більше ніж на одне засідання).

14. Рішення, прийняте за результатами засідання Комісії, оформлюється у формі протоколу, який підписує голова та секретар Комісії. Копію протоколу засідання Комісії секретаріат Київської міської ради передає через члена Комісії - уповноваженого представника Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до Департаменту для виготовлення посвідчення бійця-добровольця АТО у м. Києві та врахування у роботі. Протокол засідання комісії надається голові та секретарю Комісії на підпис протягом п'яти робочих днів з дня проведення засідання Комісії.

15. Рішення, прийняте за результатами засідання Комісії, може бути оскаржене у судовому порядку.

16. Членам Комісії заборонено розголошувати відомості, одержані на засіданнях Комісії, які можуть містити ознаки таких, що підлягають захисту відповідно до Закону України "Про державну таємницю".

17. Інформація, висвітлена на засіданнях Комісії, має конфіденційний характер відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" до моменту прийняття рішення Комісією. Після прийняття рішення Комісією така інформація є публічною за винятком випадків, коли зацікавлені особи на засіданнях Комісії прямо не заявлять своє бажання не розголошувати відомості, висвітлені на засіданнях Комісії. У такому разі розголошенню підлягає лише інформація, визнана публічною відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

18. Матеріали, що підлягають розгляду на Комісії, оригінали протоколів Комісії, стенограми засідань архівуються та зберігаються уповноваженим підрозділом секретаріату Київської міської ради.

19. За письмовою заявою заявника оригінали документів, поданих відповідно до Порядку надання статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві, можуть бути повернені йому у будь-який час протягом п'яти робочих днів з дня подання відповідної заяви.

20. Члени Комісії несуть персональну відповідальність, передбачену законодавством, за розголошення відомостей з обмеженим доступом, одержаних на засіданнях Комісії.

21. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради як голова Комісії за посадою несе персональну відповідальність за організацію діяльності Комісії.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
01.06.2017 N 418/2640

ПОРЯДОК
надання статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві

1. Цей Порядок визначає процедуру надання статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві особам, що проживають на території міста Києва, які перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовані для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, брали участь у бойових діях антитерористичної операції на сході України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів.

2. Бійцем-добровольцем АТО у м. Києві згідно з цим Порядком може бути визнано особу, яка перебувала або перебуває у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовані для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, брала участь у бойових діях антитерористичної операції на сході України, але в подальшому не ввійшла до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України й інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів.

3. Статус бійця-добровольця АТО у м. Києві може надаватися посмертно. У такому випадку право на оформлення статусу в інтересах особи одержують законні правонаступники бійця-добровольця АТО, на яких поширюються всі права та обов'язки, визначені цим Порядком.

4. Для отримання статусу бійця-добровольця АТО у м. Києві зацікавлена особа через канцелярію Київської міської ради повинна надати на розгляд Комісії з питань надання статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві (надалі - Комісія) такі документи:

- заява довільної форми на ім'я заступника міського голови - секретаря Київської міської ради з проханням щодо надання статусу бійця-добровольця АТО у м. Києві та згодою на обробку персональних даних;

- копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи;

- автобіографія;

- довідка керівника добровольчого формування про особу заявника, що входить до складу добровольчого батальйону, із зазначенням терміну перебування в зоні проведення антитерористичної операції;

- письмові свідчення не менше ніж двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", що підтверджують участь в антитерористичній операції заявника;

- інші матеріали, які засвідчують безпосередню участь в бойових діях на сході України (фото-, відеофіксація тощо за наявності).

5. Подані особою документи розглядаються на найближчому засіданні Комісії, про яке заявника інформують поштовим повідомленням не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня проведення засідання Комісії.

6. Виключною підставою для відмови у наданні статусу бійця-добровольця АТО у м. Києві є відсутність документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, або їх недостовірність.

7. Витяг з протоколу засідання Комісії надсилається заявникові поштовим повідомленням не пізніше ніж за десять календарних днів з дня проведення засідання Комісії.

8. Заявник має право звернутися до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із заявою довільної форми про одержання посвідчення бійця-добровольця АТО у м. Києві. До заяви долучається витяг з протоколу засідання Комісії щодо надання особі статусу бійця-добровольця АТО у м. Києві.

9. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом десяти робочих днів з дня подання зацікавленою особою заяви видає їй посвідчення бійця-добровольця АТО у м. Києві встановленого зразка.

10. Посвідчення бійця-добровольця АТО у м. Києві є підставою для набуття особою пільг на території міста Києва, визначених актами локальної нормотворчості Київської міської ради.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
01.06.2017 N 418/2640

Зміни до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 116/116 (Програма N 116/116)

1. У розділі 4 "Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми":

- абзац 2 викласти в такій редакції:

"надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, учасникам антитерористичної операції, бійцям-добровольцям АТО у м. Києві, ветеранам війни, сім'ям загиблих учасників бойових дій та сім'ям загиблих військовослужбовців, які загинули або померли в мирний час, жертвам політичних репресій з нагоди відзначення державних, релігійних свят та визначних дат з метою їх підтримки та профілактики можливої асоціальної поведінки";

- абзац 5 викласти в такій редакції:

"забезпечення оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей віком до 7 років киян - учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців АТО у м. Києві у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків";

- абзац 14 викласти в такій редакції:

"надання матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, бійцям-добровольцям АТО у м. Києві, членам сімей киян, які загинули (померли) під час проведення антитерористичної операції, а також: щомісячної адресної матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг";

- абзац 15 викласти в такій редакції:

"забезпечення безоплатного поховання киян - учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців АТО у м. Києві, загиблих (померлих) підчас антитерористичної операції, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу";

- абзац 16 викласти в такій редакції:

"забезпечення придбання комплексних проїзних квитків у КП "Київський метрополітен" для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців АТО у м. Києві";

- абзац 20 викласти у такій редакції:

"надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян - учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців АТО у м. Києві на встановлення надгробків".

2. У розділі 6 "Напрями діяльності, перелік завдань та результативні показники по міській цільовій програмі "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки:

2.1. Пункти 2, 3, 4, 14 позиції 1 викласти у такій редакції:

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Показники

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Адресна матеріальна допомога

2. Надавати допомогу на поховання киян - учасників АТО, бійців-добровольців АТО у м. Києві та компенсацію витрат, пов'язаних із стаціонарним лікуванням, у тому числі ендопротезуванням, слухопротезуванням та протезуванням ока, киян - учасників АТО, членів сімей Героїв Небесної Сотні

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

3500,0

2200,0

2420,0

Показник витрат, тис. грн

3500,0

2200,0

2420,0

Показники продукту

8,0

8,0

8,0

Кількість одержувачів, осіб:

 

 

 

1) стаціонарне лікування, осіб

 

 

 

2) допомога на поховання, осіб

300,0

-

-

Показник ефективності

250,0

275,0

300,0

Середній розмір допомоги:

 

 

 

1) стаціонарне лікування, тис. грн

 

 

 

2) допомога на поховання, тис. грн

5,0

-

-

Показник якості

100,0

110,0

120,0

Динаміка середнього розміру допомоги, %

 

 

 

3. Надавати щорічну матеріальну допомогу киянам - учасникам антитерористичної операції, бійцям-добровольцям АТО у м. Києві, членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
щомісячну адресну матеріальну допомогу малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також щомісячну адресну матеріальну допомогу киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, яким встановлено відповідний статус згідно з
Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг у розмірі 50 % в межах середніх норм споживання, передбачених чинним законодавством, та членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

80325,7

56100,0

61710,5

Показник витрат, тис. грн

80325,7

56100,0

61710,5

 

Показники продукту

 

 

 

 

Кількість одержувачів:

 

 

 

 

1) матеріальна допомога, тис. осіб

22,6

22,4

24,7

 

2) оплата житлово-комунальних послуг, сімей

3270,0

-

-

 

3) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам, осіб

15

-

-

 

Показник ефективності

 

 

 

 

Середній розмір допомоги

 

 

 

 

1) матеріальна допомога, тис. грн

2,5

2,5

2,5

 

2) оплата житлово-комунальних послуг (щомісячно), грн

595,0

-

-

 

3) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячно), тис. грн

3,0

-

-

 

Показник якості

 

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги,

100,0

100,0

100,0

 

4. Забезпечувати безоплатне поховання киян - учасників АТО, бійців-добровольців АТО у м. Києві, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу"

2016

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

Бюджет м. Києва

1000,0

-

-

Показник витрат, тис. грн

1000,0

-

-

 

Показники продукту

 

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

124,0

-

-

 

Показник ефективності

 

 

 

 

Середній розмір допомоги, грн

8,1

-

-

 

Показник якості

100,0

-

-

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

 

 

 

 

14. Надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО, бійців-добровольців АТО у м. Києві на встановлення надгробків

2016

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

2000,0

-

-

Показник витрат, тис. грн

2000,0

-

-

 

Показники продукту

 

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

200,0

-

-

 

Показник ефективності

 

 

 

 

Середній розмір допомоги, грн

10,0

-

-

 

Показник якості

 

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

-

-

 

2.2. Пункт 2 позиції 4 викласти у такій редакції:

Оздоровлення

2. Забезпечувати оздоровлення дітей киян - учасників АТО, бійців-добровольців АТО у м. Києві віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

2000,0

2202,4

2422,7

Показник витрат, тис. грн

2000,0

2202,4

2422,7

 

Показники продукту

 

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

213,0

220,0

230,0

 

Показник ефективності

 

 

 

 

Середня вартість путівки, тис. грн/21 день

9,4

10,0

10,5

 

Показник якості

 

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100,0

103,3

108,0

 

2.3. Пункти 1, 2 позиції 11 викласти у такій редакції:

Надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам - учасникам АТО, бійцям-добровольцям АТО у м. Києві, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції

1. Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, бійцям-добровольцям АТО у м. Києві, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО

2016 - 2018

Служба у справах дітей та сім'ї; Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

5404,2

5700,9

6055,9

Показник витрат, тис. грн

5404,2

5700,9

6055,9

 

Показники продукту

 

 

 

 

Кількість одержувачів послуг, тис. осіб

29,7

23,7

20,0

 

Показник ефективності

 

 

 

 

Середній розмір витрат на одного одержувача послуг, грн

182,0

240,5

302,8

 

Показник якості

 

 

 

 

Динаміка одержувачів послуг, %

100,0

80,0

67,0

 

2. Забезпечувати випуск методичних інформаційних видань з правових, соціально-економічних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки інвалідів, учасників АТО, бійців-добровольців АТО у м. Києві та інших категорій киян

2016 - 2018

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

100,0

110,0

120,0

Показник витрат, тис. грн

100,0

110,0

120,0

 

Показники продукту

 

 

 

 

Кількість, тис. осіб

68,0

73,0

80,0

 

Показник ефективності

 

 

 

 

Середня вартість, грн

1,5

1,5

1,5

 

Показник якості

 

 

 

 

Динаміка кількості інформаційних видань, %

100,0

107,4

117,6

 

2.4. Пункт 2 позиції 12 викласти у такій редакції:

N
п/п

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Показники

2016 рік

2017 рік

2018 рік

12.

Компенсація витрат за пільговий проїзд

2. Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП "Київський метрополітен" для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців АТО у м. Києві

2016

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

2337,5

 

 

Показник витрат, тис. грн

2337,5

 

 

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів:

 

 

 

1) місячний проїзний, тис. осіб

3,5

-

-

2) півмісячний проїзний, тис. осіб

1,5

-

-

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість проїзного квитка:

 

 

 

1) місячний, грн

550,0

-

-

2) півмісячний, грн

275,0

-

-

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

 

 

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали