ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 червня 2012 року N 255

Про внесення змін до наказів Державної служби геології та надр України від 16.11.2011 N 155 та від 15.02.2012 N 44

Відповідно до підпунктів 12 (Указ N 391/2011), 13 (Указ N 391/2011), 14 пункту 4 (Указ N 391/2011) та пункту 12 Положення про Державну службу геології та надр України (Указ N 391/2011), затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 391, абзацу другого пункту 25 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 615 (Постанова N 615), та у зв'язку з виробничою необхідністю наказую:

1. На заміну пункту 1 наказу Держгеонадр України від 16.11.2011 N 155 (Положення N 155) затвердити Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування в редакції, що додається.

2. Затвердити зміни до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Держгеонадр України від 15.02.2012 N 44 (Методичні рекомендації N 44), що додаються.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. А. Проскуряков


 

Додаток 1
до наказу Державної служби геології та надр України
06.06.2012 N 255


Положення
про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

1. Це Положення визначає основні організаційні та методичні засади проведення моніторингу об'єктів надрокористування (далі - моніторинг) та наукового супроводження виконання надрокористувачем умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами та Угодою про умови користування надрами (далі - наукове супроводження), з метою ефективного та раціонального використання надр.

2. Моніторинг та наукове супроводження здійснюється на підставі Кодексу України про надра, Закону України "Про нафту і газ", Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 21.04.2011 N 3268-VI (Програма N 3268-VI), Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Гірничого закону України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", абзацу третього пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 615 (Постанова N 615), підпункту 35 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 391 (Указ N 391/2011), Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 N 423, а також інших актів законодавства, які врегульовують питання окремих етапів і стадій геологорозвідувальних робіт, дорозвідки та експлуатаційної розвідки родовищ в процесі видобування різних видів корисних копалин.

3. Проведення моніторингу та наукового супроводження здійснюють спеціалізовані державні геологічні підприємства, установи та організації (далі - спеціалізовані підприємства), акредитовані Державною службою геології та надр України, із застосуванням нормативної і методичної бази, форм і форматів представлення інформації.

4. Моніторинг та наукове супроводження - це системне регулярне спостереження за об'єктом надрокористування і виконанням умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами (далі - дозвіл) та Угодою про умови користування надрами (далі - Угода); оцінка стану, моделювання та прогнозування змін геологічного середовища; консультативно-методичне забезпечення всіх етапів, стадій та видів робіт, передбачених Програмою робіт надрокористувача, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх оптимізації, надання допомоги надрокористувачеві у дотриманні вимог законодавчих та нормативно-правових актів, методичних рекомендацій, інструкцій, стандартів, технічних регламентів, інших загальнодержавних та галузевих нормативних документів при користуванні надрами.

5. Основними принципами моніторингу та наукового супроводження є дотримання законодавчих та правових актів про надра, об'єктивність, науково-методична обґрунтованість, компетентність та достовірність.

6. Об'єктом моніторингу та наукового супроводження є ділянка надр, яка визначена у дозволі та Угоді про умови користування надрами; всі види робіт, передбачені Програмою робіт надрокористувача; зміни геологічного середовища в зоні очікуваного впливу робіт з користування надрами.

7. Моніторинг та наукове супроводження здійснюється за програмою моніторингу та наукового супроводження, яка складається на кожний об'єкт надрокористування відповідно до Програми робіт надрокористувача.

8. Замовником моніторингу та наукового супроводження виступає суб'єкт господарської діяльності, що використовує надра згідно з дозволом.

9. Моніторинг та наукове супроводження є складовою частиною Програми робіт надрокористувача.

10. Моніторинг та наукове супроводження, що проводяться на об'єктах, інформація про які становить державну таємницю, проводяться з урахуванням відповідних законодавчих актів.

11. Моніторинг та наукове супроводження проводяться на підставі договору між надрокористувачем та спеціалізованим підприємством, укладеного відповідно до вимог законодавства та цього Положення. У договорі з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування визначаються умови й порядок проведення моніторингу та наукового супроводження та оплати виконаних робіт, склад та вартість робіт, порядок взаєморозрахунків, відповідальність сторін, звітність, інші умови відповідно до специфіки об'єкта та виду користування надрами.

Оплата проведення моніторингу та наукового супроводження здійснюється за рахунок надрокористувача.

12. Заявка на укладення договору, отримана Держгеонадрами України, попередньо розглядається Секцією Науково-технічної ради Держгеонадр України з питань моніторингу та наукового супроводження надрокористування, яка формує позицію Держгеонадр України стосовно належного відповідального виконавця для проведення робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування конкретної ділянки надр з числа спеціалізованих підприємств з огляду на статутні завдання, спеціалізацію та завантаженість спеціалізованого підприємства, обсяг виконуваних робіт, вид корисної копалини, територіальне розташування ділянки надр, вид користування надрами, термін виконання Програми робіт надрокористувача, яка є додатком до Угоди про умови користування надрами, наявність у володінні спеціалізованих підприємств первинної геологічної інформації тощо.

13. Спеціалізоване підприємство забезпечує включення до умов договору права спеціалізованого підприємства під час проведення моніторингу та наукового супроводження:

13.1. ознайомлюватися з геологічним завданням, Угодою, характеристикою ділянки надр, Програмою робіт надрокористувача, технічним завданням на складання геологічних проектів та геологічними проектами, а також з запропонованою послідовністю проведення робіт для досягнення мети користування надрами, відповідністю мети виду користування надрами та виду основних, спільно залягаючих і супутніх корисних копалин, техніки та технології проведення робіт (в першу чергу геологорозвідувальних), відповідності робіт вимогам нормативних документів;

13.2. розробляти програму моніторингу та наукового супроводження надрокористування;

13.3. здійснювати аналіз результатів спеціальних геологічних, геофізичних, гідрогеологічних, дослідних робіт і надавати рекомендації щодо методики проведення робіт;

13.4. узгоджувати із надрокористувачем пропозиції щодо зміни послідовності і технології проведення робіт, якщо ті, що застосовуються, не забезпечують виконання особливих умов користування надрами, визначених Угодою;

13.5. використовувати результати моніторингу для підготовки висновків і пропозицій щодо оптимізації проведення всіх етапів, визначених Програмою робіт надрокористувача, своєчасної розробки технічних (технологічних) рішень по запобіганню несприятливого впливу робіт з користування надрами на геологічне та навколишнє середовище;

13.6. у разі виникнення потреби у внесенні змін та уточнень до Програми робіт надрокористувача попередньо розглядати пропозиції надрокористувача та надавати відповідні рекомендації, обґрунтовувати їх необхідність та направляти свої висновки до Державної служби геології та надр України для прийняття відповідного рішення.

14. У процесі виконання договору спеціалізоване підприємство отримує всі необхідні матеріали (робоча проектна документація, поточна геологічна технічна та технологічна інформація, результати роботи та інтерпретації даних, висновки та рекомендації, звітна інформація тощо), а також надає надрокористувачеві інформацію про хід моніторингу та наукового супроводження Програми робіт надрокористувача.

15. При виявленні порушень методики або технології робіт спеціалізоване підприємство складає відповідні рекомендації щодо їх усунення у найкоротший термін та надає їх надрокористувачеві. При відмові надрокористувача виконувати зазначені рекомендації спеціалізоване підприємство направляє їх до Державної служби геології та надр України.

16. Спеціалізовані підприємства щомісячно надсилають за встановленою Держгеонадрами України формою інформацію про стан виконання зобов'язань по укладеним договорам з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, яка узагальнюється та аналізується Секцією Науково-технічної ради Держгеонадр України з питань моніторингу та наукового супроводження надрокористування.

17. За результатами моніторингу та наукового супроводження спеціалізоване підприємство подає до Державної служби геології та надр України щорічний звіт в електронному вигляді та на паперових носіях, в якому відображаються:

• повнота та якість виконаних етапів робіт з користування надрами, дотримання нормативно-методичних документів;

• очікувані та фактичні зміни геологічного середовища під впливом проведених робіт з користування надрами;

• дотримання термінів виконання етапів, передбачених програмою робіт надрокористувача;

• виявлені недоліки та рекомендації щодо їх усунення, а також додаткові заходи та роботи, необхідність у яких виникла у процесі реалізації програми робіт.

18. Заключний звіт спеціалізованого підприємства повинен містити дані для формування об'єктивних та достовірних висновків про результати моніторингу та наукового супроводження, а саме:

• загальні відомості про об'єкт та замовника наукового супроводження;

• мету моніторингу та наукового супроводження, програму та обсяг виконаних робіт;

• відомості про спеціалізоване підприємство;

• перелік нормативно-методичних документів, відповідно до яких проводились моніторинг та наукове супроводження;

• перелік та зміст виконаних спеціалізованим підприємством робіт;

• висновки про стан геологічного середовища ділянки надр, його очікувані та фактичні зміни під впливом проведених робіт з користування надрами;

• умови проведення робіт з користування надрами, їх методика, отримані результати;

• пропозиції щодо забезпечення ефективного та раціонального використання ділянки надр, запобігання шкідливого впливу робіт на геологічне середовище;

• рекомендації щодо організації виконання Програми робіт відповідно до норм законодавства.

 

Додаток 2
до наказу Державної служби геології та надр України
06.06.2012 N 255


Зміни
до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Держгеонадр України від 15.02.2012 N 44 (Методичні рекомендації N 44)

1. Розділ "Загальні положення" Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та надр України від 15.02.2012 N 44 (Методичні рекомендації N 44) (далі - Методичні рекомендації) викласти у новій редакції:

"I. Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації (далі - рекомендації) визначають склад та організацію робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування і складені відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 391 (Указ N 391/2011), Положення про моніторинг та наукове супроводження надрокористування, затвердженого наказом Державної служби геології та надр України від 16.11.2011 N 155 (Положення N 155) (далі - Положення).

2. Моніторинг та наукове супроводження - це системне регулярне спостереження за об'єктом надрокористування і виконанням умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами (далі - дозвіл) та Угодою про умови користування надрами (далі - Угода), оцінка стану, моделювання та прогнозування змін навколишнього природного середовища, консультативно-методичне забезпечення всіх етапів, стадій та видів робіт, передбачених Програмою робіт надрокористувача, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх оптимізації, надання допомоги надрокористувачеві у дотриманні вимог законодавчих та нормативно-правових актів, методичних рекомендацій, інструкцій, стандартів, технічних регламентів, інших загальнодержавних та галузевих нормативних документів при користуванні надрами, розроблених відповідно до вимог Кодексу України про надра, Гірничого закону України, Законів України "Про нафту і газ" і "Про охорону навколишнього природного середовища".

3. Об'єктом моніторингу та наукового супроводження є ділянка надр, яка визначена у дозволі та Угоді про умови користування надрами; всі види робіт, передбачені Програмою робіт надрокористувача; зміни навколишнього природного середовища в зоні очікуваного впливу робіт з користування надрами.

Моніторинг та наукове супроводження здійснюється за програмою моніторингу та наукового супроводження, яка складається на кожний об'єкт надрокористування відповідно до Програми робіт надрокористувача на строк дії дозволу або проекту робіт, у разі його наявності.

4. На здійснення моніторингу та наукового супроводження надрокористування Державна служба геології та надр України акредитувала спеціалізовані підприємства, установи, організації (далі - спеціалізовані підприємства):

• Казенне підприємство "Південний еколого-геологічний центр";

• Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Надра України";

• Державна комісія України по запасах корисних копалин;

• Державне геофізичне підприємство "Укргеофізика";

• Український державний геологорозвідувальний інститут.

5. Моніторинг та наукове супроводження проводяться за зверненням суб'єкта господарювання на підставі договору між спеціалізованим підприємством (Виконавець) та надрокористувачем (Замовник), який укладається відповідно до вимог законодавства. У договорі з проведення моніторингу та наукового супроводження визначаються умови й порядок проведення моніторингу та наукового супроводження відповідно до специфіки об'єкта та виду користування надрами. Форма договору наведена у додатку 1 до цих рекомендацій. Оплата робіт з моніторингу та наукового супроводження здійснюється відповідно до умов Угоди про умови користування надрами, що є додатком до спеціального дозволу на користування надрами та яка укладена між Держгеонадрами та надрокористувачем.

6. Для виконання робіт спеціалізованим підприємством можуть залучатися до виконання договору інші підприємства, установи, організації та окремі фахівці геологічної галузі за напрямками робіт, але спеціалізоване підприємство здійснює керівництво всіма роботами і несе відповідальність за повноту та якість всього комплексу робіт з моніторингу та наукового супроводження, залишаючись відповідальним виконавцем перед Замовником.

7. Спеціалізоване підприємство надає надрокористувачеві консультативну допомогу щодо:

• дотримання установлених законодавством вимог, правил та стандартів користування надрами і охорони навколишнього природного середовища, вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами, ліцензією, у разі її наявності;

• послідовності виконання робіт з користування надрами, основних методів їх вирішення, переліку інструкцій та технічних вимог, обов'язкових при виконанні робіт з урахуванням вимог охорони надр і навколишнього природного середовища;

• використання отриманих відходів гірничодобувних та пов'язаних з ним переробних підприємств своїми силами або з залученням інших юридичних та фізичних осіб;

• складання відповідної звітності, яка передається на зберігання до Державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України".

8. Спеціалізовані підприємства щомісячно надсилають до Секції Науково-технічної ради Держгеонадр України з питань моніторингу та наукового супроводження надрокористування за формою, що є додатком 9, інформацію про стан виконання зобов'язань по укладеним договорам з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування.

Зокрема, щодо стану виконання сторонами договору зобов'язань за договором (графа 7) спеціалізовані підприємства повідомляють інформацію щодо:

1) отримання спеціалізованим підприємством необхідних документів;

2) виконання пункту 2.4.2 договору;

3) виконання зобов'язань надрокористувача стосовно оплати за договором;

4) відмови спеціалізованого підприємства від зобов'язань, взятих за договором у разі порушення надрокористувачем умов договору.

9. Склад загальних (примірних) напрямків і показників моніторингу та наукового супроводження для різних видів геологічного вивчення надр та надрокористування наведено у цих рекомендаціях. Замовник та спеціалізоване підприємство у договорі з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування встановлюють конкретні склад напрямків та показників.".

2. Доповнити пункт 1.3 підрозділу I "Загальні положення" розділу "Рекомендації щодо визначення вартості проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування" підпунктом "в" такого змісту:

"З метою більш повного врахування особливостей розвідки та розробки родовищ підземних вод при геологічному вивченні, в тому числі дослідно-промисловій розробці підземних вод, рекомендується до дослідно-промислового видобутку підземних вод застосовувати метод визначення вартості проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування із застосуванням тимчасових кошторисних норм.".

3. Для узгодження тексту підрозділів I та II розділу "Рекомендації щодо визначення вартості проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування" із додатком 2 до Методичних рекомендацій у всіх випадках словосполучення "вартість проекту на розвідку родовища" замінити словосполученням "вартість програми робіт (додаток 2 до Угоди про умови користування надрами)".

4. Додаток 8 "Обґрунтування та розрахунок коригуючих коефіцієнтів при визначенні загальної вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження" до Методичних рекомендацій викласти у новій редакції:

"Додаток 8
до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та надр України
15.02.2012 N 44


Обґрунтування та розрахунок коригуючих коефіцієнтів при визначенні загальної вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження

Загальний коефіцієнт при визначенні загальної вартості послуг з моніторингу та наукового супроводження визначається за формулою:

К = 1 + (К1 - 1) +(К2 - 1) + (К3 - 1)+(К4 - 1)

Коригуючі коефіцієнти визначаються у залежності від характеристики об'єктів (родовищ) та геофізичних методів, що передбачаються:

К1 - коефіцієнт, що враховує складність геологічної будови та умов надрокористування (тектоніка, гідрогеологічні та термобаричні умови, фазовий стан вуглеводнів, умови залягання продуктивних пластів тощо):

для простої геологічної будови об'єкта К1 = 1;

для складної геологічної будови об'єкта К1 = 1,2;

для дуже складної геологічної будови об'єкта К1 = 1,5;

для надто складної геологічної будови об'єкта К1 = 1,7.

К2 - коефіцієнт, що враховує кількість свердловин, яка суттєво впливає на обсяг послуг з наукового супроводження та моніторингу:

Для вуглеводнів:

К2 = 1 + (кількість нафтогазових свердловин х 0,3);

Для підземних вод:

К2 = 0,1 + (кількість свердловин х 0,1) - для родовищ із кількістю свердловин від 1 до 10.

К2 = 1,1 + (кількість свердловин - 10) х 0,05 - для родовищ із кількістю свердловин більше 10;

Для твердих корисних копалин в разі проведення експлуатаційної розвідки:

К2 = 1 + (кількість свердловин х 0,01) - для родовищ із кількістю свердловин експлуатаційної розвідки до 30.

К2 = 1,3 + (кількість свердловин - 30) х 0,005 - для родовищ із кількістю свердловин більше 30.

К3 - коефіцієнт, який враховує величину ресурсів та запасів корисних копалин:

Для вуглеводнів:

при ресурсах (запасах) до 1 млн. т. у. п. - К3 = 1;

при ресурсах (запасах) від 1 до 10 млн. т. у. п. К3 = 1,2;

при ресурсах (запасах) більше 10 млн. т. у. п. К3 = 1,5;

Для твердих корисних копалин:

родовища з незначними запасами корисних копалин К3 = 0,3;

родовища з невеликими та середніми за запасами К3 = 0,8;

крупні родовища К3 = 1;

родовища, що мають важливе стратегічне значення К3 = 1,2.

К4 - коефіцієнт залежності від комплексу геофізичних робіт, що передбачаються:

роботи з одним геофізичним методом К4 = 1,0;

роботи з комплексом двох-трьох геофізичних методів К4 = 1,2;

роботи з комплексом чотирьох і більше геофізичних методів К4 = 1,3;

роботи з 3D сейсморозвідки К4 = 2,0.".

5. Доповнити додаток 6 Рекомендацій щодо визначення вартості проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування пунктом 6 у такій редакції:

"6. Щорічні витрати праці на проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування прийняти в розмірі 4 (чотири) людино-місяці замість 8 (вісім) людино-місяців, що визначаються сумою витрат праці згідно з пунктами 2, 3, 4 в наступних випадках:

1) сезонне видобування цегельної сировини (суглинків, глини, аргілітів) за умови виробництва цегли з природною сушкою на підставі наданої надрокористувачем відповідної довідки.

2) сезонне видобування будівельного піску на підставі наданої надрокористувачем відповідної довідки.

3) сезонне видобування вручну будівельного каміння (андезиту, вапняку, пісковику тощо) на підставі наданої надрокористувачем відповідної довідки.

4) сезонне видобування морської повареної солі на підставі наданої надрокористувачем відповідної довідки.".

6. Внести зміни до підпункту "д" пункту 3.8 підрозділу III "Метод визначення вартості проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування із застосуванням тимчасових кошторисних норм" розділу "Рекомендації щодо визначення вартості проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування" Методичних рекомендацій у реченні: "Накладні витрати нараховуються на суму основних витрат по видам робіт, які виконуються власними силами, в розмірах, встановлених у відповідному порядку" замінити слова "суму основних витрат по видах робіт, які виконуються власними силами" на слова "витрати на оплату праці (з нарахуваннями)".

7. Внести зміни до додатка 1 Рекомендацій "Примірний договір про надання послуг з моніторингу та наукового супроводження надрокористування", виклавши його у новій редакції:

"Додаток 1
до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та надр України
від "___" 2012 N __


Договір N ___
з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

м. Київ

"___" 20__ р.


____ (далі - Замовник), в особі ____, який діє на підставі ___, з однієї сторони та ________ (далі - Виконавець), в особі _, який діє на підставі ___________, з іншої сторони, разом за текстом Договору іменовані як Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується виконати для Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити роботи з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування (далі - Роботи) відповідно до умов цього Договору.

1.2. Моніторинг та наукове супроводження здійснюється згідно з Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 615 (Постанова N 615), та Угодою про умови користування надрами від N ____, що є додатком до спеціального дозволу на користування надрами.

1.3. Обсяг робіт, етапи (підетапи) та строки їх виконання наведені в Календарному плані (Додаток 1), який є невід'ємною частиною цього Договору та складається Виконавцем щорічно.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник зобов'язаний:

2.1.1. У процесі виконання цього Договору забезпечувати Виконавця всією достовірною інформацією, необхідною для проведення моніторингу та наукового супроводження, на паперових та електронних носіях:

- дозвільними документами органів державного управління в сфері надрокористування;

- необхідними геологічними матеріалами попередніх років;

- проектною документацією;

- поточною геологічною та техніко-економічною інформацією;

- результатами робіт та інтерпретації даних;

- звітною інформацією та статистичними даними (відомостями) тощо.

2.1.2. Своєчасно та в повному обсязі згідно з умовами цього Договору здійснювати оплату за виконані роботи.

2.1.3. Допускати на об'єкт моніторингу представників Виконавця, представництво яких оформлюється згідно з чинним законодавством України; надавати їм технічну допомогу та супроводжувати представників Виконавця на об'єкті.

2.1.4. Інформувати Виконавця про врахування наданих Виконавцем пропозицій щодо зміни послідовності і технології робіт для забезпечення виконання особливих умов користування надрами, визначених спеціальним дозволом на користування надрами та Угодою про умови користування надрами.

2.2. Замовник має право:

2.2.1. ___________ одержувати інформацію про хід виконання робіт, без втручання
                    (визначити періодичність)

в оперативно-господарську діяльність Виконавця.

2.3. Виконавець зобов'язаний:

2.3.1. Виконувати роботи з моніторингу та наукового супроводження надрокористування в строки, що визначені Календарним планом.

2.3.2. Надавати Замовнику пропозиції щодо зміни послідовності і технології робіт, якщо ті, що застосовуються, не забезпечують виконання особливих умов користування надрами, визначених спеціальним дозволом на користування надрами та угодою про умови користування надрами.

2.3.3. У разі виникнення потреби у внесенні змін та уточнень до Програми робіт надрокористувача - Замовника попередньо розглядати пропозиції Замовника та надавати відповідні рекомендації.

2.3.4. За результатами моніторингу та наукового супроводження подавати до Державної служби геології та надр України щорічний звіт в електронному вигляді та на паперових носіях, в якому відображаються:

- повнота та якість виконаних етапів робіт з користування надрами, дотримання нормативно-методичних документів;

- очікувані та фактичні зміни геологічного середовища під впливом проведених робіт з користування надрами;

- дотримання термінів виконання етапів, передбачених програмою робіт надрокористувача - Замовника;

- виявлені недоліки та рекомендації щодо їх усунення;

- додаткові заходи та роботи, необхідність у яких виникла у процесі реалізації програми.

2.4. Виконавець має право:

2.4.1. Отримувати від Замовника всі необхідні для виконання робіт геологічні матеріали та фактичні техніко-економічні показники і статистичні дані (відомості).

2.4.2. Брати участь у проведенні спеціальних геологічних, геофізичних, гідрогеологічних дослідних робіт з метою аналізу їх результатів і надання рекомендацій щодо методики проведення робіт.

2.4.3. Використовувати результати моніторингу для підготовки висновків і пропозицій щодо оптимізації проведення всіх етапів, визначених Програмою робіт надрокористувача (Замовника), своєчасної розробки технічних (технологічних) рішень по запобіганню несприятливого впливу робіт з користування надрами на геологічне середовище.

2.4.4. Залучати інші підприємства, установи, організації та окремих фахівців геологічної галузі за напрямками робіт для виконання частини робіт, передбачених цим Договором, залишаючись перед Замовником відповідальним Виконавцем.

2.4.5. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за виконані роботи.

2.4.6. Частково або в повному обсязі відмовитись від зобов'язань, взятих за цим Договором, у разі порушення Замовником умов цього Договору щодо своєчасної оплати послуг згідно з Календарним планом та розділом 5 цього Договору.

2.4.7. Інформувати Державну службу геології та надр України про виявлення подання Замовником недостовірної інформації, а також про невиконання, неналежне виконання та/або порушення Замовником умов цього Договору.

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Строки виконання робіт або їх етапів (підетапів) визначаються Календарним планом.

3.2. Строки виконання робіт або їх етапів (підетапів) можуть змінюватися за письмовою домовленістю Сторін з обов'язковим оформленням Сторонами Додаткової угоди до цього Договору.

3.3. Виконавець, в разі невиконання Замовником п. п. 2.1.1, 5.2 та 5.3 цього Договору або у випадках припинення/зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, має право без узгодження з Замовником призупинити виконання робіт або до моменту надходження коштів, або до моменту відновлення дії спеціального дозволу на користування надрами, попередньо надіславши письмове повідомлення про таке призупинення Замовнику та Державній службі геології та надр України.

3.4. У випадках припинення/зупинення та відновлення дії спеціального дозволу на користування надрами Замовник зобов'язаний письмово повідомити про це Виконавця протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання такої події.

4. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. По завершенню кожного підетапу Виконавець надає Замовнику підписаний ним Акт здавання-приймання виконаних робіт в 2-х примірниках та Звіт у письмовій формі.

4.2. Замовник протягом 5 робочих днів з дня одержання Звіту та Акта здавання-приймання виконаних робіт, якщо вони відповідають умовам Договору, зобов'язаний направити Виконавцю підписаний та належним чином оформлений Акт здавання-приймання виконаних робіт.

5. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість робіт за цим Договором визначається Протоколами узгодження договірної ціни на підставі Розрахунків вартості робіт на кожний календарний рік в межах дії Договору, у Додатках до цього Договору, які є його невід'ємними частинами.

5.2. Замовник перераховує Виконавцю попередню оплату у розмірі 100 % від вартості робіт за відповідним підетапом. Перерахування попередньої оплати здійснюється на підставі рахунку-фактури Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання рахунку-фактури.

5.3. Вартість робіт етапу (підетапу) за цим Договором може змінюватись у випадках зміни обсягів робіт за узгодженням Сторін шляхом підписання Додаткової угоди до цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

6.2. У разі несвоєчасної оплати авансу Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення виконання своїх зобов'язань з оплати.

6.3. У разі невиконання Замовником зобов'язань згідно з умовами цього Договору щодо своєчасної оплати послуг згідно з Календарним планом та розділом 5 цього Договору, Виконавець має право частково або в повному обсязі відмовитись від зобов'язань, взятих за цим Договором, внаслідок чого цей Договір припиняється (розривається) в односторонньому порядку. Для цього Виконавець не пізніше ніж за 10 днів до дати припинення Договору направляє Замовнику письмове повідомлення про односторонню часткову або в повному обсязі відмову від зобов'язань та повідомляє дату припинення (розірвання) Договору.

Одностороння відмова від зобов'язання не звільняє Замовника від відповідальності за порушення зобов'язання.

Про кожний факт невиконання, неналежного виконання та/або порушення Замовником умов цього Договору Виконавець інформує Державну службу геології та надр України для вжиття відповідних заходів реагування, в тому числі щодо дії спеціального дозволу на користування надрами.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Договору та виникли поза волею Сторін (катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

7.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 5 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Виконавець погоджується з тим, що дані, надані Замовником Виконавцю для виконання робіт за даним Договором, можуть містити конфіденційну інформацію.

8.2. Склад конфіденційної інформації та умови її охорони можуть визначатися окремою угодою про конфіденційність.

9. ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

9.1. Усі суперечності, які можуть виникнути стосовно цього Договору чи з його приводу, Сторони будуть прагнути вирішити шляхом взаємної згоди.

9.2. При недосягненні згоди між Сторонами спір вирішується у судовому порядку згідно з законодавством України.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Всі зміни, що вносяться до умов цього Договору, оформлюються Додатковими угодами, які є невід'ємними частинами цього Договору.

10.2. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни у відомостях про себе, що містяться у цьому Договорі, у термін 10 робочих днів з моменту виникнення таких змін.

10.3. Виконавець має право на ощадливе виконання робіт за умови забезпечення належної їх якості.

10.4. Цей Договір діє з та до закінчення дії Угоди про умови користування надрами від "___" ____ року N __, що є додатком до спеціального дозволу на користування надрами від "___" ____ року N __.

10.5. Договір з додатками, які є його невід'ємними частинами, складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Виконавця, а другий - у Замовника.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець:

Замовник:

 

 


ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ВІД ВИКОНАВЦЯ

ВІД ЗАМОВНИКА


 

Додаток N 1
до Договору N _____
на виконання робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування з видобування (геологічного вивчення)
_
від 20__ р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на _____ рік

N етапів

Найменування етапу (підетапу)

Строки виконання етапу (підетапу)

Вартість грн. з ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

 


Цей Календарний план є невід'ємною частиною Договору від "___" ____ року N __.

Від ЗАМОВНИКА

__________

М. П.

Від ВИКОНАВЦЯ:

________

М. П.


Додаток N 2
до Договору N _____
на виконання робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування з видобування (геологічного вивчення)
_
від 20__ р.


ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни

1. Ми, що нижче підписались:

від Виконавця - ___________ _____, який діє на підставі Статуту,

від Замовника - ___________ _____, який діє на підставі Статуту,

засвідчуємо, що Сторонами досягнута домовленість про ціну робіт з моніторингу та наукового супроводження об'єкта(ів) за 20__ рік, яка становить:

(                            ) гривень, в т. ч. ПДВ _________ грн. _____ коп.

2. Цей Протокол є невід'ємною частиною Договору від "___" ____ року N __.

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ВІД ВИКОНАВЦЯ
_____
М. П.

ВІД ЗАМОВНИКА
_____
М. П.".


8. Доповнити Методичні рекомендації додатком 9 в такій редакції:

"Додаток 9
до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, затверджених наказом Державної служби геології та надр України
від "___" 2012 N __


Інформація
стан виконання зобов'язань по укладених договорах з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

(назва спеціалізованого підприємства) за "__"_________ 20__ р.

п/п

Найменування надрокористувача

Номер та дата спеціального дозволу на користування надрами

Дата укладення договору

Дата закінчення дії договору

Кошторисна вартість виконання робіт

Стан виконання сторонами договору зобов'язань

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 


Керівник

(підпис)

П. І. Б.

 

 

М. П.".

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали