Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної в повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 20 грудня 2018 року N 760-р

Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної в повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 19.12.2018 N 500-01/7092-п та повідомлення про державну допомогу, надіслане листом Харківської міської ради N 08-22/3026/2-18 від 30.10.2018 (вх. N 885-ПДД від 01.11.2018), яке було подано на виконання пункту 2 розділу 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, встановив:

1. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

1.1. Надавач підтримки

(1) Харківська міська рада (61200, м. Харків, майдан Конституції, 7, ідентифікаційний код юридичної особи 04059243).

1.2. Отримувач підтримки

(2) Комунальне підприємство "Міський інформаційний центр" (далі - КП "МІЦ") (61200, м. Харків, пр. Науки, 38, ідентифікаційний код юридичної особи 32135675).

1.3. Мета (ціль) підтримки

(3) Метою (ціллю) підтримки є сприяння окремим видам господарської діяльності.

1.4. Очікуваний результат

(4) Забезпечення стабільної та невідмовної роботи Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради і її виконавчих органів.

(5) Розвиток медичних та інформаційних систем, системи відеоспостереження в Харківській міській раді, її підрозділах, закладах освіти та охорони здоров'я, їх вдосконалення та підтримка.

(6) Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб органів державної влади і місцевого самоврядування, виконавчих органів, організацій, підприємств, суспільних об'єднань і громадян на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій.

1.5. Форма підтримки

(7) Фінансова підтримка.

(8) Внески до статутного капіталу.

1.6. Обсяг підтримки

(9) Загальний обсяг підтримки - 784724640 грн.

(10) З них:

2013 рік: 4490000 грн;

2018 рік: 210083510 грн;

2019 рік: 277051130 грн;

2020 рік: 293100000 грн.

1.7. Підстава для надання підтримки

(11) Закон України "Про національну програму інформатизації".

(12) Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації".

(13) Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

(14) Закон України "Про телекомунікації".

(15) Закон України "Про інформацію".

(16) Указ Президента України від 30.08.2017 N 254/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня 2017 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації" (Указ N 254/2017), введеного в дію Указом Президента України від 13 лютого 2017 року N 32 (Указ N 32/2017).

(17) Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 N 999/17 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013 - 2015 роки".

(18) Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 N 963/17 "Про внесення змін до Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013 - 2020 роки" (далі - Програма).

1.8. Тривалість підтримки

(19) З 01.01.2013 по 31.12.2020.

2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОГРАМИ

(20) У Харківській міській раді та її виконавчих органах використовується більш ніж 1700 комп'ютерів та більше сотні різних інформаційних систем. Практично всі комп'ютери об'єднані в локальну комп'ютерну мережу. Однак відомча роз'єднаність, недосконалість відповідної нормативно-правової та методологічної бази, єдиних стандартів і регламентів функціонування системи електронного документообігу перешкоджають вільному обміну інформацією. Окремі інформаційні ресурси поки що не розраховані на одночасну роботу великої кількості користувачів, мають нестандартні закриті формати. Однакова інформація в різних системах дублюється, стає недоступною для управління. Важливим фактором, який перешкоджає розвитку інформаційно-комунікативних технологій, є недостатній рівень поширення в суспільстві базових навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій.

(21) Головною метою Програми є створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб виконавчих органів, організацій, підприємств, суспільних об'єднань і громадян на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій, а також створення умов реалізації конституційних прав громадян на одержання інформації про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.

(22) Головна мета програми досягається шляхом створення цілісної взаємозалежної системи нормативних, інформаційних та інструментальних засобів для вирішення завдань, пов'язаних із задоволенням усіх потреб, а також для інформаційно-аналітичного забезпечення керування господарським комплексом міста, що повинно значно підвищити керованість процесами соціально-економічного розвитку міста, поліпшити якість і рівень життя населення та сприяти трансформації соціального середовища в інформаційне суспільство.

(23) Надання державної підтримки дозволить посилити вплив інформатизації та інформаційних технологій для вирішення питань, що поставлені перед Харківською міською радою та її виконавчими органами, забезпечить розвиток консолідованих інформаційних сервісів міста, підвищення ефективності управління міським господарством, створення рівних умов для доступу громадян до відкритої інформації та якісного надання послуг незалежно від місця їх проживання, впровадження заходів захисту інформації та реалізації концепції "SMART City" у місті Харкові.

(24) Для виконання завдань та цілей Програми планується, зокрема, створення єдиної комплексної системи відеоспостереження в 23 закладах охорони здоров'я міста Харкова та в 128 закладах освіти міста Харкова.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(25) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(26) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(27) Відповідно до статті 2 Закону України "Про національну програму інформатизації" Національна програма інформатизації визначає стратегію розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення.

(28) Програми та проекти (або їх частини), які спрямовані на створення, розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій чи передбачають придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, виконуються як складові частини Національної програми інформатизації, якщо інше не передбачено законодавством.

(29) Інформатизація - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

(30) Фінансування програм та проектів інформатизації органів місцевого самоврядування здійснюється з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(31) Відповідно статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(32) Відповідно до статуту КП "МІЦ", метою діяльності підприємства є, зокрема, забезпечення реалізації заходів щодо розвитку інформаційної системи міста, виконання наукових, проектних та технічних робіт щодо забезпечення її функціонування, створення різноманітних баз даних.

(33) Власником та засновником КП "МІЦ" є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради. Майно КП "МІЦ" належить йому на праві господарського відання.

(34) Відповідно до інформації, що міститься в Повідомленні, фінансова підтримка КП "МІЦ" буде спрямована на виконання заходів Програми, а саме:

- подальший розвиток телекомунікаційної мережі, що забезпечує зв'язок Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій, зокрема розвиток телекомунікаційної мережі цифрового зв'язку за рахунок придбання телекомунікаційного обладнання, спеціалізованого програмного забезпечення та ліцензій;

- розвиток, модернізація і підвищення ефективності використання Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради (далі - ЄІС ХМР) Харківською міською радою та її виконавчими органами, комунальними підприємствами, закладами, установами та організаціями, зокрема:

оновлення, придбання програмного забезпечення (без передачі майнових прав замовнику) та ліцензій для Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій;

придбання серверного обладнання, систем зберігання даних та спеціалізованого програмного забезпечення з метою збільшення обчислювальних потужностей та забезпечення гарантованого зберігання даних, об'єм яких постійно збільшується; розвиток та обслуговування опорної мережі оптоволоконних каналів передачі даних ЄІС ХМР;

розвиток та обслуговування інформаційних систем ЄІС ХМР, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій, у тому числі освіти та охорони здоров'я;

подальший розвиток, створення відмовостійких систем гарантованого електроживлення, систем розподілення електроживлення, систем підтримання мікроклімату, побудова систем пожежогасіння в серверних приміщеннях, встановлення комунікаційного обладнання;

- створення Єдиної комплексної системи відеоспостереження, її розвиток та супровід, зокрема:

подальше створення, розвиток та обслуговування систем відеоспостереження в закладах та установах освіти;

створення, впровадження та обслуговування систем відеоспостереження в закладах та установах охорони здоров'я;

інтеграція окремих систем до Єдиної комплексної системи відеоспостереження на базі ЄІС ХМР;

створення, впровадження та обслуговування систем відеоспостереження у виконавчих органах Харківської міської ради, комунальних підприємствах, закладах, установах та організаціях;

- подальший розвиток мережевої інфраструктури ЄІС ХМР, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій за рахунок придбання активного мережевого обладнання, спеціалізованого програмного забезпечення та ліцензій з метою збільшення швидкості передачі даних та забезпечення можливості підключення нових користувачів зазначеної системи;

- оснащення аудіовізуальним, презентаційним та інженерним обладнанням зали прийому делегацій для проведення заходів Харківської міської ради;

- розробка, придбання необхідних технічних засобів, впровадження та сертифікація комплексної системи захисту інформації ЄІС ХМР;

- створення, впровадження та обслуговування в підрозділах Харківської міської ради та її виконавчих органів єдиної комплексної системи обліку робочого часу та керування доступом;

- забезпечення сталого функціонування геоінформаційних систем міської ради у сфері містобудування:

впровадження та супровід програмного забезпечення геоінформаційних систем: містобудівного архіву, адресного реєстру, нормативно-грошової оцінки землі, автоматизованої системи обліку порушень об'єктів благоустрою з придбанням технічного обладнання;

розробка, впровадження та супровід системи електронного картографування в місті Харкові з придбанням технічного обладнання;

розробка та забезпечення якісного функціонування порталу "Відкрита мапа м. Харкова";

оновлення геоінформаційного програмного забезпечення;

впровадження та супровід програмного модуля "Інформаційна база договорів оренди земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Харкова";

- забезпечення сталого функціонування диспетчерської служби "062" департаменту інформатизації КП "МІЦ";

- забезпечення функціонування, створення, придбання, впровадження, модернізація, технічна підтримка, супровід та адміністрування сучасних інформаційних сервісів та систем Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій.

(35) Харківська міська рада повідомила, що є єдиним замовником вищезазначених заходів Програми. Бюджетні кошти, що виділяються з міського бюджету міста Харкова як державна підтримка КП "МІЦ", спрямовуються виключно на реалізацію виконання заходів Програми.

(36) Здійснення зазначених заходів потребує значних витрат, що впливає на загальні показники господарської діяльності КП "МІЦ" (збитковість протягом 2015 - 2017 років), адже першочерговою метою функціонування підприємства є некомерційна складова діяльності, а саме виконання функцій, покладених на нього Харківською міською радою.

(37) Отримана державна підтримка буде спрямована лише на покриття вищезазначених витрат, які пов'язані з виконанням Програми, та не буде спрямована на інші види діяльності підприємства, яку здійснює КП "МІЦ" на конкурентних ринках.

(38) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою чергу є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(39) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(40) Отже, для того, щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(41) Послуги КП "МІЦ" щодо побудови та модернізації Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради надаються населенню безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті.

(42) Відповідно до інформації, наданої Харківською міською радою, державна підтримка надається КП "МІЦ" виключно на виконання цілей та завдань Програми.

(43) КП "МІЦ" для отримання державної підтримки відкрито рахунки в ГУ ДКСУ у Харківській області. Витрачання коштів відбувається згідно із затвердженим планом використання бюджетних коштів на рік виключно на заходи, передбачені Програмою, на підставі укладених договорів за фактично виконані послуги, роботи, отримані товари. Отже, є неможливим витрачання державних коштів на інші види господарської діяльності.

(44) Як наслідок, фінансова підтримка та внески до статутного капіталу щодо побудови та модернізації Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради, що виділяється на підставі рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 N 999/17 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013 - 2015 роки" та рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 N 963/17 "Про внесення змін до Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013 - 2020 роки", комунальному підприємству "Міський інформаційний центр" з 01.01.2013 по 31.12.2020 у сумі 784724640 грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(45) Разом з тим слід зазначити, що:

- державне фінансування КП "МІЦ" повинне спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані із здійсненням заходів щодо побудови та модернізації Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради, та в жодному разі не повинне покривати витрати на здійснення комерційної діяльності;

- використання коштів державної підтримки КП "МІЦ" на здійснення комерційної діяльності може містити ознаки державної допомоги.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Харківською міською радою, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що фінансова підтримка та внески до статутного капіталу щодо побудови та модернізації Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради, що виділяється на підставі рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 N 999/17 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013 - 2015 роки" та рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 N 963/17 "Про внесення змін до Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013 - 2020 роки", комунальному підприємству "Міський інформаційний центр" з 01.01.2013 по 31.12.2020 у сумі 784724640 грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали