Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 5 лютого 2018 року N 70-рш

Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України

Відповідно до статей 15, 16, 17, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку організації проведення засідань Правління Національного банку України та процесу підготовки та прийняття рішень Правління Національного банку України, а також запровадження електронного документообігу в Національному банку України із застосуванням електронного цифрового підпису, упорядкування роботи з ними та у зв'язку з централізацією функцій діловодства Правління Національного банку України вирішило:

1. Пункт 5 постанови Правління Національного банку України від 15 березня 2016 року N 165 "Про затвердження Інструкції з організації документування управлінської інформації в Національному банку України" (Постанова N 165) викласти в такій редакції:

"5. Установити, що підписання, затвердження, погодження (візування) проекту електронного документа здійснюється в системі електронного документообігу АСКОД шляхом накладання на нього електронного цифрового підпису посадової особи, який за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

2. Унести до Інструкції з організації документування управлінської інформації в Національному банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15 березня 2016 року N 165 (Постанова N 165) (зі змінами), такі зміни:

1) пункти 4, 9, 10 розділу I викласти в такій редакції:

"4. Вимоги цієї Інструкції щодо роботи з первинними документами, банківською, фінансовою, звітно-статистичною, науково-технічною та іншою спеціальною документацією поширюються лише в частині загальних принципів роботи з документами, а також із підготовки документів до передавання на архівне зберігання. А стосовно роботи з документами в паперовій або електронній формі (у тому числі реєстрами, регістрами тощо), які формуються в програмних комплексах, вимоги поширюються лише в частині їх підготовки до передавання на архівне зберігання.";

"9. Відповідальність за складання та оформлення документів згідно з вимогами цієї Інструкції [правильність адресування, наявність додатків, підписання або затвердження, погодження (візування), зазначення цифрового індексу підрозділу] несе головний виконавець (розробник) документа.

10. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються відповідно до Національного стандарту України "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. ДСТУ 2732:2004", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року N 97.";

2) пункти 12, 32 розділу II викласти в такій редакції:

"12. Документи в паперовій та електронній формах за їх назвою, формою та складом реквізитів повинні відповідати вимогам Національного стандарту України "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07 квітня 2003 року N 55 (далі - ДСТУ 4163-2003), Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року N 1886/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за N 1421/26198, та враховувати вимоги розпорядчого акта Національного банку з питань оформлення організаційно-розпорядчих документів та бланків Національного банку.";

"32. Візування Юридичним департаментом проектів нормативно-правових, розпорядчих актів Національного банку, інших документів означає погодження ним проектів цих документів або окремих його частин, які потребують правової експертизи на відповідність Конституції України, законодавству України, міжнародним договорам, нормативно-правовим актам Національного банку в межах завдань Юридичного департаменту з розподілом меж та обсягу перевірки, зазначених у цьому пункті.

Юридичний департамент обов'язково погоджує (візує):

1) проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади (включаючи службові листи щодо роботи над цими проектами);

2) проекти нормативно-правових актів Національного банку щодо їх відповідності законам України та узгодженості з іншим законодавством;

3) проекти розпорядчих актів Національного банку (включаючи ті, що регулюють діяльність Національного банку) щодо відповідності їх законам та нормативно-правовим актам Національного банку (крім випадків, передбачених абзацами сьомим - одинадцятим, та з урахуванням абзацу дванадцятого пункту 32 розділу II цієї Інструкції);

4) проекти цивільно-правових, господарських договорів, що укладатиме Національний банк, крім проектів договорів, розроблених згідно із затвердженими зразками договорів, стандартними формами, примірними, типовими, шаблонами договорів, тощо.

Не підлягають погодженню (візуванню) проекти наказів, розпоряджень Національного банку та службових документів, що:

1) містять позицію Юридичного департаменту, надану ним у вигляді правового висновку;

2) не містять положень, що потребують правового аналізу, правової експертизи, надання правової позиції щодо порядку застосування норм права;

3) містять позицію Юридичного департаменту з питання, щодо якого раніше надавалися правові висновки;

4) є частиною стандартних процесів (процедур) у Національному банку.

Проекти рішень Правління Національного банку погоджуються (візуються) Юридичним департаментом у частині їх відповідності вимогам законодавства щодо застосування Національним банком заходів впливу до об'єкта нагляду, а також відповідності проектів статті 15 Закону України "Про Національний банк України" (крім рішень, головним розробником яких він є).

Юридичний департамент під час погодження (візування) проекту нормативно-правового або розпорядчого акта Національного банку, у якому є положення, які можуть мати наслідком виникнення правових ризиків під час реалізації або застосування цього акта після його прийняття, зазначає про наявність таких ризиків.

Головний розробник під час розгляду/прийняття Правлінням Національного банку, іншим колегіальним органом, уповноваженою посадовою особою проекту відповідного акта зобов'язаний інформувати про наявність у ньому положень, які можуть мати наслідком виникнення правових ризиків, зазначених Юридичним департаментом під час погодження (візування) цього проекту.".

3. Унести до Регламенту Правління Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 жовтня 2015 року N 680 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 12 розділу IV викласти в такій редакції:

"12. Структурні підрозділи подають управлінню діловодства Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України (далі - підрозділ діловодства) перелік питань, що потребують включення до порядку денного засідання Правління, та матеріали до них в електронному вигляді до 17.00 дня, що передує засіданню Правління.

Після 17.00 дня, що передує засіданню Правління, зміни до порядку денного не вносяться та матеріали не приймаються.";

2) пункти 16, 17 розділу V викласти в такій редакції:

"16. Оригінал проекту постанови, рішення має бути погоджений (завізований):

1) керівниками структурних підрозділів, яких безпосередньо стосуються порушені в ньому питання;

2) куратором;

3) директором Юридичного департаменту або його заступником, або уповноваженою особою Юридичного департаменту (відповідно до положень розпорядчих актів Національного банку з питань документування управлінської інформації);

4) працівниками підрозділу діловодства, які здійснюють:

контроль за виконанням документа (завдання);

редагування проекту постанови, рішення.

Відповідальним за організацію погодження (візування) оригіналу проекту постанови, рішення є розробник цього проекту.

17. У преамбулі проекту постанови, рішення Правління рекомендовано зазначати підстави для прийняття рішення, а саме посилання на:

законодавство України;

нормативно-правові та розпорядчі акти Національного банку;

директиви ЄС (із зазначенням назви директив);

Комплексну програму розвитку фінансового сектору України до 2020 року;

прийняте рішення відповідного комітету, який розглядав це питання.

Вимоги абзаців п'ятого та шостого пункту 17 розділу V цього Регламенту під час підготовки проекту постанови не застосовуються.";

3) пункт 47 розділу VII доповнити новим абзацом такого змісту:

"Оригінали протоколів засідань Правління з питань монетарної політики зберігаються в підрозділі діловодства.".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.

5. Рішення набирає чинності з дня його підписання.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали