ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 09.03.2017 р. N 568

Про внесення змін до міської цільової програми "е-Місто" на 2015 - 2017 роки

З метою забезпечення високих стандартів якості життя, доступності адміністративних послуг, розвитку систем життєзабезпечення міста, інтеграції в економічне, соціальне і культурне життя Європи, відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Внести зміни до міської цільової програми "е-Місто" на 2015 - 2017 роки, затвердженої рішенням Житомирської міської ради від 14.05.2015 року N 905 (Програма N 905), та викласти міську цільову програму "е-Місто" на 2015 - 2017 роки у новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
09.03.2017 N 568

1. Паспорт Програми

1.

Назва Програми
(Назва програми повинна вказувати на її специфіку)

Міська цільова програма "е-Місто" на 2015 - 2017 роки.

2.

Ініціатор розроблення Програми

Управління розвитку інформаційних технологій Житомирської міської ради

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Доручення першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від 07.11.2014 р. N 100/Д

4.

Головний розробник Програми

Управління розвитку інформаційних технологій Житомирської міської ради

5.

Співрозробники Програми

управління звернень та діловодства, управління ведення реєстру територіальної громади міської ради, управління по зв'язках з громадськістю, юридичний департамент, департамент містобудування та земельних відносин, КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради

6.

Відповідальний виконавець Програми

Управління розвитку інформаційних технологій Житомирської міської ради

7.

Співвиконавці Програми

управління звернень та діловодства, управління ведення реєстру територіальної громади міської ради, управління по зв'язках з громадськістю, юридичний департамент, департамент містобудування та земельних відносин, департамент бюджету та фінансів, департамент житлово-комунального господарства, департамент праці та соціального захисту населення, управління капітального будівництва, управління культури, управління освіти, управління охорони здоров'я, КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради, комунальні підприємства, установи, організації, мешканці міста.

8.

Термін реалізації Програми

I етап - 2015 рік,
II етап - 2016 рік,
III етап - 2017 рік.

9.

Мета Програми

Формування ефективної системи муніципального управління та вдосконалення процесу надання послуг на основі впровадження електронного урядування для зростання ефективності, відкритості та прозорості влади для громадян, представників бізнесу та громадських організацій.

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:
в тому числі:

14172,20

- коштів міського бюджету

- 14172,20;

- коштів державного бюджету

- 0,0;

- кошти позабюджетних джерел

- 0,0.

11.

Очікувані результати виконання

- впровадження електронного урядування;
- формування і використання електронних ресурсів мешканцями міста;
- розвиток інформаційного суспільства в цілому;
- підвищення якості та доступності послуг для громадян, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат;
- підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення контролю за результативністю діяльності органів виконавчої місцевого самоврядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки;
- забезпечення відкритості інформації про діяльність органів місцевого самоврядування.

12.

Ключові показники ефективності

- електронний документообіг;
- збільшення кількості нової комп'ютерної техніки;
- збільшення кількості структурних підрозділів міської ради та інших суб'єктів надання адміністративних послуг, задіяних в автоматизованій системі центру надання адміністративних послуг;
- онлайн-звернення громадян.

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стають каталізатором радикальних змін в житті суспільства, змінюючи традиційні уявлення про політичні та культурні цінності. Актуальним є питання пошуку ефективних інструментів формування відкритої та прозорої влади в контексті сучасних трансформаційних процесів та наявних можливостей ІКТ. Найважливішим з таких інструментів є електронне урядування, яке забезпечує нові форми комунікації між громадянами, бізнесом і владою, безперешкодний доступ до публічної інформації та сприяє участі громадян у виробленні і впровадженні політики надання більш якісних адміністративних послуг.

Головною складовою побудови "е-міста" є електронне урядування - єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії міської ради, комунальних підприємств, громадян і суб'єктів господарювання.

Зростаючі потреби громадськості вимагають застосування фахівцями муніципалітету сучасних програмних рішень і їх постійної актуалізації. Програмне забезпечення провідних розробників постійно оновлюється, вдосконалюється, зростає його функціональність. При цьому зростають вимоги до серверного, мережевого обладнання та персональних комп'ютерів (далі - ПК) користувачів, на яких воно може використовуватись. Крім того, актуальні версії програмного забезпечення необхідні для успішного захисту персональних даних в електронних базах.

На даний час можна відмітити використання виконавчими органами та підпорядкованими їм комунальними підприємствами, закладами різнорідних спеціалізованих баз даних, різноплановість програмних засобів, несумісних між собою. До того ж відбувається дублювання окремої інформації, контроль за актуальністю якої здійснюється неефективно. Це не дозволяє забезпечити достатню ступінь гнучкості та надійності роботи системи управління. Крім того, недостатність заходів з модернізації наявної матеріально-технічної бази та програмного забезпечення впливає на зниження ефективності роботи працівників та призводить до неможливості одночасного використання програмного забезпечення, яке необхідне для повноцінної роботи, розширення переліку інформаційних ресурсів та вдосконалення баз даних для автоматизації робочих процесів. Недостатньо надійна робота інформаційно-комунікаційної інфраструктури потребує оновлення, консолідації та уніфікації програмних і технічних ресурсів (комп'ютерної техніки, серверного, мережевого обладнання і оргтехніки) для гнучкості їх використання та надійної роботи.

Вирішення даного питання посилить взаємодію інформаційно-комунікаційної інфраструктури, тобто забезпечить здатність програмних та технічних ресурсів взаємодіяти і функціонувати з іншими програмними та технічними ресурсами без будь-яких обмежень в частині реалізації та доступу.

У зв'язку з відсутністю електронного документообігу у більшості комунальних підприємств, організацій та закладів з виконавчими органами міської ради доручення направляються в паперовій формі, факсом, електронною поштою та в телефонному режимі, що не дозволяє здійснювати контроль виконавчої дисципліни та застосувати регламенти виконання доручень.

Це тягне за собою додаткові видатки на витратні матеріали, знижує швидкість взаємодії комунальних закладів між собою та муніципалітетом, оперативність прийняття управлінських рішень та реагування на аварійні ситуації.

Впровадження єдиного електронного документообігу дозволить реалізувати ефективну систему муніципального контролю за роботою структурних підрозділів міської ради, підпорядкованих виконавчим органам комунальних підприємств, організацій та закладів.

На даний час також недостатньо розвинені новітні інструменти формування прозорої, відкритої та ефективної влади міста, електронні сервіси для громадян та система надання адміністративних послуг в режимі on-line.

На даний момент також існує проблема у відсутності:

- механізмів залучення громадян до процесів управління містом шляхом висловлення своєї громадської позиції, яка була б врахована владою;

- достатньої кількості адміністративних послуг, що надаються дистанційно для зменшення черг в Центрах адміністративних послуг;

- єдиного ресурсу, в якому сконцентровані електронні сервіси для громадян;

- механізмів отримання інформації про актуальні потреби громадян в певних електронних сервісах.

Слід зазначити, що не розроблено необхідну нормативно-правову та нормативно-технічну базу, зокрема щодо надання адміністративних послуг в електронній формі, а також єдиних стандартів, протоколів і регламентів взаємодії суб'єктів електронного урядування; не створено єдину загальнодержавну систему електронного документообігу.

Сучасні інформаційні технології та програмні засоби дозволяють реалізувати ефективну систему муніципального контролю за роботою структурних підрозділів міської ради, підпорядкованих виконавчим органам комунальних підприємств, організацій та закладів.

Вирішення вищезазначених питань потребує розроблення та виконання міської цільової програми "е-Місто".

3. Визначення мети програми

Метою даної Програми є формування ефективної системи муніципального управління та вдосконалення процесу надання послуг на основі впровадження електронного урядування для зростання ефективності, відкритості та прозорості влади для громадян, представників бізнесу та громадських організацій.

Для досягнення цієї мети необхідно:

- привести у відповідність до сучасних потреб програмне забезпечення, комп'ютерну та оргтехніку, як основний інструмент роботи працівників органів місцевого самоврядування;

- розширити та модернізувати мультисервісну мережу, підключити до неї всі комунальні підприємства, установи та заклади міста;

- підвищити рівень консолідації виконавчих органів міської ради та підпорядкованих їм комунальних підприємств, установ і закладів, впровадити електронний документообіг між ними;

- розширити кількість орієнтованих на потреби громадян електронних сервісів та адміністративних послуг, які надаються дистанційно;

- забезпечити контроль за результативністю діяльності виконавчих органів ради з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки;

- створити механізми активного залучення громадян до управління містом, можливості висловлення ними своєї громадської позиції завдяки впровадженню єдиного інформаційного порталу.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми показники результативності

Програма передбачає здійснення наступних заходів:

Організаційні заходи:

- підписання договору з фірмою-підрядником робіт щодо надання послуг з діагностики основних процесів діяльності в сфері місцевого самоврядування, житлово-комунального господарства Житомирської міської ради, її структурних підрозділів, підпорядкованих комунальних підприємств та складання технічного завдання на розробку системи електронного урядування "е-Місто";

- уточнення фінансового, матеріально-технічного та програмного забезпечення програми у відповідності до визначених після діагностики розрахунків.

Технічні заходи:

- придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення;

- впровадження системи електронного документообігу в підрозділах міської ради, комунальних підприємствах, підпорядкованих міській раді;

- розробка та впровадження єдиного інформаційного порталу "е-Місто".

Враховуючи стрімкий розвиток та застосування протягом останнього часу досягнень інформаційно-комунікаційних технологій, є можливість та необхідність розв'язання таких проблем:

- відсутність єдиної системи інформаційної взаємодії між міською радою, комунальними підприємствами, громадянами, суб'єктами господарювання;

- обмеженість можливостей системи електронного документообігу органу місцевого самоврядування;

- низька якість та недостатня кількість адміністративних послуг, що надаються громадянам і суб'єктам господарювання із застосуванням електронних засобів;

- недосконалість веб-сайту міської ради, що не забезпечує інтерактивний режим функціонування та надання консультацій у режимі on-line;

- недостатність необхідних матеріально-технічних ресурсів.

Електронне урядування - це спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.

Головною складовою електронного урядування є єдина інфраструктура автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянами та суб'єктами господарювання.

Виникає необхідність вирішення ряду проблем та визначення потреби подальшого впровадження елементів електронного урядування.

Виконання програми "е-Місто" неможливе без розвитку загальнодоступної інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, яка формується шляхом:

- діагностики основних процесів діяльності в сфері місцевого самоврядування та житлово-комунального господарства;

- дослідження міст-новаторів у сфері електронного урядування в Україні та за кордоном;

- оновлення існуючої технічної та програмної бази;

- розвитку міських оптико-волоконних мереж, електронних ресурсів та інформаційно-аналітичних систем;

- підтримки новітніх конкурентоспроможних ІКТ, засобів інформатизації та комп'ютерних програм;

- забезпечення навчання та професійної підготовки фахівців;

- розвитку єдиного простору, який ґрунтуватиметься на об'єднанні різних багатоцільових інформаційно-телекомунікаційних систем.

Для формування сучасного інформаційного середовища муніципалітету потрібно врахувати оновлення технічних ресурсів (комп'ютерної техніки, серверного, мережевого обладнання та оргтехніки). Для гнучкості їх використання та надійної роботи інформаційно-комунікаційної інфраструктури поетапно впровадити:

- сучасний серверний комплекс;

- систему електронного документообігу;

- інформаційно-облікову систему центру надання адміністративних послуг;

- сучасний офіційний сайт міської ради та інші on-line web-ресурси.

З метою підвищення ефективності надання адміністративних послуг пропонується автоматизувати роботу співробітників міської ради та організувати електрону взаємодію:

- між міською радою і громадянами - підсистема системи електронного документообігу СЕДО "Звернення громадян", центр надання адміністративних послуг ЦНАП, зовнішній інформаційний портал;

- між міською радою і суб'єктами господарювання, юридичними особами, неурядовими організаціями - підсистема СЕДО "Звернення юридичних осіб", зовнішній інформаційний портал;

- між міською радою та іншими органами влади - забезпечить СЕДО;

- між міською радою і підпорядкованими комунальними підприємствами міста - СЕДО, зовнішній інформаційний портал;

- між співробітниками міської ради - СЕДО, внутрішній портал.

Впровадження системи електронного документообігу:

- підвищить ефективність прийняття управлінських рішень;

- посилить контроль виконавської дисципліни;

- оптимізує потоки документованої інформації в паперовому й електронному вигляді;

- виключить випадки втрати документів;

- створить єдиний інформаційний простір для ведення, обробки, аналізу, зберігання документів;

- забезпечить ефективний оперативний контроль діловодства щодо інформування керівництва, строків виконання документів, прийняття рішень на основі повної інформації про хід виконання документів;

- зменшить кількість рутинних і ручних операцій, підвищить швидкість обробки документів.

5. Очікувані результати виконання програми

Впровадження програми розвитку інформаційного міста на 2015 - 2017 роки дасть можливість забезпечити позитивні зміни в життєдіяльності громади, активізувати участь громадян в управлінні містом, підвищити ступінь розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури та сприяти якості та доступності надання адміністративних послуг. З кожним кроком мешканці міста все більше будуть надавати перевагу у використанні ІКТ для направлення звернень до муніципалітету, ознайомлення з роботою органів влади, повідомлення про виявлення аварійних ситуацій та інших проблемних питань.

Результатом успішного виконання Програми стане:

- створення та функціонування єдиної системи інформаційної взаємодії між органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами для зростання прозорості та ефективності влади;

- впровадження єдиної системи електронного документообігу органу місцевого самоврядування, який сприятиме ефективності роботи муніципальних інформаційних систем, зростанню швидкості прийняття управлінських рішень, розширенню можливостей використання електронних документів;

- оперативне та якісне надання адміністративних і соціальних послуг населенню;

- створення нового веб-ресурсу міської ради, що забезпечить інтерактивний режим функціонування;

- забезпечення необхідних матеріально-технічних ресурсів і ефективне їх використання.

Результативні показники Програми

N
з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

I етап

II етап

III етап

2015 рік

2016 рік

2017 рік

1

2

3

4

5

6

7

I. Показники затрат

1.

Загальний обсяг витрат

тис. грн.

14172,20

0

4815,00

9357,20

II Показники продукту

1.

Кількість придбаних серверів для системи управління документами міської ради, реєстром територіальної громади

шт.

7

0

1

6

2.

Кількість придбаних комп'ютерів

шт.

280

0

147

133

3.

Кількість придбаних принтерів та МФУ

шт.

188

0

83

105

4.

Впроваджені проекти з використанням інформаційних технологій

шт.

3

0

3

0

5.

Єдине інформаційне сховище документообігу

шт.

1

0

1

0

6.

Кількість підключених структурних підрозділів до СЕДО

шт.

36

0

5

31

7.

Кількість підключених робочих місць працівників структурних підрозділів міської ради до СЕДО

шт.

350

0

50

300

8.

Кількість підключених комунальних підприємств та закладів до системи електронного документообігу

шт.

10

0

0

10

III. Показники ефективності

1.

Збільшення кількості нової комп'ютерної техніки

шт.

280

0

147

133

2.

Збільшення кількості робочих місць працівників структурних підрозділів міської ради, підключених до СЕДО

шт.

350

0

50

300

3.

Збільшення кількості комунальних підприємств та закладів, підключених до СЕДО

шт.

10

0

0

10

4.

Збільшення числа осіб, підключених до Порталу

чол.

350

0

50

300

IV Показники якості

1.

Загальна ефективність обладнання

 

 

 

 

 

2.

Підвищення працездатності = Робочий час / Загальний час.

%

80

0

0

80

3.

Середній час роботи системи (Аптайм) СЕДО

%

80

0

0

80

4.

Середнє напрацювання на відмову СЕДО

день

15

0

0

15

5.

Аптайм Порталу

%

80

0

0

80

6.

Середнє напрацювання на відмову Порталу

день

10

0

0

10

7.

Частка нової комп'ютерної техніки до загальної її кількості

%

 

 

 

 

8.

Зменшення копіювання та друку документів

%

10

0

0

10

Впровадження проекту "е-Місто" відновить довіру до влади, зміни на краще побачить кожен громадянин. Всі співробітники органів самоврядування зрозуміють відповідальність за свої обов'язки, а всі жителі міста отримають прозору та відкриту владу, яка захищає інтереси населення.

6. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий рік), інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується щорічно міською радою після попереднього уточнення.

7. Строки та етапи виконання програми

Безперервний процес створення, впровадження та розвитку складних соціальних систем, до яких відноситься електронне урядування, передбачає представлення його послідовністю етапів, кожен з яких характеризується специфічною метою, сукупністю критеріїв її досягнення, завдань, часовими рамками, задіяними ресурсами, об'єднаними кінцевою метою системи й умовами збереження її цілісності.

Доцільним є розбиття Програми на три етапи, що окреслюють бюджетні періоди, з можливістю внесення змін та доповнень:

I етап - 2015 рік;

II етап - 2016 рік;

III етап - 2017 рік.

На першому етапі проводиться всебічне дослідження та аналіз інформаційних процесів в структурних підрозділах ради з пошуком шляхів вдосконалення процедури надання та отримання електронних послуг шляхом використання ІКТ.

Сформується необхідна нормативно-правова та нормативно-технічна бази, у тому числі єдиних стандартів, протоколів та регламентів взаємодії суб'єктів електронного урядування, юридичним визначенням електронних послуг, документів тощо.

На 2 етапі планується впроваджена система електронного документообігу, що охопить керівництво, підрозділи міської ради (до рівня керівництва підрозділів та працівників, відповідальних за ведення діловодства підрозділів). Це дозволить ефективно передавати документи на відпрацювання між підрозділами.

Звернення громадян будуть реєструватися у підсистемі СЕДО "Звернення громадян" і далі відпрацьовуватися відповідними виконавцями у СЕДО.

Звернення суб'єктів господарювання, юридичних осіб, неурядових організацій будуть реєструватися у підсистемі СЕДО "Звернення юридичних осіб" і далі відпрацьовуватися відповідними виконавцями у СЕДО.

З метою пришвидшення роботи з документами на паперові документи може наноситися маркувальна штрих-кодова інформація, яка потім буде зчитуватися сканером штрих-коду для автоматичного пошуку і відкриття документа.

Протягом 3-го етапу системою електронного документообігу будуть охоплені безпосередні виконавці документів, що дозволить їм в електронному вигляді готувати та узгоджувати проекти документів та направляти їх на підпис та реєстрацію.

Наявні спеціалізовані інформаційні системи, що використовуються підрозділами міської ради в ході відпрацювання послуг, у разі необхідності використання документів, наявних в СЕДО, будуть інтегровані з СЕДО, що виключить дублювання документів у різних системах.

Перехід від паперових до електронних документів дасть можливість:

- відмовитися від друку частини паперових документів;

- перейти на електронний документообіг між міською радою та іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями;

- перейти на електронний документообіг між міською радою і комунальними підприємствами.

Впровадження впродовж 2-го і 3-го етапів єдиного інформаційного порталу "е-Місто" забезпечить зв'язок між міською радою і громадянами та дасть можливість:

- інформування про міську раду та її виконавчі органи;

- інформування про новини міста;

- автоматичне оприлюднення публічних документів;

- публікацію важливих для жителів міста проектів документів;

- залучення громадян до управління містом;

- зворотний зв'язок міської ради з громадянами шляхом електронних листів, звернень громадян, обговорення проектів документів, форумів та голосування по важливим для громадян питанням засобами порталу;

- інформування про порядок надання адміністративних послуг;

- інформування громадян про хід виконання їх звернень та заявок на отримання адміністративних послуг;

- можливість подання заявки на отримання адміністративних послуг засобами порталу.

Впровадження впродовж 2-го і 3-го етапів внутрішнього порталу міської ради забезпечить співробітників міської ради поточною інформацією, необхідною для роботи.

8. Координація та контроль за ходом виконання програми

Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснюється управлінням розвитку інформаційних технологій Житомирської міської ради.

Щорічно до 15 січня наступного за звітним періодом року управління розвитку інформаційних технологій Житомирської міської ради подає департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів програми.

Після закінчення терміну реалізації Програми управління розвитку інформаційних технологій Житомирської міської ради у місячний строк надає департаменту економічного розвитку міської ради підсумковий звіт про її виконання. Підсумковий звіт розміщується на офіційному сайті міської ради.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

N
з/п

Завдання

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

 

II рік

III рік

Очікуваний результат

Факт

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

1. Розробка технічного завдання на створення системи електронного урядування "е-Місто"

1.1

Розробка технічного завдання

Складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради

2015 - 2017

- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради
- КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради,
- фірма-підрядник

Міський бюджет

0,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Технічне завдання на розробку системи електронного урядування "е-Місто".

 

Разом по 1 напряму

 

 

 

 

0,0

90,0

90,0

90,0

90,0

 

2. Впровадження системи електронного документообігу (СЕДО)

2.1

Оновлення мережевої, комп'ютерної, орг. та іншої техніки.

Придбання комп'ютерної техніки, серверів, мережевого та програмного забезпечення для виконавчих органів міської ради та КП, підпорядкованих міській раді

2016 - 2017

- Відділ господарського забезпечення
- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради
- Планово-фінансовий відділ міської ради
- Департамент містобудування та земельних відносин

Міський
бюджет

0,0

1241,0

1241,0

5900,0

5900,0

- Впровадження системи електронного документообігу, яка охоплює керівництво, підрозділи міської ради та підпорядковані міській раді КП.
- Підвищена ефективність прийняття управлінських рішень.
- Посилення контролю виконавської дисципліни.
- Оптимізація потоків інформації в паперовому й електронному вигляді.
- Виключення випадків втрати документів.
- Єдиний інформаційний простір для ведення, обробки, аналізу, зберігання документів.
- Забезпечення оперативного контролю ефективності діловодства.
- Зменшення кількості рутинних і ручних операцій, підвищення швидкості обробки документів

2.2

Створення системи електронного документообігу та порталу, забезпечення програмними засобами, необхідними для функціонування системи

Впровадження системи електронного документообігу та внутрішнього порталу в підрозділах міської ради та КП, підпорядкованих міській раді, закупівля супутнього програмного забезпечення, необхідного для функціонування СЕДО

2016 - 2017

- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради
- Планово-фінансовий відділ міської ради
- КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради
- Департамент містобудування та земельних відносин
- Департамент бюджету та фінансів
- Департамент праці та соціального захисту населення
- Управління житлового господарства
- Управління капітального будівництва
- Управління комунального господарства
- Управління культури
- Управління освіти
- Управління охорони здоров'я

Міський
бюджет

0,0

2600,0

2600,0

790,0

790,0

2.3

Придбання комп'ютерної техніки для забезпечення діяльності міської ради та виконавчих органів ради

Придбання комп'ютерної техніки для забезпечення діяльності міської ради та виконавчих органів ради

2016 - 2017

- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради
- Планово-фінансовий відділ міської ради

Міський
бюджет

0,0

400,0

400,0

400,0

600,0

 

Разом по 2 напряму

 

 

 

 

0,0

4241,0

4241,0

7090,0

7290,0

 

3. Впровадження геоінформаційної системи

3.1

Придбання програмного продукту для впровадження геоінформаційної системи.

Придбання програмного продукту для впровадження геоінформаційної системи.

2017

- Департамент містобудування та земельних відносин

Міський
бюджет

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Впровадження геоінформаційної системи

 

Разом по 3 напряму

 

 

 

 

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

 

4. Розвиток інфраструктури для впровадження системи "е-Місто"

4.1

Придбання комп'ютерної та периферійної техніки

Придбання комп'ютерної, мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення в для підрозділів міської ради.

2016 - 2017

- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради

Міський
бюджет

0,0

2109,0

2109,0

0,0

0,0

Підвищення продуктивності праці та приведення до мінімальних вимог новітнього програмного забезпечення комп'ютерної техніки та серверів.

4.2

Покращення інфраструктури для впровадження програми "е-Місто"

Організація єдиної кабельної мережі між структурними підрозділами міської ради

2017

- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради

Міський
бюджет

0,0

190,0

190,0

190,0

190,0

Підготовка для впровадження системи "е-Місто" структурованих кабельних мереж, Інтернет-каналу та інших підсистем.

4.3

Легалізація програмного забезпечення

Проведення легалізації існуючого програмного забезпечення

2016

- Управління ведення реєстру територіальної громади
- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради

Міський
бюджет

0,0

139,0

139,0

0,0

0,0

Легалізація комп'ютерних програм

 

Разом по 4 напряму

 

 

 

 

0,0

2438,0

2438,0

190,0

190,0

 

Придбання комп'ютерної та оргтехніки, мережевого обладнання, програмного забезпечення, серверів та периферійного устаткування

5.1

Придбання технічних та програмних засобів

Придбання комп'ютерної техніки для Богунської та Корольовської районної ради

2016

- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради
- Планово-фінансовий відділ міської ради
- Відділ господарського забезпечення

Міський
бюджет

0,0

607,0

607,0

0,0

0,0

Надання якісних соціальних послуг виконавчими органами Богунської та Корольовської районних рад

5.2

 

Закупівля комп'ютерної техніки для кабінетів N 120, N 234 та прес-центру

2016

- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради
- Планово-фінансовий відділ міської ради
- Відділ господарського забезпечення

Міський
бюджет

0,0

60,0

60,0

0,0

0,0

Забезпечення ефективної роботи в прес-центрі та кабінетах засідань

5.3

 

Придбання серверів та мережевого обладнання для створення реєстру територіальної громади

2017

- Управління ведення реєстру територіальної громади
- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради
- Планово-фінансовий відділ міської ради
- Відділ господарського забезпечення

Міський
бюджет

0,0

0,0

0,0

305,0

305,0

Створення реєстру територіальної громади

5.4

 

Придбання програмного забезпечення для створення реєстру територіальної громади

2017

- Управління ведення реєстру територіальної громади
- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради
- Планово-фінансовий відділ міської ради
- Відділ господарського забезпечення

Міський
бюджет

0,0

0,0

0,0

195,0

195,0

 

5.5

 

Придбання антивірусного забезпечення

2017

- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради
- Планово-фінансовий відділ міської ради
- Департамент містобудування та земельних відносин
- Департамент бюджету та фінансів
- Департамент праці та соціального захисту населення
- Управління житлового господарства
- Управління капітального будівництва
- Управління комунального господарства
- Управління культури
- Управління освіти
- Управління охорони здоров'я

Міський
бюджет

0,0

0,0

0,0

237,2

237,2

Забезпечення антивірусним захистом комп'ютерів та серверів

5.6

 

Забезпечення доступу до Єдиного державного демографічного реєстру

2017

- Центр надання адміністративних послуг
- Управління розвитку інформаційних технологій міської ради
- Планово-фінансовий відділ міської ради
- Відділ господарського забезпечення

Міський
бюджет

0,0

0,0

0,0

850,0

850,0

Забезпечення доступу до Єдиного державного демографічного реєстру

5.7

 

Придбання кондиціонера в серверну кімнату

2017

- Планово-фінансовий відділ міської ради
- Відділ господарського забезпечення

Міський
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

42,0

Підтримка оптимальних кліматичних умов у серверній кімнаті

 

Разом по 5 напряму

 

 

 

 

0,0

667,0

667,0

1587,2

1629,2

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

0,0

7836,0

7836,0

9357,2

9599,2

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання Програми

I

II

III

 

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

0,0

4815,00

9357,20

14172,20

державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

міський бюджет

0,0

4815,00

9357,20

14172,20

кошти небюджетних джерел

0,0

0,0

0,0

0,0

Примітка:

1. У випадку, якщо програма виконується в один етап, графи 5, 6 не заповнюються.

 

Заступник начальника
управління інформаційного розвитку

І. В. Дзюбенко

Секретар міської ради

Н. М. Чиж
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали