Додаткова копія: Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та організацію продажу цінних паперів, які належать банкам, що ліквідуються

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

14.02.2019

м. Київ

N 360

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 березня 2019 р. за N 310/33281

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та організацію продажу цінних паперів, які належать банкам, що ліквідуються

Відповідно до пункту 14 частини п'ятої (Закон N 4452-VI) та частини шостої статті 12 (Закон N 4452-VI), частин третьої (Закон N 4452-VI) та сьомої статті 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), з метою забезпечення реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, за найвищою вартістю у найкоротший строк виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24 березня 2016 року N 388 (Положення N 388), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за N 606/28736 (у редакції рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 травня 2017 року N 1872 (Рішення N 1872)), що додаються.

2. Внести до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року N 3117 "Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції" (Рішення N 3117), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 року за N 999/30867, такі зміни:

1) у заголовку:

слова "пілотний проект щодо реалізації" замінити словом "реалізацію";

слово "лоту" замінити словом "лота";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Запровадити реалізацію активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції.";

3) у пункті 2:

в абзаці першому:

слова "в рамках Пілотного проекту здійснюється" виключити;

після слів "що ліквідуються," доповнити словами "шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції, здійснюється";

в абзаці першому підпункту 1 слова "Пілотного проекту" замінити словами "цього рішення";

у підпункті 3:

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"початкова (стартова) ціна лота на перших відкритих торгах (аукціоні) може бути встановлена на рівні вартості відповідних активів, що відображається на балансових та позабалансових рахунках (для прав вимоги за кредитними договорами - на рівні заборгованості за такими договорами (заборгованість за основним боргом, нарахованими відсотками, а також сума заборгованості, що обліковується на рахунках клієнтів банку)) станом на перше число місяця, у якому затверджено відповідну пропозицію щодо реалізації активів (майна) банку, але не нижче оціночної вартості таких активів, визначеної незалежними суб'єктами оціночної діяльності;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

абзац шостий після слів "ціна лоту" доповнити словами "на повторних відкритих торгах (аукціоні)";

у другому реченні абзацу сьомого слова "ціни активів/пулів активів (майна) банку(ів), що склалася на попередніх торгах (аукціоні)" замінити словами "початкової (стартової) ціни активів/пулів активів (майна) банку(ів), визначеної Фондом для попередніх відкритих торгів (аукціону)";

у підпункті 4:

в абзаці першому слова "активів (майна) банку" замінити словами "активів (майна) банку(ів)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"об'єднання в один пул нерухомого майна та/або транспортних засобів, що виставляються на продаж вперше, та інших основних засобів, що виставляються на продаж повторно;";

4) доповнити рішення після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Продаж цінних паперів, які належать банкам, що ліквідуються, здійснюється в рамках реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціону) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції, з урахуванням таких особливостей:

1) банк, що ліквідується, та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) на їхніх веб-сайтах оприлюднюють публічні паспорти активів (майна) та паспорти відкритих торгів (аукціону) за формою та структурою інформації, визначеними у додатку до цього рішення, відповідно до рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) такого банку згідно з чинним законодавством України;

2) якщо відкриті торги (аукціон) відбулися(вся), Фонд отримує від організатора відкритих торгів (аукціону) через торговця цінними паперами, з яким Фонд уклав відповідний договір, протокол відкритих торгів (аукціону) із зазначенням ціни продажу лота. Переможець торгів підписує зазначений протокол, якщо це встановлено організатором торгів;

3) у разі прийняття Фондом рішення про зняття лота з продажу уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку надає організатору відкритих торгів (аукціону) через торговця цінними паперами, з яким Фонд уклав відповідний договір, письмове повідомлення про зняття лота з продажу, а відкриті торги (аукціон) скасовуються.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 6 вважати відповідно пунктами 4 - 7.

5) у тексті рішення слово "лоту" замінити словом "лота";

6) доповнити рішення додатком такого змісту:

"Додаток
до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
20.07.2017 N 3117
(підпункт 1 пункту 3)

Цінні папери

Внутрішній та публічний паспорт активу (майна):

найменування банку;

характеристики цінного папера (найменування та код емітента, вид, тип, серія, номер (код ISIN), номінальна вартість, дата погашення цінного папера, кількість, загальна номінальна вартість цінних паперів, що пропонуються до продажу);

відмітка про те, що актив (майно) є предметом забезпечення;

вартість активу (майна) (у тому числі вартість, що обліковується на балансових та позабалансових рахунках без урахування переоцінки, оціночна);

суттєві фактори (у тому числі додаткові витрати, доходи, відомі ризики);

стан претензійно-позовної роботи;

журнал проведених відкритих торгів (аукціону);

посилання на веб-сторінку Фонду та веб-сторінку банку з публічним паспортом.".

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
14 лютого 2019 року N 360

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 березня 2019 р. за N 310/33281

ЗМІНИ
до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються (Положення N 388)

1. У розділі I:

1) у пункті 4 слова "Дія цього Положення не поширюється на продаж цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів), який" замінити словами "Продаж цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів)";

2) у пункті 5 слова "господарські товариства" замінити словами "товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

2. У пункті 1 розділу II:

у першому реченні абзацу третього слова "зобов'язань учасника відкритих торгів (аукціону) (потенційного покупця)" замінити словами "учасником відкритих торгів (аукціону) (потенційним покупцем) взятих на себе зобов'язань у зв'язку з участю в таких торгах, у тому числі";

абзац п'ятнадцятий доповнити словами "у випадках, передбачених Законом про систему гарантування (Закон N 4452-VI) та цим Положенням";

в абзаці двадцять третьому слова ", публічного паспорта активу (майна)" виключити;

абзац тридцять перший виключити.

У зв'язку з цим абзац тридцять другий вважати абзацом тридцять першим.

3. У розділі IV:

1) у пункті 5 слова "безпосереднього продажу" замінити словами "продажу безпосередньо";

2) у пункті 7 слова ", лота або пулу активів" виключити;

3) у пункті 8 слова "рішень виконавчої дирекції" замінити словами "прийнятих згідно з чинним законодавством України рішень Фонду".

4. У розділі V:

1) абзац перший пункту 1 після слів "цього Положення" доповнити словами ", відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду або колегіального органу Фонду з питань консолідації та продажу активів (у разі делегування йому відповідних повноважень) про затвердження умов продажу активів (майна) такого банку згідно з чинним законодавством України";

2) у пункті 2 слово "підписує" замінити словом "укладає";

3) абзац перший пункту 3 виключити;

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом першим.

4) у пункті 5:

абзац перший після слів "виконавчої дирекції Фонду" доповнити словами "або колегіального органу Фонду з питань консолідації та продажу активів (у разі делегування йому відповідних повноважень згідно з чинним законодавством України)";

в абзаці восьмому слова "виконавчою дирекцією Фонду" замінити словами "Фондом згідно з чинним законодавством України".

5. У розділі VII:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Проведення відкритих (торгів) аукціону здійснюється на підставі договору, укладеного між організатором відкритих торгів (аукціону) та Фондом.";

2) пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 12 вважати відповідно пунктами 2 - 11;

3) в абзаці першому пункту 2 слова "організатора торгів (аукціону)" замінити словами "організатора відкритих торгів (аукціону)";

4) у пункті 3:

в абзаці першому слова "організатора торгів" замінити словами "організатора відкритих торгів (аукціону)";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі продажу активів, реалізація яких передбачає необхідність дотримання переважного права на їх придбання, строк укладення відповідного договору купівлі-продажу продовжується відповідно до абзацу першого цього пункту. Якщо жодна з осіб, яким належить переважне право на придбання активу, не скористалася своїм переважним правом, укладається відповідний договір купівлі-продажу з переможцем відкритих торгів (аукціону). У разі своєчасного повідомлення банку особою, якій належить переважне право на придбання активу, про намір скористатися своїм переважним правом продаж такого активу здійснюється цій особі за ціною, що склалася на відкритих торгах (аукціоні). При цьому відкриті торги (аукціон) визнаються такими, що не відбулися.";

5) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. У разі скасування відкритих торгів (аукціону) або визнання їх такими, що не відбулися, гарантійні внески повертаються протягом трьох робочих днів їх учасникам, крім учасників-переможців, які порушили взяті на себе зобов'язання з підписання протоколу відкритих торгів (аукціону), повного розрахунку за відповідні активи (майно) та укладання відповідного(их) договору(ів) у встановлені Фондом строки.";

6) у пункті 6:

у другому реченні абзацу третього слово "лоту" замінити словом "лота";

у першому реченні абзацу четвертого слова "або зацікавленість потенційного покупця щодо його придбання" виключити;

абзац п'ятий після слів "характеристик пулу активів (майна)" доповнити словами ", крім змін, що викликані курсовими різницями та/або нарахуванням процентів за зобов'язаннями,";

7) у пункті 7 цифри "18" замінити цифрами "17";

8) в абзаці другому пункту 9 слова "рішенням виконавчої дирекції" замінити словами "згідно з чинним законодавством України рішенням Фонду";

9) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. При формуванні пропозиції щодо реалізації активів (майна) та/або проекту рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) для активів (майна), які раніше виставлялись для продажу на відкритих торгах (аукціоні) окремими лотами / у складі пулу і такі відкриті торги (аукціон) не відбулися, нова ціна реалізації таких активів (майна) при продажу окремими лотами / у складі пулу може визначатись нижче їх оціночної вартості, але не нижче ціни реалізації на останніх відкритих торгах (аукціоні), зниженої на 10 відсотків.";

10) у пункті 11:

абзац перший викласти в такій редакції:

"11. Реалізація активів (майна), умови продажу яких затверджуються виконавчою дирекцією Фонду або згідно з чинним законодавством України колегіальним органом Фонду з питань консолідації та продажу активів (у разі делегування йому відповідних повноважень) вперше або були затверджені до набрання чинності цим Положенням, але активи (майно) не були виставлені на продаж, за рішенням, прийнятим виконавчою дирекцією Фонду або згідно з чинним законодавством України колегіальним органом Фонду з питань консолідації та продажу активів (у разі делегування йому відповідних повноважень), у тому числі, може здійснюватися у такому порядку:";

абзаци четвертий, п'ятий виключити;

11) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"12. Повторні відкриті торги (аукціон) проводяться не пізніше 10 робочих днів після дати завершення попередніх відкритих торгів (аукціону), які визнані такими, що не відбулися.

13. У разі якщо після зниження початкової ціни активів (майна) на 80 відсотків відкриті торги (аукціон) не відбудуться, такі активи (майно) можуть підлягати продажу у складі пулів активів (майна), сформованих за цією ознакою у порядку, встановленому Фондом.".

6. У розділі VIII:

1) пункт 1 після слів "вартість кожного" доповнити словами "з яких";

2) пункт 5 після слів "виконавчою дирекцією Фонду" доповнити словами "або згідно з чинним законодавством України колегіальним органом Фонду з питань консолідації та продажу активів (у разі делегування йому відповідних повноважень)".

7. У додатках до Положення:

1) у додатку 8 позицію "пропозиція МКУА банку щодо вартості активу" виключити;

2) додаток 17 виключити.

У зв'язку з цим додаток 18 вважати додатком 17.

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного забезпечення

Н. О. Лапаєва
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали