Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. N 427

Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. N 913 (Постанова N 913) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 98, ст. 3192), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

  

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. N 427

ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (Постанова N 913)

1. У пункті 3:

1) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"звітні дані - дані (крім фінансової та консолідованої фінансової звітності), що складаються фінансовими установами та подаються органу ліцензування відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг;".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

2) абзац десятий викласти в такій редакції:

"Інші терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII), "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших законах з питань регулювання ринків фінансових послуг.".

2. Абзац сьомий пункту 4 викласти в такій редакції:

"послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення;".

3. Доповнити Ліцензійні умови пунктами 71 і 72 такого змісту:

"71. Кредитним спілкам, які відповідно до абзацу п'ятого частини першої статті 21 Закону України "Про кредитні спілки" можуть виступати поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами, ліцензія на надання гарантій та поручительств видається органом ліцензування з обмеженням щодо надання гарантій. Інформація про таке обмеження відображається в ліцензії.

72. Ліцензія на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення видається:

адміністраторам недержавних пенсійних фондів - у частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;

недержавним пенсійним фондам - у частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення.".

4. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. На дату подання заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ або до реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Нацкомфінпослуг.".

5. Пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються такі документи:

фінансова звітність, складена відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено немодифіковану думку або модифіковану думку із застереженням у аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту. Якщо здобувач ліцензії був внесений до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Нацкомфінпослуг, у тому звітному кварталі, в якому такий здобувач подає заяву про отримання ліцензії, подається фінансова звітність у порядку, зазначеному в цьому абзаці, станом на будь-яку дату такого звітного кварталу;

звітні дані здобувача ліцензії щодо діяльності з надання фінансових послуг, складені відповідно до вимог Нацкомфінпослуг, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, впевненість щодо яких надана аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством (в тому числі щодо виконання вимог цих Ліцензійних умов), та в порядку, встановленому законодавством та міжнародними стандартами аудиту. Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування;

анкета керівника/головного бухгалтера здобувача ліцензії (подається окремо керівником та головним бухгалтером здобувача ліцензії) (додаток 2);

опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3);

документ, передбачений пунктом 2 частини третьої статті 11 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

Документи, визначені абзацами другим - четвертим цього пункту, не подаються недержавним пенсійним фондом, що має намір отримати ліцензію на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення.".

6. У пункті 19:

1) абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції:

"2) для провадження діяльності в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів):";

2) доповнити пункт підпунктом 51 такого змісту:

"51) для провадження діяльності в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення:

копія договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем недержавних пенсійних фондів;

копія договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду адміністратором недержавного пенсійного фонду, який відповідає вимогам, установленим Нацкомфінпослуг;

копія договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду компанією з управління пенсійними активами;

інформація, надана НКЦПФР, що підтверджує досвід роботи компанії з управління пенсійними активами, з якою укладено договір про обслуговування недержавного пенсійного фонду, з управління активами інституційних інвесторів не менше п'яти років;";

3) в абзаці першому підпункту 6 цифру "5" замінити цифрами "51".

7. У пункті 24:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"24. Фінансова установа (крім недержавного пенсійного фонду) зобов'язана:";

2) абзац тринадцятий виключити;

3) абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності, звітних даних, загального стажу роботи керівника та головного бухгалтера здобувача ліцензії);";

4) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес).".

8. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 241 такого змісту:

"241. Недержавний пенсійний фонд, що має намір отримати ліцензію на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення, зобов'язаний дотримуватися вимог, визначених частиною другою статті 201 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".".

9. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 291 такого змісту:

"291. Вимоги, зазначені в пунктах 25 - 29 цих Ліцензійних умов, не поширюються на недержавні пенсійні фонди, які для забезпечення своєї діяльності повинні мати договори про обслуговування недержавного пенсійного фонду, укладені з адміністратором недержавного пенсійного фонду, на якого поширюються вимоги, зазначені у пунктах 25 - 28 цих Ліцензійних умов.".

10. У назві розділу "Додаткові вимоги до фінансових установ - адміністраторів недержавних пенсійних фондів (адміністраторів), які надають фінансові послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів" слова "з адміністрування недержавних пенсійних фондів" замінити словами "в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів".

11. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 791 такого змісту:

"791. Адміністратор недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення зобов'язаний виконувати вимоги, встановлені частинами четвертою та сьомою статті 201, абзацом дев'ятим частини шостої статті 21, абзацом третім частини третьої статті 25 та частиною сьомою статті 55 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".".

12. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 981 такого змісту:

"981. Недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня пенсійного забезпечення зобов'язаний виконувати вимоги, встановлені пунктом 51 частини першої статті 15, частинами четвертою, сьомою та десятою статті 201, пунктом 5 частини другої статті 37 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення". На зазначений недержавний пенсійний фонд не поширюються вимоги, передбачені пунктами 30 - 34 цих Ліцензійних умов.".

13. У додатках до Ліцензійних умов:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. N 427)

"___" 20__ року

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Здобувач ____,
                                                                                      (повне найменування суб'єкта господарювання)
_,
        (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, 
                                                                            яка здійснює керівництво суб'єктом господарювання)
_,
_,
                                                                   (поштовий індекс, місцезнаходження суб'єкта господарювання)

_______,
(телефон)

___,
(адреса електронної пошти)

______,
(адреса веб-сайту/веб-сторінки)


ідентифікаційний код суб'єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ ____,
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на*:

  залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення в частині:

            залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

            залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

  надання послуг фінансового лізингу;

  надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

  надання гарантій та поручительств в частині:

            надання гарантій;

            надання поручительств;

  послуги у сфері страхування в частині проведення:
_;
                                      (вид (види) страхування відповідно до статей 6 і 7 Закону України "Про страхування")

  послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині:

            адміністрування недержавних пенсійних фондів;

            надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення;

  надання послуг факторингу;

  адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

  управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";

  довірче управління фінансовими активами.


* У відповідному квадраті ставиться позначка "V" навпроти виду господарської діяльності з надання фінансових послуг, на провадження якого отримується ліцензія.

До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.

Підтверджую, що __________
                                                                                              (повне найменування суб'єкта господарювання)
відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), зокрема керівник та головний бухгалтер здобувача.**


** У разі коли здобувачем є недержавний пенсійний фонд, вимога щодо керівника та головного бухгалтера стосується адміністратора недержавного пенсійного фонду, який його обслуговує.

___________
(найменування посади голови
виконавчого органу, керівника
або іншої посадової особи,
яка здійснює керівництво
суб'єктом господарювання)


(підпис)

_";
(прізвище, ініціали)


2) у додатку 2:

у назві додатка слова "фінансової установи" замінити словами "здобувача ліцензії";

слова "найменування посади" замінити словами "найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб'єктом господарювання";

3) у додатку 3:

цифри і слово "20__ року N _____" замінити цифрами і словом "20__ року";

слова "керівник суб'єкта господарювання" замінити словами "найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб'єктом господарювання";

слова "М. П. (за наявності)" виключити;

4) у додатку 4:

слова "керівник суб'єкта господарювання" замінити словами "найменування посади голови виконавчого органу, керівника або іншої посадової особи, яка здійснює керівництво суб'єктом господарювання";

слова "М. П. (за наявності)" виключити.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали