Додаткова копія: Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань навчання і стажування громадян України за кордоном

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2011 р. N 1411

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань навчання і стажування громадян України за кордоном

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань навчання і стажування громадян України за кордоном зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1411

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань навчання і стажування громадян України за кордоном

1. У Положенні про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та стажування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 287 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 249; Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2439; 2005 р., N 31, ст. 1864; 2011 р., N 28, ст. 1195, N 99, ст. 3627):

1) абзац четвертий пункту 2 викласти у такій редакції:

"Строк навчання студентів не повинен перевищувати двох років, аспірантів - одного року, а строк стажування наукових і науково-педагогічних працівників - шести місяців.";

2) у пункті 3:

в абзацах першому і другому слово ", стипендія" виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"На час навчання за кордоном студенти і аспіранти, які навчались у навчальних закладах та наукових установах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, зберігають право на отримання стипендії у розмірі, в якому вони її отримували у вітчизняному навчальному закладі, науковій установі в останній перед направленням на навчання за кордон місяць навчання. Розмір стипендії корегується протягом строку навчання за кордоном відповідно до вимог законодавства.

На час навчання за кордоном виплата стипендії студентам і аспірантам, які навчалися згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами або науковими установами та фізичними або юридичними особами, здійснюється за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено їх умовами.";

3) у пункті 6 слова "відшкодування фінансових" замінити словом "фінансування", а після слів і цифр "(Офіційний вісник України, 2010 р., N 51, ст. 1701)" доповнити словами і цифрами ", від 13 квітня 2011 р. N 411 "Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном" (Постанова N 411) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1195)";

4) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Оплата проїзду від місця роботи (навчання) в Україні до місця навчання за кордоном і у зворотному напрямку здійснюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488) та Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої Мінфіном, якщо сторона, що приймає, не проводить оплату відповідних витрат.".

2. Останній абзац пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2752; 2010 р., N 91, ст. 3222; 2011 р., N 101, ст. 3713) після слів "обладнання для об'єкта "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва" доповнити словами ", а також послуг, пов'язаних з навчанням, стажуванням студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488, N 28, ст. 1195, N 71, ст. 2684):

1) у пункті 6:

абзац перший після цифр і слів "60 календарних днів" доповнити словами ", крім випадків, зазначених в абзацах другому - восьмому цього пункту";

абзац восьмий викласти у такій редакції:

"У разі направлення осіб до вищих навчальних закладів або наукових установ за кордоном з метою навчання або стажування строк навчання студентів не повинен перевищувати двох років, аспірантів - одного року, а строк стажування наукових і науково-педагогічних працівників - шести місяців.";

2) доповнити постанову пунктом 131 такого змісту:

"131. Дія абзацу другого пункту 2, пунктів 5 і 7 - 9 цієї постанови не поширюється на студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, направлених на навчання, стажування у вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 411 "Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном" (Постанова N 411) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1195).".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 411 "Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном" (Постанова N 411) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1195):

1) у постанові:

у назві та пункті 1 постанови слова "та стажування аспірантів," замінити словами "та аспірантів, стажування";

доповнити постанову пунктом 4 такого змісту:

"4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту надавати роз'яснення щодо застосування норм цієї постанови.";

2) у Положенні про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Положення слова "та стажування аспірантів," замінити словами "та аспірантів, стажування";

пункти 6 і 7 викласти у такій редакції:

"6. Строк навчання студентів не повинен перевищувати двох років, аспірантів - одного року, а строк стажування наукових і науково-педагогічних працівників - шести місяців.

7. З особами, які направляються на навчання або стажування, укладається договір про направлення їх на навчання або стажування до закордонного навчального закладу, наукової установи. Типовий договір про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном затверджується МОНмолодьспортом.";

у підпункті 1 пункту 10 слово "магістра" замінити словами "бакалавра або магістра";

пункт 16 виключити;

пункт 17 викласти у такій редакції:

"17. Особи, направлені на навчання або стажування до вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном, мають право на гарантії і грошові виплати, передбачені законодавством.";

в абзаці першому пункту 18 слова "державного бюджету" замінити словами ", передбачених у державному бюджеті за відповідною бюджетною програмою";

пункт 19 викласти у такій редакції:

"19. Студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники подають протягом місяця після завершення навчання, стажування у закордонному навчальному закладі, науковій установі керівникові навчального закладу (наукової установи), що направив їх на навчання або стажування, письмовий звіт про результати навчання, стажування та виконання завдання, затвердженого в установленому порядку. Після розгляду на засіданні відповідної кафедри вищого навчального закладу чи структурного підрозділу наукової установи звіт підлягає затвердженню вченою радою вищого навчального закладу або вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи.

Вітчизняний навчальний заклад, наукова установа приймає в установленому законодавством порядку рішення щодо подальшого проходження та завершення навчання студента, аспіранта. Строк навчання особи для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня або наукового ступеня у вітчизняному навчальному закладі, науковій установі не збільшується.".

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. N 546 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном" (Постанова N 546) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 39, ст. 1614):

1) у назві та тексті постанови слова "науково-педагогічних та педагогічних" замінити словами "наукових та науково-педагогічних";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та тексті Порядку слова "науково-педагогічних та педагогічних" замінити словами "наукових та науково-педагогічних";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату:

1) освітніх послуг закордонних навчальних закладів, наукових установ, у яких здійснюється навчання, стажування студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників (далі - особи);

2) індивідуальних витрат осіб, зарахованих на навчання, стажування до закордонних навчальних закладів, наукових установ, що включає витрати на проїзд з України до місця навчання, стажування та у зворотному напрямку, проживання, харчування, обов'язкове медичне страхування під час навчання, стажування за кордоном;

3) послуг з консультаційно-організаційного супроводження навчання, стажування осіб, у тому числі:

підбір навчальних, науково-дослідних програм у закордонних навчальних закладах і наукових установах;

підготовка документів, необхідних для вступних іспитів до закордонного навчального закладу, наукової установи;

підготовка до укладення договорів із закордонними навчальними закладами, науковими установами, що підтвердили зарахування осіб на навчання, стажування;

оформлення документів згідно з вимогами імміграційного законодавства іноземних держав та закордонних навчальних закладів, наукових установ, у яких буде здійснюватись навчання, стажування осіб;

надання допомоги, зокрема правової, у вирішенні проблемних питань, що можуть виникати в осіб під час навчання, стажування за кордоном.";

абзаци восьмий і дев'ятий пункту 5 замінити абзацами такого змісту:

"Головний розпорядник бюджетних коштів за рішенням конкурсної комісії видає в установленому порядку наказ, яким затверджує списки кандидатів на навчання, стажування за кордоном із зазначенням найменування вітчизняних та закордонних навчальних закладів, наукових установ, строку навчання, стажування і суми витрат з відповідними розрахунками та обґрунтуванням (оплата освітніх послуг закордонного навчального закладу, наукової установи, індивідуальні витрати особи на навчання, стажування та оплата послуг з організаційно-консультаційного супроводження, крім послуг, передбачених абзацом шостим підпункту 3 пункту 3 цього Порядку).

У разі виникнення потреби у здійсненні оплати послуг з консультаційно-організаційного супроводження, передбачених абзацом шостим підпункту 3 пункту 3 цього Порядку, до зазначеного наказу вносяться в установленому порядку зміни.

Розрахунок індивідуальних витрат осіб, які направляються на навчання, стажування до вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном, здійснюється з урахуванням вимог, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488).

Витрати на проживання та харчування осіб, направлених на навчання, стажування до вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном, не потребують документального підтвердження. Витрати на проїзд з України до місця навчання, стажування та у зворотному напрямку, а також на обов'язкове медичне страхування підтверджуються відповідними платіжними документами.";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Бюджетні кошти розподіляються їх головним розпорядником між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачем бюджетних коштів відповідно до результатів конкурсного відбору.

Оплата освітніх послуг закордонних навчальних закладів, наукових установ здійснюється на підставі індивідуальних договорів, укладених особами, щодо яких надійшло підтвердження про їх зарахування, з відповідними закордонними навчальними закладами, науковими установами.

Оплата зазначених послуг може також здійснюватись на підставі договорів, укладених розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачем коштів з відповідним закордонним навчальним закладом (науковою установою) про навчання, стажування осіб, щодо яких надійшло підтвердження про їх зарахування.

Оплата індивідуальних витрат осіб на проїзд (в обидва напрямки), обов'язкове страхування, проживання та харчування під час навчання, стажування здійснюється на підставі договорів про направлення на навчання або стажування до закордонних навчальних закладів, наукових установ, укладених з особами розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачем бюджетних коштів.

Оплата витрат, визначених абзацами другим - четвертим цього пункту, здійснюється одноразово за весь період навчання, стажування не пізніше ніж за тиждень до їх початку і затверджується наказом головного розпорядника бюджетних коштів.

Оплата послуг з консультаційно-організаційного супроводження здійснюється на підставі договорів про надання послуг, передбачених підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку.

Закупівля послуг з консультаційно-організаційного супроводження навчання, стажування здійснюється розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачем бюджетних коштів відповідно до вимог закону.";

абзац третій пункту 7 виключити.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали