ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

НАКАЗ

від 27 червня 2018 року N 133

Про внесення змін до наказу ДАЗВ від 24 березня 2017 р. N 41 "Про затвердження Положення про порядок прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства"

Відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 N 939, Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 N 736 (Постанова N 736), з метою запровадження єдиного порядку здійснення заходів, спрямованих на забезпечення охорони державної таємниці та запобігання розголошенню службової інформації у Державному агентстві України з управління зоною відчуження під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства, наказую:

1. Викласти Положення про порядок прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства у Державному агентстві України з управління зоною відчуження, затверджене наказом ДАЗВ від 24 березня 2017 р. N 41 "Про затвердження Положення про порядок прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства" (Положення N 41), у новій редакції, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату ДАЗВ неухильно дотримуватися вимог цього Положення.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

В. В. Петрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства України з управління зоною відчуження
27 червня 2018 року N 133

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства у Державному агентстві України з управління зоною відчуження

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок взаємодії структурних підрозділів під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) у ДАЗВ з метою створення належних умов для міжнародного співробітництва.

1.2. За організацію роботи із зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва в ДАЗВ відповідає Голова або його заступник (згідно з розподілом повноважень) відповідно до розподілу повноважень. Безпосередньо організацію прийомів іноземців здійснюють відповідальні структурні підрозділи ДАЗВ, координацію і контроль здійснює відділ з міжнародного співробітництва та зв'язків з громадськістю.

1.3. Забезпечення режиму секретності під час прийому іноземців здійснює режимно-сектретний орган (далі - РСО) та інші структурні підрозділи ДАЗВ, залучені до виконання програми прийому, відповідно до Закону України "Про державну таємницю", Указу Президента України від 18 вересня 1996 р. N 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин", постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 736 "Про затвердження типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію" (Постанова N 736) (далі - Інструкція), Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. N 939 (далі - Порядок), та цього Положення.

2. Організація прийомів

2.1. Голова ДАЗВ або його заступники (згідно з розподілом повноважень), отримавши лист від іноземців з проханням про особисту зустріч (візит) у ДАЗВ, та у разі прийняття позитивного рішення щодо доцільності проведення заходу доручає відповідному структурному підрозділу ДАЗВ організацію проведення зустрічі, яка включає підготовку програми зустрічі.

2.2. Керівники структурних підрозділів ДАЗВ, у разі безпосереднього отримання інформації щодо візитів іноземців, готують доповідну записку на ім'я Голови ДАЗВ або заступників Голови ДАЗВ (згідно з розподілом повноважень) про надання дозволу на проведення зустрічі з пропозиціями щодо доцільності (недоцільності) зустрічі (візиту) із зазначенням строків, прізвищ відвідувачів, мети, очікуваних результатів та з наданням листа-звернення, зареєстрованого в службі діловодства ДАЗВ.

2.3. Рішення про можливість прийому ДАЗВ іноземців приймається Головою ДАЗВ або його заступником (згідно з розподілом повноважень), які вживають необхідних заходів для охорони державної таємниці.

2.4. Після отримання дозволу керівництва (резолюція на доповідній записці) на проведення зустрічі, завчасно, з урахуванням наявних відомостей щодо візиту, керівники відповідальних структурних підрозділів ДАЗВ повідомляють відділ з міжнародного співробітництва та зв'язків з громадськістю про підготовку Програми прийому у Державному агентстві України з управління зоною відчуження іноземних делегацій, робочих груп та окремих іноземців (далі - Програма).

2.5. Відповідальними структурними підрозділами ДАЗВ розробляється Програма за формою згідно з Додатком 2 до цього Положення, яка повинна містити:

назву організації, установи, підприємства, що представляє делегація, назву держави;

підставу візиту;

кількість членів делегації;

мету візиту/прийому делегації;

час початку зустрічі;

час закінчення зустрічі;

відповідального за виконання програми.

2.6. Програма підписується відповідальним за її виконання, керівником відділу з міжнародного співробітництва та зв'язків з громадськістю, погоджується з РСО та затверджується Головою ДАЗВ або його заступником (згідно з розподілом повноважень).

2.7. Копію затвердженої Програми та інші необхідні матеріали відповідальні структурні підрозділи ДАЗВ надають РСО для подальшого інформування Служби безпеки України.

2.8. У разі необхідності ознайомлення іноземців з відомостями, документами, що становлять державну таємницю або службову інформацію згідно Програми, виноситься рішення про надання такої інформації у відповідності до законодавства.

2.9. У разі коли під час прийому іноземців передбачається передача іноземцям в установленому законодавством порядку службової інформації, Голова ДАЗВ або за його дорученням керівник відповідального структурного підрозділу ДАЗВ своєчасно інформує у письмовій формі орган Служби безпеки України про склад іноземної делегації (групи) із зазначенням прізвищ, імен і посад її членів, період перебування та мету відвідування. Разом із зазначеною інформацією надсилається копія Програми.

2.10. Працівники ДАЗВ, які беруть участь у прийомі іноземців, діють лише в межах своєї компетенції та повноважень, наданих керівництвом ДАЗВ, забезпечуючи збереження державної таємниці.

2.11. Окрім представників підрозділу - ініціатора зустрічі, участь представника Відділу з міжнародного співробітництва та зв'язків з громадськістю під час проведення зустрічей з іноземцями є обов'язковою.

2.12. Під час прийому і проведення роботи з іноземцями забороняється залишати іноземців у службових приміщеннях та на території ДАЗВ без супроводу.

2.13. Проведення ділових зустрічей з іноземцями здійснюється безпосередньо в окремо виділених і належним чином обладнаних приміщеннях (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26, каб. 208, коференц-зал).

2.14. Відділ з міжнародного співробітництва та зв'язків з громадськістю веде журнал обліку ділових зустрічей з іноземцями за формою, згідно з додатком 1 до цього Положення.

2.15. За результатами прийому іноземців відповідальний структурний підрозділ ДАЗВ складає у довільній формі звіт (додаток 3) про виконання Програми протягом п'яти робочих днів, в якому зазначаються:

відомості про іноземців, зміст проведених з ними бесід, інформація, яка використовувалася чи була передана їм, перелік відповідних матеріальних носіїв інформації (відомості документа, науково-технічна документація);

інформація, яка була отримана від іноземців;

відповідні пропозиції та рекомендації за результатами візиту іноземців.

2.16. Звіт про виконання Програми затверджується Головою ДАЗВ або його заступником (згідно з розподілом повноважень). У разі передачі іноземцям документів або матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, копія затвердженого звіту протягом п'яти робочих днів надсилається органові Служби безпеки України, а також за рішенням Голови ДАЗВ іншим зацікавленим установам.

2.17. Програма, акт про результати проведення експертної оцінки та звіт про виконання Програми зберігаються у відділі з міжнародного співробітництва та зв'язків з громадськістю в окремій справі, що передбачається номенклатурою справ.

2.18. У разі необхідності в одночасному забезпеченні охорони службової інформації та режиму секретності під час міжнародного співробітництва захист службової та секретної інформації проводиться відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. N 939.

2.19. Копії всіх документів, підписаних стосовно та під час прийому, обов'язково додаються до звіту про виконання Програми. Копія звіту надається РСО.

 

Начальник відділу з
міжнародного співробітництва та
зв'язків з громадськістю

К. С. Павлова

 

Додаток 1
до Положення про порядок прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства

ЖУРНАЛ
обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, робочими групами та окремими іноземцями


(найменування організації)

N

Час перебування

П. І. Б. іноземців (країна, установа, організація)

Мета прийому (П. І. Б. відповідальної за прийом особи)

Підрозділи, з роботою яких ознайомилися іноземці

Посадові особи, які брали участь у заході

Підсумки прийому (зазначаються відомості про виконання програми проведення заходу, відомості про передачу службової інформації)

Номер справи, тому, аркушів, що передані іноземцям

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про порядок прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження
В. В. Петрук
"___" 20__ р.

ПРОГРАМА
прийому у Державному агентстві України з управління зоною відчуження іноземних делегацій, робочих груп та окремих іноземців

__
(назва організації, установи, підприємства, що представляє делегація (окремі іноземці), назва держави)

Підстава візиту: ___________
                                                                                           (лист, розпорядження, інше)

Кількість членів делегації __
(*додається окремий список "Відомості про іноземців" у двох примірниках із зазначенням прізвища, імені, посади, місця роботи, наукового звання та інших даних про кожного члена делегації).

Мета візиту/прийому делегації: _________
__

Час початку зустрічі _______

Час закінчення зустрічі ____

Дата прийому

Час прибуття, місце зустрічі, обговорення програми візиту

Зустрічають: П. І. Б., посада
Приймають: П. І. Б., посада
Присутні: П. І. Б., посада
Супроводжує: П. І. Б., посада

Відповідальний за виконання програми
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, телефон)

____

____

Відділ з міжнародного співробітництва та зв'язків з громадськістю

____

____

Головний спеціаліст з питань режиму секретності

____

____

"___" 20__ р.

 

 

*Відомості про іноземців

N

Ім'я

Прізвище

Посада

Місце роботи

Інше

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення про порядок прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства

ЗВІТ
за результатами _______

м. Київ

"___" 20__ року

Учасники зустрічі з іноземної сторони:

Учасники зустрічі з української сторони:

Висновок проведення зустрічі

Відповідний структурний підрозділ ДАЗВ

___________ П. І. Б.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали