Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2010 року N 1458

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 грудня 2019 року N 585

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2010 року N 1458

З метою удосконалення та приведення у відповідність до законодавства положень Методичних рекомендацій, які використовуються головними розпорядниками коштів державного бюджету під час складання проєктів порядків використання коштів державного бюджету, наказую:

1. У преамбулі наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2010 року N 1458 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки проектів порядків використання коштів державного бюджету" (зі змінами) слова та цифри "З метою приведення нормативно-правових актів Міністерства фінансів України у відповідність з Бюджетним кодексом України від 08.07.2010" замінити словами та цифрами "Відповідно до статей 20 та 42 Бюджетного кодексу України".

2. Методичні рекомендації щодо підготовки проектів порядків використання коштів державного бюджету, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2010 року N 1458 (зі змінами) викласти в новій редакції, що додається.

3. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

Ю. Джигир

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 листопада 2010 року N 1458
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2019 року N 585)

Методичні рекомендації щодо підготовки проєктів порядків використання коштів державного бюджету

1. Ці Методичні рекомендації застосовуються головними розпорядниками бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) під час підготовки проєктів порядків використання коштів державного бюджету (далі - проєкти порядків).

2. Проєкти порядків використання коштів державного бюджету оформляються згідно з Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950, Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року N 870, та відповідно до Порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за N 381/10661.

3. Проєкти порядків розробляються відповідно до вимог частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України та з урахуванням цих Методичних рекомендацій.

Кожен проєкт порядку має назву, в якій викладається його короткий зміст.

У назві проєкту порядку не зазначається термін його дії.

Положення проєкту порядку викладаються у логічній послідовності, з метою забезпечення доступності його розгляду, правильності розуміння та застосування.

4. Проєкти порядків складаються за структурою, що включає такі частини:

загальні положення;

вимоги до використання бюджетних коштів;

бухгалтерський облік, фінансову та бюджетну звітність, контроль за використанням бюджетних коштів.

5. У загальних положеннях зазначаються:

1) цілі та напрями використання бюджетних коштів з урахуванням необхідності виконання завдань та здійснення заходів на виконання Указів Президента України, Програми діяльності Уряду, а також передбачених стратегічними, концептуальними та програмними документами Уряду, планами діяльності головних розпорядників на середньостроковий період.

Напрями використання бюджетних коштів - дії (заходи), пов'язані з наданням публічних послуг та/або забезпеченням надання таких послуг і спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми;

2) головний розпорядник, відповідальний виконавець бюджетної програми, розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, підстави та/або критерії залучення одержувачів бюджетних коштів (далі - одержувач) до виконання бюджетної програми та/або одержувач.

6. У частині, що стосується вимог до використання бюджетних коштів, зазначаються:

1) завдання або заходи головного розпорядника, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів, що забезпечують виконання бюджетної програми, з визначенням порядку звітування про її виконання (у тому числі щодо результативних показників) та заходів впливу у разі її невиконання.

Завдання або заходи мають узгоджуватися із завданнями бюджетної програми, цілями державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник;

2) у разі потреби порядок, терміни та підстави, а також критерії розподілу (перерозподілу) видатків між адміністративно-територіальними одиницями у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів;

3) конкурсні вимоги до інвестиційних проєктів, включаючи порядок та критерії їх відбору, а також критерії та умови визначення виконавців таких проєктів з урахуванням положень Порядку відбору інвестиційних проєктів, для реалізації яких надається державна підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року N 835 (Постанова N 835);

4) критерії та умови відбору суб'єктів господарювання, яким надається державна підтримка з бюджету, а також обсяги такої підтримки; умови та критерії конкурсного відбору позичальників та проєктів (програм), на реалізацію яких надаються кредити з бюджету; умови надання кредитів з бюджету та їх повернення; а також положення щодо здійснення контролю за їх поверненням.

До таких критеріїв та умов відбору суб'єктів господарювання та позичальників відносяться:

показники виробничої діяльності та платоспроможності;

дані про відсутність заборгованості із виплати заробітної плати, зі сплати податків і зборів та інших платежів до бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування;

наявність відповідного кадрового, науково-технічного, виробничого потенціалу для реалізації заходів бюджетної програми тощо.

Інші критерії та умови відбору суб'єктів господарювання визначаються виходячи з особливостей відповідної галузі;

5) положення щодо необхідності перерахування коштів за бюджетними програмами, які передбачають надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

У проєкті порядку зазначаються особливості виконання такої бюджетної програми;

6) шляхи погашення бюджетної заборгованості у разі її наявності.

У разі наявності кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років у проєктах порядків слід передбачати положення щодо її погашення у поточному бюджетному періоді;

7) у разі потреби - положення щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, умови і терміни поставки та проведення розрахунків.

Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

У разі необхідності можуть визначатися особливості здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти;

8) інші положення щодо особливостей бюджетної програми, зокрема:

для бюджетних програм, пов'язаних із будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом) виробничих та/або невиробничих об'єктів, у тому числі житла, - положення щодо визначення пріоритетного спрямування коштів на об'єкти з високим ступенем будівельної готовності, у тому числі за чергами та/або на виробничі об'єкти, які забезпечуватимуть більш високий рівень приросту виробництва продукції.

Положення щодо використання коштів державного бюджету на об'єкти капітального будівництва (реконструкцію, капітальний ремонт) визначаються з урахуванням вимог Порядку державного фінансування капітального будівництва (постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1764), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів та Порядку внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розміру (постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461), Порядку затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 1997 року N 995), а також положень інших нормативно-правових актів, що регламентують питання будівництва (реконструкції, капітального ремонту) у відповідній галузі за рахунок коштів державного бюджету;

для бюджетних програм, які передбачають виконання державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб та державного оборонного замовлення - у разі потреби вимоги щодо необхідності укладання державних контрактів та їх виконання, перерахування коштів на підставі укладених державних контрактів у межах бюджетних призначень, виділених на виконання державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб та державного оборонного замовлення;

для бюджетних програм, які передбачають здешевлення банківських кредитів, - положення щодо умов та критеріїв конкурсного відбору суб'єктів господарювання та проєктів (програм), умови компенсації з державного бюджету відсоткової ставки за кредитом;

для бюджетних програм, за якими надається державна підтримка суб'єктам господарювання, - механізм залежності обсягів такої підтримки від показників діяльності підприємств (обсягів виробництва товарів, робіт, послуг, доходів цих суб'єктів господарювання за відповідними видами діяльності тощо);

для бюджетних програм, в рамках яких передбачається реалізація проєктів економічного і соціального розвитку, що підтримуються іноземними державами, іноземними фінансовими установами, міжнародними фінансовими організаціями після схвалення таких проєктів в установленому порядку, - положення щодо проведення видатків за рахунок фінансових ресурсів, які отримані як надходження в рамках програм допомоги і грантів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ або як кредити (позики), що залучаються від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій у рамках проєктів;

для бюджетних програм, які передбачають придбання нерухомого та/або рухомого майна на умовах лізингу, - предмет лізингу та вимоги щодо необхідності укладання договору лізингу із дотриманням вимог Господарського кодексу України та іншого законодавства з цього питання.

7. У частині, що стосується бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності, контролю за використанням бюджетних коштів зазначаються вимоги щодо:

1) особливостей відображення у первинному та бухгалтерському обліку отриманих (створених) оборотних і необоротних активів бюджетними установами та одержувачами, у тому числі отриманих (створених) в результаті проведених централізованих заходів;

2) відкриття небюджетних рахунків в органах Казначейства та проведення операцій з використання коштів з таких рахунків, особливості реєстрації, обліку бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій з використання бюджетних коштів;

3) особливостей складання та подання звітів про виконання паспортів бюджетних програм, фінансової та бюджетної звітності;

4) подання головному розпоряднику розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачами інформації про виконання завдань і заходів, досягнуті результати та відповідної звітності про використання бюджетних коштів за формою, встановленою головним розпорядником;

5) здійснення учасниками бюджетного процесу заходів з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів; застосування визначених бюджетним законодавством заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у разі їх вчинення.

8. Проєкти порядків подаються головними розпорядниками до Міністерства фінансів України та інших заінтересованих органів для погодження в установленому порядку.

9. Проєкти порядків перевіряються заінтересованими органами на відповідність таким вимогам та критеріям:

чіткість, лаконічність змісту, однозначність трактування положень;

максимальна ефективність та результативність використання бюджетних коштів;

рівність доступу суб'єктів господарювання до фінансових ресурсів;

добросовісність конкуренції серед учасників;

відкритість та прозорість на етапах виконання бюджетної програми;

колегіальність, об'єктивність та неупередженість у прийнятті рішень;

запобігання проявам корупції.

10. Структурні підрозділи Міністерства фінансів України відповідно до переліку закріплених за ними бюджетних програм щотижнево здійснюють моніторинг інформації головних розпорядників і надають Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України інформацію щодо:

порядків використання коштів державного бюджету, затверджених постановами Кабінету Міністрів України;

порядків використання коштів державного бюджету, затверджених наказами головних розпорядників;

поданих до Кабінету Міністрів України проєктів порядків;

погоджених Міністерством фінансів України без зауважень проєктів порядків;

погоджених Міністерством фінансів України із зауваженнями проєктів порядків;

направлених Міністерством фінансів України до головних розпорядників зауважень щодо проєктів порядків;

вилучених з переліку бюджетних програм, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів.

Департамент державного бюджету Міністерства фінансів України щотижнево узагальнює інформацію щодо розробки та прийняття порядків використання коштів державного бюджету, надану відповідними структурними підрозділами Міністерства фінансів України.

На підставі зазначеної інформації Міністерство фінансів України доповідає Кабінету Міністрів України і повідомляє Комітет Верховної Ради України з питань бюджету про стан розробки та прийняття порядків використання бюджетних коштів.

За порушення термінів подання, розгляду і затвердження порядків використання бюджетних коштів до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, а посадові особи, з вини яких допущено такі порушення, несуть відповідальність згідно з законом.

 

В. о. директора Департаменту
державного бюджету

М. Босак
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали