Додаткова копія: Про внесення змін до деяких наказів Держкомтелерадіо

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 вересня 2018 року N 592

Про внесення змін до деяких наказів Держкомтелерадіо

Відповідно до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (Закон N 1227-VII), постанов Кабінету Міністрів України від 29.08.2012 N 802 "Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство" (Постанова N 802), від 18.08.2017 N 614 "Питання перетворення державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у публічне акціонерне товариство "Укртелефільм" (Постанова N 614), від 10.12.2003 N 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна", від 30.11.2005 N 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності", на підставі Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 N 341 (Постанова N 341), з урахуванням листа державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" від 31.08.2018 N Л-53/2, наказую:

1. Внести зміни у додаток до наказу Держкомтелерадіо від 15.01.2018 N 22 "Про затвердження плану перетворення державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у публічне акціонерне товариство "Укртелефільм" (План N 22), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до наказу Держкомтелерадіо від 17.01.2018 N 23 "Про заходи щодо утворення публічного акціонерного товариства "Укртелефільм" (Наказ N 23), виклавши абзац третій пункту 2 в такій редакції:

- "визначити 31 серпня 2018 року датою, на яку здійснюється попередня інвентаризація необоротних активів ЦМК, та 31 жовтня 2018 року - датою, станом на яку здійснюється оцінка майна та визначається вартість майна ЦМК";

3. Сектору управління державним майном та корпоративними правами держави (Нечаєнко Т. С.) подати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України план перетворення державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у публічне акціонерне товариство "Укртелефільм" у новій редакції.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Держкомтелерадіо

О. І. Наливайко

 

Додаток
до наказу Держкомтелерадіо
07.09.2018 N 592

План перетворення державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у публічне акціонерне товариство "Укртелефільм"

NN п/п

Назва заходу

Термін виконання

1

Комісії з перетворення державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" (далі - комісія з перетворення) попередити працівників державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" (далі - підприємство) у публічне акціонерне товариство "Укртелефільм" (далі - товариство) про перетворення підприємства у публічне акціонерне товариство "Укртелефільм" та забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством під час перетворення

до 15 січня постійно

2

Комісії з перетворення вжити всіх необхідних заходів для вирішення питання погашення заборгованості по заробітній платі працівників підприємства

до моменту перетворення в товариство

3

Держкомтелерадіо спільно з інвентаризаційною комісією та комісією з перетворення виявити державне майно підприємства, що не підлягає приватизації, та розробити умови його подальшого використання

до 31 серпня

4

Комісії з перетворення вжити заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості підприємства в установленому законодавством порядку

до складання передавального акта

5

Комісії з перетворення забезпечити проведення аудиту для підтвердження правильності ведення бухгалтерського обліку підприємства на дату оцінки, достовірності і повноти фінансової звітності та передавального балансу, складеного за результатами переоцінки необоротних активів підприємства

до складання акта оцінки майна

6

Комісії з перетворення розробити та подати Держкомтелерадіо проект статуту товариства та план реструктуризації (у разі потреби)

протягом 5 робочих днів з дня затвердження акта оцінки майна

7

Комісії з перетворення скласти передавальний акт після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та подати його у чотирьох примірниках на затвердження Держкомтелерадіо

протягом 7 робочих днів з дня затвердження акта оцінки майна

8

Держкомтелерадіо затвердити передавальний акт (у чотирьох примірниках), проект статуту товариства, план реструктуризації (у разі потреби), склад наглядової ради товариства та прийняти рішення про випуск його акцій

протягом 5 робочих днів з дня отримання від комісії з перетворення передавального акта

9

Голові комісії з перетворення забезпечити подання документів, визначених законодавством, для проведення державної реєстрації припинення підприємства та утворення товариства

протягом двох робочих днів з дня затвердження передавального акта

10

Комісії з перетворення інформувати Держкомтелерадіо про хід перетворення підприємства у товариство

щотижнево

11

Комісії з перетворення вжити інші заходи, які необхідні для припинення підприємства, у тому числі щодо повідомлення контролюючих органів про початок процедури припинення підприємства

постійно

Заходи щодо підготовки оцінки майна, складання її результатів та затвердження

12

Подання комісією з перетворення на затвердження Держкомтелерадіо складу інвентаризаційної комісії підприємства

до 15 січня

13

Прийняття Держкомтелерадіо рішення про утворення інвентаризаційної комісії підприємства, затвердження її персонального складу, визначення дати попередньої інвентаризації необоротних активів та визначення дати проведення оцінки

до 17 січня

14

Проведення інвентаризаційною комісією попередньої інвентаризації необоротних активів, складення матеріалів інвентаризації (зведений акт N 1 інвентаризації майна (форма згідно додатка 6 до Методики) та інші матеріали інвентаризації) та подання зведеного акта N 1 інвентаризації майна на затвердження Держкомтелерадіо

до 10 вересня

15

Затвердження Держкомтелерадіо складеного інвентаризаційною комісією зведеного акта N 1 інвентаризації майна (результатів попередньої інвентаризації)

до 13 вересня

16

Складення інвентаризаційною комісією переліку N 1 необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці (форма згідно додатка 6 до Методики) та подання його на затвердження Держкомтелерадіо

до 17 вересня

17

Затвердження Держкомтелерадіо складеного інвентаризаційною комісією переліку N 1 необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці

до 20 вересня

18

Подання комісією з перетворення матеріалів попередньої інвентаризації (зведений акт N 1 та перелік N 1) Фонду державного майна України (його регіонального підрозділу)

до 31 вересня

19

Відбір Фондом державного майна України на конкурсних засадах суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який буде проводити незалежну оцінку необоротних активів, і укладення з ним договору про їх оцінку

договір укладається не пізніше ніж за п'ять днів до дати оцінки (до 26.10.2018)

20

Проведення комісією з інвентаризації повної інвентаризації активів та зобов'язань, складення нею матеріалів інвентаризації (зведений акт N 2 інвентаризації майна (форма згідно додатка 6 до Методики) та інші матеріали інвентаризації) та переліку N 2 необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці (форма згідно додатка 6 до Методики) та подання їх на розгляд та схвалення до комісії з перетворення

з 31 жовтня по 17 листопада

21

Подання комісією з перетворення до Фонду державного майна України вихідних даних щодо оцінюваних необоротних активів, мінімальний обсяг яких встановлюється Фондом державного майна

з 31 жовтня по 13 листопада

22

Розгляд та схвалення комісією з перетворення поданих інвентаризаційною комісією матеріалів інвентаризації та переліку N 2 і подання матеріалів повної інвентаризації (зведений акт N 2 та перелік N 2) до Держкомтелерадіо на затвердження

до 18 листопада

23

Затвердження Держкомтелерадіо матеріалів повної інвентаризації (зведений акт N 2 та перелік N 2), схвалених комісією з перетворення

до 24 листопада

24

Подання затверджених матеріалів повної інвентаризації (зведений акт N 2 та перелік N 2) до Фонду державного майна України (його регіонального відділення)

до 25 листопада

25

Проведення суб'єктом оціночної діяльності незалежної оцінки необоротних активів та подання звіту про оцінку майна разом з висновком про вартість майна для рецензування до Фонду державного майна України (замовника)

до 4 грудня

26

Рецензування оцінювачем, що перебуває у штаті Фонду державного майна України (його регіонального підрозділу), звіту про оцінку

до 17 грудня (не пізніше 13 календарних днів після дати надходження такого звіту)

27

Подання Фондом державного майна України (його регіональним підрозділом) комісії з перетворення матеріалів незалежної оцінки для складення передавального балансу

до 18 грудня (не пізніше 48 календарних днів після дати оцінки)

28

Складення підприємством передавального балансу на дату оцінки

до 22 грудня

29

Складення комісією з перетворення акта оцінки майна (форма згідно додатка 2 Методики) та подання його для рецензування до Фонду державного майна України (його регіонального підрозділу)

до 24 грудня

30

Рецензування Фондом державного майна України (його регіональним підрозділом) акта оцінки майна

до 25 грудня

31

Затвердження Держкомтелерадіо акта оцінки майна, складеного комісією з перетворення та рецензованого Фондом державного майна України (його регіональним підрозділом)

до 25 грудня
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали