Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 липня 2019 р. N 578

Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. N 960 (Постанова N 960) (Офіційний вісник України, 2015 р., N 94, ст. 3221), зміни, що додаються.

2. Міністерству внутрішніх справ привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. N 578

ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності (Постанова N 960)

1. У пункті 6:

в абзаці дев'ятому підпункту 2 слова "та завірений печаткою (за наявності)" виключити;

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

"21) відомості про засоби провадження охоронної діяльності (за наявності):

відомості про наявність спеціальних засобів (додаток 21);

відомості про наявність транспорту реагування (додаток 22);".

2. В абзаці другому підпункту 2 пункту 7 слова і цифри "15 грудня (станом на 1 грудня)" замінити словами і цифрами "15 вересня (станом на 1 вересня)".

3. У пункті 8:

підпункт 2 після слів "статутними документами" доповнити словами "щодо найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця";

доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:

"5) необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць провадження своєї діяльності, в яких здійснюється обслуговування замовників охоронних послуг.".

4. У підпункті 1 пункту 10 слова ", завірені печаткою власника," виключити.

5. У підпункті 2 пункту 13 слова "спеціального призначення" виключити.

6. У додатках до Ліцензійних умов:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. N 578)

ЗРАЗОК

 

 

Міністерство
внутрішніх справ

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії ___________
             (повне найменування юридичної особи або

__
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця

поштовий індекс _____

область _

район __

місто ___

вулиця _

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів чи серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття такого номера та повідомив про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті __

Керівник юридичної особи __
                                                   (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
__

номер телефону __ телефаксу _ адреса електронної пошти

Прошу видати ліцензію на провадження охоронної діяльності.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Додаток: документи на _____ арк.

_______
(ініціали (ініціал імені), прізвище
керівника юридичної особи або
фізичної особи - підприємця)

_______
(підпис)

___ 20__ р.";

2) у тексті додатка 2:

слова "прізвище, ім'я, по батькові" замінити словами "прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)", а слова "прізвище та ініціали" - словами "ініціали (ініціал імені), прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця";

слова "МП (за наявності)" виключити;

3) у тексті додатка 3 слова "прізвище, ім'я, по батькові" замінити словами "прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)", а слова "ініціали та прізвище" - словами "ініціали (ініціал імені), прізвище".

7. Доповнити Ліцензійні умови додатками 21 і 22 такого змісту:

"Додаток 21
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про наявність спеціальних засобів

___________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)

Порядковий номер

Найменування спеціального засобу

Дата придбання

1

2

3

______
(ініціали (ініціал імені), прізвище
керівника юридичної особи або
фізичної особи - підприємця)


(підпис)

____ 20___ р.

 

Додаток 22
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про наявність транспорту реагування

_
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)

Порядковий номер

Марка (модель), номерний знак транспортного засобу

Дата придбання

1

2

3

______
(ініціали (ініціал імені), прізвище
керівника юридичної особи або
фізичної особи - підприємця)


(підпис)

____ 20___ р.".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали