Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 вересня 2011 р. N 938

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації зміни, що додаються.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через один місяць з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 938

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації

1. У Концепції технічного захисту інформації в Україні, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. N 1126:

1) в абзаці третьому розділу 1 слова "інформації, яка становить державну та іншу передбачену законом таємницю, конфіденційної інформації" замінити словами "інформації з обмеженим доступом";

2) в абзаці третьому розділу 2 слова "конфіденційної інформації, що є власністю держави," замінити словами "службової інформації";

3) у розділі 3:

в абзаці другому після слів "Про інформацію" доповнити словами ", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а слова "Про захист інформації в автоматизованих системах" замінити словами "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";

в абзаці дев'ятому слова "конфіденційної інформації, що є власністю держави," замінити словами "службової інформації";

абзац десятий викласти у такій редакції:

"виконання на власний розсуд суб'єктами інформаційних відносин вимог щодо технічного захисту інформації, яка не віднесена законом до інформації з обмеженим доступом;";

4) в абзаці четвертому розділу 4 слова "конфіденційної інформації, що належить державі" замінити словами "службової інформації".

2. Абзац другий підпункту 1.2 Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50), виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. N 1893 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1764; 2001 р., N 49, ст. 2190; 2002 р., N 11, ст. 515; 2004 р., N 46, ст. 3033; 2006 р., N 30, ст. 2131; 2009 р., N 65, ст. 2270; 2010 р., N 60, ст. 2086):

1) у назві і тексті постанови слова "конфіденційна інформація, що є власністю держави" у всіх відмінках замінити словами "службова інформація" у відповідному відмінку;

2) в Інструкції, затвердженій зазначеною постановою:

у назві Інструкції слова "конфіденційну інформацію, що є власністю держави" замінити словами "службову інформацію";

абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:

"Переліки відомостей, які містять службову інформацію, затверджуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.";

3) у додатках до Інструкції:

у тексті додатків 1, 15 і 16 слова "конфіденційна інформація, що є власністю держави" у всіх відмінках замінити словами "службова інформація" у відповідному відмінку;

додаток 13 виключити.

4. У Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1519 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1936; 2006 р., N 50, ст. 3324):

1) у пункті 1 слова "конфіденційної інформації, що є власністю держави (далі - обробка конфіденційної інформації)," замінити словами "службової інформації (далі - обробка службової інформації)";

2) у пункті 37 слова "яка є власністю споживача" замінити словами "права на яку належать споживачу";

3) у тексті Порядку слова "конфіденційної інформації" замінити словами "службової інформації".

5. Абзац сьомий пункту 3 Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 467 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1043; 2005 р., N 8, ст. 436; 2011 р., N 35, ст. 1451), виключити.

6. У Положенні про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. N 688 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 31, ст. 1869; 2006 р., N 50, ст. 3324):

1) абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:

"державні електронні інформаційні ресурси - відображена та задокументована в електронному вигляді інформація, необхідність захисту якої визначено законодавством;";

2) у пункті 6 слова "є державною власністю" замінити словами "є державним електронним інформаційним ресурсом";

3) у додатку до Положення:

у пункті 5 слова "конфіденційна інформація, що є власністю держави" замінити словами "службова інформація";

у пункті 22 слова "державних інформаційних ресурсів" замінити словами "державних електронних інформаційних ресурсів".

7. У Правилах забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 373 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 878, N 50, ст. 3324):

1) у пункті 1 слова "інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом" замінити словами "державних інформаційних ресурсів або інформації";

2) абзац четвертий пункту 3 після слів "Про інформацію" доповнити словами ", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

3) пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Захисту в системі підлягає:

відкрита інформація, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкрита інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, військових формувань, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або передається телекомунікаційними мережами (далі - відкрита інформація);

конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпорядників інформації, визначених частиною першою статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - конфіденційна інформація);

службова інформація;

інформація, яка становить державну або іншу передбачену законом таємницю (далі - таємна інформація);

інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом.";

4) у пунктах 6, 7, 13 і 14 слово "конфіденційна" в усіх відмінках замінити словом "службова" у відповідному відмінку;

5) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Забезпечення захисту в системі таємної інформації, яка не становить державну таємницю, та конфіденційної інформації здійснюється згідно з вимогами до захисту службової інформації, якщо інше не передбачено законом.";

6) у пункті 10 слова "її власником (розпорядником)" замінити словами "розпорядником інформації";

7) в абзацах п'ятому і сьомому пункту 16 слова "власником (розпорядником)" замінити словом "розпорядником".

8. У назві і пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 1000 "Деякі питання обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, с. 2131) слова "конфіденційну інформацію, що є власністю держави" замінити словами "службову інформацію".

9. У пункті 37 Типового регламенту центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1143 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 71, ст. 2681; 2009 р., N 40, ст. 1355; 2010 р., N 84, ст. 2945), слова "конфіденційну інформацію, що є власністю держави" замінити словами "службову інформацію".

10. У додатках 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. N 698 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузях криптографічного та технічного захисту інформації і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 59, ст. 1982) слова "конфіденційна інформація, що є державною власністю" у всіх відмінках замінити словами "службова інформація" у відповідному відмінку.

11. У пункті 13 Порядку надсилання електронною поштою службових документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 733 "Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 54, ст. 1867; 2010 р., N 58, ст. 2025), слова "конфіденційну інформацію, що є власністю держави" замінити словами "службову інформацію".

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали