ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.05.2012

м. Київ

N 203


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2012 р. за N 926/21238

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" та статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які регулюють організацію бухгалтерського обліку, та у зв'язку з унесенням змін до міжнародних стандартів фінансової звітності Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.12.98 N 566, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.99 за N 56/3349 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.2003 за N 559/7880 (зі змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 10.12.2004 N 625, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.12.2004 за N 1650/10249 (зі змінами), що додаються.

4. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 N 480, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.01.2006 за N 40/11914 (зі змінами), що додаються.

5. Пункт 5.8 глави 5 розділу III Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 N 373 (Постанова N 373), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за N 1288/20026, виключити.

6. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ричаківську В. І.

8. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім абзацу дев'ятнадцятого пункту 3 Змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.12.98 N 566, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.99 за N 56/3349 (зі змінами), який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI).

 

Голова

С. Г. Арбузов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
23.05.2012 N 203

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2012 р. за N 926/21238


Зміни до Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України

1. У главі 1:

у пункті 1.1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо організації та порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках і ґрунтується на основних принципах міжнародних стандартів фінансової звітності";

абзаци другий, третій та четвертий підпункту 1.1.1 виключити;

у підпункті 1.1.2:

в абзаці четвертому:

друге речення після слова "Активи -" доповнити словом "контрольовані";

у третьому реченні слова "заборгованість, що виникла" замінити словами "теперішня заборгованість, що виникає";

перше речення абзацу шостого викласти в такій редакції:

"безперервність - оцінка активів та зобов'язань здійснюється, виходячи з припущення, що банк є безперервно діючим і залишатиметься діючим в осяжному майбутньому";

у другому реченні абзацу восьмого слова "та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" замінити словами "фінансової звітності";

в абзаці другому підпункту 1.1.3 слова "без будь-яких відхилень" замінити словами "та міжнародних стандартів фінансової звітності";

підпункт 1.2.3 пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2.3. Податковий облік ведеться відповідно до Податкового кодексу України і використовується для складання податкової звітності. Зміни в податковому обліку не впливають на бухгалтерський облік";

у пункті 1.4:

в абзаці четвертому слова "для банківських операцій і розроблення правил для нових операцій, що плануються на підставі нормативно-правових актів Національного банку України" замінити словами "відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, установлених Національним банком України згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності";

в абзаці першому підпункту 1.4.1 слова "бухгалтерського обліку та положеннями (стандартами) України, іншими" замінити словами "фінансової звітності та";

у підпункті 1.4.2 слова "товарно-матеріальних та інших цінностей" замінити словами "матеріальних та інших цінностей".

2. У главі 2:

у підпункті 2.1.1 пункту 2.1:

абзац дев'ятий доповнити словами "та одиницю її виміру";

абзац тринадцятий перед словами "підписи осіб" доповнити словами "посади та";

друге речення абзацу шістнадцятого підпункту 2.1.3 виключити;

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Облікова політика банку.

Облікова політика банку - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються банком для складання та подання фінансової звітності.

Положення про облікову політику банку затверджується правлінням (радою директорів) банку. Облікова політика банку доводиться до відома всіх відокремлених підрозділів банку.

Цим документом установлюється порядок ведення бухгалтерського обліку операцій, які здійснює банк згідно із законодавством України. У ньому мають бути відображені особливості організації та ведення бухгалтерського обліку банку.

На підставі принципу послідовності облікова політика банку має передбачити постійне (із року в рік) застосування прийнятої стабільної облікової політики. Облікова політика може змінюватись тільки, якщо зміна:

вимагається нормативно-правовими актами Національного банку України, прийнятими відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, та/або міжнародними стандартами фінансової звітності;

приводить до того, що фінансові звіти надають достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки банку.

Положення про облікову політику може бути прийнято як базисне на час діяльності банку, до якого за потреби вносяться зміни з визначеного часу. У разі внесення змін до положення про облікову політику, що за обсягом охоплюють більшу частину тексту або істотно впливають на його зміст, положення про облікову політику викладається в новій редакції";

абзац третій підпункту 2.2.2 пункту 2.2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно абзацами третім - шостим;

в абзаці шістнадцятому підпункту 2.3.1 пункту 2.3 слова "грошово-розрахунковий документ" замінити словами "касовий та/або розрахунковий документ".

3. У главі 3:

у пункті 3.1:

друге речення абзацу шостого після слова "до" доповнити словом "річної";

у підпункті 3.1.1:

в абзаці третьому слова "бухгалтерського обліку" замінити словами "фінансової звітності";

абзац шістнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - дев'ятнадцятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"Форми та порядок складання фінансової звітності банків установлюються нормативно-правовими актами Національного банку України";

в абзаці четвертому та абзаці одинадцятому підпункту 3.1.2 слова "річної бухгалтерської звітності", "річного бухгалтерського звіту" замінити словами "річної фінансової звітності", "річного фінансового звіту" відповідно;

у підпункті 3.1.3:

в абзаці другому слова "річного бухгалтерського звіту" замінити словами "річного фінансового звіту";

в абзаці третьому слова "перелік рахунків" виключити;

у підпункті 3.1.5:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Банк зобов'язаний протягом місяця, наступного за звітним періодом, оприлюднювати проміжну (квартальну) фінансову звітність в обсязі та у спосіб, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Банк зобов'язаний не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком в обсязі та у спосіб, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України";

абзаци четвертий та п'ятий підпункту 3.1.6 виключити;

у пункті 3.3:

у третьому реченні абзацу другого слова "Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" та іншими законодавчими актами з питань оподаткування" замінити словами "Податковим кодексом України";

в абзаці третьому слово "валових" виключити;

в абзаці четвертому слова "Державною податковою адміністрацією України" замінити словами "податковим законодавством";

абзац п'ятий виключити.

4. У тексті Положення слова "облікових регістрах" і "банківські операції" у всіх відмінках замінити відповідно словами "регістрах бухгалтерського обліку" і "операції" у відповідних відмінках.

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали