ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 серпня 2011 року N 201

Про внесення змін до наказу Держкомстату від 02.08.2005 N 224 "Про затвердження Методики розрахунку інтегрального індексу виробництва"

Відповідно до статей 8, 12, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання, наказую:

1. Унести зміни, схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації, до Методики розрахунку інтегрального індексу виробництва (враховуючи індекси промислової та будівельної продукції), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 02.08.2005 N 224, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л. М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методики, затвердженої цим наказом.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) довести Методику, затверджену цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови

В. О. Піщейко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
02.08.2005 N 224
(у редакції наказу Держкомстату
від 05.08.2011 N 201)

МЕТОДИКА
розрахунку інтегрального індексу виробництва (враховуючи індекси промислової та будівельної продукції)

Передмова

Методика розрахунку інтегрального індексу виробництва, враховуючи індекси промислової та будівельної продукції, підготовлена в межах виконання загальної роботи Держкомстату з адаптації міжнародних рекомендацій і стандартів в галузі статистики підприємств.

Нову редакцію методики розроблено з метою актуалізації термінології, а також удосконалення інструментарію для вимірювання динаміки обсягів виробництва будівельної продукції.

Зміни внесено за результатами співпраці в рамках проекту "Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень" (Угода N 4729/18 на Консультаційні послуги), який здійснювався за підтримки Світового банку.

Методика призначена для використання у практичній діяльності органів державної статистики, в наукових та освітянських цілях, а також всіма, хто цікавиться статистикою промисловості і будівництва.

Нова редакція методики підготовлена фахівцями департаменту статистики виробництва Держкомстату на базі методики, розробленої співробітниками Науково-технічного комплексу статистичних досліджень і Держкомстату та затвердженої наказом Держкомстату від 02.08.2005 N 224.

Методика у новій редакції схвалена на засіданні Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату 12.07.2011 р.

1. Основні терміни та визначення

При визначенні інтегрального індексу виробництва використовується така термінологія:

Товари-представники - набір товарів, профільних для певного виду діяльності (на рівні групи, класу), які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням в певних групі чи класі КВЕД (n).

КВЕД - класифікація видів економічної діяльності (ДК 009: 2005).

НПП - Номенклатура продукції промисловості, затверджена наказом Держкомстату України від 30.08.2002 N 320 (зі змінами).

ДКБС - державний класифікатор будівель та споруд (ДК 018-2000).

Базисний рік - рік, дані якого вибрані за основу для порівняння, як правило рік, що закінчується цифрою 5 чи 0 (b).

Продукція тривалого циклу виробництва - продукція підприємств, виробничий цикл якої перевищує два місяці, це продукція промислових підприємств турбо-, судно-, літакобудування тощо та продукція будівельних підприємств.

Відпрацьовано людино-годин - людино-години, фактично відпрацьовані зайнятими у виробництві промислової продукції з тривалим циклом (T).

Обсяг будівельних робіт, виконаних власними силами - вартість робіт за видом діяльності "Будівництво", виконаних власними силами юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємств) за укладеними договорами підряду (у тому числі з фізичними особами).

Додана вартість - утворені первинні доходи, отримані в результаті безпосередньої участі у процесі виробництва (D).

Індекси цін (дефлятори) - використовуються для перерахунку вартості випуску промислової та будівельної продукції у фактичних цінах у ціни базисного року.

2. Загальні положення

Індекс промислової продукції

Відповідно до КВЕД під промисловістю розуміється економічне угруповання, що складається із підприємств, діяльність яких віднесена до секцій "C", "D", "E".

Згідно з міжнародними стандартами показник "індекс промислової продукції" характеризує собою зміну створеного у промисловості обсягу валової доданої вартості за факторною вартістю (тобто за виключенням будь-яких податків на виробництво) за періоди, що обрані для порівняння. Базовою формулою для цього індексу є стандартний індекс фізичного обсягу Ласпейреса:

 

,

(1)

де t - звітний період;

b - базисний період;

q - кількість продукції у натуральних одиницях;

p - ціни на готову продукцію;

a - ціни на матеріали;

d - кількість матеріалів у натуральних одиницях;

N - кількість i-тих товарів (товарних груп);

M - кількість j-тих матеріалів, сировини.

Через неможливість реалізації цієї формули на практиці у повному обсязі постає необхідність пошуку спрощеного підходу до побудови індексу.

В основу даної методики покладено загальновизнаний метод, так званого, постійного набору продуктів (товарів-представників), який використовується міжнародними статистичними службами і більшістю країн. Індекс виступає як середньозважена величина, основу вагової структури якої складають дані про розподіл доданої вартості між промисловими видами діяльності, із відповідних індивідуальних індексів кожного товару.

Базисною інформацією для побудови індексу є дані про виробництво продукції у натуральному виразі без спроби визначення спожитих сировини і матеріалів. При цьому припускається, що структура доданої вартості за видами економічної діяльності є постійною для певного відрізку часу. Вона фіксується в ваговій системі розрахунку індексу. В результаті вихідна формула Ласпейреса трансформується і приймає наступний вигляд:

 

,

(2)

де t - звітний період;

b - базисний період;

q - кількість продукції у натуральних одиницях;

p - ціни на готову продукцію;

i - кількість товарів (товарних груп);

N - кількість i-тих товарів (товарних груп).

Усі експериментальні розрахунки індексу були апробовані впродовж декількох років і виконувались на основі Загального класифікатора галузей народного господарства та Загальнодержавного класифікатора продукції.

Індекс будівельної продукції

Індекс будівельної продукції також повинен в ідеалі вимірювати зміни у щомісячних обсягах доданої вартості, створеної в секції "F", за КВЕД.

Величина внеску будівельних підприємств у створення валового внутрішнього продукту безпосередньо визначається обсягом робіт, виконаних працівниками, зайнятими у цій галузі та кількістю відпрацьованих ними людино-годин.

В свою чергу будівництво є тривалим виробництвом, що ускладнює безпосереднє отримання якісних щомісячних дискретних даних.

Розрахунок індексу будівельної продукції базується на роботі з наявними даними щодо обсягів виробленої продукції (за видами продукції), отримання яких від респондентів можливе в короткі терміни. З огляду на зазначене в основу даної методики покладено розрахунок індексу на основі обсягів виробленої продукції.

Базовою формулою для цього індексу, як і для розрахунку індексу промислової продукції є стандартний індекс фізичного обсягу Ласпейреса (формула 1).

Усі експериментальні розрахунки виконувались з використанням ДК БС.

Розрахунки інтегрального індексу (загального для промисловості та будівництва) здійснювались на основі КВЕД.

3. Джерела інформації

3.1. Форма N 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)", за якою звітують підприємства та структурні підрозділи підприємств усіх форм власності, що займаються промисловою діяльністю:

- дані про виробництво видів продукції в натуральному або вартісному виразі.

3.2. Форма N 1-ПЕ (місячна) "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, обробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води":

- відпрацьовано людино-годин працівниками, зайнятими у виробництві з тривалим циклом;

- обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ, акцизного збору;

- середня чисельність працівників промислової діяльності (включаючи штатних та позаштатних працівників).

3.3. Форма N 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт":

- обсяг будівельних робіт, виконаних власними силами.

3.4. Форма N 1-підприємництво (річна; коротка, річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства":

- обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) (без ПДВ, акцизу);

- середня кількість працівників (включаючи штатних та позаштатних працівників);

- розрахункова величина доданої вартості, створеної у промислових видах діяльності за КВЕД (секції "C", "D", "E") та будівництві (секція "F").

3.5. Форма N 1П-НПП (річна; коротка, річна) "Звіт про виробництво промислової продукції"":

- вартість продукції по видах.

3.6. Форма N 1-ціни (пром) (місячна) "Звіт про ціни виробників промислової продукції".

3.7 Форма N 1-ціни (буд) (місячна) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві".

4. Порядок розрахунку індексу промислової продукції

Розрахунок індексу базується на представницькому, як правило, постійному переліку товарів. Використовується понад 1000 позицій НПП.

Переважна частина товарів-представників виступає у натуральному виразі.

По окремих товарах-представниках, по яких не можна врахувати продукцію коректно у натуральному виразі, використовуються вартісні дані з подальшим їх дефлятуванням.

По продукції з тривалим циклом виробництва - дані про відпрацьовані людино-години.

У щомісячних індексах частка окремих первинних рядів за видами інформації, що використовується, наведена у додатку.

Індекси, розраховані на рівні класу чи групи КВЕД, відповідно агрегуються в індекси до рівня розділу, підсекції, секції та по промисловості в цілому.

Алгоритм розрахунку складається з двох етапів:

4.1.1 етап:

а) розрахунок індексів по товарах, представлених в натуральному виразі, і оцінених у середньорічних цінах базисного року:

 

,

(3)

де t - звітний період;

b - базисний період;

qi.t, - кількість продукції за звітний місяць і в середньому за місяць базисного року;

- ціна одиниці продукції в середньому за місяць базисного року (розрахункова);

п - кількість товарів-представників в даному класі (групі) КВЕД, обраних для розрахунку.

Приклад:

Розрахунок по класу КВЕД 13.10 "Видобування залізної руди"

(відібрано два товари-представники)

Товари-представники

Випуск продукції

Середня ціна одиниці продукції у базисному році, грн.

місяць звітного року

в середньому за місяць базисного року

qi.t

 

 

Руди залізні не агломеровані, тис. т

5380,3

5246,2

45600,3

Концентрати залізорудні агломеровані, тис. т

4009,1

3656,9

20451,1

Індекс промислової продукції по класу КВЕД 13.10 за січень звітного року до середньомісячного значення базисного року буде дорівнювати:

Iq k.t / b =

5380,3 х 45600,3 + 4009,1 х 20451,1

5246,2 х 45600,3 + 3656,9 х 20451,1

х 100 = 104,2 %

б) розрахунок індексів по товарах, роботах (послугах), представлених у вартісному виразі, з використанням дефлятування, тобто коригування їх на індекс цін (дефлятор):

 

,

(4)

де t - звітний період;

b - базисний період;

Vj.t, - обсяг продукції по у-му товару-представнику на рівні класу (групи) КВЕД відповідно у звітному місяці і в середньому за місяць базисного року;

i pj.t / b - індекс цін виробників j-го товара-представника в період t, до середньомісячного значення базисного року;

m - кількість товарів, які беруть участь у розрахунку.

в) розрахунок індексів по продукції тривалого циклу виробництва базується на даних про відпрацьовані людино-години у звітному місяці у співставленні із середньомісячним значенням кількості відпрацьованих людино-годин у базисному році, скоригованих на індекс продуктивності праці:

 

,

(5)

де t - звітний період;

b - базисний період;

Тt, - кількість відпрацьованих людино-годин у звітному місяці і в середньому за місяць базисного року;

i pvt / b індекс продуктивності праці попереднього звітному року до базисного;

Kt l b - коефіцієнт змін у календарній кількості днів у звітному місяці до середньомісячного значення базисного року.

Продуктивність праці визначається як відношення величини реалізованої за рік продукції до середньої кількості працівників за відповідним видом діяльності, скориговане на зміну цін. Індекс продуктивності праці характеризує зміну продуктивності у попередньому році до базисного.

Приклад:

Розрахунок індексу промислової продукції тривалого циклу виробництва

Види діяльності

Код за КВЕД

Тt

Тb

i pt / b

Kt / b

ITk.t / b

Будування та ремонт суден

35.11

3016991

3671316

1,338

0,962

105,8

Авіаційна промисловість

35.3

6490591

2847944

1,125

0,962

246,6

Для класу КВЕД 35.11 "Будування та ремонт суден" індекс становитиме:

ITk.t / b = [3016991 : 3671316 х 1,338 х 0,962] х 100 = 105,8  %

4.2. 2 етап:

Розрахунок індексів по групі, розділу (підсекції, секції) КВЕД та промисловості в цілому, як середньозважених з індексів, розрахованих по класах (групах, розділах, підсекціях, секціях). За вагу використовується додана вартість по кожному класу (групі, розділу, підсекції, секції).

 

,

(6)

де N - кількість класів (груп, розділів, підсекцій, секцій);

Ik.t / b - індекс по k-му класу (групі, розділу, підсекції);

Dk.b - обсяг доданої вартості кожного класу (групи, розділу, підсекції, секції) в базисному році;

(Ik.t / b = Iqk.t / b або Ipk.t / b або ITk.t / b).

Аналогічно здійснюється розрахунок індексів для кожного з місяців року, наприклад, за попередній звітному місяць.

5. Алгоритм розрахунку індексу будівельної продукції

Формування індексу будівельної продукції в цілому по виду діяльності "Будівництво" (секція "F") здійснюється, як сума середньозважених з індексів будівництва будівель і споруд, розрахованих як відношення обсягу виробленої продукції у звітному місяці до середньомісячного значення обсягу виробленої продукції у базисному році (які скореговані на відповідні індекси цін на будівництво будівель та інженерних споруд). За вагу обрано питому вагу складових будівельної продукції по кожному її виду у базисному році.

 

,

(7)

де Vct - обсяг робіт, виконаних на будівництві будівель у поточному місяці;

- середньомісячний обсяг робіт, виконаних на будівництві будівель у базисному році;

ict / b - індекс цін на будівельно-монтажні роботи на будівництві будівель, розрахований до середньомісячного значення у базисному році;

- питома вага доданої вартості будівництва будівель у доданій вартості будівництва будівель та споруд у базисному році;

Vingt - обсяг робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд у поточному місяці;

- середньомісячний обсяг робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд у базисному році;

- індекс цін на будівельно-монтажні роботи на будівництві інженерних споруд, розрахований до середньомісячного значення у базисному році.

- питома вага доданої вартості споруд у доданій вартості будівництва будівель та споруд у базисному році.

Приклад:

Розрахунок індексу будівельної продукції за червень звітного року

Види будівельних робіт

Коди за ДКБС

Vct

 

Vingt

 

 

it / b

 

Будівлі

1

3785195

2674381

х

х

0,44

1,358

 

Інженерні споруди

2

х

х

2539539

209497 4

0,56

1,348

 

Разом

х

х

х

х

х

х

1,365

 

Для будівельної продукції індекс становитиме:

Iconstrt / b = [(3785195 : 2674381 : 1,358) х 0,44 + (2539539 : 2094974 : 1,348) х 0,56] х 100 = 96,2 %.

6. Розрахунок інтегрального індексу виробництва

 

,

(8)

де t - звітний період;

b - базисний період;

- індекс промислової продукції;

- індекс будівельної продукції;

- обсяг доданої вартості, створеної відповідно у промисловості та будівництві у базисному році.

Di.b - загальний обсяг доданої вартості.

7. Розрахунок індексів за період

Розрахунок похідних індексів для порівняння інтегрального індексу по окремих видах економічної діяльності до будь-якого періоду, обраного за базу.

Індекс за місяць поточного року до відповідного місяця попереднього року визначається у такий спосіб:

It / t-1 =

It / b
________
It-1 / b

х 100

(9)

Індекс за період визначається як співвідношення сум помісячних індексів, що складають обрані періоди.

Наприклад, індекс першого кварталу 2005 року до першого кварталу 2004 року дорівнює:

 

,

(10)

де - індекс першого кварталу 2005 року до першого кварталу 2004 року;

- індекси січня, лютого та березня 2005 року до відповідних місяців базисного року;

- індекси січня, лютого та березня 2004 року до відповідних місяців базисного року.

Цей порядок є ідентичним прямому співставленню середньомісячних обсягів, оскільки дані за базисний рік арифметично скорочуються.

Публікація індексів здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

Список використаних джерел

1. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності. (NACE, Rev. 1.1 - 2002) ДК-009:2005. Київ: Держспоживстандарт України, 2005.

2. Номенклатура продукції промисловості // Наказ Держкомстату України N 320 від 30.08.2002 (зі змінами) - К.: Державний комітет статистики України, 2010.

3. Державний класифікатор України. Державний класифікатор будівель та споруд. ДК 018-2000. - К.: Держстандарт України, 2000.

4. Васєчко О. О. Методологічні засади формування короткотермінової статистики промисловості // Экономика промышленности: сб. научн. тр. / НАН Украины, Институт экономики промышленности - Донецк, 2002, с. 41 - 51.

5. Васєчко О. О. Визначення динаміки продукції з тривалим циклом виробництва // Економіка: проблема теорії та практики, 2004, с. 11 - 20.

6. Васєчко О. О. Регіональний аспект впровадження нового індексу виробництва // Формування ринкових відносин в Україні, 2005, Випуск 5, с. 41 - 44.

7. Головко В. А., Васєчко О. О. Індекс промислового виробництва України // Економіка України, 2002, N 4. - К., 2002, с. 26 - 29.

8. Кремлев Н. Д. Промышленные индексы региона: проблемы и опыт // Вопросы статистики, 2003. - N 5. - с. 43 - 46.

9. Ревенко А. Ф. Промышленная статистика США - М.: Статистика, 1971. - 296 с.

10. Ревенко А. Ф. До переходу на нові індекси промислового та сільськогосподарського виробництва // Статистика України, 1998. - N 4. - с. 26 - 29.

11. Ротштейн А. И. Очерки промышленной статистики СССР. - М.: Статистика, 1964. - 518 с.

12. Ульянов И. С. и др. Предпосылки и результаты пересмотра индекса промышленного производства // Экономический журнал ВШЭ, 2001. - том 5, N 3 - с. 375 - 389.

13. Методология краткосрочной статистики предприятий. Описание и основные принципы. Третье издание, Люксембург. Бюро официальных публикаций Европейских сообществ, 2006, ISBN 92-79-01295-9, ISSN 17-25-0099.

14. Основні Європейські економічні показники. Зведена інформація про індекс виробництва в будівництві. - Євростат, 2008.

15. Strategies for measuring industrial structure and growth // United Nations. - New York. 1994. - 91 с.

15. Legal texts relating to the European business statistical system // Eurostat. - Luxemburg. 1998. - 421 с.

 

Додаток

Склад первинних рядів даних для розрахунку індексу промислової продукції*

(у відсотках)

Види рядів даних

Частка у загальній кількості рядів

Частка у вазі (додана вартість)

Всього

100

100

Ряди у натуральних одиницях виміру

81

89

Ряди у вартісному вигляді (та змішані)

16

9

Ряди у відпрацьованих людино-годинах

3

2


* - інформація може уточнюватись та змінюватись

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали