МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 березня 2017 року N 470

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2016 року N 1693

Відповідно до підпунктів 3, 5, 6 пункту 14 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року N 533 (Постанова N 533)), ураховуючи укладені 05 січня 2017 року Міністерством освіти і науки України, Українським центром оцінювання якості освіти, благодійним фондом "Інститут розвитку освіти" та Всеукраїнським фондом "Крок за кроком" меморандуми про співпрацю, наказую:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2016 року N 1693 "Про проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року" (Наказ N 1693) такі зміни:

1) у заголовку:

слова "Про проведення" замінити словами "Деякі питання";

слово та цифри "2017 року" виключити;

2) у пункті 1:

у підпункті 1 слова та цифри "- листопаді 2017 року" замінити словами та цифрами "2017 року - листопаді 2018 року першого етапу";

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 2;

у підпункті 2:

слово та цифри "24 березня 2017" замінити словом та цифрами "01 лютого 2018";

слова та цифри "закладів 2017 року" замінити словами та цифрами "закладів 2018 року";

3) пункти 2, 3 викласти в такій редакції:

"2. Затвердити такі, що додаються:

1) Програму першого етапу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів";

2) склад робочої групи з розроблення методології проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів" (далі - робоча група).

3. Інституту освітньої аналітики (Лондар С. Л.) до 01 грудня 2017 року надати Українському центру оцінювання якості освіти статистичну інформацію, необхідну для формування вибірки учасників дослідження (перелік загальноосвітніх навчальних закладів і четвертих класів у них).";

4) у пункті 4:

у підпункті 1 слово та цифри "15 травня 2017" замінити словом та цифрами "16 травня 2018";

після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:

"2) сформувати та подати до 01 лютого 2018 року на затвердження вибірку учасників дослідження (перелік загальноосвітніх навчальних закладів і класів у них, учні та вчителі яких братимуть участь у дослідженні);".

У зв'язку з цим підпункти 2 - 4 вважати відповідно підпунктами 3 - 5;

у підпункті 3 цифри "2017" замінити цифрами "2018";

у підпункті 4 цифри "2017" замінити цифрами "2018";

у підпункті 5 цифри "2017" замінити цифрами "2018";

після підпункту 5 доповнити підпунктами 6, 7 такого змісту:

"6) провести у травні - грудні 2017 року пілотний етап дослідження (апробацію технології та інструментарію);

7) надати до 31 грудня 2018 року з урахуванням підсумків проведення першого етапу дослідження пропозиції до проектів програм другого та третього етапів дослідження, що відбуватимуться у 2020 та 2022 роках відповідно.";

5) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Робочій групі подати до Українського центру оцінювання якості освіти до 30 березня 2017 року апробаційні варіанти тестів для оцінювання читацької та математичної компетентностей.".

2. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

 

Міністр

Л. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
29 грудня 2016 року N 1693
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 27 березня 2017 року N 470)

ПРОГРАМА
першого етапу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів"

I. Загальні положення

1. Ця Програма визначає методологічні й організаційно-технологічні засади підготовки та проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів" (далі - моніторингове дослідження), порядок визначення його результатів, форми їх узагальнення та оприлюднення.

2. У рамках цього моніторингового дослідження якість початкової загальної освіти визначається за такими параметрами:

1) якість навчальних досягнень учнів, моніторинг якої здійснюється шляхом встановлення відповідності рівня загальноосвітньої підготовки учнів державним вимогам, визначеним Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року N 462 (на основі предметних тестів із читання й математики);

2) якість навчального (у межах школи) й позанавчального середовища, моніторинг якої здійснюється через встановлення залежності рівня загальноосвітньої підготовки учнів від стану навчального й позанавчального середовища (шляхом анкетування).

II. Об'єкт, предмет, мета, методи та принципи проведення моніторингового дослідження

1. Об'єкт моніторингового дослідження - початкова загальна освіта.

2. Основні компетенції, сформованість яких забезпечує спроможність учня засвоювати зміст різних навчальних предметів у процесі здобуття базової загальної середньої освіти:

читацька компетентність - це базова складова комунікативної та пізнавальної компетентності, визначається як здатність особи до широкого розуміння тексту, пошуку нової інформації, її відтворення та використання, інтерпретації змісту й формулювання власних умовиводів, осмислення й оцінювання змісту та форми тексту тощо;

математична компетентність - здатність особи (учня) створювати математичні моделі процесів навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час розв'язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач.

3. Предметом моніторингового дослідження є:

1) рівень сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи напередодні впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року N 988-р (Розпорядження N 988-р) (далі - Концепція Нової української школи);

2) вплив психолого-педагогічних і соціально-економічних чинників на рівень навчальних досягнень випускників початкової школи.

4. Мета моніторингового дослідження містить три складові:

1) одержання об'єктивної інформації про стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи на загальнодержавному рівні, яка дозволить у процесі впровадження Концепції Нової української школи (Розпорядження N 988-р) відстежувати зміни у якості початкової загальної середньої освіти шляхом здійснення порівняльного аналізу з інформацією, яку буде отримано за наслідками аналогічних досліджень, що відтворюватимуться у майбутньому;

2) визначення впливу психолого-педагогічних та соціально-економічних чинників на ефективність набуття читацької та математичної компетентностей учнями початкової школи;

3) розроблення й апробація організаційно-методичного та технологічного забезпечення системи моніторингу якості освіти.

5. Методи проведення моніторингового дослідження:

1) педагогічне тестування;

2) анкетування учнів і вчителів, які братимуть участь у дослідженні.

6. Принципи, на основі яких проводиться моніторингове дослідження:

1) науковість та методична обґрунтованість;

2) об'єктивність;

3) відповідність меті (валідність);

4) системність;

5) сприйняття громадськістю;

6) відкритість деперсоніфікованих результатів, а також інформації про показники на загальнодержавному рівні;

7) анонімність інформації про персональні результати учнів, а також про показники на локальному (щодо класів, навчальних закладів, міст, районів) та регіональному (щодо областей, міста Києва) рівнях;

8) інформативність результатів для різних категорій споживачів.

III. Суб'єкти проведення моніторингового дослідження та їх функції

1. Суб'єктами, що проводять моніторингове дослідження, є:

1) Міністерство освіти і науки України;

2) Національна академія педагогічних наук України;

3) Український центр оцінювання якості освіти (далі - Український центр);

4) Інститут освітньої аналітики;

5) регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональні центри);

6) робоча група з розроблення методології проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів", склад якої затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2016 року N 1693 (Наказ N 1693) (далі - робоча група);

7) структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - органи управління освітою).

2. Міністерство освіти і науки України:

1) організовує контроль за проведенням моніторингового дослідження;

2) забезпечує координацію діяльності суб'єктів на всіх етапах проведення моніторингового дослідження;

3) організовує діяльність робочої групи;

4) затверджує графік проведення оцінювання читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів (далі - оцінювання учнів) та анкетування учасників моніторингового дослідження.

3. Національна академія педагогічних наук України:

1) здійснює наукове супроводження моніторингового дослідження;

2) долучається до розроблення інструментарію моніторингового дослідження.

4. Український центр:

1) здійснює організаційно-технологічне забезпечення моніторингового дослідження;

2) долучається до розроблення інструментарію моніторингового дослідження;

3) установлює регламенти проведення моніторингового дослідження в аудиторіях;

4) забезпечує розроблення комплексу програмних засобів, що використовуються в процесі підготовки, проведення, обробки результатів моніторингового дослідження;

5) формує вибірку учасників дослідження (перелік загальноосвітніх навчальних закладів і класів у них, учні та вчителі яких братимуть участь у дослідженні);

6) розробляє та видає методичні та інформаційні матеріали з питань моніторингового дослідження;

7) створює базу даних результатів моніторингового дослідження;

8) здійснює тиражування тестових зошитів, анкет учасників моніторингового дослідження, що використовуватимуться в процесі проведення моніторингового дослідження;

9) організовує доставку пакетів із матеріалами моніторингового дослідження до регіональних центрів;

10) формує спільно з регіональними центрами графіки проведення оцінювання учнів та анкетування учасників моніторингового дослідження, подає їх на затвердження Міністерству освіти і науки України;

11) формує звіт про проведення моніторингового дослідження.

5. Інститут освітньої аналітики:

1) надає Українському центру, за визначеною ним формою, інформацію про загальноосвітні навчальні заклади, у яких є четверті класи;

2) бере участь в організації проведення моніторингового дослідження.

6. Регіональні центри:

1) організовують у межах відповідних регіонів доставку пакетів із матеріалами моніторингового дослідження;

2) здійснюють обробку матеріалів моніторингового дослідження;

3) взаємодіють з обласними органами управління освітою, навчальними закладами з питань організації та проведення моніторингового дослідження;

4) організовують добір, реєстрацію та навчання осіб, які залучатимуться до проведення моніторингового дослідження, забезпечують їх інформаційними та методичними матеріалами.

7. Робоча група:

1) забезпечує з дотриманням умов конфіденційності розроблення варіантів тестів для оцінювання читацької та математичної компетентностей;

2) забезпечує розроблення анкет для учасників дослідження;

3) визначає осіб, які укладатимуть тести;

4) формує сигнальні примірники зошитів із завданнями тестів, бланків відповідей до них, анкет, CD-дисків із макетами зошитів, бланками відповідей, анкет, а також надає їх Українському центру для тиражування;

5) здійснює аналіз результатів, отриманих у процесі проведення моніторингового дослідження;

6) виконує інші функції, передбачені цією Програмою.

Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів робочої групи. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" приймається рішення, яке підтримав керівник робочої групи. Документами робочої групи є протоколи засідань, що зберігаються протягом п'яти років.

8. У процесі проведення моніторингового дослідження обласні органи управління освітою:

1) координують співпрацю регіональних центрів з місцевими органами управління освітою, навчальними закладами з питань організації та проведення моніторингового дослідження;

2) надають допомогу регіональним центрам у доборі та організації навчання осіб, які залучатимуться до проведення моніторингового дослідження;

3) надають Українському та регіональним центрам повну та об'єктивну інформацію щодо соціально-економічних і психолого-педагогічних показників, необхідних для проведення моніторингового дослідження;

4) створюють умови для проведення оцінювання учнів, організовують внесення загальноосвітніми навчальними закладами відповідних змін до розкладу уроків для класів, учні яких братимуть участь у моніторинговому дослідженні;

5) створюють усім учасникам безпечні умови в місцях проведення моніторингового дослідження;

6) сприяють регіональним центрам в організації перевірки завдань із розгорнутими відповідями.

IV. Основні етапи проведення моніторингового дослідження

Проведення моніторингового дослідження здійснюється впродовж таких етапів:

1) підготовка матеріалів, на основі яких проводиться моніторингове дослідження;

2) формування переліку загальноосвітніх навчальних закладів і класів у них, учні та вчителі яких беруть участь у моніторинговому дослідженні;

3) укладення й друк матеріалів оцінювання учнів та анкетування учасників моніторингового дослідження;

4) підготовка осіб, що залучаються до проведення моніторингового дослідження;

5) проведення оцінювання учнів та анкетування учасників моніторингового дослідження;

6) обробка та перевірка робіт учнів, визначення результатів;

7) статистично-математична обробка результатів оцінювання учнів, анкетування учасників моніторингового дослідження;

8) підготовка й оприлюднення звітності.

V. Формування вибірки учасників моніторингового дослідження

1. Формування Переліку загальноосвітніх навчальних закладів і класів у них, учні та вчителі яких беруть участь у моніторинговому дослідженні (далі - вибірка учасників моніторингового дослідження) здійснюється в такій послідовності:

1) підготовка Інститутом освітньої аналітики статистичної інформації про загальноосвітні навчальні закладів, у яких є четверті класи;

2) формування Українським центром проекту переліку загальноосвітніх навчальних закладів, у яких один із четвертих класів братиме участь в моніторинговому дослідженні (далі - перелік навчальних закладів - учасників моніторингового дослідження);

3) надання обласними органами управління освітою Українському центру інформації про структуру четвертих класів у загальноосвітніх навчальних закладах, запропонованих до складу вибірки учасників моніторингового дослідження;

4) формування вибірки учасників моніторингового дослідження.

Вибірка учасників моніторингового дослідження затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

Вимоги до формування вибірки учасників моніторингового дослідження визначаються Українським центром за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

VI. Матеріали оцінювання учнів та анкетування учасників моніторингового дослідження

1. Оцінювання учнів проводиться з використанням міжпредметного тесту, який складається з двох секцій (субтестів):

1) математика;

2) читання.

2. Представниками робочої групи укладаються декілька варіантів субтестів відповідно до специфікації тесту моніторингового дослідження, що затверджується робочою групою.

3. Укладання тестів, виготовлення макетів і друк тестових зошитів здійснюються в умовах суворої конфіденційності.

4. Для анкетування учасників моніторингового дослідження використовуються 3 типи анкет, зміст яких затверджується робочою групою:

1) анкета для учня;

2) інформаційна картка-анкета учня (заповнюється вчителем);

3) анкета для вчителя.

5. Анкета для учнів має передбачати надання таких відомостей: вік учня, стать, ставлення до навчання, мова спілкування/читання вдома, інформація щодо інших психологічних, соціально-економічних чинників.

6. До інформаційних карток-анкет учнів учителем вноситься інформація про їх дату народження, стать, місце проживання (село/місто), семестрові оцінки з математики та літературного читання, кількість днів відсутності учня - учасника тестування на заняттях (загальна та за станом здоров'я) упродовж першого семестру поточного навчального року, місце роботи батьків на підставі даних, зазначених у розділах "IV. Зведений облік навчальних досягнень учнів", "V. Загальні відомості про учнів" Класного журналу для 1 - 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, форма якого наведена в додатку до Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1 - 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 08 квітня 2015 року N 412 (Наказ N 412), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 року за N 472/26917, а також за даними особової справи.

7. Анкета для вчителя має передбачати надання таких відомостей: вік учителя, стать, місце проживання, тип навчального закладу, кваліфікація, досвід роботи, використання підручників/посібників (із зазначенням авторів навчальних комплексів), участь в освітніх проектах ("Росток", "Інтелект України", "Система розвивального навчання Д. Ельконіна - В. Давидова", "Вальдорфська педагогіка" тощо), використання комп'ютера на уроках, рівень матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, особливості роботи з конкретним класом, а також інформація щодо інших психолого-педагогічних, соціально-економічних чинників.

8. Тести та анкети укладаються державною мовою відповідно до вимог цієї Програми.

VII. Проведення оцінювання учнів та анкетування учасників моніторингового дослідження

1. Оцінювання учнів та анкетування учасників моніторингового дослідження проводиться:

1) з урахуванням норм і вимог, передбачених:

нормативно-правовими актами з питань організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;

Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року N 63, погодженими Міністерством освіти і науки України (лист від 05 червня 2001 року N 1/12-1459) (далі - ДСанПіН 5.5.2.008-01);

регламентом проведення моніторингового дослідження в аудиторіях, установленим Українським центром.

2) у дні, визначені графіком проведення оцінювання читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року, що затверджується Міністерством освіти і науки України;

3) в навчальних закладах, у яких навчаються учні - учасники моніторингового дослідження.

2. Графік проведення оцінювання читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року має розроблятися з урахуванням вимог абзаців третього - п'ятого Гігієнічних вимог до розкладу уроків, наведених у додатку 6 до ДСанПіН 5.5.2.008-01.

3. Розклад проведення оцінювання учнів (час і черговість виконання завдань та перерв) має відповідати вимогам пункту 9.7 ДСанПіН 5.5.2.008-01 та абзаців другого, п'ятого Гігієнічних вимог до розкладу уроків, наведених у додатку 6 до ДСанПіН 5.5.2.008-01.

4. Процедура оцінювання та анкетування учнів має здійснюватися в такій послідовності:

1) виконання тестових завдань секції 1 протягом 40 хв.;

2) перерва для відпочинку - 20 хв.;

3) виконання тестових завдань секції 2 протягом 40 хв.;

4) перерва для відпочинку - 20 хв.;

5) надання відповідей на питання анкети протягом 15 - 20 хв.

5. Анкетування вчителів здійснюється під час виконання учнями завдань предметних тестів.

6. Час початку процедури оцінювання та анкетування учнів у певному навчальному закладі визначається регіональним центром за погодженням з керівником навчального закладу.

7. Усім учням створюються рівні умови для проходження оцінювання шляхом стандартизації процедур, розроблених Українським центром.

8. Кожен учень забезпечується тестовими зошитами та бланками відповідей, бланком анкети для учнів, кожен учитель забезпечується бланком анкети для вчителя та бланками інформаційних карток-анкет учня, наданими Українським центром.

VIII. Визначення результатів моніторингового дослідження

1. Обробка та перевірка робіт учнів, визначення результатів, обробка анкет учасників моніторингового дослідження здійснюються в пункті обробки та пункті перевірки, створених на базі регіональних центрів оцінювання якості освіти.

2. До обробки матеріалів моніторингового дослідження та перевірки наданих учнями відповідей на завдання тестів (далі - перевірка) залучаються педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники та інші фахівці на засадах, передбачених регламентами роботи пункту обробки матеріалів моніторингового дослідження, пункту перевірки робіт учасників моніторингового дослідження, визначеними Українським центром.

3. Перевірка робіт учасників моніторингового дослідження, визначення тестових балів здійснюється за схемами та критеріями, розробленими та затвердженими робочою групою.

4. Таблиці відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень розробляються та ухвалюються робочою групою після завершення обробки та перевірки робіт учнів з урахуванням Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року N 329 (Наказ N 329), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за N 566/19304.

5. Узагальнення результатів моніторингового дослідження здійснюється на основі даних статистично-математичної обробки результатів оцінювання й анкетування шляхом формування таких звітів:

1) інформаційний звіт про результати моніторингу якості початкової загальної освіти (для широкого кола користувачів), який має містити інформацію про загальні засади проведення моніторингового дослідження (предмет, мета, принципи, об'єкти, зміст, методи, організаційно-технологічні засади підготовки та проведення, характеристика інструментарію оцінювання, характеристика вибірки моніторингового дослідження), а також зведені дані за результатами моніторингового дослідження, висновки та пропозиції щодо потенціалу використання даних і можливості прийняття рішень за результатами моніторингового дослідження;

2) аналітичний звіт про результати моніторингу якості загальної початкової освіти (для фахівців у галузі педагогічних оцінювань, тестології й психометрії), який має містити, крім інформації, наведеної в інформаційному звіті, статистичні дані моніторингового дослідження й аналіз результатів за різними параметрами.

6. Дані, отримані в процесі проведення моніторингового дослідження, можуть використовуватися відповідно до їх змісту:

1) Міністерством освіти і науки України - для прийняття управлінських рішень щодо:

коригування освітніх стандартів, навчальних програм для початкової школи;

розроблення та впровадження програм цільової діяльності щодо посилення/усунення впливу на якість освіти окремих факторів.

2) обласними та місцевими органами управління освітою - для прийняття управлінських рішень щодо стратегії підвищення якості загальної початкової освіти шляхом активізації роботи методичних об'єднань, шкіл передового досвіду тощо;

3) вищими педагогічними навчальними закладами - для оптимізації навчальних програм щодо методики викладання навчальних дисциплін (читання, математики) у початковій школі;

4) навчальними закладами системи загальної освіти - для вироблення тактики вдосконалення практики викладання навчальних дисциплін у початковій школі;

5) індивідуальними вчительськими практиками (вчителями-практиками) - для коригування методики викладання навчальних дисциплін у початковій школі.

7. Інформування про результати моніторингового дослідження здійснюється шляхом оприлюднення звітів, зазначених у пункті 5 цього розділу, на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України, веб-сайтах Національної академії педагогічних наук України, Українського центру, Інституту освітньої аналітики.

8. Крім звітів, зазначених у пункті 5 цього розділу, публікуються також такі матеріали:

1) деперсоніфікована база даних результатів моніторингового дослідження (на веб-сайті Українського центру);

2) один варіант тесту (на веб-сайті Українського центру та інших зацікавлених організацій).

9. Інформація про персональні результати учнів, а також показники на локальному (щодо класів, навчальних закладів, міст, районів) та регіональному (щодо областей, міста Києва) рівнях не оприлюднюється.

IX. Фінансування моніторингового дослідження

1. Фінансування заходів з тиражування зошитів із завданнями тесту, бланків відповідей, анкет, доставки матеріалів для проведення моніторингового дослідження, оплати праці персоналу, залученого до проведення моніторингового дослідження, здійснюється за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою 2201470 "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами".

2. Фінансування інших заходів з підготовки та проведення моніторингового дослідження здійснюється за рахунок інших джерел, що не заборонені законодавством.

 

Директор департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
29 грудня 2016 року N 1693
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 27 березня 2017 року N 470)

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ
з розроблення методології проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів"

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце роботи

Посада, науковий ступінь, учене звання

Голова робочої групи

1

Онопрієнко
Оксана Володимирівна
(за згодою)

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Докторант Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Заступники голови робочої групи

2

Бєскова
Наталія Володимирівна

Міністерство освіти і науки України

Заступник директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти - начальник відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин

3

Пристінська
Марина Сергіївна
(за згодою)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Навчально-виховний комплекс "Новопечерська школа"

Заступник директора з навчально-виховної роботи

4

Терещенко
Василь Миколайович

Український центр оцінювання якості освіти

Методист відділу досліджень та аналітики, кандидат філологічних наук, доцент

Члени робочої групи

5

Буртова
Аліна Павлівна

Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти"

Науковий співробітник відділу загальної середньої освіти і підготовки вчителів

6

Горох
Віктор Павлович

Український центр оцінювання якості освіти

Провідний спеціаліст відділу досліджень та аналітики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

7

Джежелей
Ольга Валентинівна

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Професор кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, кандидат педагогічних наук

8

Ємець
Альона Анатоліївна

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Доцент кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, кандидат педагогічних наук

9

Забуліоніс
Альгірдас
(за згодою)

 

Міжнародний експерт

10

Касьянов
Георгій Володимирович
(за згодою)

Благодійний фонд "Інститут розвитку освіти"

Директор

11

Коваленко
Ольга Миколаївна

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Доцент кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі, кандидат педагогічних наук

12

Колодій
Вікторія Юріївна

Інститут освітньої аналітики

Фахівець I категорії сектору статистики відділу науково-інформаційних технологій та статистики

13

Кондратюк
Олена Михайлівна

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук

14

Ломакович
Світлана Володимирівна

Український центр оцінювання якості освіти

Методист відділу досліджень та аналітики, доктор філологічних наук, професор

15

Лотоцька
Алевтина Вікторівна

Міністерство освіти і науки України

Головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки України

16

Нікішина
Галина Олександрівна
(за згодою)

Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф"

Учитель початкових класів

17

Пархоменко
Наталія Євгенівна
(за згодою)

Спеціалізована школа N 194 "Перспектива" Оболонського району м. Києва

Заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель початкових класів

18

Софій
Наталія Зіновіївна (за згодою)

Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"

Директор

19

Стрелюк
Ольга Валерїївна

Український центр оцінювання якості освіти

Заступник директора

20

Шевченко
Марина Валеріївна
(за згодою)

Дитячий Монтессорі центр "Почемучка"

Керівник

 

Директор департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали