Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 14 грудня 2015 року N 4611

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2017

м. Київ

N 4741

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 грудня 2017 р. за N 1470/31338

Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 14 грудня 2015 року N 4611

Відповідно до статті 46 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 40 пункту 4 (Постанова N 220), абзацу четвертого пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України (Постанова N 220), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства молоді та спорту України від 14 грудня 2015 року N 4611 "Про затвердження форми звітності N 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" та Інструкції щодо її заповнення" (Форма N 4611), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за N 18/28148, такі зміни:

у пункті 2:

після підпункту 2 доповнити пункт новим підпунктом 3 такого змісту:

"3) заклади фізичної культури і спорту, які перебувають у підпорядкуванні Міністерства оборони України;".

У зв'язку з цим підпункти 3 - 17 вважати відповідно підпунктами 4 - 18;

після підпункту 6 доповнити пункт новим підпунктом 7 такого змісту:

"7) органи управління освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій; виконавчі органи міських рад, об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст;".

У зв'язку з цим підпункти 7 - 18 вважати відповідно підпунктами 8 - 19;

підпункт 8 після слова "рад" доповнити словами ", об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст";

після підпункту 9 доповнити пункт новим підпунктом 10 такого змісту:

"10) відокремлені підрозділи національних спортивних федерацій;".

У зв'язку з цим підпункти 10 - 19 вважати відповідно підпунктами 11 - 20.

2. Унести зміни до форми звітності N 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" (Форма N 4611) та Інструкції щодо заповнення форми звітності N 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" (Форма N 4611), затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 14 грудня 2015 року N 4611, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за N 18/28148, виклавши їх в новій редакції, що додаються.

3. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом обов'язків.

 

Міністр молоді та спорту України

І. О. Жданов

 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Звітність

Звіт з фізичної культури і спорту

станом на 01 січня 20__ року

Подають

Строки подання

Навчальні заклади -
органам управління освіти

до 05 січня

Заклади фізичної культури і спорту Міністерства оборони України -
Міноборони

Органи управління освіти, підприємства, установи, організації, місцеві осередки фізкультурно-спортивних товариств, місцеві центри "Інваспорт", місцеві центри "Спорт для всіх" -
структурним підрозділам з фізичної культури та спорту

до 15 січня

Структурні підрозділи з фізичної культури та спорту, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, відокремлені підрозділи спортивних федерацій із статусом національної спортивної федерації, регіональні центри "Інваспорт", регіональні центри "Спорт для всіх", відокремлені підрозділи Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України -
регіональним структурним підрозділам з фізичної культури та спорту

до 30 січня

Регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту -
Мінмолодьспорту;
територіальним органам державної статистики

до 10 березня

Всеукраїнські організації фізкультурно-спортивних товариств, Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Міністерство оборони України, Управління "Укрспортзабезпечення" - Мінмолодьспорту

до 15 березня

Мінмолодьспорт -
Держстату (по Україні та адміністративно-територіальних одиницях, по сільській місцевості, по об'єднаних територіальних громадах сіл, селищ, міст)

до 25 березня


Форма N 2-ФК
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
14 грудня 2015 року N 4611
(у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України
від 14 листопада 2017 року N 4741)
за погодженням з Держстатом, ДРС, МОН, Міноборони, МВС, Національним комітетом спорту інвалідів України

Респондент:

Найменування / П. І. Б.: ____

Місцезнаходження / Місце проживання: __
_
       (поштовий індекс, Автономна Республіка Крим, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                                                                               N будинку/корпусу, N квартири/офіса)


 

I. Фізкультурні кадри

(на кінець звітного року)

(осіб)

 

N рядка

Кількість штатних працівників, усього

З них

жінок

мають спеціальну вищу освіту з фізичної культури і спорту

А

Б

1

2

3

Працівники сфери фізичної культури та спорту

1

 

 

 

у тому числі
дошкільних навчальних закладів

2

 

 

 

загальноосвітніх навчальних закладів

3

 

 

 

професійно-технічних навчальних закладів

4

 

 

 

закладів вищої освіти

5

 

 

 

позашкільних навчальних закладів

6

 

 

 

з них
дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (за винятком тренерів-викладачів)

6.1

 

 

 

шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю (за винятком тренерів з видів спорту, тренерів-викладачів, викладачів зі спорту)

7

 

 

 

спортивних споруд

8

 

 

 

навчальних закладів, підприємств, установ, організацій усіх типів

9

 

 

 

з них у спортивних та фізкультурно-оздоровчих клубах за місцем роботи громадян

9.1

 

 

 

місцем проживання громадян

9.2

 

 

 

місцем навчання громадян

9.3

 

 

 

структурних підрозділів з фізичної культури і спорту органів виконавчої влади (місцевого самоврядування) всіх рівнів

10

 

 

 

з них
центральних

10.1

 

 

 

обласних

10.2

 

 

 

районних

10.3

 

 

 

міських

10.4

 

 

 

об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст

10.5

 

 

 

фізкультурно-спортивних товариств та відомчих фізкультурно-спортивних організацій всіх рівнів

11

 

 

 

відокремлених підрозділів національних спортивних федерацій

12

 

 

 

тренери з видів спорту, тренери-викладачі, викладачі зі спорту

13

 

 

 

з них
тренери штатних національних збірних команд України з видів спорту

13.1

 

 

 

тренери штатних національних збірних команд України з видів спорту інвалідів

13.2

 

 

 

спортсмени-інструктори з видів спорту

14

 

 

 

з них
спортсмени-інструктори штатних національних збірних команд України з видів спорту

14.1

 

 

 

спортсмени-інструктори штатних національних збірних команд України з видів спорту інвалідів

14.2

 

 

 

спортсмени-інструктори штатних спортивних команд резервного спорту

14.3

 

 

 

інструктори з фізичної культури сільських та селищних рад, об'єднаних територіальних громад

15

 

 

 

спеціалісти з фізичної реабілітації (тренери-реабілітологи)

16

 

 

 

інші працівники фізичної культури та спорту

17

 

 

 

II. Спортивні споруди

(на кінець звітного року)

(одиниць)

Назва спортивної споруди

N рядка

Кіль-
кість спортив-
них споруд, усього

Кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні

Із кількості спортивних споруд

навчаль-
них закладів

фізкуль-
турно-
спортив-
них това-
риств та відомчих фізкуль-
турно-
спортив-
них органі-
зацій всіх рівнів

ДЮСШ усіх типів, ШВСМ, ЦОП, спеціа-
лізо-
ваних навчаль-
них закладів спортив-
ного профілю

підпри-
ємств, установ, органі-
зацій

присто-
совані для занять осіб з інвалід-
ністю

не працю-
вали про-
тягом року

включені до Єдиного електрон-
ного всеукра-
їнського реєстру спортив-
них споруд

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Спортивні споруди усіх видів

1

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі
стадіони з трибунами на 1500 місць і більше

2

 

 

 

 

 

 

 

 

легкоатлетичні ядра (арени), що не входять до складу стадіонів

3

 

 

 

 

 

 

 

 

легкоатлетичні манежі

4

 

 

 

 

 

 

 

 

площинні спортивні споруди

5

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
спортивні майданчики з тренажерним обладнанням

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивні майданчики з нестандартним тренажерним обладнанням

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

тенісні корти

5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

футбольні поля

5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

інші спортивні майданчики

5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

з рядка 5 спортивні споруди із синтетичним покриттям

6

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивні зали площею не менше 162 м2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

з них з тренажерним обладнанням

7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

плавальні басейни

8

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
50-метрові

8.1

 

 

 

 

 

 

 

 

25-метрові

8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

з рядка 8 криті плавальні басейни

9

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
50-метрові

9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

25-метрові

9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

9.3

 

 

 

 

 

 

 

 

стрілецькі тири криті і напіввідкриті на дистанцію не менше 25 метрів

10

 

 

 

 

 

 

 

 

стрілецькі стенди (круглі, траншейні)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

біатлонні стрільбища

12

 

 

 

 

 

 

 

 

стрільбища для стрільби з лука

13

 

 

 

 

 

 

 

 

велотреки

14

 

 

 

 

 

 

 

 

кінноспортивні бази

15

 

 

 

 

 

 

 

 

споруди зі штучним льодом

16

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
площею (30 х 61 м)

16.1

 

 

 

 

 

 

 

 

криті

16.2

 

 

 

 

 

 

 

 

веслувально-спортивні бази

17

 

 

 

 

 

 

 

 

веслувальні канали

18

 

 

 

 

 

 

 

 

водноспортивні бази

19

 

 

 

 

 

 

 

 

трампліни лижні

20

 

 

 

 

 

 

 

 

з них для фристайла

20.1

 

 

 

 

 

 

 

 

лижні бази

21

 

 

 

 

 

 

 

 

інші спортивні споруди

22

 

 

 

 

 

 

 

 

з них з тренажерним обладнанням

22.1

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Фінансування сфери фізичної культури та спорту

(у звітному році)

(тис. грн)

Назва видатку

N рядка

Викорис-
тано коштів, усього

У тому числі з:

держав-
ного бюджету

місце-
вих бюд-
жетів

з них

поза-
бюджет-
них надход-
жень

з них

облас-
них

район-
них та міст облас-
ного зна-
чення

міських
(крім міст облас-
ного зна-
чення), сільських та селищ-
них рад

об'єд-
наних тери-
торіаль-
них громад

громад-
ських орга-
нізацій фізкуль-
турно-
спортив-
ного спряму-
вання

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки усіх видів

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі
поточні видатки

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
оплата праці (за винятком працівників навчальних закладів, обслуговувального персоналу)

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарахування на оплату праці

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціальне забезпечення (стипендії, грошові винагороди спортсменам, тренерам)

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивні заходи, фізкультурно-оздоровча та навчально-тренувальна робота

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання спортивного обладнання та інвентарю

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатки на інші заходи та послуги

2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальні видатки

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
капітальний ремонт та реконструкція спортивних споруд

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво нових спортивних споруд

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Спортивна діяльність

(у звітному році)

(осіб)

Назва виду спорту

N рядка

Кіль-
кість осіб, які займа-
ються спортом, усього

У тому числі у

Із кіль-
кості осіб, які займа-
ються спортом, - кількість жінок

Кіль-
кість праців-
ників фізичної куль-
тури і спорту, які прово-
дять заняття, усього

З них

Із кількості пра-
цівників фізичної культури і спорту, які проводять заняття, - кількість жінок

Кількість членів відокремлених підрозділів національних спортивних федерацій, з них

ДЮСШ

ШВСМ

ЦОП

спеціа-
лізо-
ваних навчаль-
них закладах спортив-
ного профілю

спор-
тивних клубах

регіо-
нальних центрах "Інваспорт"

штатні тренери з видів спорту, тренери-
викладачі, викладачі зі спорту

тренери з видів спорту, тренери-
викладачі, викладачі зі спорту, які проводять заняття у спортив-
них клубах

які мають спеці-
альну вищу освіту з фізичної культури і спорту

спорт-
смени

тренери з видів спорту

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Усі види спорту

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літні олімпійські види спорту

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі
бадмінтон

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

баскетбол

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бейсбол

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бокс

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боротьба вільна

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боротьба греко-римська

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

важка атлетика

2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велосипедний спорт

2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
велоспорт - БМХ

2.8.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велосипедний спорт - трек

2.8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велосипедний спорт - шосе

2.8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велосипедний спорт - маунтенбайк

2.8.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

веслувальний слалом

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

веслування академічне

2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

веслування на байдарках і каное

2.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вітрильний спорт

2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водне поло

2.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

волейбол

2.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

волейбол пляжний

2.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гандбол

2.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гімнастика спортивна

2.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гімнастика художня

2.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гольф

2.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дзюдо

2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карате

2.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінний спорт

2.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

легка атлетика

2.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плавання

2.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плавання синхронне

2.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регбі

2.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скелелазіння

2.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

софтбол

2.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стрибки на батуті

2.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стрибки у воду

2.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стрільба з лука

2.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стрільба кульова

2.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стрільба стендова

2.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сучасне п'ятиборство

2.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теніс

2.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теніс настільний

2.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

триатлон

2.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тхеквондо (ВТФ)

2.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фехтування

2.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

футбол

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хокей на траві

2.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимові олімпійські види спорту

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі
біатлон

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бобслей

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гірськолижний спорт

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ковзанярський спорт

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кьорлінг

3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лижне двоборство

3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лижні гонки

3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

санний спорт

3.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скелетон

3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сноуборд

3.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стрибки на лижах з трампліна

3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фігурне катання на ковзанах

3.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фристайл

3.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хокей з шайбою

3.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шорт-трек

3.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неолімпійські види спорту

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі
авіамодельний спорт

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобільний спорт

4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомодельний спорт

4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

айкідо

4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аквабайк

4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акробатичний рок-н-рол

4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

альпінізм

4.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

американський футбол

4.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

армспорт

4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

багатоборство тілоохоронців

4.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

більярдний спорт

4.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

богатирське багатоборство

4.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бодібілдинг

4.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бойове самбо

4.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боротьба Кураш

4.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боротьба на поясах

4.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боротьба на поясах Алиш

4.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боротьба самбо

4.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боулінг

4.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вейкбординг

4.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вертолітний спорт

4.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

веслування на човнах "Дракон"

4.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

військово-спортивні багатоборства

4.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воднолижний спорт

4.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водно-моторний спорт

4.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гирьовий спорт

4.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го

4.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

годзю-рю карате

4.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голубиний спорт

4.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

городковий спорт

4.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дартс

4.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дельтапланерний спорт

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

джиу-джитсу

4.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

естетична групова гімнастика

4.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

змішані єдиноборства (ММА)

4.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карате JKA WF

4.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карате JKS

4.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карате WKC

4.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кікбоксинг ІСКА

4.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кікбоксинг WKA

4.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кікбоксинг WPKA

4.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кікбоксинг WАКО

4.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кікбоксинг ВТКА

4.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кіокушин карате

4.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кіокушинкай карате

4.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кіокушинкайкан карате

4.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кйокушінкаі карате унія

4.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

козацький двобій

4.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбат Дзю-Дзюцу

4.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбат самозахист ІСО

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

косіки карате

4.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кунгфу

4.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

літаковий спорт

4.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міні-гольф

4.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

морські багатоборства

4.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мотоциклетний спорт

4.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

панкратіон

4.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парапланерний спорт

4.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парашутний спорт

4.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пауерліфтинг

4.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практична стрільба

4.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пейнтбол

4.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перетягування канату

4.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

петанк

4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підводний спорт

4.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планерний спорт

4.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пляжний гандбол

4.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пляжний футбол

4.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повітроплавальний спорт

4.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пожежно-прикладний спорт

4.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поліатлон

4.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

професійний бокс

4.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

радіоспорт

4.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ракетомодельний спорт

4.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регбіліг

4.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

риболовний спорт

4.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роликовий спорт

4.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рукопашний бій

4.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньовічний бій

4.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сквош

4.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спорт із собаками

4.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спорт з літаючим диском

4.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спорт надлегких літальних апаратів

4.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивна аеробіка

4.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивна акробатика

4.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивне орієнтування

4.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивний бридж

4.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивний туризм

4.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивні танці

4.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортінг

4.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стронгмен

4.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

судномодельний спорт

4.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сумо

4.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таеквондо (ІТФ)

4.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таїландський бокс Муей Тай

4.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

танцювальний спорт

4.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

традиційне карате

4.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

українська боротьба на поясах

4.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

український рукопаш "Спас"

4.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

універсальний бій

4.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ушу

4.101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фітнес

4.102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

флорбол

4.103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

французький бокс Сават

4.104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фрі-файт

4.105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

футзал

4.106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фунакоші шотокан карате

4.107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хортинг

4.108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

черліденг

4.109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шахи

4.110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шашки

4.111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шотокан карате-до С.К.І.Ф.

4.112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види спорту осіб з інвалідністю

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі
армспорт

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бадмінтон

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

баскетбол

5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

баскетбол на візках

5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

біатлон

5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

більярдний спорт

5.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боротьба вільна

5.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боротьба греко-римська

5.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боулінг

5.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бочча

5.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велосипедний спорт - трек

5.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велосипедний спорт - шосе

5.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

веслування академічне

5.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вітрильний спорт

5.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водне поло

5.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

волейбол

5.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

волейбол сидячи

5.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гандбол

5.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гімнастика спортивна

5.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гімнастика художня

5.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гірськолижний спорт

5.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голбол

5.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дзюдо

5.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карате

5.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керлінг

5.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керлінг на візках

5.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінний спорт

5.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ковзанярський спорт

5.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

легка атлетика

5.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лижні перегони

5.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

параканое

5.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

паратриатлон

5.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пауерліфтинг

5.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плавання

5.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пляжний волейбол

5.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регбі на візках

5.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

риболовний спорт

5.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивне орієнтування

5.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивний туризм

5.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивні танці на візках

5.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стрільба з лука

5.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стрільба кульова

5.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теніс

5.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теніс на візках

5.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теніс настільний

5.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тхеквондо

5.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фехтування на візках

5.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

футбол

5.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

футзал

5.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шахи

5.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шашки

5.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші види спорту, які були визнані протягом звітного року

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі
(вказати назву)

6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Фізкультурно-оздоровча діяльність

(у звітному році)

 

N рядка

Кількість навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, що звітували (одиниць)

Кількість осіб, які навчаються (працюють) у навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, що звітували

Кількість осіб, які охоплені фізкультурно-
оздоровчою діяльністю, усього

З них

Кількість осіб, які відвідують заняття (уроки) з фізичної культури (фізичного виховання), усього

З них особи, які відвідують заняття

особи у віці

жінки

особи з інвалід-
ністю

3 рази на тиждень

4 години на тиждень та більше

жінки

до 6 років

6 - 18 років

19 - 35 років

36 років та старше

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Навчальні заклади, підприємства, установи, організації усіх типів

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі
дошкільні навчальні заклади

1.1

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

х

х

 

загальноосвітні навчальні заклади

1.2

 

 

 

х

 

х

х

 

 

 

 

х

 

професійно-технічні навчальні заклади

1.3

 

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

заклади вищої освіти

1.4

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

позашкільні навчальні заклади

1.5

 

х

 

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

підприємства, установи, організації

1.6

 

х

 

х

 

 

 

 

 

х

х

х

х

організації, які здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність за місцем проживання громадян

1.7

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

з них
фізкультурно-оздоровчі клуби

1.7.1

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

інші підприємства, установи, організації

1.8

 

х

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

Загальна кількість центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (одиниць)

2

 

з них
Всеукраїнський

2.1

 

регіональні

2.2

 

районні

2.3

 

міські

2.4

 

районні у містах

2.5

 

селищні

2.6

 

інші

2.7

 


Загальна кількість центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (одиниць)

3

 

з них
Український

3.1

 

регіональні

3.2

 

районні

3.3

 

міські

3.4

 

районні у містах

3.5

 

інші

3.6

 


Керівник (власник)

М. П. (за наявністю)


(підпис)


(П. І. Б.)

Виконавець

 


(підпис)


(П. І. Б.)

телефон: ____ факс: ___ електронна пошта: ___________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
14 грудня 2015 року N 4611
(у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України
від 14 листопада 2017 року N 4741)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 грудня 2017 р. за N 1470/31338

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту"

I. Загальні положення

1. Звіт за формою N 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" (далі - звіт за формою N 2-ФК) складають за календарний рік станом на 01 січня року, наступного за звітним:

1) навчальні заклади - навчальні заклади незалежно від форм власності, в тому числі позашкільні навчальні заклади, що здійснюють фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність;

2) підприємства, установи, організації - підприємства, установи, організації, що здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність, незалежно від форм власності;

3) заклади фізичної культури і спорту Міноборони - заклади фізичної культури і спорту, які перебувають у підпорядкуванні Міністерства оборони України;

4) місцеві осередки фізкультурно-спортивних товариств - районні (міські) організації фізкультурно-спортивних товариств;

5) місцеві центри "Інваспорт" - районні, міські, районні у містах, районні у містах Києві та Севастополі центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

6) місцеві центри "Спорт для всіх" - районні, міські, районні у містах, районні у містах Києві та Севастополі, селищні центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

7) органи управління освіти - органи управління освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст;

8) структурні підрозділи з фізичної культури та спорту - структурні підрозділи з фізичної культури та спорту районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст;

9) обласні організації фізкультурно-спортивних товариств;

10) відокремлені підрозділи національних спортивних федерацій;

11) регіональні центри "Інваспорт" - Кримський республіканський, регіональні, Київський та Севастопольський міські центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

12) регіональні центри "Спорт для всіх" - Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

13) відокремлені підрозділи Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України - філії Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України: Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські відділення з фізичного виховання та спорту;

14) регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

15) всеукраїнські організації фізкультурно-спортивних товариств;

16) Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

17) Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

18) Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;

19) Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України;

20) Управління "Укрспортзабезпечення" - державна установа "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення".

2. Звіт за формою N 2-ФК складається відповідно до цієї Інструкції та подається не пізніше встановлених у формі строків в електронній та паперовій формі. Звіт заповнюється державною мовою.

3. В адресній частині форми N 2-ФК респонденти зазначають своє повне найменування відповідно до установчих документів, зареєстрованих в установленому порядку, а в дужках - скорочене найменування.

У рядку "Місцезнаходження/місце проживання" зазначається поштова адреса відправника з поштовим індексом.

4. Респонденти зазначають у кодовій частині форми ідентифікаційний код за ЄДРПОУ з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

5. Дані вносяться у тих одиницях виміру, які вказані у формі. У звіті повинні бути заповнені всі показники, а у разі, якщо відсутній будь-який показник, рядок чи графа не заповнюється.

У разі виявлення помилки у поданому звіті респонденти повідомляються у день її виявлення.

II. Порядок подання звіту за формою N 2-ФК

1. Звіт за формою N 2-ФК складають:

1) навчальні заклади за місцем здійснення їх діяльності та подають органам управління освіти;

2) заклади фізичної культури і спорту Міноборони за місцем здійснення їх діяльності та подають Управлінню;

3) органи управління освіти, підприємства, установи, організації, місцеві осередки фізкультурно-спортивних товариств, місцеві центри "Спорт для всіх", місцеві центри "Інваспорт" за місцем здійснення їх діяльності та подають структурним підрозділам з фізичної культури та спорту;

4) структурні підрозділи з фізичної культури та спорту та подають регіональним структурним підрозділам з фізичної культури та спорту;

5) обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, відокремлені підрозділи національних спортивних федерацій, регіональні центри "Інваспорт", регіональні центри "Спорт для всіх", відокремлені підрозділи Комітету виключно про власну діяльність та подають регіональним структурним підрозділам з фізичної культури та спорту;

6) регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту з урахуванням даних про спортивні споруди, що перебувають безпосередньо в їх підпорядкуванні, та подають Мінмолодьспорту та територіальним органам державної статистики за місцезнаходженням;

7) всеукраїнські організації фізкультурно-спортивних товариств, Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", Комітет, Управління, Управління "Укрспортзабезпечення" виключно про власну діяльність з урахуванням даних про спортивні споруди, що перебувають безпосередньо в їх підпорядкуванні, та подають Мінмолодьспорту;

8) Мінмолодьспорт подає Держстату по Україні, адміністративно-територіальних одиницях, сільській місцевості, об'єднаних територіальних громадах сіл, селищ, міст.

III. Заповнення розділу I "Фізкультурні кадри"

1. Працівниками сфери фізичної культури та спорту є особи, які здійснюють навчально-тренувальну, фізкультурно-спортивну, педагогічну та адміністративну роботу і мають професійну кваліфікацію.

У цьому розділі наводяться зведені дані про штатних працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту.

Підставою для складання звіту є дані первинного обліку працівників за календарний рік станом на 01 січня року, наступного за звітним:

наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору;

особова картка;

табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати;

розрахунково-платіжна відомість тощо.

Працівники враховуються тільки один раз (за місцем основної роботи) незалежно від строку трудового договору.

2. У звіт за формою N 2-ФК включають дані про працівників, зайнятих основною діяльністю (керівники, професіонали, фахівці, спеціалісти), та не включають обслуговувальний персонал і сумісників.

Якщо підприємство, установа, організація на вказану дату звіту не працювали, кількість працівників відображається станом на останній день роботи, що передував цій даті.

3. Графи 1 - 3 заповнюються в усіх рядках розділу.

Показник рядка 1 граф 1 - 3 складається із суми показників рядків 2 - 17 відповідних граф.

У графі 1 зазначається кількість штатних працівників сфери фізичної культури та спорту.

У графі 2 з графи 1 виділяється кількість осіб жіночої статі, які зайняті у сфері фізичної культури та спорту.

У графі 3 з графи 1 наводиться кількість осіб, які мають документи, що засвідчують отримання вищої освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра.

Показники графи 3 повинні дорівнювати або бути меншими за показники графи 1 у всіх рядках розділу.

4. У показниках рядків 2 - 5 зазначається кількість працівників фізичної культури навчальних закладів, які проводять заняття з фізичної культури і спорту, з них:

у рядку 2 - кількість інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів;

у рядку 3 - кількість вчителів загальноосвітніх навчальних закладів;

у рядку 4 - кількість керівників і викладачів професійно-технічних навчальних закладів;

у рядку 5 - кількість керівників і викладачів закладів вищої освіти.

5. У показнику рядка 6 зазначається кількість працівників позашкільних навчальних закладів, які займають штатні посади та здійснюють фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність серед дітей, з них:

у рядку 6.1 - кількість працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (загальна кількість директорів та заступників директора з навчально-тренувальної, навчально-виховної, навчально-спортивної роботи, інструкторів-методистів), за винятком тренерів з видів спорту, тренерів-викладачів, викладачів зі спорту.

Показник рядка 6.1 входить до підсумкового показника рядка 6.

Перелік типів позашкільних навчальних закладів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року N 433 (зі змінами).

6. У показнику рядка 7 враховується кількість директорів та заступників директора з навчально-тренувальної, навчально-виховної, навчально-спортивної роботи, інструкторів-методистів, за винятком тренерів з видів спорту, тренерів-викладачів, викладачів зі спорту.

7. У показнику рядка 8 враховуються керівники спортивних споруд та їх заступники.

8. У показнику рядка 9 зазначається кількість керівників, їх заступників, методистів, інструкторів-методистів, інструкторів з фізичної культури, які проводять фізкультурно-оздоровчу й спортивну діяльність в навчальних закладах освіти, на підприємствах, в організаціях і установах протягом робочого дня і в неробочий час на спортивних спорудах, базах підприємств, установ, організацій, а також з населенням усіх вікових груп в позаробочий час за місцем проживання, з них:

у рядку 9.1 - кількість працівників, які проводять фізкультурно-оздоровчу й спортивну діяльність у спортивних та фізкультурно-оздоровчих клубах за місцем роботи громадян;

у рядку 9.2 - кількість працівників, які проводять фізкультурно-оздоровчу й спортивну діяльність у спортивних та фізкультурно-оздоровчих клубах за місцем проживання громадян;

у рядку 9.3 - кількість працівників, які проводять фізкультурно-оздоровчу й спортивну діяльність у спортивних та фізкультурно-оздоровчих клубах за місцем навчання громадян.

У показнику рядка 9 не враховуються інструктори з фізичної культури сільських і селищних рад, об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст, дошкільних навчальних закладів, інструктори-методисти позашкільних навчальних закладів, включаючи дитячо-юнацькі спортивні школи усіх типів (далі - ДЮСШ усіх типів), шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), центрів олімпійської підготовки (далі - ЦОП), спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

9. У показнику рядка 10 враховуються керівники та працівники структурних підрозділів з фізичної культури і спорту органів виконавчої влади (місцевого самоврядування) всіх рівнів, які займають штатні посади фахівців з фізичної культури.

В міністерствах, управліннях, департаментах, відділах, секторах у справах молоді, фізичної культури, спорту тощо враховуються тільки ті працівники, які працюють у сфері фізичної культури та спорту, з них:

у рядку 10.1 - кількість працівників у центральному органі виконавчої влади, які зайняті у сфері фізичної культури та спорту;

у рядку 10.2 - кількість працівників структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних державних адміністрацій;

у рядку 10.3 - кількість працівників структурних підрозділів з фізичної культури та спорту районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;

у рядку 10.4 - кількість працівників з фізичної культури та спорту у виконавчих органах міських рад;

у рядку 10.5 - кількість працівників з фізичної культури та спорту в виконавчих органах об'єднаних територіальних громадах сіл, селищ, міст.

10. У показнику рядка 11 враховуються керівники фізкультурно-спортивних товариств та відомчих фізкультурно-спортивних організацій всіх рівнів (всеукраїнські організації фізкультурно-спортивних товариств та їх осередки; Всеукраїнський, регіональні та місцеві центри "Спорт для всіх"; Український, регіональні та місцеві центри "Інваспорт"; Управління "Укрспортзабезпечення"), їх заступники та всі працівники, які займають штатні посади фахівців з фізичної культури.

11. У показнику рядка 12 враховуються керівники, їх заступники та всі працівники, які займають штатні посади у відокремлених підрозділах національних спортивних федерацій.

12. У показнику рядка 13 зазначається кількість тренерів з видів спорту, тренерів-викладачів, викладачів зі спорту, які проводять заняття з фізичної культури та спорту та (або) організовують фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, з них:

у рядку 13.1 - кількість тренерів штатних національних збірних команд України з видів спорту;

у рядку 13.2 - кількість тренерів штатних національних збірних команд України з видів спорту інвалідів.

Показник рядка 13 цього розділу повинен дорівнювати показнику рядка 1 графи 10 розділу IV "Спортивна діяльність".

Показники рядків 13.1 та 13.2 заповнюються лише Управлінням "Укрспортзабезпечення" та Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

13. У показнику рядка 14 зазначається кількість спортсменів-інструкторів з видів спорту, з них:

у рядку 14.1 - кількість спортсменів-інструкторів штатних національних збірних команд України з видів спорту;

у рядку 14.2 - кількість спортсменів-інструкторів штатних національних збірних команд України з видів спорту інвалідів;

у рядку 14.3 - кількість спортсменів-інструкторів штатних спортивних команд резервного спорту.

Показники рядків 14.1 та 14.2 заповнюються лише Управлінням "Укрспортзабезпечення" та Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

Показник рядка 14.3 заповнюється при умові створення відповідної штатної команди з урахуванням вимог Порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року N 1115 (зі змінами).

14. У показнику рядка 15 зазначається кількість інструкторів з фізичної культури, які введені до штатного розпису виконавчих органів сільських і селищних рад, об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст.

15. У показнику рядка 16 зазначається кількість спеціалістів з фізичної реабілітації (тренерів-реабілітологів).

16. У показнику рядка 17 зазначається кількість інших працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту, які обіймають штатні посади та мають спеціальну освіту, але не зазначені в переліку цього розділу, відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту. Випуск 85 "Спортивна діяльність", затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 28 жовтня 2016 року N 4080 (Наказ N 4080).

IV. Заповнення розділу II "Спортивні споруди"

1. Обліку підлягають спортивні споруди, що розміщені на даній адміністративно-територіальній одиниці, призначені для навчально-тренувальних занять і фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, як діючі, так і ті, що знаходяться на реконструкції та капітальному ремонті, не працювали протягом року, окремо розташовані або входять до складу комплексних споруд, за наведеним у графі А переліком.

Плавальні басейни і льодові катки, обладнані на природних водоймах, не враховуються.

ДЮСШ не враховують орендовані ними спортивні споруди.

2. У звіті враховуються дані про спортивні споруди, які відповідають вимогам державних будівельних норм України ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди", затверджених наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 10 листопада 2003 року N 184.

3. Графи 1 - 8 заповнюються за всіма рядками розділу.

Показник рядка 1 граф 1 - 8 складається із суми показників рядків 2 - 5, 7, 8, 10 - 22 відповідних граф.

У графі 1 наводиться кількість спортивних споруд.

4. Сума показників граф 2 - 5 має дорівнювати показнику графи 1.

У графі 2 зазначається кількість спортивних споруд, що перебувають у підпорядкуванні навчальних закладів (загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих, позашкільних). До загальної кількості не враховуються спортивні споруди, що перебувають у підпорядкуванні ДЮСШ усіх типів, ШВСМ, ЦОП та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

У графі 3 зазначається кількість спортивних споруд, що перебувають у підпорядкуванні фізкультурно-спортивних товариств та відомчих фізкультурно-спортивних організацій всіх рівнів (всеукраїнські організації фізкультурно-спортивних товариств та їх осередки; Всеукраїнський, регіональні та місцеві центри "Спорт для всіх"; Український, регіональні та місцеві центри "Інваспорт"; Комітет та його відокремлені підрозділи, заклади фізичної культури і спорту Міноборони, Управління, Управління "Укрспортзабезпечення").

Управління, Комітет, всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства, Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", Управління "Укрспортзабезпечення" звітують за спортивні споруди, що знаходяться у їх безпосередньому підпорядкуванні, зокрема у розрізі адміністративно-територіальної одиниці.

Навчальні заклади, підприємства, установи, організації звітують за спортивні споруди, що перебувають лише у їх власності та не враховують орендовані ними спортивні споруди.

У графі 4 зазначається кількість спортивних споруд, що перебувають у підпорядкуванні ДЮСШ усіх типів, ШВСМ, ЦОП та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

У графі 5 зазначається кількість спортивних споруд, що перебувають у підпорядкуванні підприємств, установ, організацій, які не зазначені у графах 2 - 4.

5. У графі 6 зазначається кількість спортивних споруд, що пристосовані для занять осіб з інвалідністю.

У графі 7 зазначається кількість спортивних споруд, що не працювали протягом року.

У графі 8 зазначається кількість спортивних споруд, які включені до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд України, затвердженого наказом Міністерства сім'ї, молоді та спорту України від 22 квітня 2009 року N 1319, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2009 року за N 1142/17158, та які розташовані окремо або входять до складу комплексних споруд за переліком, наведеним у графі А.

6. У рядку 2 зазначається кількість стадіонів, що мають спортивне ядро (футбольне поле, оточене круговими біговими доріжками, місця для стрибків та метання), трибуни на 1500 місць і більше, допоміжні приміщення (гардероб, душові, роздягальні тощо).

7. У рядку 3 зазначається кількість легкоатлетичних ядер (арен) з місцями для стрибків, метання та з легкоатлетичними доріжками, що не входять до складу стадіонів.

8. У рядку 4 зазначається кількість критих легкоатлетичних манежів, що розташовані окремо або вбудовані у споруди, розміри яких відповідають вимогам навчально-тренувального процесу і правилам змагань з видів спорту.

9. У показнику рядка 5 зазначається кількість площинних спортивних споруд, з них:

у рядку 5.1 - спортивні майданчики, оснащені тренажерним обладнанням;

у рядку 5.2 - спортивні майданчики, оснащені нестандартним тренажерним обладнанням (виключно з металевих труб);

у рядку 5.3 - тенісні корти;

у рядку 5.4 - футбольні поля з газоном або зі спеціальним покриттям і розміткою;

у рядку 5.5 - інші спортивні майданчики, що мають спеціальне покриття та розмітку, яка відповідає правилам, установленим для кожного виду спорту.

Показник рядка 5 складається із суми показників рядків 5.1 - 5.5.

10. У показнику рядка 6 зазначається кількість площинних спортивних споруд із синтетичним покриттям з рядка 5.

11. У рядку 7 зазначається кількість спортивних залів площею не менше 162 м2. Обліку підлягають криті споруди, обладнані для певного виду занять або універсального призначення, з них:

у рядку 7.1 - обладнані тренажерним обладнанням.

Спортивні зали меншого розміру (пристосовані приміщення спортивного призначення) враховуються у рядку 22 "Інші спортивні споруди".

12. У показнику рядка 8 враховується кількість плавальних басейнів з відкритими і критими ваннами, з них:

у рядку 8.1 - розміром 50 х 25 м;

у рядку 8.2 - розміром 25 х 16 м, 25 х 11 м та 25 х 8,5 м;

у рядку 8.3 - розміри ванн яких не наведені в рядках 8.1 та 8.2 цього переліку.

Показник рядка 8 складається із суми показників рядків 8.1 - 8.3.

13. У показнику рядка 9 враховується кількість плавальних басейнів з критими ваннами з рядка 8, з них:

у рядку 9.1 - розміром 50 х 25 м;

у рядку 9.2 - розміром 25 х 16 м, 25 х 11 м та 25 х 8,5 м;

у рядку 9.3 - розміри ванн яких не наведені в рядках 9.1 та 9.2 цього переліку.

Показник рядка 9 складається із суми показників рядків 9.1 - 9.3.

14. У рядку 10 зазначається кількість стрілецьких тирів, критих і напіввідкритих, у яких дистанція стрільби (відстань між лінією вогню та лінією мішені) не менше 25 метрів.

15. У рядку 11 зазначається кількість стрілецьких стендів (круглих, траншейних).

16. У рядку 12 враховується кількість біатлонних стрільбищ.

17. У рядку 13 зазначається кількість стрільбищ для стрільби з лука.

18. У рядку 14 зазначається кількість велотреків (відкриті або криті спортивні споруди, що включають полотно з нахиленими за розрахунком віражами).

19. У рядку 15 зазначається кількість кінноспортивних баз.

20. У рядку 16 зазначається кількість споруд зі штучним льодом, з них:

у рядку 16.1 - площею 30 х 61 м;

у рядку 16.2 - критих.

21. У рядку 17 зазначається кількість веслувально-спортивних баз.

22. У рядку 18 зазначається кількість веслувальних каналів.

23. У рядку 19 зазначається кількість водноспортивних баз.

24. У рядку 20 зазначається кількість лижних трамплінів, з них:

у рядку 20.1 - лижних трамплінів для фристайла.

25. У рядку 21 зазначається кількість лижних баз на 100 пар лиж і більше зі спеціально обладнаними дистанціями, у тому числі гірськолижних баз.

26. У рядку 22 зазначаються інші спортивні споруди, що знаходяться на даній адміністративно-територіальній одиниці та не увійшли до зазначеного переліку спортивних споруд, з них:

у рядку 22.1 - обладнані тренажерним обладнанням.

V. Заповнення розділу III "Фінансування сфери фізичної культури та спорту"

1. У цьому розділі наводяться зведені дані щодо обсягів витрат на сферу фізичної культури і спорту з бюджетів усіх рівнів.

Графи 1 - 9 заповнюються за всіма рядками розділу.

2. У графі 1 зазначаються використані кошти з усіх джерел фінансування на фізичну культуру і спорт: фізкультурно-оздоровчу, спортивну, організаційну діяльність, придбання спортивного інвентарю, обладнання, капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво спортивних споруд.

Показник графи 1 складається із суми показників граф 2, 3 та 8.

3. У графі 2 зазначається сумарний показник використаних коштів із державного бюджету (видатки, які здійснювались навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями на відповідних територіях).

4. Показник графи 3 складається із суми показників граф 4 - 7.

У графі 3 зазначається сумарний показник використаних коштів із місцевого бюджету, у тому числі:

у графі 4 - з обласних бюджетів;

у графі 5 - з районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення;

у графі 6 - з бюджетів міських (крім міст обласного значення), сільських та селищних рад;

у графі 7 - з бюджетів об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст.

5. У графі 8 зазначається сумарний показник використаних надходжень інших фінансових коштів, не заборонених законодавством, у тому числі:

у графі 9 - громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

6. Показник рядка 1 граф 1 - 9 складається із суми показників рядків 2 (поточні видатки) та 3 (капітальні видатки).

7. Показник рядка 2 складається із суми показників рядків 2.1 - 2.7 відповідних граф.

У рядку 2 зазначаються всі відомості про поточні видатки на фізичну культуру і спорт, з них:

у рядку 2.1 - на оплату праці працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту (у тому числі за трудовими договорами), за винятком обслуговувального персоналу, а також працівників навчальних закладів, які проводять заняття з фізичної культури і спорту та (або) здійснюють фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність в зазначених закладах;

у рядку 2.2 - нарахування на оплату праці працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту;

у рядку 2.3 - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

у рядку 2.4 - на соціальне забезпечення (стипендії, грошові винагороди спортсменам, тренерам з видів спорту);

у рядку 2.5 - на спортивні заходи, фізкультурно-оздоровчу та навчально-тренувальну роботу (враховуються видатки, що пов'язані з проведенням спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів та здійсненням навчально-тренувальної роботи (оренда спортивних споруд, харчування, організація проживання під час проведення навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзд до місця проведення таких зборів і змагань, лікарські засоби та вироби медичного призначення));

у рядку 2.6 - на придбання малоцінного спортивного інвентарю, одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення;

у рядку 2.7 - на інші заходи та послуги, інші витрати на забезпечення діяльності, що не зазначені у рядках 2.1 - 2.3 (поточний ремонт спортивних споруд, оренда приміщення, послуги поштового, телефонного зв'язку, Інтернету, придбання малоцінних предметів, матеріалів, технічне обслуговування обладнання, послуги охорони, видатки на службові відрядження тощо).

8. Показник рядка 3 складається із суми показників рядків 3.1 - 3.3 відповідних граф.

У рядку 3 зазначаються всі відомості про капітальні видатки на фізичну культуру і спорт, з них:

у рядку 3.1 - на капітальний ремонт та реконструкцію спортивних споруд;

у рядку 3.2 - на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування;

у рядку 3.3 - на будівництво нових спортивних споруд.

VI. Заповнення розділу IV "Спортивна діяльність"

1. У цьому розділі наводяться зведені дані тільки про кількість осіб, які займаються у спортивних секціях і командах навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та закладах фізичної культури і спорту під керівництвом тренерів з видів спорту на основі затверджених в установленому порядку навчальних програм. Цей розділ заповнюється на підставі журналів обліку роботи спортивних секцій. Відомості про кожну особу, яка займається у спортивних секціях, заносяться до звіту один раз з відповідного виду спорту.

2. Показники кількості осіб, які займаються всіма видами спорту у ШВСМ відповідно до форми звітності N 8-ФК (річна) "Звіт школи вищої спортивної майстерності", затвердженої наказом Міністерства молоді та спорту України від 12 січня 2016 року N 58 (Наказ N 58), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 року за N 329/28459 (далі - форма N 8-ФК), та у ДЮСШ усіх типів складаються відповідно до форми звітності N 5-ФК (зведена) (річна) "Зведений звіт про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву)" (Наказ N 5-ФК, 946), затвердженої наказом Міністерства молоді та спорту України від 07 березня 2017 року N 946 (Форма N 946), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 березня 2017 року за N 400/30268 (далі - форма N 5-ФК).

3. Графи 1 - 15 заповнюються за всіма рядками розділу.

У графі 1 зазначається кількість осіб, які займаються відповідним видом спорту, зазначеним у графі А цього розділу. Показник графи 1 повинен дорівнювати сумі показників граф 2 - 7.

У графі 2 зазначається кількість осіб, які займаються відповідними видами спорту у ДЮСШ усіх типів, відповідно до звіту за формою N 5-ФК (Наказ N 5-ФК, 946).

У графі 3 зазначається кількість осіб з числа спортсменів постійного складу, які займаються відповідними видами спорту в ШВСМ, відповідно до звіту за формою N 8-ФК (Наказ N 58).

У графі 4 зазначається кількість осіб з числа спортсменів постійного складу, які займаються відповідними видами спорту в ЦОП.

У графі 5 зазначається кількість осіб, які займаються відповідними видами спорту в спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю (училища олімпійського резерву, училища, ліцеї-інтернати, школи-інтернати фізичної культури).

У графі 6 зазначається кількість осіб, які займаються відповідними видами спорту у спортивних секціях та (або) командах центрів студентського спорту та (або) спортивних клубів вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та інших спортивних клубів незалежно від форм власності, якщо ця діяльність передбачена в установчих документах.

У графі 7 зазначається кількість осіб, які займаються відповідними видами спорту в регіональних центрах "Інваспорт".

У графі 8 з графи 1 виділяється кількість осіб жіночої статі, які займаються спортом.

У графі 9 зазначається кількість усіх працівників фізичної культури і спорту, які проводять заняття з видів спорту: штатні, сумісники і ті, що працюють з погодинним навантаженням.

У графі 10 з графи 9 виділяється кількість штатних тренерів з видів спорту, тренерів-викладачів, викладачів зі спорту.

У графі 11 з графи 9 виділяється кількість тренерів з видів спорту (штатні, сумісники і ті, що працюють з погодинним навантаженням), які проводять заняття з видів спорту у спортивних секціях та (або) командах центрів студентського спорту та (або) спортивних клубів вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та інших спортивних клубів незалежно від форм власності, якщо ця діяльність передбачена в установчих документах.

У графі 12 з графи 9 виділяється кількість тренерів з видів спорту, тренерів-викладачів, викладачів зі спорту, які мають спеціальну освіту з фізичної культури і спорту.

У графі 13 з графи 9 виділяється кількість осіб жіночої статі, які проводять заняття з видів спорту: штатні, сумісники і ті, що працюють з погодинним навантаженням.

У графах 14 та 15 зазначається кількість осіб, які є членами відокремлених підрозділів національних спортивних федерацій, з них:

у графі 14 - кількість спортсменів;

у графі 15 - кількість тренерів з видів спорту.

Показники граф 14 та 15 не входять до підсумкових показників граф 1 та 9.

4. У рядку 1 зазначається кількість осіб, які займаються відповідним видом спорту у спортивних секціях і командах вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та закладах фізичної культури і спорту.

Показник рядка 1 повинен дорівнювати сумі показників рядків 2 - 6.

5. У рядку 2 зазначається кількість осіб, які займаються у спортивних секціях і командах вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та закладах фізичної культури і спорту літніми олімпійськими видами спорту (сума показників рядків 2.1 - 2.41).

6. У рядку 3 зазначається кількість осіб, які займаються у спортивних секціях і командах вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та закладах фізичної культури і спорту зимовими олімпійськими видами спорту (сума показників рядків 3.1 - 3.15).

7. У рядку 4 зазначається кількість осіб, які займаються у спортивних секціях і командах вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та закладах фізичної культури і спорту неолімпійськими видами спорту (сума показників рядків 4.1 - 4.112).

8. У рядку 5 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які займаються відповідними видами спорту (сума показників рядків 5.1 - 5.51).

9. У рядку 6 зазначається кількість осіб, які займаються у спортивних секціях і командах вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та закладах фізичної культури і спорту видами спорту, які були визнані в установленому порядку в Україні як олімпійські види спорту, неолімпійські види спорту, види спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку та протягом звітного періоду були включені до відповідних розділів Реєстру визнаних видів спорту в Україні.

VII. Заповнення розділу V "Фізкультурно-оздоровча діяльність"

1. У розділі наводяться зведені дані про проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності з різними віковими групами населення у навчальних закладах, організаціях, установах, на підприємствах, спортивних спорудах, в інших закладах фізичної культури та спорту незалежно від форм власності.

2. Дані щодо залучення населення до всіх видів навчальної та фізкультурно-оздоровчої діяльності наводяться на підставі журналів обліку проведення навчальної роботи та роботи всіх видів груп фізкультурно-оздоровчого спрямування, а також на підставі відомостей продажу абонементів, квитків для відвідування занять на спортивних спорудах та в інших закладах, що проводять фізкультурно-оздоровчу діяльність.

3. Дані про особу враховуються тільки один раз за одним видом фізкультурно-оздоровчої діяльності за умови відвідування організованих занять під керівництвом тренера, інструктора, відповідного фахівця.

4. Графи 1, 3, 5, 8, 9 заповнюються за всіма рядками розділу.

У графі 1 зазначається кількість навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, що вказані у рядках 1.1 - 1.8 цього розділу, звітували та здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність.

У показнику рядка 1 графи 1 зазначається сума показників рядків 1.1 - 1.7, 1.8.

5. У графі 2 зазначається кількість осіб, які навчаються (працюють) у навчальних закладах, що вказані в переліку цього розділу та звітують.

У показнику рядка 1 графи 2 зазначається сума показників рядків 1.1 - 1.4.

6. У графі 3 зазначається кількість осіб, які охоплені фізкультурно-оздоровчою діяльністю.

Показник графи 3 складається із суми показників граф 4 - 7.

Показник графи 3 повинен бути менший або дорівнювати показнику графи 2.

У показнику рядка 1 графи 3 зазначається сума показників рядків 1.1 - 1.7, 1.8.

У показнику рядка 1 у графах 4 - 7 зазначається кількість осіб, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності із зазначених вікових категорій.

Показник рядка 1 графи 4 складається із суми показників рядків 1.1, 1.5, 1.7, 1.8.

Показник рядка 1 графи 5 складається із суми показників рядків 1.1 - 1.7, 1.8.

Показник рядка 1 графи 6 складається із суми показників рядків 1.3, 1.4, 1.6 - 1.7, 1.8.

Показник рядка 1 графи 7 складається із суми показників рядків 1.4, 1.6 - 1.7, 1.8.

7. У графі 8 з графи 3 виділяється кількість осіб жіночої статі, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності. Показник рядка 1 графи 8 складається із суми показників рядків 1.1 - 1.7, 1.8.

8. У графі 9 з графи 3 виділяється кількість осіб з інвалідністю, які охоплені фізкультурно-оздоровчою та реабілітаційною діяльністю. Показник рядка 1 графи 9 складається із суми показників рядків 1.1 - 1.7, 1.8.

9. У графі 10 зазначаються всі вихованці, учні та студенти навчальних закладів, які відвідують заняття (уроки) з фізичної культури (фізичного виховання) на підставі навчальних програм, затверджених відповідно до встановлених вимог до навчальних програм з фізичного виховання в системі освіти.

Показник рядка 1 графи 10 складається із суми показників рядків 1.1 - 1.4.

У разі наявності у навчальному закладі вихованців, учнів та студентів, які перебувають на індивідуальній, дистанційній або інших формах навчання, або це навчальний заклад для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку тощо, показники рядків 1.1 - 1.4 графи 10 можуть бути меншими, але не перевищувати показники рядків 1.1 - 1.4 графи 2.

У графах 11 та 12 з графи 10 рядка 1.2 зазначається кількість учнів, які відвідують уроки фізичної культури 3 рази на тиждень і більше в загальноосвітніх навчальних закладах, у рядку 1.3 - кількість учнів, які відвідують заняття з фізичного виховання 3 рази і більше на тиждень у професійно-технічних навчальних закладах, у рядку 1.4 - кількість студентів вищих навчальних закладів, які відвідують заняття з фізичного виховання 4 години на тиждень.

У графі 13 з графи 10 зазначається кількість осіб жіночої статі, які відвідують заняття (уроки) з фізичної культури (фізичного виховання).

10. У рядку 1.1 зазначаються дошкільні навчальні заклади, що визначені у статті 12 Закону України "Про дошкільну освіту", за винятком закладів для дітей віком від двох місяців до трьох років.

11. У рядку 1.2 зазначаються загальноосвітні навчальні заклади, що визначені у статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту", за винятком санаторних шкіл-інтернатів та вечірніх (змінних) шкіл.

12. У рядку 1.3 зазначаються професійно-технічні навчальні заклади, що визначені у статті 18 Закону України "Про професійно-технічну освіту", за винятком центрів підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсових комбінатів, центрів професійно-технічної освіти та навчальних центрів.

13. У рядку 1.4 зазначаються типи закладів вищої освіти, що визначені у статті 28 Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII).

14. У рядку 1.5 зазначаються позашкільні навчальні заклади (крім дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів), що здійснюють фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність та перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року N 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" (зі змінами).

15. У рядках 1.1 - 1.5 за всіма графами зазначаються показники фізкультурно-оздоровчої діяльності, що проводиться навчальними закладами всіх типів на власній або орендованій спортивній базі. Навчальні заклади не звітують за роботу, що проводиться на базах даних установ орендарями.

16. У рядку 1.6 зазначаються підприємства, установи та організації всіх, де здійснюється фізкультурно-оздоровча діяльність в режимі робочого дня та у вільний від роботи час на власних або орендованих спортивних спорудах.

17. У рядку 1.7 зазначаються організації, що здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність за місцем проживання громадян. Кількість осіб, які займаються в зазначених закладах, враховується на підставі журналу обліку чи фінансово-звітної документації.

У рядку 1.7.1 враховуються фізкультурно-оздоровчі клуби.

Показник рядка 1.7.1 входить до підсумкового показника рядка 1.7.

18. У рядку 1.8 зазначаються інші підприємства, установи, організації, що здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність з населенням та що не увійшли до переліку даного розділу.

19. У рядку 2 зазначаються дані про кількість центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", що утворені за рішеннями відповідних органів виконавчої влади або місцевого самоврядування, мають певну кількість штатних працівників та фінансування, з них:

у рядку 2.1 - Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.2 - регіональні центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.3 - районні центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.4 - міські центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.5 - районні у містах центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.6 - селищні центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.7 - інші центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

Показник рядка 2 складається із суми показників рядків 2.1 - 2.7.

20. У рядку 3 зазначаються дані про кількість центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", що утворені за рішеннями відповідних органів виконавчої влади або місцевого самоврядування, мають певну кількість штатних працівників та фінансування, з них:

у рядку 3.1 - Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

у рядку 3.2 - регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

у рядку 3.3 - районні центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

у рядку 3.4 - міські центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

у рядку 3.5 - районні у містах центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

у рядку 3.6 - інші центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

Показник рядка 3 складається із суми показників рядків 3.1 - 3.6.

21. Звіт за формою N 2-ФК підписується керівником і виконавцем, які є відповідальними за достовірність інформації та своєчасність її подання, та скріплюється печаткою (за наявністю).

 

Директор департаменту фізичної
культури та неолімпійських видів спорту

М. В. Бідний
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали