Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до Антикорупційної програми Фонду соціального страхування України на 2018 рік

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 червня 2018 року N 289-од

Про внесення змін до Антикорупційної програми Фонду соціального страхування України на 2018 рік

Відповідно до законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та керуючись пунктом 5.2.11 Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування України (Постанова N 5) (далі - Фонд), з метою врахування пропозицій, висловлених Національним агентством з питань запобігання корупції, у рішенні Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.05.2018 N 945 "Про погодження антикорупційної програми Фонду соціального страхування України на 2018 рік", наказую:

1. Унести до Антикорупційної програми Фонду соціального страхування України на 2018 рік, затвердженої наказом виконавчої дирекції Фонду від 11.04.2018 N 180-од (Програма N 180-од), такі зміни:

1.1. Абзац 15 розділу I "Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми" викласти в такій редакції:

"З цією метою планується забезпечити реалізацію таких заходів:

1) проведення серед посадових осіб та працівників Фонду організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі шляхом створення та підтримки на веб-сайті Фонду розділу "Запобігання корупції", що сприятиме підвищенню рівня знань антикорупційного законодавства;

2) вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб та працівників Фонду, що дозволить знизити рівень корупційних ризиків;

3) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчої дирекції Фонду проектів постанов правління Фонду та наказів виконавчої дирекції Фонду щодо наявності корупційних ризиків та відповідності антикорупційному законодавству, що дозволить мінімізувати корупційні ризики у діяльності Фонду;

4) впровадження внутрішніх стандартів етичної поведінки працівників виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та їх відділень, з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень та правил щодо одержання подарунків, переваг, пільг тощо, що сприятиме посиленню авторитету та довіри громадян до Фонду та визначить моральні та професійно-етичні принципи поведінки працівників Фонду під час виконання ними своїх службових повноважень;

5) здійснення контролю за дотриманням працівниками Фонду, під час виконання покладених на них функцій та завдань, загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими, що сприятиме посиленню авторитету та довіри громадян до Фонду;

6) проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, що дозволить усунути корупційні правопорушення та ризики;

7) виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій та завдань у виконавчій дирекції Фонду, її робочих органах та їх відділеннях та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової, що дозволить мінімізувати корупційні ризики;

8) забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, що сприятиме належному функціонуванню механізму здійснення повідомлень про корупцію та захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;

9) мінімізація безпосередніх контактів застрахованих осіб та працівників Фонду при наданні їм матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг та запровадження можливості отримати та/або подати документи в електронному вигляді з використанням інформаційних систем Фонду, що дозволить знизити потенційні корупційні ризики;

10) інформування директора виконавчої дирекції Фонду про випадки вчинення корупційних правопорушень у Фонді дозволить вжити заходів щодо усунення корупційних правопорушень та ризиків;

11) забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті Фонду суспільно важливої інформації з питань діяльності, що сприятиме посиленню громадського контролю за діяльністю Фонду;

12) інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавством.".

1.2. У розділі IV "Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми":

1.2.1. В абзаці першому слова "Моніторинг стану" замінити словами "Щоквартальний моніторинг стану".

1.2.2. Абзац шостий доповнити пунктом 5 такого змісту: "5) затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації у терміни, визначені чинним законодавством.".

1.2.3. В абзаці сьомому слова "та зміни до неї" виключити.

1.3. Розділ V "Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи" після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції виконавчою дирекцією Фонду наказом від 20.03.2018 N 152-од затверджено Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчої дирекції Фонду.

Вищезазначений Порядок визначає послідовність дій посадових осіб виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів при отриманні, реєстрації, розгляді повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), що надходять через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт Фонду, електронну пошту сектору, іншими засобами поштового зв'язку та на особистому прийомі громадян.".

1.4. Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду соціального страхування України викласти в новій редакції, що додається.

2. Сектору з питань запобігання корупції (Зеленьов В. В.) направити завірену копію цього наказу Національному агентству з питань запобігання корупції.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. директора

С. Нестеров

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду соціального страхування України

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

Департамент організаційного та документального забезпечення

Неврегульованість порядку здійснення електронного документообігу у виконавчій дирекції Фонду

середня

1. Розробити та затвердити Порядок здійснення електронного документообігу у виконавчій дирекції Фонду

Сокиран В. А.

листопад

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення, удосконалення контролю за проходженням документів

2. Проведення навчання по роботі з програмним забезпеченням щодо електронного документообігу у виконавчій дирекції Фонду

Яхимович Р. П.

грудень

Юридичний департамент

Невизначеність порядку ведення нормативно-правової роботи у виконавчій дирекції Фонду в частині визначення повноважень та відповідальності виконавців

низька

Розробити та затвердити Порядок ведення нормативно-правової роботи

Селіванов Г. В.

липень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зменшення корупційних ризиків під час проведення нормативно-правової роботи у виконавчій дирекції Фонду

Невизначеність порядку ведення претензійної та позовної роботи у виконавчій дирекції Фонду в частині визначення повноважень та відповідальності виконавців

низька

Розробити та затвердити Порядок ведення претензійної та позовної роботи

Селіванов Г. В.

липень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зменшення корупційних ризиків під час ведення претензійної та позовної роботи у виконавчій дирекції Фонду

Невизначеність порядку ведення роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів) у виконавчій дирекції Фонду в частині визначення повноважень та відповідальності виконавців

низька

Розробити та затвердити Порядок ведення договірної роботи

Селіванов Г. В.

липень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зменшення корупційних ризиків під час ведення роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів)

Управління по роботі з персоналом

Відсутність порядку проведення конкурсного відбору на заміщення посад заступників директора виконавчої дирекції Фонду

висока

Розробити проект Порядку конкурсного відбору та винести на розгляд правління Фонду

Марченко Р. Л.

грудень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Реалізація зазначених заходів дозволить знизити потенційні корупційні ризики та дозволить врегулювати відповідну процедуру

Відсутність чітко визначеної процедури конкурсного відбору на посади керівників робочих органів, їх заступників, керівників структурних підрозділів робочих органів та їх відділень, працівників робочих органів та їх відділень

висока

Розробити проект Порядку конкурсного відбору та винести на розгляд правління Фонду

Марченко Р. Л.

грудень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Реалізація зазначених заходів дозволить знизити потенційні корупційні ризики та дозволить врегулювати відповідну процедуру

Департамент страхових виплат та матеріального забезпечення

Неузгодженість Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат і Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

середня

Розробити новий проект Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат та винести на розгляд правління Фонду

Зарубіна С. А.

травень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення можливості різночитання норм Закону та Порядку і усунення корупційних ризиків

Неврегульованість Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації щодо можливості виділення комісією путівок на санаторно-курортне лікування, дитячих новорічних подарунків

середня

Розробити новий проект Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації та винести на розгляд правління Фонду

Зарубіна С. А.

травень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення можливості різночитання норм Закону та Порядку і усунення корупційних ризиків

Відсутній порядок списання Фондом безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів

середня

Розробити проект Порядку списання Фондом соціального страхування України безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів та винести на розгляд правління Фонду

Зеленська Н. Ю.

липень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Дозволить врегулювати порядок списання Фондом безнадійної дебіторської заборгованості зі сплати страхових коштів та знизити потенційні корупційні ризики

Відсутній порядок списання кредиторської заборгованості Фонду

середня

Розробити проект Порядку списання кредиторської заборгованості Фонду соціального страхування України, строк позовної давності якої минув та винести на розгляд правління Фонду

Зеленська Н. Ю.

липень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Дозволить врегулювати порядок списання Фондом кредиторської заборгованості Фонду та знизити потенційні корупційні ризики

Департамент медичних та соціальних послуг

Отримання та опрацювання у "ручному режимі" заяв потерпілих щодо взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням

Висока

Впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи планування та обліку під час забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих, зокрема, шляхом підготовки технічного завдання на розробку підсистеми планування та обліку під час забезпечення санаторно-курортного лікування потерпілих

Пухка О. В.,
Яхимович Р. П.

грудень

В межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на зазначені цілі

Виконання заходу дозволить об'єктивно та незаангажовано здійснювати облік потерпілих, планувати річну потребу у санаторно-курортному лікуванні та знизити рівень корупційних ризиків

Отримання та опрацювання звітів щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням, планування обсягів витрат на цю мету у "ручному режимі"

Висока

Впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та звітності під час забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих, зокрема, шляхом підготовки технічного завдання на розробку підсистеми звітності під час забезпечення санаторно-курортного лікування потерпілих

Пухка О. В.,
Яхимович Р. П.

грудень

В межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на зазначені цілі

Виконання заходу дозволить об'єктивно та незаангажовано формувати звітність забезпечених санаторно-курортним лікуванням потерпілих, планувати поточні обсяги витрат на оплату наданих послуг та знизити рівень корупційних ризиків

Неврегульованість питання встановлених граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації

Висока

Розробити проект Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання та винести на розгляд правління Фонду

Пухка О. В.

листопад

Не потребує додаткових ресурсів

Прийняття Положення дозволить врегулювати процедуру забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих та знизити рівень корупційних ризиків

Управління профілактики страхових випадків

Відсутність чітко визначених термінів надання роботодавцем повідомлення про нещасний випадок у разі, коли нещасний випадок стався на віддаленій території, або розслідування проводилось по заяві потерпілого

низька

Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1232 (Постанова N 1232), в частині визначення чітких термінів надання роботодавцем повідомлення про нещасні випадки

Таровик С. В.

листопад

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Внесення відповідних змін до Порядку знизить рівень корупційних ризиків

Неврегульованість механізму проведення розслідування нещасних випадків, що стались з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору; фізичними особами - підприємцями; особами, які провадять незалежну професійну діяльність; членами фермерського господарства

середня

Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1232 (Постанова N 1232), в частині визначення механізму проведення розслідування нещасних випадків

Таровик С. В.

листопад

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Внесення відповідних змін до Порядку знизить рівень корупційних ризиків

Управління справами

Недостатній моніторинг відповідними службами Фонду цінових показників на товари (роботи, послуги) при підготовці річних планів закупівель та поданні тендерної документації для проведення процедури публічних закупівель

низька

Розробити та затвердити зміни до Рекомендацій щодо організації закупівель товарів, робіт і послуг у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України, затверджених наказом виконавчої дирекції Фонду від 07.09.2017 N 10, в частині моніторингу цін на аналогічні товари, роботи та послуги з метою визначення обґрунтованості очікуваної вартості предмета закупівлі

Бартащук О. І.
Смиковський В. П.

травень

Не потребують виділення додаткових ресурсів

Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків при проведенні публічних закупівель

Неврегульованість порядку управління майном Фонду

низька

Розробити проект Порядку управління майном Фонду та винести на розгляд правління Фонду

Бартащук О. І.

червень

Не потребують виділення додаткових ресурсів

Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків

Департамент фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та консолідованої звітності

Недостатня врегульованість питань щодо централізації адміністративно-господарських витрат на рівні робочих органів виконавчої дирекції Фонду

низька

Внесення змін до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду від 12.09.2017 N 42

Михайленко Т. О.

червень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Внесення змін до Порядку знизить рівень корупційних ризиків

Департамент інформаційних систем та електронних реєстрів

Відсутність регламентів щодо обмежень у доступі працівників виконавчої дирекції Фонду, робочих органів та їх відділень до технологічних інформаційних баз даних (систем) та здійснення внутрішнього контролю за цим процесом

середня

Визначення регламентів використання інформаційних баз, ознайомлення з ними працівників

Яхимович Р. П.

жовтень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Реалізація зазначених заходів знизить рівень корупційних ризиків

Неврегульованість процедури з обробки документів та роботи з реєстрами і базами даних інших установ та державних органів

середня

1. Здійснювати письмове попередження про обмеження, пов'язані з роботою з конфіденційною, службовою інформацією.
2. Врегулювання порядку доступу Фонду до реєстрів та баз даних інших установ та державних органів шляхом розробки та затвердження Порядку доступу до інформаційних ресурсів (систем) Фонду

Яхимович Р. П.

грудень жовтень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Реалізація вказаних заходів реагування дозволить мінімізувати корупційні ризики у діяльності працівників Фонду, які працюють з конфіденційною чи службовою інформацією та реєстрами Фонду, а також користуються базами даних інших державних органів

Департамент фінансового контролю та аудиту

Неврегульованість механізму відкликання перевіряючого з перевірки у разі виникнення конфлікту інтересів

низька

Внесення змін до Порядку проведення перевірок використання страхувальниками коштів Фонду соціального страхування України

Палатов С. О.

травень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Внесення змін до Порядку дозволить об'єктивно, незаангажовано приймати рішення під час проведення перевірки страхувальника

Відсутність порядку проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності

низька

Звернутися до Міністерства охорони здоров'я України щодо розробки та затвердження порядку проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності

Палатов С. О.

травень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Прийняття порядку дозволить врегулювати проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності

Відсутність порядку здійснення моніторингу страхових виплат по заявах-розрахунках та перевірок заяв-розрахунків

низька

Розробити та затвердити порядок здійснення моніторингу страхових виплат по заявах-розрахунках та перевірок заяв-розрахунків

Палатов С. О.

травень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Прийняття порядку дозволить врегулювати механізм проведення моніторингу страхових виплат по заявах-розрахунках та перевірок заяв-розрахунків

Відсутність Порядку огляду на стан сп'яніння (в тому числі з використанням технічних засобів) в закладах охорони здоров'я

низька

Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо розробки порядку огляду громадян на стан сп'яніння в закладах охорони здоров'я

Палатов С. О.

травень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Прийняття порядку дозволить врегулювати питання щодо цільового використання коштів Фонду у разі тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних з таким сп'янінням

Сектор з питань запобігання корупції

Відсутність правил етичної поведінки та запобігання корупції у виконавчій дирекції Фонду, її робочих органах та їх відділеннях

висока

Розробити та затвердити правила етичної поведінки та запобігання корупції у виконавчій дирекції Фонду, її робочих органах та їх відділеннях

Зеленьов В. В.
Марченко Р. Л.

червень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Затвердження правил етичної поведінки дозволить знизити потенційні корупційні ризики

Не достатній рівень знань антикорупційного законодавства у працівників виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та їх відділень

середня

1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед працівників Фонду щодо дотримання норм антикорупційного законодавства
2. Проведення періодичних семінарів-нарад та підвищення кваліфікації для працівників виконавчій дирекції Фонду, її робочих органах та їх відділень із антикорупційного законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства

Зеленьов В. В.
Марченко Р. Л.

протягом року

жовтень - грудень

В межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на зазначені цілі

Підвищення рівня знань антикорупційного законодавства

Відсутність можливості повідомити про корупцію через офіційний веб-сайт Фонду

низька

Забезпечити можливість надання викривачем повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) через офіційний веб-сайт Фонду

Сокиран В. А.
Ніконенко В. В.
Зеленьов В. В.

вересень

В межах коштів, передбачених бюджетом, Фонду на зазначені цілі

Надасть можливість викривачу повідомляти про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) через офіційний веб-сайт Фонду

 

Голова Комісії

В. Забела

Секретар Комісії

В. Зеленьов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали