КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 28 листопада 2017 року N 553/3560

Про внесення змін до Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (Рішення N 824/7060) Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року N 538/1542, згідно з додатком до цього рішення.

2. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
28.11.2017 N 553/3560

Зміни до Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 08 грудня 2016 року N 538/1542

1. Внести зміни до розділу 1 "Паспорт програми":

1.1. Графу 3 позиції 2 доповнити словами: "доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації від 02 жовтня 2017 року N 34712".

1.2. Позицію 9 викласти в такій редакції:

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн, у тому числі:

Всього, тис. грн

у тому числі за роками, тис. грн

1356755,38

2017

2018

2019

2020

2021

248417,03

322336,50

248638,12

263310,53

274053,20

9.1

коштів державного бюджету

175668,38

73091,67

102576,71

0.00

0.00

0.00

9.2

коштів бюджету м. Києва

238734,75

41753,66

48373,21

46665,72

48703,36

53238,80

9.3.

коштів інших джерел

942352,25

133571,70

171386,58

201972,40

214607,17

220814.40

2. Розділ 4 "ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ" викласти в такій редакції:

"4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Заходи за Стратегією Фаст Трек у великих містах спрямовані на поліпшення системи охорони здоров'я міста шляхом розвитку кадрових ресурсів, створення оптимальної бюджетної моделі для забезпечення безперервного надання послуг у сфері ВІЛ/СНІДу, планування послуг та оптимізації їх надання шляхом децентралізації та впровадження інновацій, забезпечення моніторингу виконання заходів та контролю якості послуг.

Невід'ємним компонентом втілення глобальної ініціативи Стратегія Фаст Трек у великих містах є зосередження зусиль на подоланні дискримінації та стигми на усіх рівнях надання допомоги людям, які живуть з ВІЛ/СНІД.

Забезпечення реалізації заходів, передбачених зазначеною Програмою, потребуватиме виділення коштів з бюджету м. Києва в обсязі 238734,75 тис. грн.

Обсяг фінансування уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів.

Ресурсне забезпечення Програми додається (додаток 1).

Строки виконання Програми - 2017 - 2021 роки.

Крім того, реалізація заходів в рамках реалізації Стратегії Фаст Трек у м. Києві передбачає фінансування з Державного бюджету України та інших джерел (кошти інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій тощо)".

3. Розділ 5 "НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ" виключити.

4. Доповнити Програму розділом 6 "ІНДИКАТОРИ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ДО 2025 РОКУ" такого змісту:

"6. ІНДИКАТОРИ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ДО 2025 РОКУ

Показник

Од. виміру

2017

2018

2019

2020

2021

Частка людей, які живуть з ВІЛ (від оціночної чисельності), які знають свій ВІЛ-статус

%

63,3

73,7

81,2

86,5

90,3

Частка людей, які знають свій позитивний ВІЛ-статус, отримують лікування

%

84

88

90

90

90

Частка людей, які живуть з ВІЛ і отримують лікування, мають пригнічене вірусне навантаження

%

90

90

90

90

90

У зв'язку з цим розділ 6 вважати розділом 7.

5. Додатки 1, 2 до Програми викласти в новій редакції, що додається.

6. Додаток 3 до Програми виключити.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток 1
до Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки

Усього витрат на виконання Програми

2017

2018

2019

2020

2021

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

248417,03

322336,50

248638,12

263310,53

274053,20

1356755,38

Державний бюджет

73091,67

102576,71

0.00

0.00

0.00

175668,38

Бюджет м. Києва

41753,66

48373,21

46665,72

48703,36

53238,80

238734,75

Кошти інших джерел

133571,70

171386,58

201972,40

214607,17

220814.40

942352,25

 

Додаток 2
до Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки

Напрями діяльності, завдання, заходи та результативні показники Міської цільової програми подолання епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки

N
з/п

Найменування

Перелік заходів

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)

Очікуваний результат

Всього

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Показники

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки

Всього:

1356755,38

248417,03

322336,50

248638,12

263310,53

274053,20

 

Бюджет міста Києва

238734,75

41753,66

48373,21

46665,72

48703,36

53238,80

Державний бюджет

175668,38

73091,67

102576,71

0,00

0,00

0,00

інші кошти

942352,25

133571,70

171386,58

201972,40

214607,17

220814,40

1.

Запобігання поширенню ВІЛ серед ключових груп населення

Всього:

191240,82

33565,66

36348,00

36080,53

40108,05

45138,58

Бюджет міста Києва

17424,07

2680,85

3467,48

3466,58

3758,58

4050,58

Державний бюджет

12201,80

6915,06

5286,74

0,00

0,00

0,00

інші кошти

161614,95

23969,75

27593,78

32613,95

36349,47

41088,00

 

1.1. Забезпечити групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі - ГПР) комплексним пакетом послуг з метою запобігання новим випадкам інфікування, у т. ч. за стратегією "зменшення шкоди", зокрема:

інші кошти

126525,63

20823,47

23007,98

25217,34

27502,06

29974,78

Показник затрат, тис. грн

11170,18

12076,45

13082,84

14089,32

15095,59

1.1.1. людей, які вживають ін'єкційні наркотики (далі - ЛВІН)

2017-2021

Не урядові організації (за згодою) (далі - НУО)

інші кошти

65514,38

11170,18

12076,45

13082,84

14089,32

15095,59

Показник продукту: кількість ЛВІН, які отримали послуги з профілактики ВІЛ

22000

24000

26000

28000

30000

Показник ефективності: вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи ЛВІН на рік, тис. грн

0,51

0,50

0,50

0,50

0,50

Показник якості: динаміка частки ЛВІН, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ, відносно базового показника - 50 % від оціночної чисельності (%)

64

69

75

81

87

1.1.2. чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками (далі - ЧСЧ)

2017 - 2021

НУО

інші кошти

37037,81

5909,49

6662,29

7339,81

8092,61

9033,61

Показник затрат, тис. грн

5909,49

6662,29

7339,81

8092,61

9033,61

Показник продукту: кількість ЧСЧ, які отримали послуги з профілактики ВІЛ

15700

17700

19500

21500

24000

Показник ефективності: вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи ЧСЧ на рік, тис. грн

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

Показник якості: динаміка частки ЧСЧ, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ, відносно базового показника - 58 % від оціночної чисельності (%)

47

53

59

65

72

1.1.3. робітників комерційного сексу (далі - РКС)

2017 - 2021

НУО

інші кошти

23973,44

3743,80

4269,24

4794,69

5320,13

5845,58

Показник затрат, тис. грн

3743,796

4269,241

4794,686

5320,131

5845,576

 

Показник продукту: кількість РКС, які отримали послуги з профілактики ВІЛ

5700

6500

7300

8100

8900

Показник ефективності: вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи РКС на рік, тис. грн

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

Показник якості: динаміка частки РКС, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ, відносно базового показника - 56 % від оціночної чисельності (%)

54

62

70

77

85

 

1.2. Забезпечити створення та розповсюдження інформаційних матеріалів (соціальної реклами), спрямованої на запобігання поширення ВІЛ серед ГПР

2017 - 2021

НУО

інші кошти

2420,00

620,00

550,00

550,00

350,00

350,00

Показник затрат: тис. грн

620,00

550,00

550,00

350,00

350,00

Показник якості: відсоток охоплення ГПР інформаційними матеріалами з питань запобігання інфікуванню ВІЛ (%)

60

50

50

30

30

 

1.3. Реалізація нової моделі профілактичної роботи з метою виходу на важкодоступні ГПР щодо інфікування ВІЛ

2017 - 2020

НУО

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: розробка та впровадження нових заходів, направлених на досяжність важкодоступних ГПР, маршрут пацієнта тощо

4

4

4

2

2

Показник якості: збільшення частки осіб з числа ГПР, які охоплені профілактичними послугами з питань ВІЛ, (%)

55

61

67

73

80

 

1.4. Забезпечити функціонування мобільних амбулаторій для посилення ефективності профілактичної роботи громадських організацій

2017 - 2021

НУО

інші кошти

8270,00

1150,00

1150,00

1860,00

1860,00

2250,00

Показник затрат, тис. грн

1150,00

1150,00

1860,00

1860,00

2250,00

Показник продукту: забезпечення функціонування мобільних амбулаторій, автомобіль

3

3

4

4

5

Показник ефективності: вартість забезпечення діяльності 1 мобільної амбулаторії на рік, тис. грн

383,33

383,33

465,00

465,00

450,00

Показник якості: відсоток представників ГПР, які мають доступ до послуг мобільної амбулаторії, відносно базового 35 % (%)

40

45

50

55

60

 

1.5. Здійснити пілотування (2017 р.) та впровадження (2018 - 2021 рр.) преконтактної профілактики (РгЕР) антиретровірусними препаратами серед ЧСЧ

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент охорони здоров'я), НУО

інші кошти

19588,32

80,28

1950,80

3901,61

5852,41

7803,22

Показник затрат, тис. грн

80,28

1950,8

3901,61

5852,41

7803,22

Показник продукту: кількість ЧСЧ, які отримали преконтактну профілактику

100

2430

4860

7290

9720

Показник ефективності: витрати на проведення 1 курсу преконтактної профілактики, тис. грн

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Показник якості: динаміка зміни частки ЧСЧ, які отримують преконтактну профілактику інфікування ВІЛ, від оціночної чисельності ЧСЧ, порівняно з базовим рівнем - 0 %

0,3

7,3

14,6

21,9

29,2

1.6. Забезпечити ефективну систему виявлення ВІЛ-інфекції серед статевих партнерів ЛЖВ та взяття під медичне спостереження у випадку виявлення ВІЛ-інфекції

2017 - 2021

НУО

інші кошти

3175,00

635,00

635,00

635,00

635,00

635,00

Показник затрат, тис. грн

635,00

635,00

635,00

635,00

635,00

Показник продукту: кількість ЛЖВ, яких було взято під медичне спостереження

150

195

225

240

270

Показник ефективності: середня вартість послуг із залучення 1 ЛЖВ до медичного спостереження, тис. грн

4,23

3,26

2,82

2,65

2,35

Показник якості: динаміка зміни частки ЛЖВ, залучених під медичне спостереження, серед осіб зазначеної категорії, %. Базовий показник - 20 %

50

65

75

80

90

 

1.7. Забезпечити стійкість програми замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) для людей, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН), за принципом інтегрованої медичної допомоги

 

 

Всього:

15790,24

5742,05

3916,19

1752,00

2044,00

2336,00

 

Бюджет міста Києва

8909,35

1024,45

1752,90

1752,00

2044,00

2336,00

Державний бюджет

6369,89

4206,60

2163,29

0,00

0,00

0,00

інші кошти

511,00

511,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.1. Проведення ремонту приміщень з метою розширення мережі кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров'я у Подільському та Святошинському районах (2017 рік), Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Шевченківському районах (2018 рік)

2017 - 2018

НУО

інші кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2. Оснащення кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров'я ПМСД у Святошинському, Солом'янському та Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському районах (2018 рік)

2017 - 2018

Департамент охорони здоров'я, управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій (далі - УОЗ)

Бюджет міста Києва

441,35

148,45

292,90

 

 

 

Показник затрат, тис. грн

148,45

292,90

 

 

 

1.7.3. Реалізація ЗПТ на базі закладів охорони здоров'я, які надають первинну медико-санітарну допомогу

2017 - 2018

Департамент охорони здоров'я, районні управління охорони здоров'я, НУО

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість оснащених кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров'я ПМСД

4

5

 

 

 

Показник ефективності: середня вартість оснащення кабінету ЗПТ, тис. грн

37,11

0,00

 

 

 

Показник якості: динаміка кількості районів, де запроваджено ЗПТ на базі закладів охорони здоров'я ПМСД Базовий рівень - 0

4

8

 

 

 

1.7.4. Забезпечення препаратами ЗПТ

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Всього:

15348,89

5593,60

3623,29

1752,00

2044,00

2336,00

Показник затрат, тис. грн

5593,60

3623,29

1752,00

2044,00

2336,00

Показник продукту: кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ, всього осіб, з них:

1550

1650

1700

1750

1800

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Державний бюджет

6369,89

4206,60

2163,29

 

 

 

Показник продукту: кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ за кошти державного бюджету

900

1400

1400

1400

1400

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

інші кошти

511,00

511,00

 

 

 

 

Показник продукту: кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ за інші кошти

500

 

 

 

 

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

8468,00

876,00

1460,00

1752,00

2044,00

2336,00

Показник продукту: кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ за кошти бюджету міста Києва

150

250

300

350

400

Показник ефективності: середні витрати на забезпечення ЗПТ на 1 хворого на рік, тис. грн

3,61

2,20

1,03

1,17

1,30

Показник якості: динаміка зміни частки ЛВІН, які охоплені ЗПТ, від кількост осіб, які перебувають під диспансерним наглядом унаслідок вживання опіоїдів, відносно базового показника 2016 року - 16,9 %

27,5

35

35

35

35

 

1.8. Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на досягнення елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини

2017 - 2021

 

Всього:

14346,63

4364,86

4838,03

1714,58

1714,58

1714,58

Показник затрат, тис. грн

4364,86

4838,03

1714,58

1714,58

1714,58

Бюджет міста Києва

8514,72

1656,40

1714,58

1714,58

1714,58

1714,58

Державний бюджет

5831,91

2708,46

3123,45

0,00

0,00

0,00

1.8.1. Охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Державний бюджет

5802,75

2693,88

3108,87

 

 

 

Показник продукту: кількість вагітних жінок, охоплених обстеженням на ВІЛ-інфекцію, осіб

35000

37500

37500

37500

37500

1.8.2. Забезпечення адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

8514,72

1656,40

1714,58

1714,58

1714,58

1714,58

Показник продукту: кількість дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, які забезпечені адаптованими молочними сумішами, осіб

250

300

300

300

300

Показник ефективності: вартість вигодовування 1 дитини, народженої від ВІЛ-інфікованої жінки, на рік, тис. грн

6,63

5,72

5,72

5,72

5,72

1.8.3. Забезпечення антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Державний бюджет

29,16

14,58

14,58

 

 

 

Показник продукту: кількість дітей, які народжені від ВІЛ-інфікованих жінок, які забезпечені антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

300

300

300

300

300

Показник якості: зменшення рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Базове значення показника - 4,6 %

3,5

2,5

1,5

1,0

0,5

 

1.9. Розвиток людських ресурсів: Забезпечити навчання соціальних працівників та волонтерів НУО, психологів, інших співробітників, які залучені до надання комплексних профілактичних послуг ГПР щодо інфікування ВІЛ

2017 - 2021

НУО

інші кошти

1125,00

150,00

300,00

450,00

150,00

75,00

Показник затрат: тис. грн

150

300

450

150

75

 

Показники продукту: кількість осіб, які пройшли навчання з надання комплексних профілактичних послуг ГПР щодо інфікування ВІЛ

60

120

180

60

30

Показник ефективності: витрати на проведення навчання, на рік, тис. грн

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Показники якості: збільшення частки соціальних працівників, які пройшли навчання, відносно базового рівня 70 %

75

80

85

90

90

2.

Охоплення населення послугами з тестування на ВІЛ (ПТВ), насамперед представників ГПР, щодо інфікування ВІЛ

Всього:

34263,42

5800,85

7730,68

7669,91

6782,57

6279,41

 

 

 

 

 

 

Бюджет міста Києва

29173,72

4536,90

6568,38

6664,46

5880,97

5523,01

 

 

 

 

 

 

інші кошти

5089,70

1263,95

1162,30

1005,45

901,60

756,40

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Забезпечити доступне та ефективне тестування населення на ВІЛ у ЗОЗ та кабінетах Довіри за принципом "тестуй та реєструй"

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, НУО

Бюджет міста Києва

28383,92

4344,90

6080,38

6627,86

5844,37

5486,41

Показник затрат: тис. грн

4344,90

6080,38

6627,86

5844,37

5486,41

 

Показники продукту:

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість людей, які обстежені на ВІЛ-інфекцію

160000

140000

80000

70000

60000

Показники продукту: кількість виявлених випадків ВІЛ-інфекції

3520

3360

2640

2310

1980

Показник ефективності: середня вартість виявлення 1 ЛЖВ у ЗОЗ, тис. грн

1,23

1,81

2,51

2,53

2,77

Показник якості: відсоток позитивних результатів тестування на ВІЛ-інфекції, %

2,2

2,4

3,3

3,3

3,3

Показники якості: динаміка частки ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-статус, від оціночної чисельності ЛЖВ, відносно базового рівня - 47 %

63,3

73,7

81,2

86,5

90,3

 

2.2. Проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію (щомісяця) в закладах охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію на рік, одиниць

3

12

12

12

12

Показник якості: динаміка кількості людей, які обстежені під час проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію (базовий показник - 0), осіб

 

 

 

 

 

 

2.3. Забезпечити високий рівень результативності профілактичної роботи громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що належать до ГПР

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, УОЗ, НУО

інші кошти

4885,70

1200,20

1111,30

967,20

876,10

730,90

Показник затрат:тис. грн

1200,20

1111,30

967,20

876,10

730,90

2.3.1. Тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням двох швидких тестів та оптимізації аутріч-маршрутів, маршрутів мобільних амбулаторій

НУО

інші кошти

2754,00

704,00

672,00

520,00

462,00

396,00

Показник продукту: кількість осіб з числа ГПР, у яких було діагностовано ВІЛ на базі НУО

2170

4820

5280

5760

6290

2.3.2. Забезпечення участі медичних працівників у ПТВ на базі громадських центрів та мобільних амбулаторій неурядових організацій

Департамент охорони здоров'я, УОЗ, НУО

інші кошти

690,80

109,00

136,90

171,10

136,90

136,90

Показник ефективності: середня вартість виявлення 1 ЛЖВ з числа ГПР на базі НУО

0,55

0,23

0,18

0,15

0,12

2.3.3. Залучення до тестування на ВІЛ, зокрема ЧСЧ, через мережу Інтернет

НУО

інші кошти

1440,90

387,20

302,40

276,10

277,20

198,00

Показник якості: результативність (або відсоток позитивних результатів) тестування ГПР на ВІЛ-інфекцію,%

5

10

10

10

10

2.4. Проведення оцінки якості досліджень з використанням швидких тестів

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: про ведення зовнішньої оцінки якості досліджень з використанням швидких тестів на рік

15

15

15

15

15

Показник якості: Забезпечено належний рівень якості досліджень з використанням швидких тестів

 

 

 

 

 

 

2.5. Забезпечити навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для проведення скринінгу населення на ВІЛ на базі:

2017 - 2021

 

Всього:

993,80

255,75

539,00

74,85

62,10

62,10

Показник затрат: тис. грн

255,75

539,00

74,85

62,10

62,10

2.5.1. закладів охорони здоров'я ПМСД

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

789,80

192,00

488,00

36,60

36,60

36,60

Показник затрат: тис. грн

192,00

488,00

36,60

36,60

36,60

Показник продукту: кількість лікарів закладів охорони здоров'я ПМСД, які впродовж року пройшли навчання з питань застосування у практиці навичок з ПТВ

157

400

30

30

30

Показник ефективності: середні витрати на навчання 1 лікаря, тис. грн

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

Показник якості: динаміка кількості закладів охорони здоров'я ПМСД, які здійснюють скринінг населення на ВІЛ

24,3

86,1

90,7

95,3

99,9

2.5.2 закладів охорони здоров'я вторинного рівня

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, УОЗ

інші кошти

204,00

63,75

51,00

38,25

25,50

25,50

Показник затрат: тис. грн

63,75

51,00

38,25

25,50

25,50

Показник продукту: кількість лікарів закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, які впродовж року пройшли навчання з питань застосування у практиці навичок з ПТВ

50

40

30

20

20

Показник ефективності: середні витрати на навчання 1 лікаря, тис. грн

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

Показник якості: динаміка кількості закладів охорони здоров'я ПМСД, які здійснюють скринінг населення на ВІЛ

29,90

53,90

71,90

83,90

95,90

3.

Залучення до системи медичного нагляду людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)

Всього:

116208,82

19201,05

22323,35

23371,07

25634,96

25678,39

 

Бюджет міста Києва

40894,81

8195,59

8354,90

8241,07

8771,86

7331,39

Державний бюджет

2221,41

1390,46

830,95

0,00

0,00

0,00

інші кошти

73092,60

9615,00

13137,50

15130,00

16863,10

18347,00

 

3.1. Запровадити ефективну систему залучення до системи медичного нагляду осіб, у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції при зверненні за медичною допомогою та при тестуванні на базі громадських організацій

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Всього:

77843,29

11495,60

14609,74

15627,42

17325,69

18784,84

 

Бюджет міста Києва

3741,78

715,14

878,79

747,42

712,59

687,84

Державний бюджет

2221,41

1390,46

830,95

0,00

0,00

0,00

інші кошти

71880,10

9390,00

12900,00

14880,00

16613,10

18097,00

3.1.1. Проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного результату тестування на ВІЛ

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Державний бюджет

2221,41

1390,46

830,95

0,00

0,00

0,00

Показник затрат, тис. грн

1390,46

830,95

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість осіб, яким проведено лабораторне підтвердження ВІЛ-інфекції (за кошти державного бюджету), осіб

9300

4800

 

 

 

Бюджет міста Києва

3741,78

715,14

878,79

747,42

712,59

687,84

Показник затрат, тис. грн

715,14

878,79

747,42

712,59

687,83

 

Показник продукту: кількість осіб, яким проведено лабораторне підтвердження ВІЛ-інфекції за кошти бюджету м. Києва, осіб

2720

3360

2640

2310

1980

Показник продукту: кількість зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції

2400

2800

2400

2100

1800

Показник ефективності: середні витрати на реєстрацію 1 випадку ВІЛ-інфекції, тис. грн

0,9

0,6

0,3

0,3

0,4

Показник якості: динаміка показника охоплення ЛЖВ від кількості виявлених осіб, %

68

83

91

91

91

Показник якості: загальна чисельність ЛЖВ, які знають свій статус

15100

17900

20300

22400

24200

Показник якості: динаміка частки ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-статус (від оціночної чисельності ЛЖВ), відносно базового рівня - 47 %

63,3

73,7

81,2

86,5

90,3

 

3.1.2. Охоплення медичним спостереженням осіб, яким встановлено діагноз ВІЛ/СНІД під час перебування на стаціонарному лікуванні у ЗОЗ

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, УОЗ

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість осіб, у яких діагностовано ВІЛ-інфекцію під час перебування на стаціонарному лікуванні

 

 

 

 

 

 

Показники якості: динаміка частки ЛЖВ, яких було взято на диспансерний облік з приводу ВІЛ-інфекції з числа вперше діагностованих у ЗОЗ. Базовий показник - 18 %.

35

60

90

95

95

3.1.3. Здійснення медичного нагляду ЛЖВ лікарем інфекціоністом за місцем проживання

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, УОЗ

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість ЛЖВ з впершевстановленим діагнозом, які взяті під медичне спостереження лікарем-інфекціоністом за місцем проживання

704

1344

1584

1617

1584

 

Показники якості: динаміка частки осіб, які спостерігаються з приводу ВІЛ-інфекції за місцем проживання (на базі КІЗ), від кількості ЛЖВ, зареєстрованих на цій адміністративно-територіальній одиниці. Базовий показник - 0 %

20

40

60

70

80

3.1.4. Забезпечення супроводу соціальними працівниками НУО представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції) до закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу у зв'язку із ВІЛ-інфекцією

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, УОЗ, НУО

інші кошти

71880,10

9390,00

12900,00

14880,00

16613,10

18097,00

Показник затрат: тис. грн

9390,00

12900,00

14880,00

16613,10

18097,00

 

Показники продукту: кількість ЛЖВ з числа ГПР, які звернулися за направленням НУО для отримання допомоги

600

700

800

900

1100

Показник ефективності: вартість витрат на супровід ЛЖВ до закладу медичного здоров'я

22,36

23,04

21,88

20,51

18,28

Показники якості: динаміка частки ЛЖВ, які звернулися до закладу за направленням НУО. Базовий показник - 60 %.

70

80

85

90

90

3.1.5. Скорочення термінів взяття ЛЖВ під медичний нагляд у разі виявлення ВІЛ-інфекції

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд у день первинного звернення з приводу діагностованої ВІЛ-інфекції

1267

1507

1452

1455

1411

 

Показники якості: динаміка частки ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд впродовж 1 дня Базовий показник - 5 %

40

50

60

70

80

 

3.2. Забезпечити діагностику опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під медичний нагляд

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

4373,51

881,31

1046,93

929,36

821,61

694,30

Показник затрат: тис. грн

881,31

1046,93

929,36

821,61

694,30

 

Показник продукту: кількість ЛЖВ, які обстежені на опортуністичні інфекції при взятті під медичний нагляд

500

1120

720

420

180

Показник ефективності: середня вартість лабораторного обстеження на опортуністичні інфекції 1 первинного пацієнта

1,76

0,97

1,29

1,96

3,86

Показник якості: динаміка частки ЛЖВ, які обстежені на опортуністичні інфекції, від числа взятих під медичний нагляд. Базовий рівень показника - 30 %

50

40

30

20

10

 

3.3. Забезпечити клініко-лабораторне обстеження ЛЖВ при взятті під медичний нагляд у зв'язку із ВІЛ-інфекцією у Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, у тому числі:

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

9562,64

1688,44

1980,00

1746,78

2110,30

2037,11

Показник затрат: тис. грн

1688,44

1980,00

1746,78

2110,30

2037,11

3.3.1. діагностика вірусних гепатитів B і C

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

184,27

38,61

44,55

38,61

32,79

29,70

Показник продукту: кількість ЛЖВ, які охоплені клініко-лабораторним обстеженням

2400

2800

2400

2100

1800

3.3.2. діагностика сифілісу

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

94,75

19,87

22,93

19,87

16,81

15,28

3.3.3. гематологічні та біохімічні дослідження

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

1654,51

314,06

380,48

334,52

330,80

294,65

Показник ефективності: середня вартість клініко-лабораторного обстеження 1 ЛЖВ при взятті під медичний нагляд

0,70

0,71

0,73

1,00

1,13

3.3.4. імунологічні дослідження на визначення CD4

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

6424,60

1096,36

1301,64

1108,98

1479,34

1438,28

Показник якості: динаміка охоплення клініко-лабораторним обстеженням ЛЖВ при взятті під медичний нагляд. Базовий рівень показника - 80%

100

100

100

100

100

3.3.5. забезпечення вакуумними системами для забору крові (вакутайнери)

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

1204,50

219,54

230,40

244,80

250,56

259,20

Показник якості: динаміка охоплення клініко-лабораторним обстеженням ЛЖВ при взятті під медичний нагляд. Базовий рівень показника - 80%

100

100

100

100

100

3.4. Забезпечити профілактику та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ, з них:

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

23216,88

4910,70

4449,17

4817,51

5127,36

3912,14

Показник затрат: тис. грн

4910,70

4449,17

4817,51

5127,36

3912,14

3.4.1. профілактика туберкульозу

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

990,00

 

360,00

270,00

225,00

135,00

Показник продукту: кількість ЛЖВ, які отримали профілактику туберкульозу

3000

2000

1500

1250

750

3.4.2. профілактика пневмоцистної пневмонії

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

2656,80

810,00

648,00

486,00

388,80

324,00

Показник продукту: кількість ЛЖВ, які отримали профілактику пневмоцистної пневмонії

1250

1000

750

600

500

3.4.3. профілактика криптококозу

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

230,85

81,00

60,75

44,55

28,35

16,20

Показник продукту: кількість ЛЖВ, які отримали профілактику криптококозу

100

75

55

35

20

3.4.4. профілактика атипових мікобактеріозів

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

273,60

96,00

72,00

52,80

33,60

19,20

Показник продукту: кількість ЛЖВ, які отримали профілактику атипових мікобактеріозів

100

75

55

35

20

3.4.5. лікування опортуністичних інфекцій

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

19065,63

3923,70

3308,42

3964,16

4451,61

3417,74

Показник продукту: кількість ЛЖВ, які отримали лікування опортуністичних інфекцій

928

432

318

290

240

 

Показник ефективності: середня вартість профілактики і лікування опортуністичних інфекцій на 1 ЛЖВ на рік, тис. грн

0,36

0,20

0,13

0,10

0,06

Показник якості: динаміка частки ЛЖВ, які охоплені профілактикою та лікуванням опортуністичних інфекцій за кошти бюджету міста Києва. Базовий рівень показника - 10 %

50

55

60

70

75

 

3.5. Забезпечити навчання та підвищення кваліфікації лікарів-інфекціоністів закладів охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

інші кошти

1212,50

225,00

237,50

250,00

250,00

250,00

Показник затрат: тис. грн

225,00

237,50

250,00

250,00

250,00

 

Показники продукту: кількість лікарів-інфекціоністів закладів охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги, які пройшли навчання з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, осіб

40

40

40

40

40

Показник ефективності: середня вартість навчання, тис. грн.

5,63

5,94

6,25

6,25

6,25

Показник якості: динаміка показника відсотка лікарів-інфекціоністів ЗОЗ вторинного рівня надання медичної допомоги, які мають відповідну підготовку з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. Базовий рівень - 3 %

90

95

100

100

100

4.

Охоплення людей, які живуть з ВІЛ, антиретровірусною терапією

Всього:

827293,84

157124,42

196694,42

152935,00

160205,00

160335,00

 

Бюджет міста Києва

1000,00

-

1000,00

-

-

-

Державний бюджет

125178,84

58689,42

66489,42

0,00

0,00

0,00

інші кошти

701115,00

98435,00

129205,00

152935,00

160205,00

160335,00

 

4.1. Прискорити розширення доступу ЛЖВ до антиретровірусної терапії (АРТ)

 

 

Всього:

785298,84

152433,42

188433,42

144144,00

150144,00

150144,00

Показник затрат, тис. грн

152433,42

188433,42

144144,00

150144,00

150144,00

Державний бюджет

125178,84

58689,42

66489,42

0,00

0,00

0,00

інші кошти

660120,00

93744,00

121944,00

144144,00

150144,00

150144,00

4.1.1. Продовження та залучення до АРТ пацієнтів, які перебувають під медичним наглядом в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Державний бюджет

125178,84

58689,42

66489,42

 

 

 

Показник продукту: чисельність ЛЖВ, які отримують АРТ

12704

15704

18204

20204

21804

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

інші кошти

660120,00

93744,00

121944,00

144144,00

150144,00

150144,00

Показник продукту: чисельність ЛЖВ, яким призначено АРТ, осіб

5000

3000

2500

2000

1600

Показник ефективності: середня вартість річного курсу АРТ для одного ЛЖВ, тис. грн

12,00

12,00

7,92

7,43

6,89

Показник якості: динаміка частки людей, які знають свій позитивний ВІЛ-статус і отримують лікування (відносно базового показника 60,7 %)

84

88

90

90

90

4.1.2. Призначення АРТ (базових схем І ряду) лікарями-інфекціоністами за місцем проживання пацієнта

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, УОЗ

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: число ЛЖВ, яким було призначено базові схеми АРТ за місцем проживання, осіб

1500

2000

2000

1800

1550

Показник якості: динаміка частки ЛЖВ з числа вперше виявлених, яким призначено АРТ лікарем-інфекціоністом за місцем проживання. Базовий рівень показника - 0 %

50

60

70

75

75

4.1.3. Видача антиретровірусних препаратів за місцем проживання пацієнта

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, УОЗ

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: число ЛЖВ, які отримують АРТ за місцем проживання, осіб

6795

9666

12789

16110

19602

Показник якості: динаміка частки ЛЖВ, які отримують препарати АРТ за місцем проживання. Базовий рівень показника - 40 %

45

54

63

72

81

4.2. Покращення матеріально-технічної бази кабінетів інфекційних захворювань (КіЗ)

2017

Департамент охорони здоров'я, УОЗ

Бюджет міста Києва

1000,00

-

1000,00

-

-

-

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Проведення ремонтних робіт

2017

Департамент охорони здоров'я, УОЗ

Бюджет міста Києва

700,00

 

700,00

 

 

 

Показник затрат, тис. грн

 

700,00

 

 

 

 

Показник продукту: кількість модернизованих КіЗів, одиниць

 

10

 

 

 

Показник ефективності: середня вартість ремонтних робіт 1 КіЗ, тис. грн

 

70,00

 

 

 

Показник якості: % відремонтованих КіЗ, від запланованого Базовий показник - 0

 

100

 

 

 

4.2.2. Модернізація робочого місця лікаря (ПК, принтер, ліцензоване програмне забезпечення)

2017

Департамент охорони здоров'я, УОЗ

Бюджет міста Києва

300,00

 

300,00

 

 

 

Показник затрат, тис. грн

 

300,00

 

 

 

 

Показник продукту: кількість модернізованих КіЗів, одиниць

 

10

 

 

 

Показник ефективності: середня вартість модернізації 1 робочого місця лікаря-інфекціоніста, тис. грн

 

30,00

 

 

 

Показник якості: % модернізованих КіЗ, від запланованого Базовий показник - 0

 

100

 

 

 

4.3. Оптимізувати процес видачі антиретровірусних препаратів (далі - АРВП) шляхом запровадження рецептурної безкоштовної видачі ЛЖВ антиретровірусних препаратів через аптечну мережу (2017 р. - пілотний проект)

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, УОЗ

інші кошти

2190,00

350,00

420,00

450,00

470,00

500,00

Показник затрат, тис. грн

150,00

420,00

450,00

470,00

500,00

 

Показник продукту: кількість аптечних закладів та чисельність ЛЖВ, які отримують у них АРВП (моніторинг запровадження)

10

15

15

15

15

Показник ефективності: середня вартість послуг на 1 ЛЖВ на рік для отримання препаратів в аптеці, тис. грн

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Показник якості: динамика частки ЛЖВ, які отримують ліки через аптечну мережу, %. Базовий рівень - 0 %

12

27

25

23

23

 

4.4. Забезпечити соціальний супровід ЛЖВ (насамперед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ) силами НУО та Київського міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді для отримання АРТ

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

інші кошти

38805,00

4341,00

6841,00

8341,00

9591,00

9691,00

Показник затрат: тис. грн

4341,00

6841,00

8341,00

9591,00

9691,00

 

Показник продукту: кількість ЛЖВ, які отримують соціальний супровід

6040

8950

12180

13400

14520

Показник ефективності: річна вартість соціального супроводу 1 ЛЖВ, тис. грн

0,72

0,76

0,68

0,72

0,66

Показник якості: динаміка показника охоплення ЛЖВ, які перебувають під медичним спостереженням, соціальним супроводом відносно базового рівня - 44 %

40

50

60

60

60

5.

Досягнення високої ефективності лікування у людей, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію (АРТ)

Всього:

187748,48

32725,05

59240,05

28581,61

30579,95

36621,82

 

Бюджет міста Києва

150242,15

26340,32

28982,45

28293,61

30291,95

36333,82

Державний бюджет

36066,33

6096,73

29969,60

-

-

-

інші кошти

1440,00

288,00

288,00

288,00

288,00

288,00

 

5.1. Забезпечити клініко-лабораторний моніторинг та оцінку ефективності АРТ (згідно з клінічним протоколом)

 

 

Всього:

186308,48

32437,05

58952,05

28293,61

30291,95

36333,82

Показник затрат, тис. грн

32437,05

58952,05

28293,61

30291,95

36333,82

Бюджет міста Києва

150242,15

26340,32

28982,45

28293,61

30291,95

36333,82

Державний бюджет

36066,33

6096,73

29969,60

-

-

-

5.1.1. Визначення рівня вірусного навантаження (ВН)

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

85984,51

17833,96

16901,64

14242,57

15799,77

21206,57

Показник продукту: чисельність ЛЖВ, у яких визначено рівень вірусного навантаження, осіб

7200

13600

16300

18100

19550

Державний бюджет

36066,33

6096,73

29969,60

 

 

 

Показник продукту: чисельність ЛЖВ, у яких визначено рівень вірусного навантаження, осіб

7300

15000

 

 

 

5.1.2. Визначення рівня CD4

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

50604,02

6827,13

9453,86

11081,87

11432,60

11808,56

Показник продукту: чисельність ЛЖВ, у яких визначено рівень CD4, осіб

5000

15000

17500

20000

20000

5.1.3. Гематологічні дослідження

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

3306,78

530,49

591,93

662,49

728,69

793,18

Показник продукту: чисельність ЛЖВ, яким проведено гематологічні дослідження, осіб

15000

35800

40600

44800

48400

5.1.4. Біохімічні дослідження крові

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

7236,48

532,84

1415,64

1565,69

1706,05

2016,26

Показник продукту: чисельність ЛЖВ, яким проведено біохімічні дослідження крові, осіб

15000

35800

40600

44800

48400

5.1.5. Діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет міста Києва

3110,36

615,90

619,38

740,99

624,84

509,25

Показник продукту: чисельність ЛЖВ, які охоплені діагностикою опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції, осіб

1500

1600

1700

1700

1500

Показник ефективності: середня вартість клініко-лабораторного супроводу АРТ на рік 1 ЛЖВ, тис. грн

2,55

3,75

1,55

1,50

1,67

Показник якості: частка ЛЖВ, у яких досягнуто невизначуваного рівня вірусного навантаження (< 40 РНК копій/мл) відносно базового рівня 85 %

90

90

90

90

90

5.2. Здійснювати соціальний супровід ЛЖВ, груп підвищеного ризику

2017 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді, НУО

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість ЛЖВ з числа нових випадків серед осіб груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які охоплені соціальним супроводом для досягнення прихильності до АРТ

1296

1680

1296

1260

1080

Показник якості: динаміка частки ЛЖВ, які утримуються на лікуванні впродовж 12 місяців від початку лікування. Базовий рівень - 85 %

90

92

93

94

95

5.3. Розвиток людських ресурсів: Забезпечити підвищення кваліфікації медичних працівників, залучених до надання медичної допомоги ЛЖВ, шляхом стажування у провідних практиках міжнародних партнерів

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

інші кошти

1440,00

288,00

288,00

288,00

288,00

288,00

Показник затрат: тис. грн

288,00

288,00

288,00

288,00

288,00

 

Показник продукту: кількість лікарів, які підвищили кваліфікацію з питань ВІЛ/СНІДу та надають кваліфіковану допомогу ЛЖВ

5

5

5

5

5

Показник ефективності: середні витрати на підвищення кваліфікації лікаря, тис. грн

57,60

28,80

19,20

14,40

11,50

Показник якості: динаміка частки лікарів, які пройшли стажування з числа тих, що надають допомогу ЛЖВ. Базовий рівень - 12 %

13

16

21

27

33

6.

Реалізація Програми за стратегією Fast-Track Cities у місті Києві

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість розроблених нормативних актів, проектів рішень

41

31

21

31

18

 

Показник ефективності: відсоток прийнятих до виконання нормативних актів або рішень від розроблених

100

100

100

100

100

Показник якості: динаміка відсотка прийнятих до виконання нормативних актів або рішень порівняно з попереднім роком

100

0

0

0

0

 

6.1. Створити та забезпечити діяльність групи з впровадження стратегії Fast-Track Cities у м. Києві як робочого органу Координаційної ради з питань ВІЛ/ТБ

2017 - 2021

Київська міська державна адміністрація

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Забезпечити розробку та затвердження регулюючих нормативних актів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. децентралізації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ

2017

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. затвердження регіональних та локальних протоколів надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ

2017-2020

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. оптимізації маршруту пацієнта з ВІЛ

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4. моніторингу ефективності та оцінки якості медичних послуг людям, які живуть з ВІЛ у закладах охорони здоров'я

2017

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5. створення у кожному адміністративному районі міста локальної команди з покращення якості надання послуг людям, які живуть з ВІЛ

2017

Департамент охорони здоров'я, УОЗ

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6. запровадження рецептурної безкоштовної видачі антиретровірусних препаратів через аптечну мережу (пілотний проект)

2017

Департамент охорони здоров'я, УОЗ

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Забезпечити координацію проектів донорської і технічної допомоги в рамках Програми (аналіз прогалин, визначення пріоритетів донорської допомоги, розрахунок потреби, оцінка ефективності пілотних проектів)

2017 - 2021

Київська міська координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції, група з впровадження стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Забезпечити постійний моніторинг та експертну оцінку реалізації програми за стратегією Fast-Track Cities за участю міжнародних та національних експертів, у т. ч. :

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, УОЗ

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1. розробка міського та районних планів моніторингу програми щодо досягнення цілей стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, УОЗ

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2. підготовка річного звіту щодо досягнення цілей стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, УОЗ

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3. проведення експертної оцінки досягнення цілей стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

 

Міжнародні та національні експерти, група з впровадження стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Забезпечити моніторинг реалізації заходів з децентралізації медичної допомоги ЛЖВ

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, група з впровадження стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Забезпечити щорічне планування та узгодження мобілізації ресурсів для досягнення цілей стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

2017 - 2021

Київська міська координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції, група з впровадження стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Забезпечити на постійній основі інформування громади міста Києва про хід реалізації заходів з подолання епідемії ВІЛ/СНІДу та досягнення цілей стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, група з впровадження стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали