ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 06.06.2018 р. N 3318-VII

Про внесення змін до Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року N 3184-VII

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підпунктів 6.2 (Розпорядження N 1115), 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання (Розпорядження N 1115), затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року N 1115, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа Одеська міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року N 3184-VII (Програма N 3184-VII):

1.1. Викласти розділ 1 Програми "Паспорт Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018 - 2020 роки" у новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти розділ 2 Програми "Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма" та розділ 4 Програми "Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми" у новій редакції (додаток 2).

1.3. Викласти додаток 1 "Ресурсне забезпечення Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018 - 2020 роки" до Програми у новій редакції (додаток 3).

1.4. Викласти додаток 2 "Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018 - 2020 роки" до Програми у новій редакції (додаток 4).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
06.06.2018 N 3318-VII

1. ПАСПОРТ
Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018 - 2020 роки

(далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Служба у справах дітей Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Служба у справах дітей Одеської міської ради

3.

Співрозробники Програми

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Служба у справах дітей Одеської міської ради

5.

Виконавці Програми

Управління капітального будівництва Одеської міської ради,

служба у справах дітей Одеської міської ради

6.

Термін реалізації Програми

2018 - 2020 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

57200,0 тис. грн

у тому числі:

 

7.1.

Кошти державного бюджету

12000,0 тис. грн

7.2.

Кошти бюджету м. Одеси

45200,0 тис. грн

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
06.06.2018 N 3318-VII

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Житлова проблема є чи не найактуальнішою для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа. Факт незабезпечення житлом цієї категорії громадян є прямим порушенням норм чинного законодавства України, у тому числі Конвенції ООН про права дитини.

Відповідно до статті 47 Конституції України держава гарантує право на житло. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату.

У разі, якщо діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи із їх числа не мають впорядкованого житла або їх вселення до приміщень, що зберігаються за ними, неможливе (знищення, пошкодження тощо), вони позачергово забезпечуються впорядкованим житлом за місцем їх народження або проживання до моменту влаштування у сім'ї громадян або до відповідних закладів у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини".

Статтями 4, 7, 33 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" передбачено, що державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються щодо житлового забезпечення на рівні, не нижчому за встановлені у Житловому кодексі Української РСР нормативи; житлового забезпечення таких дітей після завершення їх виховання в різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло з характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної вищевказаним законом, забезпечують вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших, передбачених законодавством України умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих, житлових і майнових прав та інтересів дітей, та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Кабінет Міністрів України, уповноважені органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування здійснюють у межах бюджетних асигнувань розробку і виконання цільових програм щодо поліпшення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, у разі відсутності у таких дітей житла мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування у прийомні сім'ї, до дитячих будинків сімейного типу, закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування. Після досягнення 18-річного віку діти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм упорядкованого житлового приміщення для постійного проживання.

Перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, на соціальному квартирному обліку не є підставою для відмови їм у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій громадян, визначених законодавством України.

Після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та у разі відсутності у таких дітей права на житло органи місцевого самоврядування забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.

Згідно зі статтею 46 Житлового кодексу Української РСР позачергово житло надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам із їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше житлового приміщення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 64 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", у разі, коли у дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, відсутнє житло, яке належить їй на праві власності (користування), або якщо повернення до нього неможливе, після досягнення дитиною 16-річного віку служба у справах дітей за місцем походження або проживання дитини з урахуванням її бажання подає районній адміністрації, виконавчому органу місцевої ради документи дитини, необхідні для взяття її на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті, сільської, селищної ради, у тому числі об'єднаної територіальної громади за місцем походження або проживання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі відсутності у неї житла після закінчення (припинення) її перебування під опікою, піклуванням, у прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, медичному, навчальному, виховному закладі, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, позачергово забезпечує її житловим приміщенням.

Норма житлової площі в Україні згідно зі статтею 47 Житлового кодексу Української РСР встановлюється в розмірі 13,65 кв. м на одну особу. Норма житлової площі визначена без урахування розміру підсобних приміщень, тобто 13,65 кв. м - це розмір саме житлової площі. Житлове приміщення може бути надано громадянам з перевищенням вказаного максимального розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру).

Навіть за умов значного збільшення кількості дітей, які проживають у сім'ях опікунів та піклувальників, прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, традиційною формою влаштування дітей, які з різних причин втрачають можливість виховуватись у біологічній сім'ї, залишається їх утримання у закладах на повному державному забезпеченні. Після виходу з державного закладу переважна кількість дітей має проблеми з адаптацією до навколишнього соціуму, передусім - це непридатність житла, яке є власністю особи, або його відсутність.

На 01 січня 2018 року на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради перебуває 1211 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких на повному державному забезпеченні перебуває 188 дітей цієї категорії.

Загалом мають житло 980 дітей зазначеної категорії, із них: 197 - на правах власників чи співвласників; 783 - закріплене право користування житлом.

На 01 травня 2018 року на обліку районних адміністрацій Одеської міської ради дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на позачерговій черзі на отримання житла перебуває 296 осіб, із них: Суворовській районній адміністрації - 46, Київській районній адміністрації - 51, Малиновській районній адміністрації - 85, Приморській районній адміністрації - 114.

16 до 18 років (неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)

18 до 23 років (осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)

понад 23 роки (молодь)

Всього

29

95

172

296

Протягом тривалого часу існувала проблема щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа.

Таким чином на теперішній час на вищезазначеному обліку перебувають особи віком понад 23 років. Дана категорія осіб визначається як категорія молодь.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року N 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" орган, що ухвалив рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, позачергово надає батькам-вихователям індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру за нормами, встановленими законодавством України. Надане в користування житлове приміщення повинно бути обладнане необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку.

На балансі служби у справах дітей Одеської міської ради знаходиться 4 будинки та 3 квартири. На 01 січня 2018 року в місті Одесі функціонує 6 дитячих будинків сімейного типу.

Відсутність житла призводить до соціальної дезорієнтації людини, особливо з числа дітей, які перебували на повному державному утриманні чи у сімейних формах виховання. Така людина, перебуваючи "за бортом суспільних відносин", не маючи рідних та близьких, може стати та стає жертвою торгівлі людьми, трудової експлуатації, об'єктом зацікавленості з боку злочинних угрупувань, представником групи ризику щодо наркоманії, алкоголізму, небезпечних для оточення інфекційних хвороб, батьком/матір'ю дітей, чий соціальний статус вбачатиметься ще більш безпорадним та загрозливим тощо.

Питання захисту прав дітей на сьогодні є одним із пріоритетних напрямків реалізації державної політики. Конвенцією ООН про права дитини визначено, що дитині для повного і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння.

Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання та створює умови для їх розвитку, надаючи сім'ям, які приймають на виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, матеріальну та соціальну підтримку.

15 листопада 2017 року прийнята постанова Кабінету Міністрів України N 877 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа" (Постанова N 877) (далі - Порядок та умови).

Даний Порядок та умови (Постанова N 877) визначають механізм надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (далі - субвенція).

Відповідно до пунктів 12 (Постанова N 877) та 13 Порядку (Постанова N 877) передбачена гранична вартість будівництва/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу; придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю.

У разі перевищення граничної вартості проектних, будівельно-ремонтних робіт, будівництва/придбання житла, призначеного для дитячих будинків сімейного типу, житла для дітей-сиріт, та осіб із їх числа відшкодування здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Одеси та інших джерел, не заборонених законодавством.

Програма, розроблена на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні" (Указ N 1163/2011), має стати інструментом, який би дозволив Одеській міській раді забезпечити дотримання на території міста Одеси норм зазначеної правової бази, виконати делеговані їй повноваження органів виконавчої влади у сфері соціального захисту пільгових категорій громадян - та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Основними засобами розв'язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа у місті Одесі є:

- придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках;

- будівництво житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа;

- позачергове надання житлових приміщень для забезпечення функціонування новостворюваних дитячих будинків сімейного типу;

- проведення капітального ремонту житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які мають житло на праві власності; дитячих будинків сімейного типу, які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради.

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля органу місцевого самоврядування на виконання зазначених завдань та забезпечити ефективне здійснення державної політики у галузі соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа.

Програма розрахована на реалізацію протягом 2018 - 2020 років.

Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок коштів державного бюджету та бюджету м. Одеси.

Фінансування заходів Програми здійснюється у межах бюджетних призначень, затверджених на відповідній рік.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
06.06.2018 N 3318-VII

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення
Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018 - 2020 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн)

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього, в т. ч.:

38200,0

9500,0

9500,0

57200,0

Державний бюджет

12000, 0

0,0

0,0

12000,0

Бюджет м. Одеси, усього,

26200,0

9500,0

9500,0

45200,0

у т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

управління капітального будівництва Одеської міської ради

26200,0

9500,0

9500,0

45200,0

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 4
до рішення Одеської міської ради
06.06.2018 N 3318-VII

Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи
Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018 - 2020 роки

N
з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1. Приведення у належний стан житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, та які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради

1.1.

Обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа

2018 - 2020 роки

Служба у справах дітей Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

Моніторинг дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують поліпшення умов проживання

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Проведення капітального ремонту будинків (квартир) дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради та мають житло, закріплене на праві власності

2018 - 2020 роки

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

3000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Поліпшення умов проживання 5 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

3000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1.3.

Проведення капітального (поточного) ремонту будинків (квартир), які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради та надані для розміщення дитячих будинків сімейного типу, та закупівля меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку

2018 - 2020 роки

Управління капітального будівництва Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

3200,0

200,0

1500,0

1500,0

Поліпшення умов проживання у 2 дитячих будинках сімейного типу, які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради

бюджет м. Одеси

3200,0

200,0

1500,0

1500,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, в т. ч.:

6200,0

1200,0

2500,0

2500,0

 

бюджет м. Одеси

6200,0

1200,0

2500,0

2500,0

2. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом

2.1.

Будівництво та закупівля квартир для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом, а також з метою позачергового надання житлових приміщень для забезпечення функціонування новостворюваних дитячих будинків сімейного типу

2018 - 2020 роки

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

51000,0

37000,0

7000,0

7000,0

Забезпечення житлом 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа та забезпечення функціонування 2 новостворюваних дитячих будинків сімейного типу

державний бюджет

12000,0

12000,0

0,0

0,0

бюджет м. Одеси

39000,0

25000,0

7000,0

7000,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, в т. ч.:

51000,0

37000,0

7000,0

7000,0

 

державний бюджет

12000,0

12000,0

0,0

0,0

бюджет м. Одеси

39000,0

25000,0

7000,0

7000,0

Всього за Програмою

Усього, в т. ч.:

57200,0

38200,0

9500,0

9500,0

 

державний бюджет

12000,0

12000,0

0,0

0,0

бюджет м. Одеси

45200,0

26200,0

9500,0

9500,0

 

Секретар ради

О. Потапський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали