Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 N 193

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.04.2019

м. Київ

N 642

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2019 р. за N 514/33485

Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 N 193

Відповідно до частини шостої статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Закон N 1314-VII) та з метою вдосконалення порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів

НАКАЗУЮ:

1. Пункт 3 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 лютого 2016 року N 193 "Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів" (Порядок N 193), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за N 278/28408, виключити.

2. Затвердити Зміни до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 лютого 2016 року N 193 (Порядок N 193), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за N 278/28408, що додаються.

3. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 6 Змін, затверджених цим наказом, який набирає чинності з 01 січня 2020 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

Голова Державної служби
України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

Керівник Секретаріату Спільного
Представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Голова СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16 квітня 2019 року N 642

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 травня 2019 р. за N 514/33485

ЗМІНИ
до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (Порядок N 193)

1. У розділі II:

у пункті 6:

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"У розділі "Засоби повірки" зазначаються перелік основних засобів повірки (еталонів, у тому числі стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - стандартні зразки)), допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання, які застосовуються під час повірки, а також їх опис та технічні характеристики.";

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"Відношення розширеної невизначеності (за довірчої ймовірності 95 %) значення величини, яку відтворює або вимірює еталон, до максимально допустимої похибки ЗВТ, що підлягає повірці, має бути не більше ніж один до трьох.";

абзац тридцять другий викласти в такій редакції:

"Наприкінці кожного пункту наводяться відповідні дані щодо характеристик ЗВТ.";

після пункту 7 доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Еталони, які застосовуються під час проведення повірки, мають бути калібровані з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів і відповідати вимогам ДСТУ OIML D 23.

Метрологічні та технічні характеристики допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання мають бути документально засвідчені.".

У зв'язку з цим пункти 8 - 23 вважати відповідно пунктами 9 - 24;

у пункті 12 слова "сплати за повірку" замінити словами "надання ЗВТ на повірку в разі сплати за її проведення";

після пункту 12 доповнити розділ новим пунктом 13 такого змісту:

"13. Роботи, пов'язані з проведенням повірки ЗВТ, можуть проводитися виконавцями з використанням еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання замовника цих робіт у межах діапазону вимірювання, наведеного в галузі уповноваження виконавця. Еталони, допоміжні ЗВТ та допоміжне обладнання замовника робіт мають відповідати вимогам пункту 8 розділу II цього Порядку.

Використання виконавцем під час проведення робіт з повірки ЗВТ еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, які належать замовнику таких робіт, допускається за наявності відповідного договору щодо використання еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, укладеного ним із замовником.".

У зв'язку з цим пункти 13 - 24 вважати відповідно пунктами 14 - 25;

у пункті 15 слова "установлених Мінекономрозвитку" замінити словами "установлених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями" від 13 жовтня 2016 року N 1747 (Наказ N 1747), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 року за N 1417/29547";

абзац третій пункту 16 викласти в такій редакції:

"Заявники, які погодили графіки, надають ЗВТ на періодичну повірку відповідно до погоджених строків або своєчасно письмово повідомляють виконавців про причини невиконання графіків.";

абзац четвертий пункту 17 виключити;

пункт 24 після слів "цією заявою" доповнити словами ", але не більшому, ніж передбачено методикою повірки.".

2. У розділі III:

у пункті 2 слова "допоміжних засобів повірки" замінити словами "допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання";

в абзаці п'ятому пункту 3 слова "і допоміжних засобів повірки" замінити словами ", допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання".

3. У розділі IV:

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Результати повірки ЗВТ, що випущені з виробництва і введені в експлуатацію до набрання чинності технічними регламентами щодо ЗВТ, вважають позитивними, якщо їх метрологічні та технічні характеристики відповідають вимогам нормативних документів, чинних на момент їх виробництва і введення в експлуатацію.";

у пункті 3:

після підпункту 1 доповнити пункт новим підпунктом 2 такого змісту:

"2) свідоцтво про повірку ЗВТ може бути оформлене:

на паперовому носії;

в електронній формі - у разі дотримання вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII) та цього Порядку;".

У зв'язку з цим підпункти 2 - 17 вважати відповідно підпунктами 3 - 18;

абзац третій підпункту 3 після слів "застосовуються для" доповнити словами "оформлення результатів";

підпункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Виробники тавр відповідають за своєчасність та якість виготовлення повірочних тавр та забезпечують виготовлення і відправлення виконавцям повірочних тавр не пізніше ніж за місяць до запланованого терміну їх застосування в разі подання замовлення та вчасної оплати;";

абзаци перший - третій підпункту 9 замінити абзацом такого змісту:

"9) зразки відбитків повірочних тавр та контрольних зразків повірочних тавр - етикеток зберігаються виробником тавр та відповідальними особами, призначеними виконавцем, протягом десяти років.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами другим, третім;

друге речення підпункту 14 доповнити словами "або наносять повірочне тавро - етикетку згідно з додатком 3 до цього Порядку".

4. У додатках до Порядку:

1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;

2) у додатку 2:

слова "назва нормативно-правового акта" замінити словами "назва нормативно-правового акта / нормативного документа";

примітки викласти в такій редакції:

"Примітки:

 

 

1. Для ЗВТ, що випущені з виробництва і введені в експлуатацію до набрання чинності технічними регламентами щодо ЗВТ, зазначають нормативний документ, який містить вимоги до них і був чинним на момент виробництва і введення в експлуатацію ЗВТ.

2. У додатку або на зворотному боці свідоцтва про повірку ЗВТ (якщо це передбачено методикою повірки або за письмовою вимогою заявника) наводять дані, одержані під час повірки.

3. Якщо одержані під час повірки дані наведено на зворотному боці свідоцтва про повірку ЗВТ або в додатку до нього, персонал, який проводив повірку ЗВТ, безпосередньо під наведеною інформацією повинен засвідчити її підписом та печаткою (у разі наявності) або відбитком повірочного тавра.

4. Якщо одержані під час повірки дані наводять у додатку до свідоцтва про повірку ЗВТ, усі сторінки додатка повинні бути пронумеровані та мати позначення номера свідоцтва, до якого складено додаток.";

3) додаток 3 викласти в новій редакції, що додається;

4) у додатку 4:

слова "назва нормативно-правового акта" замінити словами "назва нормативно-правового акта / нормативного документа";

доповнити додаток приміткою такого змісту:

"Примітка. Для ЗВТ, що випущені з виробництва і введені в експлуатацію до набрання чинності технічними регламентами щодо ЗВТ, зазначають нормативний документ, який містить вимоги до них і був чинним на момент виробництва і введення в експлуатацію ЗВТ.";

5) додаток 5 викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. М. Віткін

 

Додаток 1
до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів
(пункт 16 розділу II)

ГРАФІК
проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) на 20 __ рік

ПОГОДЖУЮ
________
(посада відповідальної особи, назва наукового
метрологічного центру, метрологічного центру,
повірочної лабораторії)

 
  ____   _____
  (код виду вимірювань)            (вид вимірювань)

ЗАТВЕРДЖУЮ
___
(керівник, найменування суб'єкта
господарювання)

______  
                   (підпис)                                (ініціали, прізвище)

___ 20__ року

 ___________

______   _______
                    (підпис)                            (ініціали, прізвище)

______ ___________ 20___ року

Місцезнаходження тел.
Код згідно з ЄДРПОУ _________
Поточний рахунок N ___
у _ МФО _
Індивідуальний податковий номер ___
Статус платника податку на прибуток

 

Місцезнаходження тел.
Код згідно з ЄДРПОУ _________
Поточний рахунок N ___
у _ МФО _
Індивідуальний податковий номер ___
Статус платника податку на прибуток

N
з/п

Категорія ЗВТ

Наймену-
вання та умовне позна-
чення ЗВТ

Метрологічні характеристики

Дата останньої повірки (місяць, рік)

Місце прове-
дення повірки

Підлягає повірці за місяцями у 20___ році (од.)

Код ЗВТ відпо-
відно до норм часу

Вартість повірки 1 од. ЗВТ без ПДВ станом на ______

клас точності, похибка

діапазон вимірю-
вання

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна особа за забезпечення єдності вимірювань

_
(підпис)

___
(прізвище, ім'я, по батькові)

тел. _________

Керівники повірочних підрозділів наукового метрологічного центру, або метрологічного центру, або повірочної лабораторії, що проводять повірку:

_________
(прізвище, ініціали)

________
(дата)

_
(підпис)

 

___
(прізвище, ініціали)

________
(дата)


(підпис)

Примітки:

 

 

1. Графи 1 - 6 та 8 - 19 заповнює суб'єкт господарювання, графи 7, 20, 21 заповнює науковий метрологічний центр, або метрологічний центр, або повірочна лабораторія, що проводить повірку.

2. Вартість повірки, зазначена в графі 21, змінюється у разі, якщо це передбачено законодавством України.

3. Рекомендації щодо складання графіка:

1) графіки на наступний рік у двох примірниках, затверджені керівниками заявників, надсилаються на погодження до виконавців, у яких планується проведення періодичної повірки ЗВТ;

2) графік складається фахівцями метрологічних служб або особою, відповідальною за забезпечення єдності вимірювань заявників, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, за кожним з наведених видів вимірювань:

EM - електрика та магнетизм;

L - довжина;

M - маса та пов'язані з нею величини;

PR - фотометрія;

IR - іонізуюче випромінювання;

T - термометрія;

TF - час і частота;

QM - хімія (кількість речовин);

AUV - акустика, ультразвук, вібрація;

3) можливість групування в одному графіку декількох видів вимірювань установлює підприємство, що проводить повірку;

4) ЗВТ, які у поточному році не підлягають періодичній повірці, до графіка не включаються;

5) рекомендований термін подання графіків на погодження - щороку до 01 грудня;

6) один примірник погодженого графіка надсилається заявнику, інший - зберігається у виконавця;

7) зміни та (або) доповнення до графіків можуть уноситися заявниками протягом року, на який було погоджено графіки;

8) за відсутності змін та доповнень погоджені графіки можуть бути продовжені на наступний рік за письмовою заявою заявника;

9) погодження графіків, змін та доповнень до них виконавці здійснюють безкоштовно.

 

Додаток 3
до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів
(підпункт 3 пункту 3 розділу IV)

ФОРМА І РОЗМІРИ
повірочних тавр

Вид тавра

Шифр тавра

Рисунок тавра

Латунне 15 мм

1

  

Латунний трафарет 30 мм

2

  

Каучукове 6 мм

3

  

Каучукове квартальне (індивідуальне) 18 мм

4

  

Сталеве квартальне 8 мм

5

  

Сталеве (індивідуальне) 6 мм

6

  

Сталеве 3,5 мм

7

  

Сталеве (тризуб) 1 мм

8

  

Сталева річна плашка (індивідуальна) 8 мм

9

  

Сталева квартальна плашка 8 мм

10

  

Примітки:

 

 

1. Дві арабські цифри (на рисунках - "02") позначають останні цифри року застосування тавра.

2. Одна арабська цифра (на рисунках - "4"), римські цифри (на рисунках - "IV") - номер кварталу року застосування тавра.

3. Дві великі літери української абетки (на рисунках - "МШ") - шифр повірочного тавра виконавця.

4. Одна літера (на рисунках - "А") - індивідуальний знак персоналу, що проводить повірку. Якщо потрібно виготовити велику кількість повірочних тавр для одного виконавця, перед літерою можна ставити додатковий цифровий символ від 1 до 9.

Форма повірочного тавра - етикетки

  

Примітки:

 

 

1. Арабські цифри від 1 до 12 позначають місяць застосування тавра, від 16 до 19 - рік застосування тавра; дві великі літери української абетки (на рисунку - "ПТ") - шифр повірочного тавра виконавця.

2. Повірочні тавра - етикетки можуть мати додаткові інформаційні поля з елементами голографічного або іншого захисту.

3. Зазначення дати застосування повірочного тавра - етикетки здійснюється шляхом проколювання відповідних полів.

 

Додаток 5
до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів
(підпункт 2 пункту 4 розділу IV)

ДОВІДКА
про результати інспекційної повірки законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, що належить

_______
(найменування суб'єкта господарювання)

N
з/п

Категорія, найменування та умовне позначення засобу вимірювальної техніки

Заводський номер

Результати зовнішнього огляду

Результати перевірки працездатності

Метрологічні характеристики

Фактична похибка

Позначення методики повірки

діапазон вимірювання (номінальне значення величини)

границі допустимої похибки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка.

За результатами зовнішнього огляду та перевірки працездатності ЗВТ у відповідних графах зазначається висновок щодо відповідності (невідповідності) ЗВТ установленим вимогам. У разі отримання негативних результатів зазначених операцій повірки надають їх стислий опис

Персонал, який проводив повірку

_____
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

Керівник виконавця

_____
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали