Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 червня 2019 р. N 554

Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. N 1000 (Постанова N 1000) (Офіційний вісник України, 2015 р., N 98, ст. 3357), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. N 554

ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу (Постанова N 1000)

1. У пункті 5:

1) в абзаці другому підпункту 1 слова "засвідчена в установленому порядку" замінити словами "засвідчена керівником здобувача ліцензії";

2) абзац другий підпункту 3 після слів "господарської діяльності" доповнити словами і цифрами "разом з відомостями про місця провадження господарської діяльності (додаток 11)";

3) абзац п'ятнадцятий виключити.

2. Пункт 7 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"5) вести господарську діяльність з виробництва, ремонту, торгівлі зброєю, боєприпасами до неї; виробництва та продажу спеціальних засобів виключно в межах місць провадження господарської діяльності, зазначених у підтвердних документах, поданих органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов.".

3. У пункті 8:

1) у підпункті 1 слова "підсобних службових" виключити;

2) у підпункті 2:

в абзаці другому слова і цифри "дощані однопільні завтовшки 50 міліметрів, оббиті з двох боків оцинкованим покрівельним залізом із загином країв листа на торець дверей, або металеві" замінити словами і цифрою ", виготовлені з листового металу товщиною не менше ніж 3 міліметри", а слова "кімнати для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів" виключити;

абзац третій після слів "ґрати або" доповнити словом "ззовні -";

3) абзац другий підпункту 3 виключити;

4) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

"4) у приміщеннях провадження господарської діяльності з торгівлі зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами, а також ремонту зброї мають бути створені необхідні умови для доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.".

4. Підпункт 3 пункту 9 викласти в такій редакції:

"3) зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби повинні розміщуватися в кімнаті для їх зберігання в металевих шафах (сейфах) або в кімнатах-сейфах (сховищах), товщина стінок яких становить не менш як 3 міліметри, а двері укріплені сталевими накладками або косинцями, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками.

Боєприпаси та патрони повинні зберігатися в металевому ящику, шафі окремо від зброї, спеціальних засобів.

Кімната для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів обладнується відповідно до вимог підпункту 1, абзаців другого, четвертого та п'ятого підпункту 2, підпункту 3 пункту 8 цих Ліцензійних умов;".

5. У пункті 10:

1) підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) для обліку виготовленої зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів (газових пістолетів, револьверів, пристроїв, балончиків та засобів індивідуального захисту), патронів до спеціальних засобів ведуться книги обліку (додатки 4 - 6, 12, 13), які повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою територіального органу Національної поліції;";

2) доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

"6) продаж виготовлених зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів має здійснюватися в окремій кімнаті, ізольованій від виробничого приміщення та кімнати для їх зберігання.".

6. У підпункті 1 пункту 12 слова і цифри "зазначеним в Правилах застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР від 27 лютого 1991 р. N 49" замінити словами "працівникам яких дозволено їх використання відповідно до законодавства".

7. Додаток 1 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. N 554)

ЗРАЗОК

 

 

Міністерство
внутрішніх справ України

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії __________
                        (повне найменування юридичної особи або

_
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця

поштовий індекс _____

область

район __

місто __

вулиця _

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів або серія та (або) номер паспорта фізичної особи - підприємця, який за своїми релігійними переконаннями відмовився від отримання такого номера та повідомив про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті _

Керівник/голова виконавчого органу здобувача ліцензії __
_
                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

Телефон ________ телефакс ___________ e-mail _________

Прошу видати ліцензію на провадження ___
                                                                               (зазначається вид господарської


діяльності, що підлягає ліцензуванню (у повному обсязі або частково)
_
_

Даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

До заяви додаються документи на _____ арк.

___ _____ 20__ року

__________
(підпис здобувача ліцензії)

______".
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

8. Доповнити Ліцензійні умови додатком 11 такого змісту:

"Додаток 11
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

ВІДОМОСТІ
про місця провадження господарської діяльності

_____
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності) фізичної особи - підприємця)

Порядковий номер

Місце провадження господарської діяльності (відповідно до Ліцензійних умов)

Вид господарської діяльності (у повному обсязі або частково), що провадиться

Адреса місця провадження господарської діяльності (область, місто, район, вулиця, будинок)

Особа, відповідальна за провадження господарської діяльності

_____
(прізвище, ініціали (ініціал імені)

____
(підпис)

___ 20__ року".

9. У додатку 2 до Ліцензійних умов слова "прізвище, ім'я, по батькові" замінити словами "прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)", а слова "ініціали, прізвище" - словами "ініціали (ініціал імені), прізвище".

10. Додатки 4 - 7 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

"Додаток 4
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. N 554)

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку виготовленої зброї

Порядковий номер

Основні частини зброї

Дата надходження, найменування суб'єкта господарювання, від якого надійшли основні частини зброї, його місцезнаходження, номер накладної/дозволу на придбання (ким і коли видані)

Найменування, марка (модель), серія, калібр, номер зброї

Сертифікат відповідності

Дата, найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання, якому реалізовано (передано) зброю, номер дозволу на придбання/накладної (ким і коли видані); прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) покупця, дані паспорта, номер дозволу на придбання (ким і коли виданий)

Підпис особи, якій реалізовано (передано) зброю

ствол

корпус або ствольна коробка

затвор або барабан

інші

Почата ____ 20__ р.

Закінчена ____ 20__ р.

 

Додаток 5
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. N 554)

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку виготовлених боєприпасів

Порядковий номер

Дата надходження, найменування суб'єкта господарювання, від якого надійшли комплектуючі, його місцезнаходження, номер дозволу на придбання (ким і коли виданий)

Комплектуючі

Найменування, марка (модель), калібр виготовлених боєприпасів

Сертифікат відповідності

Дата, найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання, якому реалізовано (передано) боєприпаси, номер дозволу на придбання/номер накладної (ким і коли видані); прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) покупця, місце проживання, номер дозволів на придбання боєприпасів або зберігання зброї (ким і коли видані)

Кількість виготовлених боєприпасів (штук)

Кількість реалізованих (переданих) боєприпасів (штук)

Підпис особи, якій реалізовано (передано) боєприпаси

порох (грамів)

капсуль / капсульована гільза (штук)

Почата ____ 20__ р.

Закінчена ____ 20__ р.

 

Додаток 6
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. N 554)

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку виготовлених спеціальних засобів (газових пістолетів, револьверів, пристроїв)

Порядковий номер

Основні частини спеціальних засобів

Дата надходження, найменування суб'єкта господарювання, від якого надійшли основні частини спеціальних засобів, його місцезнаходження, номер накладної/дозволу на придбання (ким і коли видані)

Найменування, марка (модель), серія, калібр, номер виготовлених спеціальних засобів

Сертифікат відповідності

Дата, найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання, якому реалізовано (передано) спеціальні засоби, номер дозволу на придбання/номер накладної (ким і коли видані); прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) покупця, місце проживання, номер дозволу на придбання (коли і ким виданий)

Кількість реалізованих (переданих) спеціальних засобів

ствол

корпус або ствольна коробка

затвор або барабан

інші

Почата ____ 20__ р.

Закінчена ____ 20__ р.

 

Додаток 7
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. N 554)

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку зброї, що надійшла для ремонту

Порядковий номер

Надходження

Видача

дата

найменування суб'єкта господарювання, від якого зброя надійшла для ремонту, його місцезнаходження, номер накладної; прізвище, ім'я, по батькові власника, місце проживання

номер накладної / дозволу на зберігання та носіння (ким і коли видані)

номер квитанції на прийняту для ремонту зброю

марка (модель)

калібр, серія, номер

прізвище особи, що прийняла зброю

дата видачі зброї, серія і номери, проставлені на зброї після ремонту

підпис особи, яка отримала зброю

Почата ____ 20__ р.

Закінчена ____ 20__ р.".

11. У додатку 8 до Ліцензійних умов слова "прізвище, ім'я, по батькові" замінити словами "прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)", а слова "ініціали, прізвище" - словами "ініціали (ініціал імені), прізвище".

12. Додатки 9 - 11 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

"Додаток 9
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. N 554)

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку зброї

Порядковий номер

Надходження

Реалізація

дата

найменування суб'єкта господарювання, від якого надійшла зброя, його місцезнаходження; прізвище, ім'я, по батькові власника, місце проживання

номер дозволу на придбання (ким і коли виданий), накладної, направлення

марка (модель)

калібр, серія, номер

дата

найменування суб'єкта господарювання, якому реалізовано зброю, основні частини до зброї, його місцезнаходження; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) покупця зброї та (або) стволів до зброї, місце проживання, дані паспорта

номер дозволу на придбання (ким і коли виданий)

підпис особи, якій реалізовано зброю

Почата ____ 20__ р.

Закінчена ____ 20__ р.

 

Додаток 10
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. N 554)

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку реалізованих боєприпасів

Порядковий номер

Дата реалізації

Найменування суб'єкта господарювання, якому реалізовано боєприпаси, його місцезнаходження; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) покупця, місце проживання, дані паспорта

Номер дозволу на придбання, зберігання

Калібр боєприпасів та країна-виробник

Кількість (цифрою та словами)

Підпис особи, якій реалізовано боєприпаси

Почата ____ 20__ р.

Закінчена ____ 20__ р.

 

Додаток 11
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. N 554)

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку спеціальних засобів

Порядковий номер

Надходження

Реалізація

дата

найменування суб'єкта господарювання, від якого надійшли спеціальні засоби, його місцезнаходження; прізвище, ім'я,
по батькові власника, місце проживання

номер дозволу на придбання (ким і коли виданий), накладної, направлення

марка (модель)

калібр, серія, номер

дата

найменування суб'єкта господарювання, якому реалізовано спеціальні засоби, його місцезнаходження; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) покупця, місце проживання, дані паспорта

номер дозволу на придбання (ким і коли виданий)

підпис особи, якій реалізовано спеціальні засоби

Почата ____ 20__ р.

Закінчена ____ 20__ р.".

13. Доповнити Ліцензійні умови додатками 12 і 13 такого змісту:

"Додаток 12
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку виготовлених патронів до спеціальних засобів

Порядковий номер

Дата надходження, найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання, від якого надійшли комплектуючі, номер дозволу на придбання (ким і коли виданий)

Комплектуючі

Найменування, марка (модель), калібр виготовлених патронів

Кількість виготовлених патронів (штук)

Сертифікат відповідності

Дата, найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання, якому реалізовано (передано) патрони, номер дозволу на придбання / накладної (ким і коли видані); прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) покупця, місце проживання, номер дозволу на зберігання спеціального засобу (ким і коли виданий)

Кількість реалізованих (переданих) патронів (штук)

Підпис особи, якій реалізовано (передано патрони)

порох (грам)

капсуль/ капсульована гільза (штук)

Почата ____ 20__ р.

Закінчена ____ 20__ р.

 

Додаток 13
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

КНИГА
обліку виготовлених спеціальних засобів (газових балончиків та засобів індивідуального захисту (шоломи, бронежилети)

Порядковий номер

Дата виробництва

Найменування, марка (модель), виготовлених спеціальних засобів

Кількість виготовлених спеціальних засобів (штук)

Сертифікат відповідності

Дата, найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, підрозділ Національної поліції, яким реалізовано (передано) спеціальні засоби, номер дозволу на придбання / накладної/письмового клопотання (ким і коли видані)

Кількість реалізованих (переданих) спеціальних засобів (штук)

Підпис особи, якій реалізовано (передано) спеціальні засоби

Почата ____ 20__ р.

Закінчена ____ 20__ р.".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали