МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2012

м. Київ

N 291


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 травня 2012 р. за N 826/21138

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 17 вересня 2003 року N 342

Відповідно до підпунктів 7.123 (Положення N 500/2011) та 7.124 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (Положення N 500/2011), затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500, та з метою здешевлення процесу ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби

НАКАЗУЮ:

1. Абзац четвертий пункту 2 наказу Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року N 342 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2003 року за N 909/8230, виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики України, що додаються.

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про ветеринарну картку до паспорта великої рогатої худоби, затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року N 342, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2003 року за N 911/8232 (із змінами).

4. Паспорти великої рогатої худоби, ветеринарні картки до паспортів великої рогатої худоби, бирки для ідентифікації великої рогатої худоби, видані до набрання чинності цим наказом, є чинними.

5. Бланки паспортів великої рогатої худоби, бланки ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби, бирки для ідентифікації великої рогатої худоби, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.

6. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

О. В. Сень

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України

В. М. Горжеєв

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. О. Порошенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
22.05.2012 N 291

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 травня 2012 р. за N 826/21138


Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики України

1. У Положенні про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року N 342, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2003 року за N 909/8230:

1.1. У главі 1:

1.1.1. У пункті 1.5:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"паспорт великої рогатої худоби (далі - паспорт тварини) - документ, що містить дані стосовно тварини, її переміщення, власників/утримувачів, місцезнаходження, засвідчує дані стосовно ветеринарно-санітарного стану господарства, де перебуває тварина, факт проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і профілактичних обробок та є супровідним документом при будь-якому переміщенні тварини;";

абзац дванадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять першим.

1.1.2. Абзац восьмий пункту 1.6 виключити.

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом восьмим.

1.2. Пункт 3.4 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.4. Усі тварини, що утримуються в господарстві, повинні бути ідентифіковані за допомогою двох бирок єдиного зразка для ідентифікації великої рогатої худоби (додаток 5), які прикріплюються на кожне вухо тварини і не змінюються протягом усього її життя. На обох бирках указується один і той самий ідентифікаційний номер, який дає змогу індивідуально ідентифікувати кожну тварину.

Ідентифікаційний номер, нанесений на бирці, складається з 12 символів і має таку структуру:

позиції 1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO3166;

позиції 3 - 12 - десять цифр ідентифікаційного номера тварини, з яких чотири останні цифри - робочий номер тварини.

Офіційний колір бирки для ідентифікації великої рогатої худоби - жовтий.".

1.3. У главі 5:

1.3.1. У пункті 5.1:

у другому реченні абзацу другого слова та цифри "або відомості тварин для оформлення і видачі ветеринарної картки до паспорта великої рогатої худоби (додатки 10, 11) і повертає їх власнику/утримувачу" виключити;

в абзаці третьому слова "разом з відомістю тварин для оформлення і видачі ветеринарної картки до паспорта великої рогатої худоби (за її наявності)" виключити.

1.3.2. У пункті 5.2:

у першому реченні слова "Оформлені паспорт тварини і ветеринарна картка передаються" замінити словами "Оформлений паспорт тварини передається";

друге речення викласти в такій редакції:

"У триденний строк після надходження до державної установи ветеринарної медицини паспорт тварини підписується та засвідчується печаткою спеціаліста державної установи ветеринарної медицини та передається власнику/утримувачу тварини або уповноваженій ним особі".

1.4. У главі 6:

1.4.1. У пункті 6.2:

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"При зверненні власника/утримувача спеціаліст державної установи ветеринарної медицини вносить до паспорта тварини дані стосовно проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і профілактичних обробок, проставляє свій підпис та засвідчує записи печаткою державної установи ветеринарної медицини";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим.

1.4.2. Абзаци сьомий та восьмий пункту 6.3 виключити.

1.5. Абзац шостий пункту 7.4 глави 7 викласти в такій редакції:

"Якщо на тварину видано паспорт великої рогатої худоби і спеціалістом державної установи ветеринарної медицини прийнято рішення про утилізацію тварини, спеціаліст, який прийняв рішення, вносить у поле "Особливі відмітки" паспорта тварини записи про необхідність утилізації тварини, причину утилізації та дату внесення записів, проставляє свій підпис та засвідчує записи печаткою державної установи ветеринарної медицини. Після цього тварина направляється на ветсанзавод для утилізації лише з паспортом великої рогатої худоби.".

1.6. У тексті Положення слова "і ветеринарної картки", "та ветеринарної картки", "та/чи ветеринарної картки", "та/або ветеринарної картки", "з ветеринарною карткою", "ветеринарна картка" "ветеринарна картка до паспорта" в усіх відмінках виключити.

1.7. У розділі 5 додатка 2 до Положення слова "Видати ветеринарну картку  - так  - зеленого кольору  - жовтого кольору. Ветеринарна картка дійсна до " виключити.

1.8. Додаток 5 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

1.9. Додатки 10, 11 до Положення виключити.

У зв'язку з цим додатки 12, 13 вважати відповідно додатками 10, 11.

У тексті Положення посилання на додатки 12, 13 замінити посиланням відповідно на додатки 10, 11.

1.10. Додаток 11 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

2. У Положенні про паспорт великої рогатої худоби, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року N 342, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2003 року за N 910/8231:

2.1. У главі 1:

2.1.1. У пункті 1.2 слова "є бланками документів суворого обліку" виключити.

2.1.2. В абзаці другому пункту 1.3 слова "та ветеринарної картки до паспорта" виключити.

2.2. У главі 2:

2.2.1. У третьому реченні пункту 2.1 слова "та ветеринарну картку" виключити.

2.2.2. Пункт 2.4 викласти у такій редакції:

"2.4. Обмін паспортів проводиться у разі, якщо:

власником/утримувачем були встановлені розбіжності в записах паспорта із записами книги обліку тварин;

паспорт став непридатним для користування.

При зміні епізоотичної ситуації в господарстві та в зоні походження тварини рішення про обмін паспорта тварини приймається державною установою ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство;".

2.2.3. Пункт 2.11 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Дані до паспорта вносить спеціаліст державної установи ветеринарної медицини, який проставляє свій підпис та засвідчує записи печаткою державної установи ветеринарної медицини. В поле "Ветеринарні дослідження та обробки" паспорта великої рогатої худоби, виданого в обмін чи замість втраченого, вносяться дані про останні проведені обробки/дослідження.".

2.3. Пункт 3.9 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.9. До паспорта вноситься така інформація:

про захворювання, які були виявлені в зоні походження тварини;

благополучне чи ні господарство щодо інфекційних та інвазійних хвороб;

якщо господарство неблагополучне, вказується, щодо яких хвороб;

дата занесення інформації щодо благополуччя зони походження тварини та господарства;

прізвище спеціаліста державної установи ветеринарної медицини, який вносив інформацію;

про ветеринарні дослідження та обробки.

Внесені записи до паспорта підписуються спеціалістом ветеринарної медицини, під контролем якого перебуває господарство, та засвідчуються печаткою державної установи ветеринарної медицини.

Інформацію про ветеринарні дослідження та обробки заносять до паспорта перед вибуттям тварини з господарства. При цьому вказують дату проведення досліджень, назву дослідження, його результат (реакція тварини на вакцинацію/дослідження/обробку), дату та номер експертного висновку, посаду спеціаліста державної установи ветеринарної медицини, який заповнював ветеринарну картку.

Вносити до паспорта записи, не передбачені цим Положенням, забороняється.".

2.4. Додатки 1, 2 до Положення викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

Додаток 5
до Положення про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби


Зразок бирки вушної для ідентифікації великої рогатої худоби

Порожниста частина

Вхідна частина

   

   


Параметри бирки

Товщина ліній

Висота знаків

порожниста частина

вхідна частина

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Код країни

1 mm

5 mm

6 mm

5 mm

6 mm

Шість перших цифр ідентифікаційного номера

1 mm

5 mm

6 mm

5 mm

6 mm

Чотири останні цифри ідентифікаційного номера

3 mm

20 mm

28 mm

12 mm

20 mm


 

Додаток 11
до Положення про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби


АКТ
НА ВІДПРАВЛЕННЯ ПАСПОРТІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА ЗНЯТИХ З ТВАРИН БИРОК

Реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин  
_
         (найменування господарства суб'єкта господарювання / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника
                                                                                            (утримувача))
_
        (код платника податків згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
             та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
                        реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
                                                  орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

Місцезнаходження /   
місце проживання _________
                                                         (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс)


N
з/п

Ідентифікаційний номер тварини

Кількість бирок
(1 - одна,
2 - дві)

Серія та номер паспорта

Дата забою (утилізації) тварини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відповідальна особа господарства

 

 

_______
(посада)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

М. П.

Дата заповнення  


 

Додаток 1
до Положення про паспорт великої рогатої худоби


Лицьовий бік


  

ВЕТЕРИНАРНА КАРТКА ДО ПАСПОРТА

Сторінка 1


У зоні походження виявлено захворювання на:


   
  


Господарство благополучне
щодо інфекційних та інвазійних хвороб
(непотрібне закреслити)

так


 

ні


 


   
  


Дата

 


Прізвище

 


М. П.


ВЕТЕРИНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБРОБКИ
(заповнюється перед вибуттям тварини з господарства)

N
з/п

Дата

Назва дослідження, вакцинації чи обробки

Результат
(дата і N експертного висновку)

Посада, підпис спеціаліста ветеринарної медицини, печатка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВЕТЕРИНАРНА КАРТКА ДО ПАСПОРТА

Сторінка 2


ВЕТЕРИНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБРОБКИ
(заповнюється перед вибуттям тварини з господарства)

N
з/п

Дата

Назва дослідження, вакцинації чи обробки

Результат
(дата та N експертного висновку)

Посада, підпис та печатка спеціаліста ветеринарної медицини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зворотний бік


ПЕРЕМІЩЕННЯ

N
з/п

Дата вибуття/
прибуття

Реєстраційний N господарства вибуття/прибуття

Дані про власника та господарство

Код вибуття/
прибуття

Підпис/печатка власника тварини

   
  

 

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

Причина прибуття:
10 - купівля; 11 - одержано в обмін; 12 - дарування, спадщина; 13 - оренда (пансіон); 14 - випас; 15 - на м'ясокомбінат, бойню, забійний пункт; 16 - на ветсанзавод; 17 - імпорт; 18 - інші

Причина вибуття:
20 - продаж; 21 - племпродаж; 22 - передано в обмін; 23 - дарування, спадщина; 24 - передано в оренду (пансіон); 25 - на випас; 26 - забій; 27 - загибель (падіж); 28 - утилізація; 29 - експорт; 30 - інші


 

Додаток 2
до Положення про паспорт великої рогатої худоби


ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка "Паспорт великої рогатої худоби"

1. Формат бланка - 210 х 297 мм.

2. Розміри сторінки 210 х 148 мм, де 210 мм є вертикальним розміром.

3. Основні технічні характеристики паперу для виготовлення бланків:

маса 1 кв. м - не менше 80 г;

білість - не менше 80 %.

4. Бланк має рамку шириною 1 мм та біле поле розміром 4 мм.

5. Нумерація бланка складається з двох літер та серії з шести цифр.

6. Лицьовий та зворотний боки бланка забарвлені в світло-коричневий колір.

7. Допускаються відхилення за всіма розмірами (крім товщини ліній дизайну та мікрошрифту) ± 0,5 мм, за кольором ± 10 відсотків.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали