Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 14 квітня 2015 року N 164

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.07.2019

м. Київ

N 394

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2019 р. за N 898/33869

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 14 квітня 2015 року N 164

Відповідно до статей 10 - 12 Закону України "Про Збройні Сили України", Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (Постанова N 671) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730 (Постанова N 730)), з метою покращення якості роботи з персоналом під час прийняття (поновлення) на військову службу за контрактом, призначення (переміщення) осіб офіцерського складу на посади номенклатури призначення Міністра оборони України, під час вступу громадян України на державну службу та їх призначення на посади у структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, попередження та виявлення правопорушень, пов'язаних з корупцією, інших правопорушень у сфері службової діяльності

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства оборони України від 14 квітня 2015 року N 164 "Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України" (Наказ N 164), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за N 477/26922, такі зміни:

заголовок наказу викласти в такій редакції:

"Про затвердження Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Інструкцію з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додається.".

2. Внести зміни до Інструкції про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 14 квітня 2015 року N 164 (Наказ N 164), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за N 477/26922, виклавши її в новій редакції, що додається.

3. Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
14 квітня 2015 року N 164
(у редакції наказу Міністерства оборони України
від 22 липня 2019 року N 394)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2019 р. за N 898/33869

ІНСТРУКЦІЯ
з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає принципи, напрями, умови, організацію та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України (далі - Міноборони) та Збройних Силах України (далі - Збройні Сили).

2. У цій Інструкції терміни вжито у таких значеннях:

довідка про результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа - документ, у якому викладено письмові ймовірні та орієнтувальні висновки спеціаліста поліграфа за результатами психофізіологічного дослідження (далі - довідка);

ініціатор дослідження - Міністр оборони України та його заступники, державний секретар Міністерства оборони України, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України та його заступники, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів (родів) військ (сил), а також особа, щодо якої висунуто сумніви щодо правдивості наданої нею усної чи письмової інформації (у разі наявності її письмового клопотання про проведення дослідження з метою спростування цих сумнівів) (далі - ініціатор);

матеріали дослідження - завдання на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа або письмове клопотання особи спростувати за допомогою поліграфа наявні сумніви щодо правдивості наданої нею інформації, заява про надання добровільної згоди на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа, довідка (у електронному та друкованому вигляді), зафіксовані на носіях інформації загальні відомості про факт проведення дослідження (поліграми, відео- та аудіофайли дослідження);

поліграф - комп'ютерний технічний прилад з відповідним програмним забезпеченням, що має сертифікацію виробника, який здійснює реєстрацію змін психофізіологічного реагування людини у відповідь на пред'явлені за спеціальною методикою психологічні стимули, не завдає шкоди життю, здоров'ю людини та навколишньому середовищу та який має не менше п'яти каналів реєстрації психофізіологічного реагування, в тому числі канал виявлення протидії;

психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа - науково обґрунтований і спеціально організований комплекс прийомів отримання, аналізу та інтерпретації психофізіологічних реакцій суб'єкта дослідження у відповідь на пред'явлені психологічні стимули (далі - дослідження);

спеціаліст поліграфа - співробітник структурного підрозділу Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства оборони України (далі - структурний підрозділ НМЦ КП), на якого покладено функції щодо проведення дослідження, який має освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче ніж "бакалавр", отримав відповідну підготовку, має документ, що засвідчує проходження відповідної підготовки, володіє навичками роботи з поліграфом і методиками проведення дослідження;

суб'єкт дослідження - особа, яка досягла 18-річного віку, є військовослужбовцем, працівником Збройних Сил, державним службовцем або кандидатом на посаду в Міноборони та Збройні Сили, визначена у завданні на проведення дослідження, не має медичних протипоказань та надала добровільну згоду на проходження процедури дослідження із застосуванням поліграфа.

Терміни "близькі особи", "потенційний конфлікт інтересів", "реальний конфлікт інтересів" вжито у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

3. Метою проведення дослідження є отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим способом отримати не можна, для з'ясування ступеня її правдивості та повноти, отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватись у службовій діяльності.

Основними завданнями дослідження є:

забезпечення кадрової безпеки, прозорості, об'єктивності у разі підготовки та прийняття кадрових рішень;

підвищення ефективності проведення службових розслідувань (перевірок);

виявлення, протидія та запобігання корупції та інших ризиків, що можуть виникати у процесі службової діяльності.

4. Дослідження не передбачає отримання незаперечних результатів щодо реагування суб'єкта дослідження на психологічні стимули, а висновки дослідження мають виключно ймовірний та орієнтувальний характер.

5. Результати дослідження не тягнуть за собою правових наслідків, не можуть бути підставою для прийняття будь-яких адміністративно-управлінських рішень щодо суб'єкта дослідження, а використовуються виключно як відомості ймовірного та орієнтувального характеру для можливого формування у посадових осіб Міноборони та Збройних Сил внутрішнього сприйняття ситуації, щодо якої було ініційовано проведення дослідження.

Результати дослідження не мають будь-якої доказової сили, а лише орієнтують на здобуття матеріальних та інших доказів у порядку, визначеному законодавством України.

6. Суб'єкт дослідження перед початком процедури дослідження має право:

знати, з якої причини з ним проводиться дослідження;

бути ознайомленим з напрямом та переліком тем, питань дослідження;

відмовитись від дослідження на будь-якому етапі;

не давати пояснень щодо виникнення у нього тих чи інших реакцій.

7. Робота спеціаліста поліграфа здійснюється з дотриманням вимог Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Кодексу законів про працю України, Законів України "Про Збройні Сили України", "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про інформацію", "Про захист персональних даних", Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153, та інших нормативно-правових актів.

II. Основні принципи та напрями проведення дослідження

1. Дослідження є комплексною процедурою, що має свої особливості залежно від спрямованості та завдань.

Проведення дослідження передбачає дотримання таких основних принципів:

добровільної згоди - процедура дослідження розпочинається лише за умови отримання добровільної згоди суб'єкта дослідження на проведення дослідження у разі відсутності у нього проблем, пов'язаних зі станом здоров'я, та інших причин, визначених цією Інструкцією. Відмова від участі у дослідженні не може бути причиною для утиску суб'єкта дослідження, порушення його законних прав і свобод;

правомірності - дослідження проводиться тільки за наявності та в межах відповідного завдання та визначеного кола питань, про що спеціаліст поліграфа повідомляє суб'єкта дослідження;

комплексності - використання під час дослідження спеціалістом поліграфа наявних можливостей для забезпечення повної та всебічної обґрунтованості висновків щодо суб'єкта дослідження;

всебічного забезпечення прав і свобод людини - невтручання у приватне і сімейне життя, відсутність посягань на свободу думки, совісті й релігії, вираження поглядів, задекларованих статтями 8 - 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

2. Дослідження проводиться у разі підготовки та прийняття кадрових рішень у Міноборони та Збройних Силах для отримання інформації про:

приховування чи викривлення анкетних даних, окремих фактів біографії;

прояви та ознаки алкогольної, ігрової залежності, вживання наркотичних та/або психотропних речовин без призначення лікаря;

приховані мотиви прийняття (вступу) на військову (державну) службу, роботу, призначення (переміщення) на посади в Міноборони та Збройні Сили;

наявність фінансово-майнових зобов'язань;

вчинення суб'єктом дослідження протиправних дій, відкриття щодо нього кримінального провадження;

наявність взаємодії з членами злочинних організацій, виявлення участі у діяльності заборонених громадських об'єднань, членства у політичних партіях;

наявність громадянства іншої держави, виду на проживання (іншого документа), що підтверджує право на тривале проживання на території іншої держави;

розголошення суб'єктом дослідження інформації з обмеженим доступом;

причетність до вчинення правопорушень, пов'язаних із корупцією.

3. Дослідження, що проводиться в межах службових розслідувань (перевірок) у Міноборони та Збройних Силах, спрямоване на отримання інформації про:

підтвердження або спростування раніше отриманих пояснень;

правдивість відомостей, що надає особа під час проведення службового розслідування (перевірки);

виявлення можливої причетності суб'єкта дослідження до підготовки або вчинення правопорушення, інших протиправних дій, що перевіряються;

визначення (звуження) кола ймовірно причетних осіб до правопорушення або інших протиправних дій, що перевіряються;

обставини скоєння правопорушення або інших протиправних дій, що перевіряються;

механізм і спосіб здійснення правопорушення або інших протиправних дій, що перевіряються;

напрями здобуття доказів про підготовку або вчинення правопорушення чи інших протиправних дій, що перевіряються;

ймовірне місцезнаходження викраденого військового майна.

4. Дослідження за письмовим бажанням особи за допомогою поліграфа спростувати наявні сумніви щодо правдивості наданої нею інформації проводиться з урахуванням часу, необхідного на підготовку до дослідження, та поточних завдань структурного підрозділу НМЦ КП.

III. Загальні умови проведення дослідження

1. Для забезпечення отримання об'єктивних результатів дослідження має бути дотримано умов щодо:

стану приміщення;

належного фізичного та психологічного стану суб'єкта дослідження.

2. Для проведення дослідження використовується спеціально обладнане або пристосоване службове приміщення, яке відповідає таким вимогам:

площа - від 10 м2;

висота - не менше ніж 2,5 м;

стіни приміщення пофарбовано в нейтральні пастельні кольори, без деталей, які відвертають увагу;

захищеність від впливу зовнішніх факторів (яскраве світло, шум, вібрація та інші фактори), які можуть вплинути на об'єктивність дослідження;

технічна захищеність відповідно до вимог законодавства України щодо норм технічного захисту інформації у приміщеннях, де обробляється інформація з обмеженим доступом;

наявність санвузла поблизу.

3. Дослідження не проводиться (припиняється), якщо у суб'єкта виявлено такі протипоказання:

гострий період соматичних та психічних захворювань;

гострий больовий синдром;

інтоксикація організму;

захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;

травми, анатомічні дефекти та обмороження пальців рук, ампутація верхніх кінцівок;

регулярне вживання сильнодіючих препаратів або психотропних речовин, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної чи дихальної системи або перебування суб'єкта дослідження під впливом зазначених препаратів;

регулярне недотримання правил поведінки під час проведення дослідження, про які інформується суб'єкт дослідження.

Надання медичної довідки є обов'язковою вимогою для підтвердження наявності у суб'єкта дослідження станів, зазначених в абзацах 1 - 6 цього пункту.

Дослідження щодо особи, що є суб'єктом дослідження, яка перебуває у стані вагітності, що підтверджується відповідною медичною довідкою, не проводиться, окрім як за ініціативою самого суб'єкта дослідження.

Дослідження також не проводиться, якщо:

спеціаліст поліграфа прямо підпорядкований особі, яка є суб'єктом дослідження;

суб'єкт дослідження є близькою особою спеціаліста поліграфа;

існує конфлікт інтересів.

Якщо спеціаліст поліграфа безпосередньо (прямо) підпорядкований особі, яка є суб'єктом дослідження, процедура проводиться іншим спеціалістом поліграфа.

4. Особи, які мали доступ до інформації про факт, хід та результати дослідження, забезпечують її конфіденційність. За порушення конфіденційності цієї інформації винні особи відповідають згідно із законодавством України.

IV. Організація проведення дослідження

1. Підставою для проведення дослідження є завдання від ініціатора на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа (далі - завдання) відповідно до напрямів, визначених цією Інструкцією, або письмове бажання особи спростувати за допомогою поліграфа наявні сумніви щодо правдивості наданої нею інформації.

2. Ініціатор готує і підписує:

завдання на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа (у разі підготовки та прийняття кадрових рішень) - за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції;

завдання на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа під час проведення службових розслідувань (перевірок) - за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції.

Підготовлене завдання ініціатор подає через директора Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України (далі - ДКП Міноборони) на затвердження Міністру оборони України або одному з його заступників, або державному секретарю Міністерства оборони України, або начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України.

Якщо ініціатором є Міністр оборони України або один з його заступників, або державний секретар Міністерства оборони України, або начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, завдання затвердженню не підлягає.

3. Затверджене завдання подається до структурного підрозділу НМЦ КП для підготовки процедури проведення дослідження.

Після отримання завдання спеціаліст поліграфа попередньо вивчає наявні матеріали, а також розробляє перелік питань для проведення дослідження, які (за потреби) узгоджує з ініціатором.

Після цього спеціаліст поліграфа повідомляє ініціатора про час, місце та умови проведення дослідження.

4. У разі проведення дослідження за письмовим бажанням особи спростувати за допомогою поліграфа наявні сумніви щодо правдивості наданої нею інформації, перелік питань визначає персонально спеціаліст поліграфа.

5. Ініціатор, дотримуючись конфіденційності, здійснює організаційне забезпечення проведення дослідження на всіх етапах, у тому числі прибуття суб'єкта дослідження у визначені час і місце, а також надання необхідних для проведення дослідження матеріалів про суб'єкта дослідження.

У разі проведення дослідження поза місцем постійного розташування НМЦ КП матеріали дослідження не можуть належати до інформації з обмеженим доступом.

Вимоги законодавства України щодо норм технічного захисту інформації у приміщеннях, де обробляється інформація з обмеженим доступом, у такому разі не застосовуються.

Якщо дослідження проводиться поза місцем постійного розташування НМЦ КП, ініціатор відповідає за забезпечення умов, необхідних для проведення дослідження, а саме:

окреме приміщення для належного розміщення обладнання та проведення дослідження спеціалістом поліграфа;

місце проведення дослідження має забезпечувати безпеку для здоров'я суб'єкта дослідження та спеціаліста поліграфа;

шумо- і перешкодозахищеність.

6. Перед початком дослідження спеціаліст поліграфа вносить інформацію про суб'єкта дослідження (військове звання (у разі наявності), прізвище, ініціали, посада) до журналу обліку проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа (додаток 3), з'ясовує у суб'єкта дослідження протипоказання, визначені у пункті 3 розділу III цієї Інструкції. У разі встановлення, що суб'єкт дослідження перебуває хоча б в одному із таких станів, процедура не проводиться (припиняється).

7. Спеціаліст поліграфа в бесіді з суб'єктом дослідження переконується у його добровільній згоді на проведення дослідження, відсутності примусу, тиску чи інших незаконних засобів впливу на нього.

Після цього спеціаліст поліграфа пропонує суб'єкту дослідження власноруч заповнити заяву про надання добровільної згоди на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа (додаток 4) (далі - заява). У разі відмови від проведення дослідження та непідписання заяви дослідження не проводиться.

Водночас суб'єкту дослідження роз'яснюється, що поліграф не завдає шкоди життю, здоров'ю людини та навколишньому середовищу, про що зазначається у заяві.

8. Під час дослідження із суб'єктом обговорюються зміст і форма усіх запитань, які буде йому поставлено. Запитання не можуть стосуватися приватного або сімейного життя суб'єкта дослідження, обмежувати його свободу думки, совісті, релігії або вираження поглядів.

У процесі дослідження спеціаліст поліграфа ставить тільки ті запитання, що були обговорені з суб'єктом дослідження.

9. Під час проведення дослідження суб'єкт дослідження має право в будь-який момент відмовитись від подальшої участі в його проведенні.

10. Спеціаліст поліграфа із суб'єктом дослідження спілкується мовою, якою останній володіє. Якщо спеціаліст поліграфа та суб'єкт дослідження не можуть спілкуватися однією мовою, ініціатор залучає до проведення дослідження перекладача.

11. Під час дослідження спеціаліст поліграфа може використовувати аудіо- та відеозапис, про що письмово повідомляє суб'єкта дослідження.

12. Дослідження не може тривати понад дві години без перерви, а в цілому - понад п'ять годин протягом одного дня. Дослідження не проводиться у позаслужбовий час.

13. Після закінчення дослідження спеціаліст поліграфа інформує суб'єкт дослідження про можливість та порядок ознайомлення з результатами дослідження, визначеними цією Інструкцією.

14. Отримані висновки не може бути враховано, а дослідження вважається таким, що не відбулося, у разі виявлення, що суб'єкт дослідження мав хоча б одне із протипоказань, визначених у пункті 3 розділу III цієї Інструкції, але не повідомив про це спеціаліста поліграфа.

V. Оформлення результатів дослідження

1. Після закінчення дослідження спеціаліст поліграфа аналізує матеріали дослідження та готує довідку про результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа (додаток 5) за такою формою:

дата, час початку та закінчення проведення дослідження;

посада, військове звання (у разі наявності), прізвище, ім'я, по батькові спеціаліста поліграфа;

назва, номер документа, що посвідчує проходження відповідної підготовки спеціалістом поліграфа, ким виданий;

посада, військове звання (у разі наявності), прізвище, ім'я, по батькові ініціатора;

марка поліграфа, що використовувався, кількість каналів реєстрації психофізіологічних показників;

місце проведення дослідження, адреса;

військове звання (у разі наявності), прізвище, ім'я, по батькові, посада (посада, на яку претендує) суб'єкта дослідження;

підстава для проведення дослідження (зазначається назва документа, на підставі якого проводиться дослідження із застосуванням поліграфа, посада особи, яка його затвердила, дата затвердження);

мета проведення дослідження;

питання, що перевірялися, запитання, які ставилися суб'єкту дослідження, відповідно до завдання;

опис отриманих результатів та реакції суб'єкта дослідження;

висновки;

особливості поведінки суб'єкта дослідження під час проведення процедури (за наявності таких особливостей);

перелік документів, що додаються до довідки (за наявності);

підпис, ініціал, прізвище спеціаліста поліграфа, який проводив дослідження.

2. У довідці зазначається, що висновки мають ймовірний та орієнтувальний характер, не можуть бути використані як доказ, а за потреби можуть бути додатково перевірені у встановленому законодавством України порядку.

3. Відпрацьовані довідки реєструються у Журналі обліку проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа, який ведеться у структурному підрозділі НМЦ КП.

VI. Зберігання та використання результатів дослідження

1. Інформація, викладена у довідках і матеріалах дослідження, не має перевищувати грифа обмеження доступу "Для службового користування".

Гриф обмеження доступу надає ініціатор під час розроблення завдання відповідно до законодавства України. Для решти документів гриф обмеження доступу надається з урахуванням грифа обмеження доступу завдання та доданих до нього матеріалів.

Порядок обліку, використання та знищення матеріалів дослідження, які містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до законодавства України.

2. Після закінчення дослідження довідка надається через директора ДКП Міноборони безпосередньо ініціатору для ознайомлення. Після отримання довідки ініціатор у триденний строк ознайомлюється з довідкою та повертає її до структурного підрозділу НМЦ КП для подальшого знищення у порядку, встановленому законодавством України.

3. Матеріали дослідження зберігаються у структурному підрозділі НМЦ КП протягом періоду ознайомлення ініціатора з довідкою, її повернення та періоду ознайомлення суб'єкта дослідження, після чого знищуються у порядку, встановленому законодавством України.

4. Будь-які інші можливі матеріали, що використовувалися для проведення дослідження (графіки, чернетки спеціаліста поліграфа), знищуються після відпрацювання спеціалістом поліграфа довідки.

5. Право на ознайомлення з матеріалами дослідження, окрім ініціатора та особи, яка затверджувала таке завдання, має безпосередньо суб'єкт дослідження протягом 10 робочих днів після повернення довідки до НМЦ КП. Ознайомлення він здійснює особисто, виключно у приміщеннях структурного підрозділу НМЦ КП.

VII. Особливості виконання обов'язків спеціалістом поліграфа

1. Спеціалісту поліграфа заборонено використовувати свої знання і службове положення з метою порушення прав і свобод громадян. Спеціаліст поліграфа відповідає за додержання пріоритету інтересів прав і свобод людини, з якою проводиться дослідження.

2. Спеціаліст поліграфа повинен запобігати можливим негативним наслідкам своєї професійної діяльності, не допускати будь-яких дій, що загрожують недоторканності особи, завдають шкоди діловій репутації або принижують честь і гідність людини.

3. Спеціаліст поліграфа застосовує лише ті знання, якими він володіє відповідно до своєї кваліфікації та повноважень.

4. Спеціалісту поліграфа заборонено розповсюджувати будь-яку персональну інформацію щодо результатів дослідження із застосуванням поліграфа та службову інформацію, отриману в результаті проведення досліджень.

5. Методичний контроль за роботою спеціалістів поліграфа здійснюють начальник або заступник начальника НМЦ КП, які мають відповідну фахову підготовку в цій галузі, у разі відсутності такої підготовки контроль здійснює начальник структурного підрозділу НМЦ КП.

6. У разі втручання у процедуру дослідження сторонніх осіб спеціаліст поліграфа повинен негайно повідомити про це начальника структурного підрозділу НМЦ КП та припинити роботу.

 

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України

О. Яцино

 

Додаток 1
до Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 2 розділу IV)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____
                                                (посада)
_____
                                 (підпис, ініціал, прізвище)
"___" 20__ року

ЗАВДАННЯ
на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа
(у разі підготовки та прийняття кадрових рішень)

Прошу провести психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа
з
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові, найменування підрозділу)
у зв'язку з ____
                                                                                    (причина проведення дослідження)

Прошу проаналізувати такі напрямки (обрати необхідне):

1. Приховування чи викривлення анкетних даних, окремих фактів біографії;

2. Прояви та ознаки алкогольної, ігрової залежності, вживання наркотичних та/або психотропних речовин без призначення лікаря;

3. Приховані мотиви прийняття (вступу) на військову (державну) службу, роботу, призначення (переміщення) на посади в Міноборони та Збройні Сили;

4. Наявність фінансово-майнових зобов'язань;

5. Вчинення суб'єктом дослідження протиправних дій, відкриття щодо нього кримінального провадження;

6. Наявність взаємодії з членами злочинних організацій, виявлення участі у діяльності заборонених громадських об'єднань, членства у політичних партіях;

7. Наявність громадянства іншої держави, виду на проживання (іншого документа), що підтверджує право на тривале проживання на території іншої держави;

8. Розголошення суб'єктом опитування інформації з обмеженим доступом;

9. Причетність до вчинення правопорушень, пов'язаних із корупцією.

Необхідні матеріали додаються (зазначити перелік документів, які додаються до завдання).

Довідку про результати проведеного дослідження та надані матеріали прошу направити до _
                                                                  (найменування структурного підрозділу, посадова особа)

Ініціатор проведення дослідження ________
_

                                                                                                   (посада)


(військове звання)


(підпис)

___
(ініціал, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 2
до Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 2 розділу IV)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______
                                          (посада)
______
                               (підпис, ініціал, прізвище)
"___" 20__ року

ЗАВДАННЯ
на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа
(під час проведення службових розслідувань (перевірок))

Прошу провести психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа
з
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, найменування підрозділу)
у зв'язку з ____
                                                                        (причина проведення дослідження)

Прошу проаналізувати такі напрямки (обрати необхідне):

1. Підтвердження або спростування раніше отриманих пояснень;

2. Оцінка правдивості відомостей, що надає особа під час проведення службового розслідування (перевірки);

3. Виявлення можливої причетності суб'єкта дослідження до підготовки або вчинення правопорушення, інших протиправних дій, що перевіряються;

4. Визначення (звуження) кола ймовірно причетних осіб до правопорушення або інших протиправних дій, що перевіряються;

5. Обставини скоєння правопорушення або інших протиправних дій, що перевіряються;

6. Механізм і спосіб здійснення правопорушення або інших протиправних дій, що перевіряються;

7. Напрями здобуття доказів про підготовку або вчинення правопорушення чи інших протиправних дій, що перевіряються;

8. Ймовірне місцезнаходження викраденого військового майна.

Необхідні матеріали додаються (зазначити перелік документів, які додаються до завдання).

Довідку про результати проведеного дослідження та надані матеріали прошу направити до _
                                                        (найменування структурного підрозділу, посадова особа)

Ініціатор проведення дослідження _______
_
                                                                                                       (посада)


(військове звання)


(підпис)

___
(ініціал, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 3
до Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 6 розділу IV)

ЖУРНАЛ
обліку проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа

Розпочато "___" 20__ року

Закінчено "___" 20__ року

N
з/п

Дата проведення дослідження

Прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта дослідження

Підрозділ (посада) суб'єкта дослідження

Надання добровільної згоди на проведення дослідження

Прізвище, ініціали спеціаліста поліграфа, що проводить дослідження

Особистий підпис спеціаліста поліграфа

Куди та кому надано довідку про результати дослідження

Вихідний номер і дата супровідного листа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 7 розділу IV)

ЗАЯВА
про надання добровільної згоди на проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа

Я, __________,
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
ознайомлений(на) з такими умовами проведення ___ дослідження
                                                                                                                               (дата)
із застосуванням поліграфа:

1. Відмова від проведення дослідження не може трактуватися як приховування мною інформації чи призводити до обмеження моїх прав, свобод та законних інтересів;

2. Під час проведення дослідження питання не може бути поставлено без їх попереднього обговорення зі мною;

3. Я маю право на будь-якому етапі дослідження відмовитись від подальшого його проведення;

4. За результатами дослідження буде складено довідку, яку буде передано ініціатору дослідження;

5. Інформацію, отриману за результатами дослідження, не може бути використано як доказ, вона не тягне правових наслідків, не може бути підставою для прийняття будь-яких адміністративно-управлінських рішень щодо мене, а лише орієнтує на здобуття матеріальних та інших доказів у порядку, визначеному законодавством України;

6. Проінформований(на), що дослідження не зашкодить моєму здоров'ю.

Інформую, що не перебуваю в жодному з наведених нижче станів:

гострий період соматичних та психічних захворювань;

гострий больовий синдром;

інтоксикація організму;

захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;

травми, анатомічні дефекти та обмороження пальців рук, ампутація верхніх кінцівок;

регулярне вживання сильнодіючих препаратів або психотропних речовин, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної чи дихальної системи або перебування під впливом зазначених препаратів;

перебування у стані вагітності.

Я висловлюю згоду на проходження мною психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа та готовий(а) дотримуватись правил його проведення, про які я проінформований(а), оскільки заінтересований(а) у додержанні методики дослідження для забезпечення правдивості його результатів.

Даю згоду на обробку своїх персональних даних _______
                                                                                                                                         (підпис суб'єкта дослідження)

Своє рішення приймаю добровільно, без примусу, тиску чи інших незаконних засобів впливу на мене з боку сторонніх чи заінтересованих осіб.
                                                                                                                   ___
                                                                                                                                                                 (підпис суб'єкта дослідження)

Під час дослідження залучався / не залучався (необхідне підкреслити) перекладач
_
                  (прізвище, ім'я, по батькові перекладача)                                                                         (підпис перекладача)

Про використання під час дослідження аудіо- та відеозапису повідомлений(а). _______
                                                                                                                                                                              (підпис суб'єкта дослідження)

Після закінчення дослідження засвідчую, що претензій до спеціаліста поліграфа та умов проведення дослідження не маю.                 _
                                                                           (підпис суб'єкта дослідження)

Заяву отримав(ла), процедуру дослідження та права роз'яснив(ла).

Спеціаліст поліграфа

 
_____
(підпис)

 
_________
(ініціал, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 5
до Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
(пункт 1 розділу V)

ДОВІДКА
про результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа

 

Дата проведення дослідження

Дослідження розпочато о ____год ____ хв

Дослідження закінчено о ____ год ____ хв

Я, ___________
                                    (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові спеціаліста поліграфа)
______, що маю
допуск на проведення дослідження із застосуванням поліграфа
_,
                              (назва, номер документа, що посвідчує проходження відповідної підготовки, ким виданий)
відповідно до завдання від ініціатора - ____
                                                                                                (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові ініціатора)
із застосуванням поліграфа __
                                                                                                           (марка поліграфа, кількість
_
                                                                             каналів реєстрації психофізіологічних показників)
у приміщенні __
                                                                                        (місце проведення дослідження, адреса)
провів (провела) дослідження
                                                                              (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада суб'єкта дослідження)

Підстава для проведення дослідження
_

Мета проведення дослідження ___________
_

Питання, що перевірялися: __
_

Опис отриманих результатів
_

Висновки: ____

Висновки мають ймовірний та орієнтувальний характер, не можуть бути використані як доказ, а у разі потреби можуть бути додатково перевірені у встановленому законодавством порядку.
_

Особливості поведінки суб'єкта дослідження під час проведення процедури (за наявності таких особливостей)
_

Спеціаліст поліграфа

 
__
(підпис)

 
___
(ініціал, прізвище)

"___" 20__ року

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали