Додаткова копія: Про внесення змін до Антикорупційної програми Національного агентства України з питань державної служби на 2018 рік

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 19 листопада 2018 року N 274-18

Про внесення змін до Антикорупційної програми Національного агентства України з питань державної служби на 2018 рік

Відповідно до вимог статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), враховуючи пропозиції Національного агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми Національного агентства України з питань державної служби на 2018 рік, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 03 серпня 2018 року N 1592 "Про погодження антикорупційної програми Національного агентства України з питань державної служби на 2018 рік", протоколи засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у Національному агентстві України з питань державної служби від 03 жовтня 2018 року N 6 та від 31 жовтня 2018 року N 7, наказую:

1. Внести до Антикорупційної програми Національного агентства України з питань державної служби на 2018 рік, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2018 року N 109 "Про затвердження Антикорупційної програми Національного агентства України з питань державної служби на 2018 рік" (Програма N 109), такі зміни:

1) Розділ III "Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування" навчальний захід "заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (лютий 2018 року)" виключити.

2) Розділ IV "Процедура моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми" викласти у такій редакції:

"Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми здійснює Комісія з оцінки корупційних ризиків у Національному агентстві, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 27 лютого 2017 року N 47 (зі змінами).

Комісія один раз на квартал проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми, під час якої здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації визначених заходів, ефективності виконання (досягнення очікуваних результатів).

Особи, відповідальні за виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою, щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформують головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції про реалізацію відповідних заходів.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції узагальнює отриману інформацію та подає на розгляд Комісії для проведення моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми.

Комісія для здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми має право одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату НАДС, територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління НАДС, інформацію, необхідну для виконання поставлених перед Комісією завдань, а також залучати в установленому законодавством порядку до роботи Комісії інших працівників структурних підрозділів НАДС, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління НАДС, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу.

За результатами моніторингу та оцінки виконання до Антикорупційної програми можуть вноситися зміни.

Антикорупційна програма підлягає перегляду у разі внесення змін до законодавства у сфері запобігання корупції, ідентифікації нових корупційних ризиків, встановлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми недостатню ефективність визначених нею заходів, надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових для розгляду пропозицій, а також протягом 30-ти календарних днів після затвердження Антикорупційної стратегії на 2018 - 2020 роки та Державної програми з її реалізації.

Зміни до Антикорупційної програми вносяться відповідно до наказу Голови НАДС.".

3) Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НАДС викласти у новій редакції, що додається.

2. Департаменту інформаційних технологій та ресурсного забезпечення забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НАДС

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

N
з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність ризику (низька, середня, висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи) / підрозділ(и), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

Контрольна діяльність

1.

Можливість опису (викладу) результатів контрольного заходу, керуючись суб'єктивними судженнями осіб, які включені до складу робочої групи, що не відображає фактичний стан справ з метою отримання неправомірної вигоди

середня

1. Внесення змін до Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної державної служби, затвердженого наказом Національного агентства У країни з питань державної служби від 25 травня 2016 року N 110 (Порядок N 110) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2016 року за N 841/28971.
2. Внесення змін до Порядку проведення Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання державними органами Закону України "Про державну службу" та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 26 вересня 2016 року N 193 (Порядок N 193), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2016 року за N 1369/29499

п. 1, 2
Іголкін С. М.
Трипольський Д. О.
Гребиниченко Р. В.
Васькін М. М.
(Департамент контролю та взаємодії з органами влади)

II квартал 2018 року

Не потребує додаткових фінансових витрат

Внесено зміни до вказаних Порядків

2.

Неправомірне використання в особистих цілях інформації, збирання, зберігання, використання та поширення якої обмежено законодавством, зокрема Законом України "Про інформацію", та яка стала відома під час виконання службових обов'язків під час проведення контрольних заходів

середня

1. Забезпечення ведення внутрішнього реєстру перевірок, систематизація та зберігання матеріалів перевірок в окремому приміщенні.

1. Іголкін С. М.
Васькін М. М.
(Департамент контролю та взаємодії з органами влади)

Постійно

Потребує додаткових фінансових витрат

1. Дорученням керівництва НАДС визначено відповідальний підрозділ за ведення внутрішнього реєстру перевірок, систематизацію та зберігання матеріалів перевірок.

2. Проведення інструктажів для членів робочої групи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині нерозголошення інформації; недопущення використання службових повноважень чи свого становища; запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі.

2. Алєксєєва О. А.
(головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)
Іголкін С. М.
Трипольський Д. О.
Гребиниченко Р. В.
(Департамент контролю та взаємодії з органами влади) Керівники територіальних органів НАДС

Перед проведенням контрольного заходу

Не потребує додаткових фінансових витрат

2. Інструктажі проведено та зафіксовано.

3. Підвищення захищеності технічних засобів обробки інформації, забезпечення сейфами, шафами із замками, решіток на вікнах у приміщеннях, де зберігається відповідна інформація, тощо

3. Ковальов Є. М.
(Департамент інформаційних технологій та ресурсного забезпечення)

IV квартал 2018 року (за наявності фінансування)

Потребує додаткових фінансових витрат

3. Встановлено програмний засіб захисту інформації на технічних засобах обробки інформації.
Виділено окреме приміщення для збереження матеріалів щодо результатів контрольних заходів. Приміщення обладнано необхідними засобами захисту.

3.

Можливість приховування посадовою особою наявності у неї конфлікту інтересів під час проведення контрольних заходів

середня

1. Попередження членів робочої групи про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства щодо неповідомлення про конфлікт інтересів із зазначенням статті КУпАп, якою встановлено відповідальність.

1. Алєксєєва О. А.
(головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)
Іголкін С. М.
Трипольський Д. О.
Гребиниченко Р. В.
(Департамент контролю та взаємодії з органами влади)
Керівники територіальних органів НАДС

Перед проведенням контрольного заходу

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Члени робочої групи, які здійснюють контрольні заходи, письмово попереджені про відповідальність.

2. Розроблення пам'ятки щодо повідомлення членом робочої групи про конфлікт інтересів та способи його врегулювання

2. Алєксєєва О. А.
(головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)

Грудень 2018 року

2. Розроблено пам'ятку щодо повідомлення членом робочої групи про конфлікт інтересів та способи його врегулювання. Ознайомлення членів робочої групи з цією пам'яткою.

Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби

4.

Можливість отримання неправомірної вигоди при поданні кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" документів для участі у конкурсах, знищення чи приховування документів кандидата, у тому числі неправомірне використання в особистих цілях інформації, яка стала відома посадовій особі під час виконання службових обов'язків

середня

1. Забезпечити подання документів для участі у конкурсах кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС.

1. Ковальов Є. М.
(Департамент інформаційних технологій та ресурсного забезпечення)
Костик В. В.
(Відділ забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби)

IV квартал 2018 року

Потребує додаткових фінансових витрат

1. На Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС передбачено можливість подання кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" документів для участі у конкурсі.

2. Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників, які здійснюють надання консультацій в режимі спілкування віч-на-віч, збір та аналіз документів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі.

2. Алєксєєва О. А.
(головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)
Костик В. В.
(Відділ забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби)

Перед початком проведення конкурсу

Не потребує додаткових фінансових витрат

2. Інструктажі проведено та зафіксовано.

5.

Можливість затягування процесу оприлюднення на офіційному веб-сайті НАДС матеріалів, що стосуються діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби (проекти порядків денних, протоколи, нормативно-правові акти з питань оголошення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А", протоколи засідань Комісії тощо)

низька

1. Встановити контроль за своєчасністю оприлюднення на офіційному веб-сайті НАДС матеріалів, що стосуються діяльності Комісії, шляхом визначення особи, відповідальної за їх оприлюднення

п. 1, 2
Костик В. В.
Велієва О. В.
(Відділ забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби)

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Дорученням керівника визначено особу, відповідальну за публікацію матеріалів, що стосуються діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

2. Інформування керівництва НАДС щодо опублікованих матеріалів

Постійно

2. Підготовлено звіт щодо опублікованих матеріалів. Відсутність фактів несвоєчасного оприлюднення матеріалів на офіційному веб-сайті НАДС

6.

Неправомірне збирання, зберігання, використання та поширення в особистих цілях, зокрема адміністратором конкурсу, інформації, яка стала відома під час виконання службових обов'язків, під час проведення тестування та вирішення ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А"

висока

Посилення контролю за роботою адміністратора під час етапів відбору шляхом забезпечення присутності не менше двох членів конкурсної комісії на відповідних етапах конкурсу

Костик В. В.
(Відділ забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби)

Під час проведення етапу конкурсу

Не потребує додаткових фінансових витрат

Забезпечено спостереження членами Комісії за допомогою вмонтованих відеокамер за роботою адміністратора конкурсу з трансляцією запису етапів відбору на онлайн-каналі You Tube Акредитованим представникам ЗМІ надано можливість спостереження за проходженням етапу конкурсу за умови надання кандидатами згоди на проведення відеозйомки

Юридичне забезпечення

7.

Можливість впливу на представників НАДС з боку третіх осіб під час представництва інтересів НАДС в судах

низька

1. Встановлення контролю керівництвом за розглядом справ судами, підготовкою процесуальних документів та належним представництвом інтересів державного органу, шляхом розгляду підготовлених процесуальних документів та узагальнень претензійно-позовної роботи.

1. Кривошия С. М.
(Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення)

Щокварталу

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Розглянуто підготовлені процесуальні документи та узагальнення претензійно-позовної роботи.

2. Перегляд діючих довіреностей з метою визначення в них вичерпного переліку прав представників НАДС як учасників процесу відповідно до процесуального законодавства.

Керівники територіальних органів НАДС

Грудень 2018 року

2. Переглянуто діючі довіреності, визначено вичерпний перелік прав.

3. Скасування довіреностей особам, які звільняються. Контроль за поверненням довіреностей особами, які звільняються, шляхом ведення журналу обліку довіреностей.

п. 2, 3
Кривошия С. М.
Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення)

Постійно

3. Скасовані довіреності обліковано.

Управління персоналом та професійне навчання

8.

Можливість втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії з відбору осіб на посади державної служби категорій "Б" і "В" в апараті НАДС та територіальних органах НАДС, та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ в апараті НАДС з метою впливу на прийняття ними рішень

низька

Обов'язкове відображення у протоколах конкурсної комісії обґрунтування прийнятого щодо кандидата рішення за результатами обговорення. Залучення до роботи конкурсної комісії незалежних представників (експерти, представники громадськості)

Лимаренко Л. В.
(Відділ управління персоналом)
Члени конкурсної комісії
Керівники територіальних органів НАДС

Під час проведення конкурсу

Не потребує додаткових фінансових витрат

У протоколах конкурсної комісії відображено обґрунтування прийнятого рішення. До роботи конкурсної комісії залучено незалежних представників

9.

Можливість надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, у тому числі вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів конкурсної комісії) на прийняття того чи іншого рішення, у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах конкурсного відбору

низька

1. Розроблення пам'ятки щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів.

1. Алєксєєва О. А.
(головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)
Лимаренко Л. В.
(Відділ управління персоналом)

Червень 2018 року

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Розроблено пам'ятку щодо повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів. Ознайомлення членів комісії з цією пам'яткою.

2. Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів

2. Алєксєєва О. А.
(головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)
Керівники територіальних органів НАДС

Перед початком проведення конкурсу

Не потребує додаткових фінансових витрат

2. Члени конкурсної комісії письмово попереджені про відповідальність. Відсутність фактів неповідомлення про конфлікт інтересів.

10.

Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання

низька

1. Внесення змін до постанови КМУ N 246 від 25.03.2016 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби" (Постанова N 246) в частині встановлення відповідальності членів конкурсної комісії за розголошення інформації (ситуаційних завдань та варіантів відповідей на них).

1. Алюшина Н. О.
(Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі)

IV квартал 2018 року

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Внесено зміни до постанови КМУ N 246 від 25.03.2016 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби" (Постанова N 246).

2. Запобігати участі у будь-яких заходах з організації чи проведення конкурсу осіб, які також є кандидатами, і в той же час працюють в державному органі

2. Лимаренко Л. В.
(Відділ управління персоналом)
Алєксєєва О. А.
(головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)

Постійно

2. Письмове повідомлення членом конкурсної комісії про участь у конкурсі (одночасно з поданням заяви про участь у конкурсі). Відсутність фактів залучення внутрішніх претендентів на посади (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у т. ч. членів конкурсної комісії, які виявили бажання взяти участь у конкурсі).

Управління фінансами та внутрішній аудит

11.

Необ'єктивність членів конкурсної комісії НАДС з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування під час проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

низька

Внесення змін до Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства У країни з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом НАДС від 12 квітня 2017 року N 80 (Положення N 80) та зареєстрованого у Мін'юсті 15 травня 2017 року за N 619/30487

Токарчук Т. В.
Глазков О. Л.
(Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку)

II квартал 2018 року

У межах виділених бюджетних асигнувань

Внесено зміни до Положення (Положення N 80)

12.

Можливість виконавцями державного замовлення, які здійснюють надання освітніх послуг за державним замовленням, змінювати економічні показники конкурсних пропозицій

середня

1. Розробка НАДС Методичних рекомендацій щодо здійснення розрахунків орієнтовної середньої вартості навчання одного слухача з урахуванням виду та форми навчання.

1. Токарчук Т. В.
Цимбал Л. В.
Глазков О. Л.
(Департамент фінансів та бухгалтерського обліку)

Серпень - вересень 2018 року

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Методичні рекомендації розроблено.

2. Розробка та/або придбання оптимальної програми для ведення обліку та здійснення аналізу фінансування освітніх послуг

2. Ковальов Є. М.
(Департамент інформаційних технологій та ресурсного забезпечення)

Вересень 2018 року

Потребує додаткових фінансових витрат

2. Придбання та встановлення програми для ведення обліку та здійснення аналізу фінансування освітніх послуг.

13.

Можливість передачі інформації (копій матеріалів) третім особам про результати внутрішньої аудиторської перевірки в державному органі, а також приховування конфлікту інтересів при проведенні такої перевірки

середня

1. Ведення журналу внутрішніх аудитів.

п. 1, 2
Куренна Т. В.
(головний спеціаліст з внутрішнього аудиту)

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Забезпечено ведення журналу внутрішніх аудитів.

2. Зберігання матеріалів внутрішніх аудитів в окремому приміщенні.

2. Забезпечено зберігання матеріалів внутрішніх аудитів в окремому приміщенні. Відсутність витоку інформації про результати внутрішніх аудитів.

3. Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині заборони щодо використання службових повноважень чи свого становища; одержання подарунків; одержання неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі.

3. Алєксєєва О. А.
(головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)

Перед початком контрольного заходу

3. Інструктажі проведено та зафіксовано.

Управління матеріальними ресурсами

14

Прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінки уповноваженим суб'єктом

Середня

1. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів).

п. 1, 2
Токарчук Т. В.
(Департамент фінансів та бухгалтерського обліку)

Під час списання матеріальних цінностей

Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Перевірку здійснено. Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлену процедуру.

2. Підписання протоколів комісії у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) за результатами проведених засідань.

2. Протоколи підписано у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) за результатами проведених засідань.

Можливість використання посадовими особами матеріальних ресурсів за особистими потребами

1. Ведення обліку використання матеріальних ресурсів.

п. 1, 2, 4, 5
Ковальов Є. М.
(Департамент інформаційних технологій та ресурсного забезпечення)
3. Куренна Т. О.
(головний спеціаліст з внутрішнього аудиту)

1.Постійно

Проведено контрольні заходи щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів.
Відсутність фактів безпідставного списання матеріальних ресурсів.

2. Проведення періодичних звірок обсягів використання матеріальних ресурсів.

2. Щокварталу

3. Проведення контрольних заходів щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів.

3. Відповідно до плану внутрішніх аудитів

4. Проведення інвентаризації матеріальних ресурсів, що підлягають списанню.

п. 4, 5
Грудень 2018 року

5. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів.

15.

Можливість нерівномірного забезпечення майном працівників ВЦПК, його нецільове використання чи втрата, внаслідок привласнення майна працівником під час звільнення (роботи)

низька

1. Затвердження бланка приймання-передачі справ і майна при звільненні.

п. 1, 2
Юрченко В. В.
(ВЦПК)
Керівники структурних підрозділів ВЦПК

Травень 2018 року

Не потребує додаткових фінансових витрат

Бланк затверджено. Відсутність фактів нецільового використання майна чи його втрати.

2. Постійний контроль за заповненням бланка приймання-передачі справ і майна при звільненні.

Постійно

16.

Можливе використання службового транспорту у власних цілях та нецільові витрати на паливно-мастильні матеріали

середня

1. Встановлення контролю за використанням службового транспорту шляхом обов'язкового щоденного заповнення подорожніх листів.

Керівники структурних підрозділів ВЦПК

Постійно

Не потребує додаткових фінансових витрат

Проведено звірки використання паливно-мастильних матеріалів. Відсутність фактів використання ПММ понад норми.

2. Проведення звірок щодо встановлення відповідності відображених у звітних документах даних фактично використаних ПММ.

Щокварталу

Публічні закупівлі

17.

Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

висока

1. Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі.
2. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
3. Забезпечення вибору найбільш економічно-доцільних пропозицій.

п. 1, 2, 3
Члени Тендерного комітету
Територіальні органи НАДС
Юрченко В. В.
(ВЦПК)
Канавець М. В.
(Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу)

Під час проведення процедури закупівель

Не потребує додаткових фінансових витрат

Відсутність в тендерній документації дискримінаційних вимог.

4. Попередження кожного члена тендерного комітету під особистий підпис за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.

4. Алєксєєва О. А.
(головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)

Перед початком засідання тендерного комітету

Не потребує додаткових фінансових витрат

Члени тендерного комітету під підпис попереджені про відповідальність за порушення законодавства про закупівлі

18.

Можливість надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг при здійсненні допорогових закупівель.
Можливість поділу предмета закупівлі з метою здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг без застосування системи ProZorro.

висока

1. Забезпечення аналізу цінових пропозицій з урахуванням принципів здійснення закупівель, передбачених статтею 3 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII).

п. 1, 2, 3
Члени Тендерного комітету
Територіальні органи НАДС
Юрченко В. В.
(ВЦПК)
Канавець М. В.
(Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу)

Під час підготовки тендерної документації

Не потребує додаткових фінансових витрат

Допорогові закупівлі проведено з урахуванням принципів закупівель, за результатами аналізу цінових пропозицій. Інформацію щодо проведення закупівлі оприлюднено в системі ProZorro

2. Проведення усіх публічних закупівель виключно через систему ProZorro (незалежно від суми закупівель).

3. Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля.

Під час проведення процедури закупівель

Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції

19.

Недоброчесність посадових осіб, які організовують проведення спеціальної перевірки

середня

Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, шляхом візування довідки за результатами спеціальної перевірки

Алєксєєва О. А.
(головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)

При призначенні на посади державної служби в апараті НАДС, які передбачають проведення спеціальної перевірки

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Довідки за результатами спеціальної перевірки завізовано

20.

Можливе недотримання посадовими особами вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) у зв'язку з недостатньою обізнаністю з антикорупційним законодавством

низька

1. Проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

п. 1, 2, 3
Алєксєєва О. А.
(головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Проведено роз'яснювальну роботу.

2. Попередження про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

При призначенні на посади державної служби в апараті НАДС

Новопризначених працівників під підпис ознайомлено з попередженнями про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

3. Проведення навчань з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі із залученням фахівців з інших державних органів.

За окремим графіком навчань

Навчання проведено.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали