ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.10.2011

м. Київ

N 1403

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 грудня 2011 р. за N 1383/20121

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо розкриття інформації компаніями з управління активами про результати діяльності корпоративних інвестиційних фондів)

Відповідно до пунктів 15 та 30 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 48 та 49 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та з метою узгодження нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Друге речення абзацу першого пункту 2 розділу I викласти в такій редакції: "Дія цього Положення не поширюється на емітентів акцій та/або облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами.".

1.2. Главу 1 розділу V доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3. Обов'язок здійснювати розкриття річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.

Обов'язок розкриття річної інформації припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, за умови відсутності інших підстав, передбачених законодавством, для виникнення такого обов'язку.

У разі подання до Комісії документів на скасування реєстрації випусків цінних паперів у період з 1 січня до 30 квітня року, наступного за звітним, емітент розкриває річну інформацію відповідно до вимог цього Положення.".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2010 N 50) (додаються).

3. Затвердити Зміни до Порядку заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Порядок N 721), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2011 N 721 (Рішення N 721), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.08.2011 N 1002/19740 (додаються).

4. Департаменту моніторингу фондового ринку (О. Табала) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

6. Це рішення набирає чинності з 01.12.2011, але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Бурмаку.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

 

Протокол засідання Комісії
від 4 жовтня 2011 р. N 42

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
04.10.2011 N 1403

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 грудня 2011 р. за N 1383/20121

Зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

1. Розділ I доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5. Обов'язок здійснювати оприлюднення та/або подання до Комісії нерегулярної інформації про корпоративний інвестиційний фонд (далі - КІФ), передбаченої цим Положенням, покладається на Компанію, з якою укладено договір про управління активами КІФ.

Обов'язок здійснювати оприлюднення та/або подання до Комісії нерегулярної інформації про КІФ виникає з дати вчинення будь-яких дій, передбачених підпунктами 4.1 - 4.3 пункту 4 розділу III цього Положення.

Компанії зобов'язані оприлюднювати нерегулярну інформацію про КІФ у формі повідомлення про виникнення нерегулярної інформації про КІФ (для оприлюднення у стрічці новин) (додаток 11 до цього Положення) (далі - Повідомлення). Щодо кожного виду нерегулярної інформації складається окреме Повідомлення.

Компанії зобов'язані оприлюднювати нерегулярну інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.".

2. У розділі II:

2.1. Пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"нерегулярну".

2.2. Після пункту 4 доповнити розділ новим пунктом 5 такого змісту:

"5. Нерегулярна інформація - це інформація про:

факти лістингу/делістингу акцій КІФ на фондовій біржі;

рішення вищого органу КІФ про зменшення статутного капіталу;

рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації;

рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації;

рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації.".

У зв'язку з цим пункти 5 - 12 вважати відповідно пунктами 6 - 13.

2.3. Пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"нерегулярну - протягом десяти робочих днів після дати вчинення дії.".

2.4. Пункт 9 після підпункту 9.4 доповнити новим підпунктом 9.5 такого змісту:

"9.5. Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про зменшення статутного капіталу, рішення вищого органу КІФ, Комісії або суду про припинення КІФ шляхом ліквідації подається до Комісії способом, обраним Компанією та передбаченим пунктом 7 розділу II цього Положення.

Нерегулярна інформація про факти лістингу/делістингу акцій КІФ на фондовій біржі оприлюднюється у стрічці новин у мережі Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Нерегулярна інформація про факти лістингу/делістингу акцій КІФ на фондовій біржі до Комісії не подається.".

У зв'язку з цим підпункти 9.5 - 9.16 вважати відповідно підпунктами 9.6 - 9.17.

3. Розділ III доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4. Нерегулярна інформація про КІФ включає:

4.1. Повідомлення, що оприлюднюється в стрічці новин, про факт лістингу/делістингу акцій КІФ на фондовій біржі, яке повинне складатись з такої інформації:

дата дії, дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу), номінальна вартість та кількість акцій, щодо яких вчинена дія;

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та найменування органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, щодо яких вчинена дія;

форма випуску, форма існування акцій, щодо яких вчинена дія;

дата рішення та уповноважений орган фондової біржі, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі акцій КІФ із зазначенням рівня лістингу. Наводиться найменування фондової біржі, в лістинг якої включаються акції КІФ;

дата рішення, уповноважений орган фондової біржі та найменування фондової біржі, які прийняли рішення про делістинг акцій КІФ або зміну рівня лістингу;

у разі делістингу зазначаються дата, з якої знижено рівень лістингу або виключено з лістингу фондовій біржі акції КІФ, та причини їх делістингу.

Датою вчинення дії вважається дата:

включення акцій КІФ у лістинг фондової біржі;

коли Компанії стало відомо чи коли вона мала дізнатися про зміну рівня лістингу акцій КІФ;

коли Компанії стало відомо чи коли вона мала дізнатися про делістинг акцій КІФ.

4.2. Повідомлення, що оприлюднюється в стрічці новин, про рішення вищого органу КІФ про зменшення статутного капіталу, яке повинно складатися з такої інформації:

дата прийняття рішення про зменшення статутного капіталу та назва вищого органу КІФ, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення;

інформація про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення, розмір статутного капіталу після зменшення;

сума, на яку зменшується статутний капітал, та частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал, спосіб зменшення статутного капіталу.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом КІФ.

Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про зменшення статутного капіталу, яка подається до Комісії, складається за формою, наведеною у додатку 7 до цього Положення.

4.3. Нерегулярну інформацію про рішення про ліквідацію КІФ вищим органом КІФ, Комісією або судом.

У разі прийняття рішення вищого органу КІФ про ліквідацію КІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 4.3.1 цього пункту.

У разі прийняття рішення суду про ліквідацію КІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 4.3.2 цього пункту.

У разі прийняття рішення Комісією про ліквідацію КІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 4.3.3 цього пункту.

4.3.1. Повідомлення, що оприлюднюється в стрічці новин, про рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації, яке повинно складатися з такої інформації:

дата прийняття рішення про припинення КІФ шляхом ліквідації; назва органу КІФ, що прийняв це рішення; причини такого рішення; дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом КІФ.

Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації, яка подається до Комісії, складається за формою, наведеною у додатку 8 до цього Положення.

4.3.2. Повідомлення, що оприлюднюється в стрічці новин, про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації, яке повинно складатися з такої інформації:

дата рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації та найменування суду, який прийняв таке рішення;

дата отримання Компанією рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації;

строк дії ліквідаційної процедури;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення КІФ.

Датою вчинення дії вважається дата отримання Компанією рішення суду про ліквідацію КІФ.

Нерегулярна інформація про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації, яка подається до Комісії, складається за формою, наведеною у додатку 9 до цього Положення.

4.3.3. Повідомлення, що оприлюднюється в стрічці новин, про рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації повинно складатися з такої інформації:

дата рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації;

номер рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації;

дата отримання Компанією рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації.

Датою вчинення дії вважається дата отримання Компанією рішення Комісії про ліквідацію КІФ.

Нерегулярна інформація про рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації, яка подається до Комісії, складається за формою, наведеною у додатку 10 до цього Положення.".

4. У розділі IV:

4.1. Перше речення абзацу другого пункту 1 після слів "про ринок цінних паперів" доповнити словами "або в її інформаційному ресурсі (стрічці новин)".

4.2. Пункт 2 доповнити підпунктом 2.4 такого змісту:

"2.4. Нерегулярна інформація про:

факти лістингу/делістингу акцій КІФ на фондовій біржі;

рішення вищого органу КІФ про зменшення статутного капіталу;

рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації;

рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації;

рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації.".

4.3. Пункт 3 після слів та цифри "у пункті 2 цього розділу" доповнити словами та цифрами "(крім інформації, зазначеної в абзаці другому підпункту 2.4 пункту 2 цього розділу)".

4.4. Після пункту 3 доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Порядок оприлюднення нерегулярної інформації по КІФ.

4.1. Оприлюднення нерегулярної інформації по КІФ здійснюється у стрічці новин протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10-ї години третього робочого дня з дня вчинення дії.

4.2. У стрічці новин Компанія оприлюднює нерегулярну інформацію за формою, наведеною у додатку 11 до цього Положення, у довільній формі. Текст Повідомлення має відповідати вимогам, установленим у підпунктах 4.1 - 4.3 пункту 4 розділу III цього Положення відповідно.

4.3. Якщо Компанією оприлюднено недостовірну нерегулярну інформацію про КІФ, то Компанія зобов'язана вжити заходів щодо її спростування. Виправлена нерегулярна інформація (за наявності) оприлюднюється Компанією одночасно із спростуванням оприлюдненої недостовірної нерегулярної інформації.

4.3.1. Спростування має бути здійснено Компанією у стрічці новин протягом двох робочих днів з дати встановлення факту оприлюднення недостовірної нерегулярної інформації про КІФ.

4.3.2. Компанія зобов'язана у семиденний строк з дати встановлення факту оприлюднення недостовірної інформації про КІФ повідомити Комісію про факт оприлюднення недостовірної нерегулярної інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної нерегулярної інформації, надати підтвердження спростування оприлюдненої недостовірної нерегулярної інформації та у разі наявності надати інформацію щодо оприлюднення виправленої нерегулярної інформації.".

У зв'язку з цим пункти 4 - 6 вважати відповідно пунктами 5 - 7.

5. Доповнити Положення додатками 7 - 11, що додаються.

 

Директор департаменту
моніторингу фондового ринку

О. Табала

 

Додаток 7
до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Найменування Компанії
__

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення вищого органу КІФ про зменшення статутного капіталу

Найменування КІФ _________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ ____

Реєстраційний код за ЄДРІСІ КІФ ________

Дата оприлюднення в стрічці новин

Дата прийняття рішення

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення
(тис. грн.)

Сума, на яку зменшується статутний капітал
(тис. грн.)

Розмір статутного капіталу після зменшення
(тис. грн.)

Спосіб зменшення статутного капіталу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин

Інформація, яка наводиться у довільній формі, з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 4.2 пункту 4 розділу III Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 01.08.2002 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Комісії від 19.01.2010 N 50).

Повідомлення додатково оприлюднено на сторінці ____ в
                                                                                                                                                   (адреса сторінки)
мережі Інтернет.  
                (за наявності)

Підтверджую достовірність інформації, оприлюдненої в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та поданої до Комісії.

___
           (посада)

_
(підпис)

_
(прізвище та ініціали керівника)

М. П.*

 


* Для способу подання інформації, передбаченого підпунктом 7.1 пункту 7 розділу II зазначеного Положення.

 

Додаток 8
до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Найменування Компанії
_

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації

Найменування КІФ ________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ ____

Реєстраційний код за ЄДРІСІ КІФ ________

Дата оприлюднення в стрічці новин

Дата прийняття рішення

Назва органу, який прийняв рішення про припинення КІФ шляхом ліквідації

1

2

3

 

 

 

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин

Інформація, яка наводиться у довільній формі, з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 4.3.1 пункту 4 розділу III Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 01.08.2002 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Комісії від 19.01.2010 N 50).

Повідомлення додатково оприлюднено на сторінці ____ в
                                                                                                                                                   (адреса сторінки)
мережі Інтернет.  
                (за наявності)

Підтверджую достовірність інформації, оприлюдненої в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та поданої до Комісії.

___
           (посада)

_
(підпис)

_
(прізвище та ініціали керівника)

М. П.*

 


* Для способу подання інформації, передбаченого підпунктом 7.1 пункту 7 розділу II зазначеного Положення.

 

Додаток 9
до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Найменування Компанії
_

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації

Найменування КІФ ________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ ____

Реєстраційний код за ЄДРІСІ КІФ ________

Дата оприлюднення в стрічці новин

Дата рішення суду

Строк дії ліквідаційної процедури

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення КІФ

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин

Інформація, яка наводиться у довільній формі, з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 4.3.2 пункту 4 розділу III Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 01.08.2002 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Комісії від 19.01.2010 N 50).

Повідомлення додатково оприлюднено на сторінці ____ в
                                                                                                                                                   (адреса сторінки)
мережі Інтернет.  
                (за наявності)

Підтверджую достовірність інформації, оприлюдненої в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та поданої до Комісії.

___
           (посада)

_
(підпис)

_
(прізвище та ініціали керівника)

М. П.*

 


* Для способу подання інформації, передбаченого підпунктом 7.1 пункту 7 розділу II зазначеного Положення.

 

Додаток 10
до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Найменування Компанії
_

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

НЕРЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
про рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації

Найменування КІФ ________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ ____

Реєстраційний код за ЄДРІСІ КІФ ________

Дата оприлюднення в стрічці новин

Дата рішення Комісії

Номер рішення Комісії

Дата отримання рішення КІФ

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин

Інформація наводиться у довільній формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 4.3.3 пункту 4 розділу III Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 01.08.2002 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Комісії від 19.01.2010 N 50).

Повідомлення додатково оприлюднено на сторінці ____ в
                                                                                                                                                   (адреса сторінки)
мережі Інтернет.  
                (за наявності)

Підтверджую достовірність інформації, оприлюдненої в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та поданої до Комісії.

___
           (посада)

_
(підпис)

_
(прізвище та ініціали керівника)

М. П.*

 


* Для способу подання інформації, передбаченого підпунктом 7.1 пункту 7 розділу II зазначеного Положення.

 

Додаток 11
до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення нерегулярної інформації про КІФ (для оприлюднення у стрічці новин)

Найменування Компанії
_

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Місцезнаходження Компанії _

Міжміський код, телефон та факс Компанії _

Електронна поштова адреса Компанії _____

1. Загальні відомості

1.1. Найменування КІФ.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ.

1.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ КІФ.

1.4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується КУА для розкриття інформації про КІФ (за наявності).

1.5. Вид нерегулярної інформації*.


* Відповідно до пункту 5 розділу II зазначеного Положення.

2. Текст повідомлення

Інформація наводиться у довільній формі з обов'язковим розкриттям інформації (відповідно до виду нерегулярної інформації, визначеної пунктом 4 розділу III Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 01.08.2002 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Комісії від 19.01.2010 N 50).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

3.2. Найменування посади ____ __________
                                                                            (підпис)                                                     (ініціали та прізвище)
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                              (дата)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали