ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2017 року N 15

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" та керуючись статтями 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" і положеннями розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року N 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (Постанова N 124) (зі змінами) такі зміни:

1) підпункт 2 пункту 1 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 3 уважати підпунктом 2;

2) у пункті 2 слова та цифри "підпунктів 2 та 3" замінити словом та цифрою "підпункту 2";

3) у пункті 3 слова та цифри "підпунктів 2 та 3" та "50000 доларів США чи 1000000 доларів США відповідно" замінити відповідно словами та цифрами "підпункту 2" та "1000000 доларів США";

4) у пункті 4:

в абзаці першому цифру "3" замінити цифрою "2";

абзац дев'ятий виключити.

2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року N 247 "Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування уповноваженими банками реєстрів" (Постанова N 247) (зі змінами) такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Інструкцію про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла, що додається".

3. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року N 247 (Постанова N 247) (зі змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

4. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

6. Постанова набирає чинності з 22 березня 2017 року.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
07 квітня 2016 року N 247
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 28 лютого 2017 року N 15)

Інструкція про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла

1. Ця Інструкція установлює порядок, строки, форму та спосіб подання уповноваженими банками до Національного банку України (далі - Національний банк) інформації щодо операцій з купівлі іноземної валюти/перерахування за межі України іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав (далі - Інструкція).

2. Уповноважені банки зобов'язані надавати до Національного банку інформацію щодо операцій з купівлі іноземної валюти/перерахування за межі України іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав, у вигляді інформаційного файла #2С "Інформація щодо операцій з купівлі та/або перерахування безготівкової валюти в розрізі суб'єктів" (далі - інформаційний файл) (додаток 1 до цієї Інструкції) та документи згідно з порядком, у строки, за формою та у спосіб, які визначаються цією Інструкцією.

3. Уповноважені банки зобов'язані включати до інформаційного файла інформацію щодо таких операцій:

1) купівлі та/або перерахування іноземної валюти за межі України за авансовими платежами уповноважених банків та їх клієнтів за імпорт товару;

2) купівлі та/або перерахування за межі України іноземної валюти клієнтами уповноважених банків, що не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару;

3) перерахування коштів у гривнях за дорученням клієнтів на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках;

4) перерахування коштів, що здійснюється за дорученням клієнтів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав;

5) купівлі та/або перерахування іноземної валюти за межі України за власними операціями уповноважених банків щодо повернення іноземному інвестору дивідендів.

4. Вимоги цієї Інструкції не поширюються на:

1) купівлю іноземної валюти за дорученням клієнтів для виконання зобов'язань в іноземній валюті за кредитними договорами, укладеними з уповноваженими банками;

2) перерахування клієнтами-резидентами на користь нерезидентів коштів у гривнях:

за контрактами (договорами), що здійснюються за рахунок цільових бюджетних коштів;

на кореспондентські рахунки Європейського банку реконструкції та розвитку в гривнях, відкриті в уповноважених банках.

5. Уповноважені банки зобов'язані включати інформацію про зазначені у пункті 3 цієї Інструкції власні операції та операції їх клієнтів до інформаційного файла у день здійснення операції (далі - день/дата здійснення операції).

Днем здійснення операцій клієнтів є день купівлі іноземної валюти на підставі отриманих від клієнтів заяв про купівлю іноземної валюти та/або день перерахування коштів на підставі отриманих від клієнтів платіжних доручень в іноземній валюті/платіжних доручень на перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/платіжних доручень на перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав, та/або день перерахування коштів для формування грошового забезпечення за документарним акредитивом на підставі отриманих від клієнтів заяв про відкриття акредитиву, та/або день купівлі/перерахування коштів на підставі оформленого в установленому порядку договору про надання банківських послуг (далі - заява, платіжне доручення, заява про відкриття акредитиву, договір про надання банківських послуг відповідно).

6. Уповноважені банки подають до Національного банку інформаційний файл за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

7. Уповноважені банки подають інформаційний файл у регіональному розрізі засобами електронної пошти Національного банку Центральній розрахунковій палаті Національного банку України (далі - ЦРП) за адресою INF_1HC@U1H0 до 20.00 дня здійснення операцій.

8. Повідомлення про приймання інформаційного файла має надходити до уповноважених банків від ЦРП після 08.00 наступного робочого дня.

9. Уповноважені банки подають до Національного банку інформаційний файл з нульовими показниками, якщо даних немає.

10. За операціями клієнтів з купівлі іноземної валюти, які менші, ніж 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції) та не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару, розрахунками у формі документарного акредитива та операціями з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів, інформація до інформаційного файла включається окремими рядками. Копії документів, на підставі яких здійснювалися такі операції, уповноваженими банками не подаються.

За операціями клієнтів з перерахування іноземної валюти, які менші, ніж 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції) та не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару, розрахунками у формі документарного акредитива та операціями з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів, інформація до інформаційного файла не включається. Копії документів, на підставі яких здійснювалися такі операції, уповноваженими банками не подаються.

11. За операціями клієнтів з купівлі/перерахування іноземної валюти, які дорівнюють або більші, ніж 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), та не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару, розрахунками у формі документарного акредитива та операціями з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів, інформація до інформаційного файла включається окремими рядками. Уповноважені банки подають копії документів (у сканованому вигляді), на підставі яких здійснювалися такі операції.

12. За операціями клієнтів з перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав, які менші, ніж еквівалент 50000 доларів США за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції, та не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару, інформація до інформаційного файла включається окремими рядками. Копії документів, на підставі яких здійснювалися такі операції, уповноваженими банками не подаються.

13. За операціями клієнтів з перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав, які дорівнюють або більші, ніж еквівалент 50000 доларів США за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції, та не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару, інформація до інформаційного файла включається окремими рядками. Уповноважені банки подають копії документів (у сканованому вигляді), на підставі яких здійснювалися такі операції.

14. За операціями з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів інформація до інформаційного файла включається окремими рядками незалежно від суми операції. Уповноважені банки подають копії документів (у сканованому вигляді), на підставі яких здійснювалися такі операції.

15. За операціями з купівлі іноземної валюти для формування грошового забезпечення за документарним акредитивом інформація до інформаційного файла включається окремими рядками незалежно від суми операції. За такими операціями уповноважені банки:

1) не подають копії документів, на підставі яких здійснювалися операції, за умови, якщо акредитив відповідає вимогам абзаців другого - четвертого підпункту 2 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року N 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (Постанова N 124) (зі змінами) (далі - Постанова N 124);

2) подають копії документів (у сканованому вигляді), на підставі яких здійснювалися операції, за умови, якщо акредитив не відповідає вимогам абзаців другого - четвертого підпункту 2 пункту 1 Постанови N 124 (Постанова N 124), виключно за операціями, які дорівнюють або більші, ніж 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції).

За операціями з перерахування власних (некуплених) коштів в іноземній валюті для формування грошового забезпечення за документарним акредитивом уповноважені банки:

1) не включають інформацію до інформаційного файла та не подають копії документів, на підставі яких здійснювалися такі операції, за умови, якщо акредитив відповідає вимогам абзаців другого та четвертого підпункту 2 пункту 1 Постанови N 124 (Постанова N 124);

2) уключають інформацію до інформаційного файла окремими рядками незалежно від суми операції, подають копії документів (у сканованому вигляді), на підставі яких здійснювалися такі операції, виключно за операціями, які дорівнюють або більші, ніж 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), за умови, якщо акредитив не відповідає вимогам абзаців другого та четвертого підпункту 2 пункту 1 Постанови N 124 (Постанова N 124).

16. За операціями з купівлі іноземної валюти/перерахування іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав, які пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару, інформація до інформаційного файла включається окремими рядками незалежно від суми операції. Уповноважені банки подають копії документів (у сканованому вигляді), на підставі яких здійснювалися такі операції, виключно за операціями, які дорівнюють або більші, ніж 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції).

17. У разі здійснення одним резидентом протягом одного робочого дня двох і більше операцій з купівлі іноземної валюти/перерахування іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав, за зовнішньоекономічними контрактами (договорами) з одним і тим самим нерезидентом та за умови, якщо загальна сума цих операцій дорівнює або більша, ніж 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), інформація до інформаційного файла включається окремими рядками. Уповноважені банки подають копії документів (у сканованому вигляді), на підставі яких здійснювалися такі операції.

За операцією з перерахування коштів в іноземній валюті на суму, яка дорівнює або більша, ніж еквівалент 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), інформація до інформаційного файла включається за умови, якщо іноземна валюта для перерахування придбавалась окремими сумами, за якими інформація з купівлі включалася до інформаційного файла в узагальненому вигляді без подання копій документів (у сканованому вигляді), на підставі яких здійснювалися такі операції, та/або за умови, якщо сума платіжного доручення складається із суми купленої іноземної валюти та іноземної валюти за рахунок власних (некуплених) коштів. Уповноважені банки подають копії документів (у сканованому вигляді), на підставі яких здійснювалися такі операції.

18. За операцією з перерахування коштів в іноземній валюті, що здійснюється виключно за рахунок купленої іноземної валюти, інформація про яку була включена уповноваженим банком до інформаційного файла та були подані копії документів (у сканованому вигляді), на підставі яких здійснювалася(лися) операція(ї) з купівлі іноземної валюти, інформація до інформаційного файла не включається.

19. За операціями з перерахування іноземної валюти за межі України за дорученням Державної казначейської служби України інформація до інформаційного файла включається окремими рядками незалежно від суми операції. Копії документів, на підставі яких здійснювалися такі операції, уповноваженими банками не подаються.

20. За операціями клієнтів з купівлі/перерахування іноземної валюти за межі України для оплати лікування фізичних осіб за кордоном інформація до інформаційного файла включається окремими рядками незалежно від суми операції. Копії документів, на підставі яких здійснювалися такі операції, уповноваженими банками не подаються.

21. Уповноважені банки подають копії документів, на підставі яких здійснювалися операції з купівлі іноземної валюти/перерахування іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав (далі - копії документів), у сканованому вигляді (усі сторінки одного документа скануються одним файлом у чорно-білому форматі) засобами електронної пошти Національного банку після 20.00 дня здійснення операції, але не пізніше 08.30 дня, наступного за днем подання інформаційного файла на адресу 28WCON2C@U0H0. Уповноважені банки мають право для спрощення розгляду копій документів подавати пояснення щодо операцій.

22. Уповноважені банки разом із копіями документів подають:

1) виписки про рух коштів за поточними рахунками клієнтів, відкритими в уповноваженому банку, які використовувалися для купівлі іноземної валюти/перерахування іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях, за попередні 30 робочих днів (уключно із днем подання інформаційного файла). Виписки обов'язково мають містити щоденний вхідний та вихідний залишок за рахунком, розшифровку контрагентів, призначення платежу, код та найменування банку-отримувача. Виписки повинні бути сформовані у форматі Excel і в такому вигляді, який дасть змогу виконувати сортування та пошук наявної в них інформації;

2) довідку про стан розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом (договором) з імпорту/експорту товару (додаток 2), довідку про стан розрахунків за кредитним договором/договором позики (додаток 3) або довідку про стан розрахунків за операціями з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів (додаток 4), які містять основні грошові показники, що характеризують стан розрахунків на дату подання інформаційного файла включно (з урахуванням здійснених у цей день операцій);

3) окреме рішення Національного банку, на підставі якого здійснювалася операція з купівлі іноземної валюти/переказу іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях (за наявності).

23. Національний банк має право отримувати документи/інформацію, зокрема щодо фінансової операції та її учасників, від уповноваженого(их) банку(ів) та/або з інших офіційних джерел (у тому числі від державних органів, інших банків, юридичних та/або фізичних осіб, під час здійснення безвиїзного нагляду/невиїзної (камеральної) перевірки/виїзної перевірки).

Вимога щодо надання висновків/документів/інформації, яка надіслана на адресу уповноваженого(их) банку(ів), інших банків (далі - Вимога), може містити заборону здійснювати надалі окремі операції клієнта та/або інших учасників фінансової операції (з урахуванням відомостей, що містяться у Вимозі) до моменту отримання від Національного банку окремого повідомлення. Вимога є обов'язковою до виконання уповноваженим(и) банком(ами), іншими банками у строки, визначені Національним банком у цій Вимозі.

Національний банк надсилає на адресу уповноваженого(их) банку(ів), інших банків окреме повідомлення у строк до 30 робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня надходження до Національного банку належного пакета всіх документів, зазначеного у Вимозі.

Національний банк може звернутися до уповноваженого(их) банку(ів), інших банків за додатковою інформацією, що потрібна для аналізу висновків/документів/інформації, отриманих на Вимогу. У такому разі перебіг строку, протягом якого Національний банк розглядає висновки/документи/інформацію та надсилає на адресу уповноваженого(их) банку(ів), інших банків окреме повідомлення, зупиняється та поновлюється після отримання належного пакета всіх додаткових документів на строк, установлений абзацом третім пункту 23 цієї Інструкції.

24. Національний банк надсилає на адресу уповноваженого банку(ів), інших банків окреме повідомлення, зокрема в разі виявлення ознак(и), що можуть(е) свідчити про здійснення уповноваженим(и) банком(ами), іншими банками ризикової діяльності, та/або в разі виявлення підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого(их) банку(ів), інших банків з метою вчинення кримінальних правопорушень, та/або якщо дійшов висновку, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого(их) банку(ів), інших банків з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або виявив невідповідність операції та/або поданих висновків/документів/інформації законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку.

Уповноважений(і) банк(и), інші банки, отримавши окреме повідомлення, яке зазначене в абзаці першому пункту 24 цієї Інструкції, зобов'язаний(і) переглянути висновки/документи/інформацію стосовно окремих операцій клієнта та/або інших учасників фінансової операції та врахувати відомості, що містяться в окремому повідомленні Національного банку, під час приймання рішення щодо здійснення надалі окремих фінансових операцій.

25. Уповноважений банк, який отримав Вимогу із забороною здійснювати надалі окремі операції клієнта та/або інших учасників фінансової операції та/або окреме повідомлення, яке зазначене в абзаці першому пункту 24 цієї Інструкції, стосовно операцій клієнта, який закрив в уповноваженому банку поточні рахунки та/або перевів на обслуговування до іншого уповноваженого банку зовнішньоекономічні договори/кредити або позики в іноземній валюті, залучені від нерезидентів/здійснення операцій з повернення за кордон дивідендів тощо, зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після дня отримання Вимоги та/або окремого повідомлення, надіслати на адресу Національного банку повідомлення, у якому має зазначити інформацію про цей факт, у тому числі зазначити за наявності найменування та код іншого уповноваженого банку, на обслуговування до якого перейшов клієнт.

26. Уповноважений банк під час передавання до іншого уповноваженого банку інформації щодо обслуговування зовнішньоекономічних договорів/кредитів або позик в іноземній валюті, залучених від нерезидентів/здійснення операцій з повернення за кордон дивідендів/зняття операцій з валютного контролю/закриття рахунків клієнта тощо, яка надається засобами електронної пошти Національного банку, зобов'язаний також передати відомості, що зазначені у Вимозі (у частині заборони здійснювати надалі окремі операції клієнта та/або інших учасників фінансової операції) та/або окремому повідомленні Національного банку (у частині виявлення ознак/підозр/порушень щодо операцій клієнта та/або інших учасників фінансової операції).

27. Уповноважений банк, у якому клієнт відкриває поточні рахунки, має право звернутися засобами електронної пошти Національного банку до інших уповноважених банків, які здійснювали попереднє обслуговування клієнта, для отримання відомостей щодо наявності/відсутності Вимог (у частині заборони здійснювати надалі окремі операції клієнта та/або інших учасників фінансової операції) та/або окремих повідомлень Національного банку (у частині виявлення ознак/підозр/порушень щодо операцій клієнта та/або інших учасників фінансової операції), що мають ураховуватися під час установлення ділових відносин та/або в подальшому обслуговуванні клієнта.

28. Порушення норм, установлених цією Інструкцією, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла
(пункт 2)

Інформаційний файл #2С "Інформація щодо операцій з купівлі та/або перерахування безготівкової валюти в розрізі суб'єктів"

N з/п

Звітна дата

Код банку

Код регіону

Код за ЄДРПОУ юридичної особи / іденти-
фікаційний номер за ДРФО платника податків / код банку

Назва клієнта / прізвище, ім'я, по батькові / найменування банку

Місце перебування юридичної особи / місце проживання фізичної особи

Підстави для купівлі іноземної валюти (постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281)

Назва бенефіціара

Код країни бенефіціара

Код іноземного банку

Назва іноземного банку

Номер контракту

Дата контракту

Код операції

Код валюти операції

Сума операції

Загальна сума платежів

Примітка: ознака операції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо заповнення додатка 1
Інформаційний файл #2С "Інформація щодо операцій з купівлі та/або перерахування безготівкової валюти в розрізі суб'єктів"

1. Колонка 3 (Код банку) заповнюється згідно з кодами, зазначеними у колонці GLB Довідника банківських установ України (RCUKRU.dbf).

2. У колонці 4 (Код регіону) зазначається цифровий код регіону згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

3. Колонка 8 (Підстави для купівлі іноземної валюти) для операцій з купівлі іноземної валюти заповнюється відповідно до Довідника підстав для придбання іноземної валюти Національного банку України (kod_70_2.dbf). Для операцій з перерахування іноземної валюти/коштів у гривнях колонка заповнюється нулями.

4. У колонках 13 (Номер контракту) та 14 (Дата контракту) зазначаються відповідно номер і дата зовнішньоекономічного контракту (договору), кредитного договору/договору позики тощо, на підставі якого виникли зобов'язання. Якщо немає номера, то в колонці слід писати "б/н".

У разі відображення операцій з купівлі/перерахування коштів на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту (договору), кредитного договору/договору позики) у колонці 13 слід зазначати номер заяви/платіжного доручення/заяви про відкриття акредитиву/договору про надання банківських послуг, у колонці 14 - дату заяви/платіжного доручення/заяви про відкриття акредитиву/договору про надання банківських послуг.

5. У колонці 15 (Код операції) зазначаються коди операції, які можуть мати такі значення:

1) 0 - купівля іноземної валюти за операціями, які не належать до імпортних та операцій з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів;

2) 1 - купівля іноземної валюти для оплати за фактом поставки;

3) 2 - купівля іноземної валюти з метою попередньої оплати;

4) 3 - переказ іноземної валюти (власних коштів) з метою попередньої оплати;

5) 4 - купівля іноземної валюти з метою попередньої оплати за імпорт товару з використанням акредитивної форми розрахунків відповідно до умов, визначених підпунктом 2 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року N 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (Постанова N 124) (зі змінами) (далі - Постанова N 124);

6) 5 - переказ іноземної валюти за іншими операціями (не пов'язаними з попередньою оплатою та поверненням за кордон іноземному інвестору дивідендів);

7) 6 - перерахування коштів у гривнях з метою попередньої оплати за дорученням клієнта-резидента на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банка-нерезидента у гривнях, відкритий в уповноваженому банку;

8) 7 - перерахування коштів у гривнях для оплати за фактом поставки (виконання робіт, отримання послуг) за дорученням клієнта-резидента на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банка-нерезидента в гривнях, відкритий в уповноваженому банку;

9) 8 - перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав;

10) 9 - купівля/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів;

11) А - купівля/перерахування коштів для оплати лікування фізичних осіб за кордоном.

6. У колонці 16 (Код валюти операції) зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют - 3 знаки.

7. У колонках 17 - 18 зазначаються суми в сотих частках іноземної валюти та копійках.

У колонці 18 (Загальна сума платежів) зазначається інформація про всі здійснені резидентом авансові платежі (попередні оплати) на користь одного і того самого бенефіціара за всіма зовнішньоекономічними контрактами (договорами), починаючи з початку календарного місяця та закінчуючи днем подання інформаційного файла включно. Інформація зазначається в доларах США за офіційним курсом Національного банку, установленим на дату укладання договорів (контрактів), згідно з якими здійснювались авансові платежі (попередня оплата) (відповідно до вимог Постанови N 124 (Постанова N 124)). Колонка заповнюється виключно для операцій, пов'язаних із виконанням авансових платежів (попередньої оплати) за імпорт товару.

8. Колонка 19 (Примітка: ознака операції) заповнюється в разі наявності в операції однієї або більше зазначених нижче ознак (якщо немає таких ознак, то в колонці зазначається "0"). Може містити такі значення:

1) 0 - ознак немає;

2) 1.1 - обсяг фінансових операцій не збігається з обсягами звичайної ділової активності клієнта;

3) 1.2 - здійснення переказу коштів фізичною особою на суму більше 150000 доларів США або на суму, еквівалентну зазначеній сумі за офіційним курсом Національного банку на дату здійснення операції (дату здійснення аналізу документів про фінансову операцію), у тому числі в гривнях, іноземній валюті, банківських металах, крім фізичних осіб-нерезидентів, які отримують заробітну плату в Україні;

4) 2.1 - вид продукції, робіт (послуг), що є предметом зовнішньоекономічного договору, не є характерним для звичайної діяльності клієнта;

5) 2.2 - невідповідність суті фінансових операцій змісту діяльності клієнта/контрагента;

6) 2.3 - фінансові операції, що здійснюються на виконання зовнішньоекономічного договору (поставка продукції, виконання робіт, отримання послуг тощо), економічна доцільність (сенс), за якими відсутня(ій) та/або не містить очевидної законної мети;

7) 2.4 - невідповідність між вартістю продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав), заявленою в правочині/рахунку-фактурі/актах виконаних робіт і її (його) справедливою ринковою ціною, що склалася на ринку ідентичних, а за їх відсутності - однорідної продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав);

8) 2.5 - фінансові операції з перерахування коштів за межі України з метою здійснення авансових платежів (попередньої оплати), пов'язані з наявними ризиками невиконання нерезидентом зобов'язань щодо поставки товарів за зовнішньоекономічним договором, зокрема наявність порушень нерезидентом законодавчо встановлених строків розрахунків, створення заплутаних та/або штучних умов здійснення платежів, наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України тощо;

9) 3.1 - за зовнішньоекономічним договором відбувається/здійснюється перерахування коштів за межі України на користь третьої сторони;

10) 3.2 - фінансові операції за зовнішньоекономічним договором здійснюються: з використанням векселів; поручителем на підставі договорів поруки; на користь сторони, що набула права в результаті відступлення права вимоги у зобов'язанні; стороною, що набула зобов'язання в результаті переведення боргу; з використанням зарахування зустрічних однорідних вимог;

11) 3.3 - наявність угод/додаткових угод, що передбачають постачання продукції на митну територію інших країн;

12) 3.4 - сплата штрафних санкцій, у тому числі за рішенням суду або мировою угодою, відшкодування збитків;

13) 4.1 - умови розрахунку за фінансовою операцією передбачають використання юридичних осіб (компаній-оболонок), які мають ознаки, визначені в рекомендаціях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), зокрема щодо наявності непрозорої структури власності;

14) 4.2 - учасник фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон; державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; території, на якій відбуваються військові дії; державі (на території), яка відповідає критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, зазначеним у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року N 977-р "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України" (Перелік N 977-р);

15) 4.3 - банк контрагента за фінансовою операцією включений Національним банком до переліку іноземних банків, які використовуються клієнтами банків України для здійснення фінансових операцій, що містять/можуть містити ознаки ризикових фінансових операцій;

16) 5.1 - виконання зобов'язань за імпортними договорами (контрактами) щодо оплати фактично поставленої продукції на територію України за митними деклараціями, оформлення яких було проведено до 01 січня календарного року, який передує моменту здійснення/наміру здійснення фінансової операції;

17) 6.1 - фінансова операція з повернення іноземному інвестору дивідендів;

18) 7.1 - фінансова операція з перерахування клієнтом - постійним представництвом юридичної особи-нерезидента на рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво;

19) 8.1 - наявність інших ознак ризикової фінансової операції (на розсуд банку) та передумов щодо ймовірного здійснення уповноваженим банком (клієнтами) ризикової діяльності;

20) 8 - наявність двох або більше вищезазначених ознак;

21) 9 - купівля іноземної валюти/переказ іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях за окремим рішенням Національного банку України.

9. Усі дані щодо здійснення операцій з купівлі/перерахування, крім спеціально обумовлених у цьому додатку, надаються за аналогією до заповнення форми N 538 "Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками" (Постанова N 129) відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (Постанова N 129) (зі змінами). Виняток: в інформаційному файлі зазначається здійснення операції з купівлі іноземної валюти з метою сплати комісійної винагороди (у тому числі за лізингом), відсотків за користування кредитом, неустойки (штрафи, пені).

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла
(підпункт 2 пункту 22)

Довідка про стан розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом (договором) з імпорту/експорту товару

Таблиця 1

N з/п

1

2

1

Назва резидента

 

2

Код за ЄДРПОУ резидента

 

3

N та дата контракту

 

4

Контрагент

 

5

Валюта контракту

 

6

Загальна сума контракту1

 

Таблиця 2

N з/п

Загальна сума здійснених платежів за контрактом2

Сума МД та/або актів3

1

2

3

1

 

 

2

 

 

3

 

 


1 Заповнюється виключно для зовнішньоекономічного контракту (договору) з імпорту товару, що передбачає авансові платежі (попередню оплату), за наявності в інформаційному файлі операції, пов'язаної з виконанням авансового платежу (попередньої оплати) за цим контрактом (договором), з урахуванням вимог постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року N 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (Постанова N 124) (зі змінами), а саме:

якщо контрактом (договором) визначена загальна вартість товару і контракт (договір) укладено до 24 лютого 2015 року, то зазначається несплачена вартість товару станом на 24 лютого 2015 року;

якщо контрактом (договором) визначена загальна вартість товару і контракт (договір) укладено починаючи з 24 лютого 2015 року, то зазначається загальна вартість контракту (договору);

якщо контрактом (договором) не визначена загальна вартість товару, то зазначається загальна сума платежів, здійснених за контрактом (договором) починаючи з 24 лютого 2015 року [авансових платежів (попередньої оплати), платежів за поставлений товар, інших платежів].

2 Зазначається загальна сума платежів, які було здійснено на виконання зобов'язань за контрактом (договором) за кожним видом валюти окремо.

3 Зазначається загальна сума митних декларацій (актів про виконані роботи тощо) за кожним видом валюти окремо.

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла
(підпункт 2 пункту 22)

Довідка про стан розрахунків за кредитним договором/договором позики1

Таблиця 1

N з/п

1

2

1

Назва резидента

 

2

Код за ЄДРПОУ резидента

 

3

N та дата договору

 

4

Контрагент

 

5

Валюта договору

 

6

Загальна сума договору

 

Таблиця 2

N з/п

Одержано за кредитом/позикою

Виконано зобов'язань з

Залишок заборгованості за договором

повернення основної суми кредиту/позики

сплати процентів, інших платежів за кредитом/позикою

за основною сумою кредиту/позики

за процентами, іншими платежами

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 


1 Надається інформація за кредитами/позиками в іноземній валюті, залученими від нерезидентів.

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла
(підпункт 2 пункту 22)

Довідка про стан розрахунків за операціями з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів

Таблиця 1

N з/п

1

2

1

Назва резидента

 

2

Код за ЄДРПОУ резидента

 

3

Назва нерезидента

 

4

Період, за який виплачуються дивіденди (рік)

 

5

Загальна сума дивідендів за зазначений період, які підлягають поверненню за кордон іноземному інвестору, грн.

 

6

Сума утриманого податку на прибуток (доходи), грн

 

Таблиця 2

N з/п

Вид операції1

Дата купівлі / перерахування іноземної валюти

Сума купленої / перерахованої іноземної валюти

Курс перерахунку2

Гривневий еквівалент суми купленої / перерахованої іноземної валюти за курсом перерахунку, грн.

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Усього перераховано

-

-

-

-

е


1 Зазначається вид фінансової операції, а саме: у разі купівлі іноземної валюти зазначається слово "купівля", у разі перерахування іноземної валюти зазначається слово "перерахування".

2 У разі купівлі/перерахування купленої іноземної валюти використовується фактичний курс купівлі іноземної валюти, у разі перерахування власної (некупленої) іноземної валюти використовується курс перерахунку гривні в іноземну валюту, який зафіксований у рішенні про виплату дивідендів.




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали