КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2017 р. N 1091

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 р. N 1091

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1100 "Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 450; Офіційний вісник України, 2002 р., N 4, ст. 136; 2012 р., N 81, ст. 83):

1) назву і пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується";

"1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;

перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується.";

2) у Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, затвердженому зазначеною постановою:

назву і пункт 1 Порядку викласти в такій редакції:

"ПОРЯДОК
розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до нормування гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин, які присутні у складі зворотних вод водокористувачів.";

у пункті 3:

доповнити пункт після слів "та водних екосистем" словами ", досягнення/підтримання "доброго" екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, а також "доброго" екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Екологічний стан масиву поверхневих вод визначається за біологічними показниками з використанням гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних показників і на основі екологічного нормативу якості води класифікується як "відмінний", "добрий", "задовільний", "поганий" або "дуже поганий.";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються для водокористувачів, які скидають зворотні води у водні об'єкти, відповідно до переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується в усіх випадках скидання зворотних вод.

Додаткові забруднюючі речовини (речовини, визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об'єктів), скидання яких необхідно нормувати, а також показники та характеристики зворотних вод обов'язково визначаються розробником нормативів ГДС забруднюючих речовин з урахуванням результатів державного моніторингу вод, нормативних документів і стандартів, які регламентують якість води водних об'єктів, а також особливостей технології виробництва водокористувача.";

пункти 5 і 6 виключити;

пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:

"7. Вміст забруднюючих речовин у зворотних водах, скидання яких нормується, визначається регулярно (не менш як один раз на квартал) водокористувачами за допомогою інструментально-лабораторних вимірювань, у тому числі автоматизованих засобів, результати яких подаються Держводагентству відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого Мінприроди.

8. Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується, переглядається та доповнюється за поданням Мінприроди.";

пункт 9 виключити;

у пункті 12 слова "погодженим з відповідними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "погодженим з обласними, Київською чи Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Розроблені нормативи ГДС забруднюючих речовин подаються водокористувачем органам, уповноваженим видавати дозвіл на спеціальне водокористування, у складі документів, які додаються до заяви для одержання дозволу на спеціальне водокористування.";

Методичне забезпечення розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин встановлюється Мінприроди.";

пункти 14 і 15 виключити;

у пункті 16 "слово "ГДС" замінити словами "ГДС забруднюючих речовин", а слова "закінчення терміну дії нормативів" виключити;

пункти 17 і 18 викласти в такій редакції:

"17. Водокористувач відповідає за надання розробнику достовірних вихідних даних, що одержуються на основі проведення інвентаризації показників складу та властивостей зворотних вод згідно з переліком основних забруднюючих речовин, скидання яких нормується, а також додаткових забруднюючих речовин (речовин, визначених державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об'єктів) та показників і характеристик зворотних вод, визначених розробником нормативів ГДС, забруднюючих речовин, обсягу та витрат зворотних вод та інших необхідних для розрахунків даних.

18. У документах, що входять до складу нормативів ГДС, зазначаються фактичні дані про наявність забруднюючих речовин, що скидаються водокористувачем у водні об'єкти, або таких, концентрація яких у зворотних водах збільшується порівняно із забраною водою, та плани заходів щодо зменшення скидання забруднюючих речовин для поетапного досягнення екологічного нормативу якості води у водному об'єкті.";

пункт 19 виключити;

у пункті 20 слова "проектів нормативів ГДС" замінити словами "нормативів ГДС забруднюючих речовин";

3) перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"ПЕРЕЛІК
забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується

1. Азот амонійний.

2. Органічні речовини (за показниками: біохімічне споживання кисню (БСК5) та хімічне споживання кисню (ХСК).

3. Завислі речовини.

4. Нафтопродукти.

5. Нітрати.

6. Нітрити.

7. Сульфати.

8. Фосфати.

9. Хлориди.


Примітка. Також обов'язково нормуються додаткові забруднюючі речовини (речовини, визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об'єктів), концентрація яких у зворотних водах збільшується порівняно із забраною водою, та враховуються такі показники та характеристики зворотних вод, як розчинений кисень, водневий показник (pH) і температура.

Крім того, залежно від особливостей технології виробництва водокористувача нормуються такі показники та характеристики зворотних вод, як бактеріологічне забруднення, рівень токсичності води (на основі біотестування) та радіоактивності води (сумарна радіоактивність).".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 321 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 590; 2012 р., N 81, ст. 3283, N 100, ст. 4056; 2016 р., N 4, ст. 239):

1) пункт 3 постанови виключити;

2) доповнити постанову пунктом 5 такого змісту:

"5. Установити, що:

дозволи на спеціальне водокористування, видані до 3 червня 2017 р. (включно), діють до моменту закінчення строку їх дії, а їх анулювання з підстав, передбачених законом, здійснюється Державним агентством водних ресурсів;

відомості про видачу дозволу на спеціальне водокористування з 1 січня 2019 р. вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";

3) у Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженому зазначеною постановою:

пункти 2 - 6 викласти в такій редакції:

"2. Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами Держводагентства, а у разі використання води водних об'єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, - Держводагентством (далі - дозвільні органи).

3. Видача (відмова у видачі) та анулювання дозволу на спеціальне водокористування здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Дозволи видаються на підставі заяви водокористувача, в якій зазначаються:

найменування органу, що видає дозвіл;

дані водокористувача (фізичної або юридичної особи);

мета отримання дозволу або реквізити дозволу, який анулюється;

місце здійснення спеціального водокористування (назва басейну річки, водного об'єкта і його місцезнаходження);

згода на оброблення персональних даних;

підпис та печатка (за наявності) замовника.

До заяви додаються такі документи:

обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;

опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод;

нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);

копія правовстановлюючих документів на водні об'єкти (для орендарів водних об'єктів).

У разі коли показники нормативних розрахунків водокористування і водовідведення, гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами, нормативи екологічної безпеки водокористування є незмінними, новий дозвіл на спеціальне водокористування видається на підставі заяви та документів, які подавалися водокористувачем для отримання попереднього дозволу.

4. Видача або відмова у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Дозвільні органи зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня надходження заяви надіслати в електронній формі копії документів щодо обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення, а також опису та схем місць забору води та скидання зворотних вод до:

Держгеонадр - у разі використання підземних вод;

МОЗ - у разі використання вод водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних.

Держгеонадра і МОЗ зобов'язані протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня одержання в електронній формі копій документів надати безоплатно органу, що приймає рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, висновки в електронній формі щодо можливості його видачі.

Порядок обміну документами в електронній формі встановлюється Мінприроди.

Дозвільні органи під час прийняття рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі враховують відповідні висновки Держгеонадр та МОЗ.

У разі ненадання протягом встановленого строку висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування вважається, що Держгеонадра або МОЗ не заперечує проти видачі такого дозволу.

У разі відмови у видачі дозволу водокористувачу надається відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

Подання водокористувачем заяви та відповідних документів, видача або відмова у видачі дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

5. У дозволі зазначаються:

1) найменування органу, що його видав;

2) найменування та реквізити водокористувача;

3) назва та код водного об'єкта (джерело водопостачання, приймач зворотних вод), водогосподарської ділянки;

4) ліміти забору води, використання води та скидання забруднюючих речовин у складі зворотних вод;

5) інші характеристики водокористування (передача води, скидання зворотних (стічних) вод, використання води в системах оборотного та повторного водопостачання);

6) умови спеціального водокористування;

7) відомості щодо природоохоронних заходів та строки їх реалізації;

8) строк, на який видано дозвіл.

Дозвіл скріплюється печаткою та підписом керівника органу, що його видав.

Форма дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення затверджуються Мінприроди.

6. Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (на три роки) та довгостроковим (від трьох до двадцяти п'яти років).

Короткострокове (на три роки) спеціальне водокористування встановлюється у разі:

одержання водокористувачем дозволу на спеціальне водокористування вперше;

скидання стічних вод у водні об'єкти;

введення в експлуатацію після будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення або капітального ремонту об'єктів, на яких провадиться діяльність із забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;

наявності умов спеціального водокористування, визначених попереднім дозволом, не виконаних у повному обсязі, проте які можуть бути виконані протягом наступних трьох років;

необхідності досягнення екологічних цілей, визначених планом управління річковим басейном в межах масиву поверхневих вод та/або масиву підземних вод конкретного району річкового басейну, в установлені строки;

дефіциту водних ресурсів у межах відповідної водогосподарської ділянки для року (за даними водогосподарського балансу).

Довгострокове (від трьох до двадцяти п'яти років) - в усіх інших випадках у разі непорушення умов спеціального водокористування, визначених у попередньому дозволі на спецводокористування.";

у пункті 7 слова "та погодження клопотань" виключити, а слово "здійснюються" замінити словом "здійснюється";

пункт 8 виключити.

3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Постанова N 85) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 29, ст. 814; 2015 р., N 86, ст. 2882):

1) у позиції "Держводагентство" цифри "114" замінити цифрами "177*******";

2) доповнити додаток виноскою такого змісту "*******З 1 січня 2018 року.".

4. Підпункт 3 пункту 4 Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 393 (Постанова N 393) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 71, ст. 1995), викласти в такій редакції:

"3) видає та анулює дозволи на спеціальне водокористування;".
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали