Додаткова копія: Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 травня 2018 року N 53

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами), що додаються.

2. Унести до глави 2 Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 951/11231 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) здійснюють взаємні розрахунки за операціями з купівлі-продажу іноземних валют та банківських металів за безготівкові гривні через систему електронних платежів Національного банку України.";

2) пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Угода вважається підтвердженою, якщо обидва її учасники під час функціонування Системи підтвердження угод отримали взаємні підтвердження засобами цієї системи.".

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам України - до відома їх клієнтів.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
15 травня 2018 року N 53

Зміни
до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

1. У главі 3 розділу II:

1) абзаци сьомий - десятий підпункту "а" пункту 1 викласти в такій редакції:

"Купувати, обмінювати іноземну валюту у випадках, передбачених законодавством України, з метою виконання зобов'язань резидента-позичальника, що не є суб'єктом ринку, перед нерезидентом за кредитним договором (договором позики) має право лише уповноважений банк, що обслуговує операції за таким договором.

Резиденти-позичальники з метою виконання зобов'язань перед уповноваженим банком-кредитором за кредитним договором мають право купувати іноземну валюту через:

уповноважений банк, що обслуговує такий кредитний договір (суб'єкт ринку, від якого отримано кредит; суб'єкт ринку, який у банківському консорціумі визначено головним, або у межах наданих коштів кожний з його учасників; суб'єкт ринку - новий кредитор або суб'єкт ринку, що обслуговує операції за відповідним кредитним договором, у разі відступлення первісним кредитором - суб'єктом ринку новому кредитору права вимоги за таким кредитом або в разі здійснення ліквідаційної процедури суб'єкта ринку - первісного кредитора);

суб'єкта ринку, що не обслуговує кредитний договір. Суб'єкт ринку в такому випадку здійснює купівлю іноземної валюти за дорученням резидента-позичальника в сумі, визначеній резидентом-позичальником у заяві/дорученні на купівлю іноземної валюти із зазначеною метою, та зараховує на поточний рахунок резидента-позичальника, відкритий у цього суб'єкта ринку. Такий суб'єкт ринку не здійснює контроль за відповідністю суми іноземної валюти, що купується, обсягу зобов'язань резидента-позичальника, які підлягають виконанню за кредитним договором. Надлишкова сума платежу, проведеного резидентом-позичальником за рахунок купленої іноземної валюти, підлягає поверненню уповноваженим банком, що обслуговує кредитний договір, суб'єкту ринку, через який була здійснена така купівля іноземної валюти, для подальшого її продажу відповідно до пункту 9 розділу III цього Положення.";

2) у пункті 2:

в абзаці п'ятому підпункту "а" слова "(подається за умови здійснення іноземної інвестиції у вигляді грошових коштів, крім випадку, коли строк між датами набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції та подання заяви на купівлю іноземної валюти перевищує п'ять календарних років, або в разі, коли уповноважений банк, через який здійснювалася іноземна інвестиція, ліквідований)" замінити словами "[подається за умови здійснення іноземної інвестиції у вигляді грошових коштів, крім випадків, коли строк між датами набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції та подання заяви на купівлю іноземної валюти перевищує п'ять календарних років або коли уповноважений банк, через який здійснювалася іноземна інвестиція, ліквідований, або капіталізації дивідендів (спрямування нарахованих емітентом іноземному інвестору дивідендів безпосередньо на збільшення статутного капіталу цього емітента)]";

друге речення абзацу четвертого підпункту "в" викласти в такій редакції: "Дозволяється замість документів, передбачених абзацами третім і п'ятим підпункту "а" пункту 2 глави 3 розділу II цього Положення, у разі продажу іноземним інвестором ОВДП, набутих шляхом конвертації депозитарних розписок, що були випущені на ОВДП іноземним банком, який має офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor's, Moody's) на дату програми (умов) випуску таким іноземним банком цих та/або інших депозитарних розписок на ці та/або інші ОВДП, подавати документи (інформацію) такого іноземного банку про конвертацію депозитарних розписок в ОВДП та виписку з рахунку в цінних паперах депозитарної установи, що підтверджує зарахування іноземному інвестору відповідних ОВДП у результаті такої конвертації;".

2. У розділі III:

1) пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Клієнт-резидент зобов'язаний використати іноземну валюту, куплену у випадку, передбаченому абзацом десятим підпункту "а" пункту 1 глави 3 розділу II цього Положення, не пізніше ніж за два робочих дні після дня її зарахування на його поточний рахунок на цілі, пов'язані з виконанням зобов'язань перед уповноваженим банком-кредитором за кредитним договором.";

2) у першому реченні пункту 6 слова та цифру "передбачених в абзаці першому пункту 3 цього розділу" замінити словами та цифрами "в абзацах першому та другому пункту 3 розділу III цього Положення";

3) доповнити розділ після пункту 8 новим пунктом 9 такого змісту:

"9. Суб'єкт ринку зобов'язаний продати (без зарахування на поточний рахунок резидента-позичальника) не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на внутрішньобанківський рахунок кошти в іноземній валюті, куплені суб'єктом ринку відповідно до абзацу десятого підпункту "а" пункту 1 глави 3 розділу II цього Положення, переказані за цільовим призначенням, але повернені уповноваженим банком, що обслуговує кредитний договір.".

У зв'язку з цим пункти 9 - 17 уважати відповідно пунктами 10 - 18;

4) у пункті 16 слова та цифри "передбачені пунктами 6, 7 і 13 цього розділу" замінити словами та цифрами "передбачені пунктами 6, 7, 9 і 14 розділу III цього Положення.".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали